Banner GEAC
40 DAGEN BIDDEN EN VASTEN
God's Embassy Amsterdam
dinsdag 4 januari

Hallo ,

Dag 2: Armoede weigert het beste van God te zien!

De opmerkingen die we op deze overdenkingen krijgen zijn verbazingwekkend. Ik wil dat je in een stroomversnelling komt zodat je met Pasen volledig in het nieuwe bent gekomen en je voortbeweegt naar het beste van God voor dit seizoen. Lisa Lyons schreef mij. Ze is bezig naar hier in Denton te verhuizen. Ze doet de dagelijkse overdenkingen en ze deelde: "Gedurende de laatste weken in dit proces van verhuizen heeft de Heer mij een paar interessante dingen laten zien van hoe armoede opereert. E�n is dat je nooit effectief kunt strijden of bouwen onder de invloed van armoede omdat het je niet toestaat om echt te zien "wat het je kost" wat er voor je ligt.....het zorgt ervoor dat je onderschat, kortere wegen probeert te gaan, en je ogen dichtknijpt om je mogelijke "reuzen" niet te zien, om het 'betaalbaar' of 'haalbaar' te maken." Het weigeren om het bestaan van de reuzen te erkennen is net zo slecht als er voor wegrennen!"

Hier is de overdenking voor vandaag:

De grootste geest waarmee we lijken te strijden in onze materi�le maatschappij is het tweede koord in het drievoudige koord van gevangenschap: armoede. (In de komende dagen zullen we de koorden van zwakheid en zelfmedelijden bespreken) Armoede is weigeren te worden zoals God ons geschapen en bedoeld heeft! Armoede omvat het gedachtepatroon van het niet geloven dat de Heer ons kan plaatsen in de volheid van Zijn plan.

Armoede is niet alleen het ervaren van gebrek maar ook de angst voor gebrek. Armoede ontstaat als we onze omstandigheden conformeren aan de blauwdruk waar de wereld ons mee heeft omgeven. Daardoor ZIEN we nooit wie God ons werkelijk heeft gemaakt om te zijn. Armoede ontstaat als de god van deze wereld ons omgeeft en be�nvloedt met alleen een werelds perspectief, ervoor zorgend dat we Gods mogelijkheden in onze omstandigheden vergeten. Armoede is de stem die zegt, "God is niet in staat!"

Armoede kan op verschillende manieren ontstaan. Twee van de meest voorkomende zijn onderdrukking en verkeerde autoritaire structuren (zie Jesaja 5:8). Vrees kan er voor zorgen dat we een mentaliteit ontwikkelen van begeerte en gulzigheid (zie Spreuken 23:21) en armoede veroorzaken. Armoede zorgt er voor dat we traag en lui worden (zie Spreuken 24:33-34). Haast leidt tot armoede (zie Spreuken 28:22), die optreedt als we voor de "vlug rijk worden" regelingen gaan. Armoede kan ontstaan als we de Heilige Geest weerstaan en daarmee de zegeningen van de Heer ontkennen.

Wat zijn de oorzaken van armoede?

De hoofdreden voor armoede in ons leven is het falen om te oogsten. Als we de oogst niet binnenhalen staat er een armoede mentaliteit tegen ons op. Heel vaak zal de vijand wachten tot onze oogsttijd om een strategie van verwoesting tegen ons te ontwikkelen. Zoals de Medianieten die altijd de oogst van de Isra�lieten stalen (Zie Richteren 6), de vijand heeft al een plan bedacht om ons bezit en tegoeden op te eten. We kunnen planten. We kunnen onze oogst zien groeien. We kunnen zelfs een tijd van oogsten hebben. Maar als we niet de gelegenheid nemen om onze oogst te verzamelen en beheren, zal er zich een strategie van armoede tegen ons beginnen te ontwikkelen. Als we toename hebben maar geen voorraadschuren bouwen waarin we datgene wat we oogsten op kunnen slaan zal de vijand toegang krijgen tot onze overvloed en tot onze toekomst.

