Banner GEAC
40 DAGEN BIDDEN EN VASTEN
God's Embassy Amsterdam
zaterdag 15  januari 

Hallo ,

Dag 13: Wees snel om te prijzen! Verwijder het masker van droefheid en lach!

 

Wees gezegend en vervuld met de Geest van God. Dat je in de gunst mag staan van de Heer en in de gunst van allen die op jouw pad komen. Dit is de Maand van Adar. De Heer schiep tijd met een ingebouwde zegen voor ons om te claimen en in te wandelen. Ik wil je zegenen als je in het laatste maand van het Hebreeuwse Jaar in gaat. Volgende maand gaan wij volledig over in het seizoen van Ayin. Er is grote kracht in zegen. Als je elke maand de zegen van God wilt ontvangen, zal de kracht van zegen beginnen te werken in jouw leven en jouw identiteit ontwikkelen. Je zult uiteindelijk van zegen tot zegen gaan totdat de zegeningen jou inhalen.

 

Wees snel met lofprijzen! Elke maand is gelinkt met een begrip van ��n van de twaalf stammen. Elke stam heeft een verlossende zegen. Wij zijn ge�nt in de zegeningen van Abraham en zijn nakomelingen. Dit is een maand gelinkt met de stam van Naftali, "een losgelaten hinde". De zegen van Naftali omvatte het concept van snel zijn en in staat zijn om snel te oogsten. De opbrengsten van het toegewezen land voor deze stam zou snel rijp zijn. Gedurende de oorlog met Sisera onder Deborah's leiderschap, waren de dappere krijgers van Naftali lenig, snel en speelden een leidende rol in de overwinning van Isra�l. Naftali was vol van lofprijs vanwege de overvloedige opbrengst van de oogst van de stam. Zij waren sneller en rapper dan welke andere stam dan ook en hun communmicatie stelde Jacob's erfenis veilig. Op de bergen van Galilea, brachten deze troepen "de goede tijding" van Jezus (Jesaja 52:7).

 

Een van de beste versen om uit te roepen deze maand is: "(God) die mijn voeten maakt als die der hinden en mij op mijn hoogten doet staan;...". Wij zouden moeten proclameren dat wij op en over de bergtoppen van de omstandigheden in ons leven zullen springen. Wij zouden moeten proclameren dat onze financi�n zullen toenemen en sterker worden. Dit is de maand dat blijdschap moet groeien, zodat wij een seizoen van bevrijding worden ingelanceerd.

 

Verwijder het masker van droefheid en lach! Dit is de maand van het lachen, uitbundige blijdschap, de macht van onvruchtbaarheid wordt verbroken, het voordeel van licht in de duisternis en wees er getuige van hoe het licht en de openbaring de macht van de duisternis rondom ons verbreekt.

 

Proclameer dat elke vloek die over jou uitgesproken en vastgezet is verbroken wordt. Proclameer dat het bittere zoet zal worden. Schreeuw - "Mijn angst zal lachen!" Dit is een maand om feest te vieren. Proclameer bevrijding van elke diep verborgen droefheid. Vraag de Heer om vreugde en lachen te laten oprijzen in je emoties. Proclameer dat jouw emoties genezen en hersteld zijn.

 

Eerstelingenviering voor Adar: MIJN ANGST ZAL LACHEN! De toekomst roept! Dit is de maand van het beeindigen en nieuw beginnen. Een van de redenen dat ik je vraag om met ons te vasten is zodat wij op een goede wijze voorbereid zullen zijn voor Pasen dat in de "eerste der maanden" valt. Dit is ook de maand van Poerim, wanneer de Joden hun bevrijding van Haman vieren. Na Esther's vasten, won zij de gunst van de koning en zag zij uiteindelijk de plannen van de vijand terugkeren op hemzelf!

 

40 DAYS OF PRAYER AND FASTING
God's Embassy Amsterdam
Saturday January 15th

Hello ,


Day 13: Be Swift to Praise! Remove the Mask of Sadness and Turn to Laughter!


Be blessed and filled with the Spirit of God. May you have favor with the Lord and favor with all that are in your path. This is the Month of Adar. The Lord designed time with a built-in blessing for us to claim and walk in. I want to bless you as you enter into the last month of the Hebrew Year. Next month we will fully "Passover" into this season of AYIN. There is great power in blessing. If you will receive the blessing of God each month, the power of the blessing will begin to work in your life and develop your identity. You will eventually go "from blessing to blessing until blessings overtake you."

Be swift to praise! Every month is linked with an understanding of one of the twelve tribes. Each tribe has a redemptive blessing. We are grafted into the blessings of Abraham and his descendants. This is a month linked with the tribe of Naphtali, "a deer (hind) let loose." The blessing of Naphtali included the concept of being swift and the ability to harvest quickly. The crops of the allotted land for this tribe would ripen swiftly. During the war with Sisera under Deborah's leadership, the valiant warriors of Naphtali were nimble, quick and played a leading role in Israel's victory. Naphtali was filled with praise because of the abundance of produce from its tribe's crops. They were more quick and agile than any other tribe and their communication secured Jacob's inheritance. On Galilee's mountains, this troop "brought good tidings" of Jesus (Isaiah 52:7).


One of the best verses to shout out loud this month is, The Lord will make my feet like hinds' feet (Psalm 18:33). We should decree that we will skip and jump on the mountains of the circumstances in our lives. We should decree that our fortunes can increase and become strong. This is the month that joy must increase so we are propelled into a season of deliverance.

 

Remove the mask of sadness and turn to laughter! This is the month of the sense of laughter, abounding joy, the power of barrenness being broken, the advantage of light over darkness, and witnessing how light and revelation break the power of darkness around us. Decree any curse that has been spoken and set against you will be overturned. Declare the bitter will become sweet. Shout,- "My fear shall laugh!" This is a month to celebrate. Declare deliverance from any deep hidden grief. Ask the Lord for joy and laughter to arise in your emotions. Declare your emotions are healed and restored.


Firstfruits Celebration for Adar: MY FEAR SHALL LAUGH! The FUTURE calls! This is the month of endings and beginnings. One of the reasons I am asking you to fast with us is so we are properly prepared for Passover, which falls in the "first of months." This is also the month of Purim, when the Jews celebrate their deliverance from Haman. After Esther's fast, she gained favor with the king and eventually saw the plans of the enemy turned back upon himself!

ENGLISCH VERSION
Day 13; Saturday, January 15th
______________________________

Dag 7 / Day 7
Dag 8/  Day 8
Dag 9 / Day 9
Dag 10 / Day 10
Dag 11 /Day 11
Dag 12 / Day 12
 
_______________________________
Meditatie / Devotional in PDF
_______________________________
Facebook and TwitterMeditatie and Devotional on Facebook and Twitter
_____________________
Locatie / Location

Bij Dick en Arleen
19.00 - 20.30 uur

 

At Dick and Arleen's
7.00 PM - 8.30 PM

______________________
Getuigenis / Testimony

ONLINE BIJBEL / BIBLE

Nederlands (incl. Herziene Statenvertaling)
Englisch NKJV, NIV, , etc.
Espanol
____________________________