Andere oorzaken van armoede zijn: ons in laten met structuren die er voor zorgen dat de rente verder gaat dan de goddelijke mentaliteit betreffende rente (zie Nehemia 5:1-5), vrees en ongewilligheid om onze vijand te willen zien (zie Spreuken 22:13), en (bezwijken aan) vervolging van het geloof (zie 2 Korinthe 6 en 8).

Beveel de macht van armoede en blindheid die jouw atmosfeer is binnengekomen om te vertrekken!

Lees Richteren 6.
Memoriseer Spreuken 28:22.
Mediteer over Nehemia 5.


40 DAYS OF PRAYER AND FASTING
God's Embassy Amsterdam
Tuesday January 4th


Hello ,

Day 2: Poverty Refuses to See God's Best!

The comments we are getting on these devotions are amazing. I want to be sure you gain momentum so that by Passover you have fully moved into the new, and are progressing toward the Lord's best for this season. Lisa Lyons just wrote. She is in the process of moving here to Denton. She is doing the daily devotions, and this is what she shared: "During this moving process the last couple of weeks, the Lord has shown me some interesting things about how poverty operates. One is that you can never war or build effectively under its influence because it will not allow you to truly 'count the cost' of what is set before you...it causes you to underestimate, cut corners, and turn a blind eye to potential 'giants' in order to make the thing 'affordable' or 'do-able'. Refusing to acknowledge the existence of the giants is just as bad as running from them!"

Here is today's devotion:

The greatest spirit that we seem to be contending with in our material society is the second cord in the three-fold braid of captivity: poverty. (In the following days we will address the cords of infirmity and self-pity.) Poverty is refusing to become what God has created and destined us to be! Poverty includes the mindset of not believing that the Lord can branch us into the fullness of His plan.

Poverty is not just experiencing lack but also the fear that we will lack. Poverty occurs when we conform our circumstances to the blueprint that the world has surrounded us with. Therefore we never SEE who God really made us to be. Poverty occurs when the god of this world surrounds and influences us with only a world perspective, causing us to forget God's ability in the midst of our circumstances. Poverty is the voice that says, "God is not able!"

Poverty can occur through various means. Two of the most common are oppression and wrong authoritative structures (see Isaiah 5:8). Fear can cause us to develop a mentality of covetousness or gluttony (see Proverbs 23:21) and produce poverty. Poverty causes us to become indolent or lazy (see Proverbs 24:33-34). Haste leads to poverty (see Proverbs 28:22), which occurs when we fall into "get rich quick" schemes. Poverty can occur if we resist the Holy Spirit and therefore negate the blessings of the Lord.

What Are the Causes of Poverty?

The main cause for poverty in our lives is the failure to harvest. When we do not gather the harvest, a poverty mentality is set against us. Many times, the enemy will wait until our harvest time to develop strategies of devastation against us. Like the Midianites who always stole the harvest from the Israelites (see Judges 6), the enemy has already devised a plan to eat up our assets and returns. We can plant. We can watch our crops grow. We can even have a time of harvest. But if we do not take our opportunity to gather and steward the harvest, a strategy of poverty will begin to develop against us. When we increase without developing the storehouses to contain what we have harvested, the enemy will gain access to our excess and to our future.

Other causes of poverty include: aligning with structures that cause interest rates to go beyond a godly mentality of interest (see Nehemiah 5:1-5), fear and an unwillingness to face our enemy (see Proverbs 22:13), and (succumbing to) persecution of faith (see 2 Corinthians 6 and 8).

Command the power of poverty and all blindness that has invaded your atmosphere to leave!

Read Judges 6.
Memorize Proverbs 28:22.
Meditate on Nehemiah 5.


ENGLISCH VERSION
Day 2; Tuesday January 4th
______________________________

Dag 1 / Day 1
_______________________________
Meditatie / mediitation in PDF
_______________________________
Locatie / Location

Bij Dick en Arleen thuis
19.00 - 20.30 uur

At Dick and Arleen's
7.00 PM - 8.30 PM
______________________
ONLINE BIJBEL / BIBLE

Nederlands (incl. Herziene Statenvertaling)
Englisch NKJV, NIV, , etc.
Espanol
____________________________