1526 18th St., NW, Washington, DC 20036 | 202.483.9090 | 202.483.9092 fx |  www.ataa.org
Community Information Service
April 28, 2016 / No:950

ATAA Hosts Lecture on Armenian Allegations and
"1915" Documentary Screening Presented by
Dr. Mehmet Perincek and Director Serkan Koc

Assembly of Turkish American Associations (ATAA) hosted the second run of the lecture series  on Armenian issue and screening of the documentary " 1915 in Armenian Documents" at Türk Evi in Washington, DC on April 5, 2016. The nationwide lecture tour, which was jointly organized by the ATAA, Turkish Patriots Society, Talat Pasha Committee and co-sponsored by local Turkish American Associations and Turkish Student Organizations, began with a kickoff lecture in New Jersey on April 3rd, 2016 and will continue across various states nationwide and Canada.

Prior to the lecture, guests were treated to a reception, where they had a chance to meet Turkish historian and author of the book " The Armenian Case in 120 documents of Russian State Archives", Dr. Mehmet Perincek and director of the " 1915 in Armenian Documents," Serkan Koç.


Following the reception, ATAA Board of Trustees Member Oya Bain delivered her welcoming remarks and extended her thanks to Gönül Messana,  Murat Kutluğ, Turkish Patriots Society, Talat Pasha Committee and other organizations for their valuable contribution to the success of the event.   

Having carried out research in Russian archives for more than ten years, Dr. Mehmet Perincek delivered a lecture and shared his conclusions drawn from those records. He started his speech underlining the significance of Czarist Russian and Soviet archival records with regard to much debated and controversial accounts of Armenian genocide and said that these documents provide evidence to the fact that the propaganda pursued by Western states and Czarist Russia concerning the living conditions of the Armenians within the Ottoman State was aimed at legitimizing the rationale of their intention to invade and break up the Ottoman territory, and that exaggerated and falsified claims were fabricated in order to create public opinion and to justify imperialist aggression.

 

Dr. Perincek also touched upon the case of Doğu Perincek in Switzerland as well as other international law cases on war crimes and said the final judgment of the European Court of Human Rights proved Turkey's rightfulness in international arena.

The lecture was followed by the screening of the documentary film "The Story of 1915 in Armenian Documents", a factual recounting of events by witness testimony as stated by its director Serkan Koç.  The film, which sheds light on the events of 1915, features retired Ambassadors Şükrü Elekdağ and Nuzhet Kandemir, Professor Justin McCarthy, Professor Norman Stone, Dr. Pat Walsh, Dr. Mehmet Perincek, and Professor Yusuf Halaçoğlu, the former president of the Turkish Historical Society . After the screening, Dr. Mehmet Perinçek and Serkan Koç answered the questions. 
In the news: 
Events Schedule

Locations and dates of the lectures held so far are listed below:
 
 • ATA-NC Turkish House in NC, April 9
 • Georgia Institute of Technology in Atlanta, GA, April 10
 • University of Texas at Dallas, TX, April 12
 • University Texas at Arlington in TX, April13
 • Rice University in Houston, TX, April 14
 • Texas Tech University, Lubbock, TX, April 15
 • Orange County,  CA, April 17
 • San Francisco, CA, April 19
 • Chicago, IL, April 24
 • Indianapolis, IN, April 25 
 
The entire list of upcoming lectures is as follows:
 
 • Ottawa, Canada, April 28
 • Toronto, Canada, April 29


ATAA yönetmen Serkan Koç ve Dr. Mehmet Perincek'i ağırladı 
   
Tarihçi-Yazar Dr. Mehmet Perinçek'in 1915 konulu konferansı ve Yönetmen Serkan Koç'un "Ermeni Belgeleriyle 1915" belgeselinin gösteriminden oluŞan Amerika BirleŞik Devletleri ve Kanada turunun ikinci programı 5 Nisan Salı akŞamı Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) evsahipliğinde Washington, DC'deki  ATAA Türk Evi'nde gerçekleŞtirildi. ATAA, Türk Vatanseverler Derneği ve Talat PaŞa Komitesi tarafından ortak hazırlanan ve Amerika'nın çeŞitli eyaletleri ile Kanada'yı kapsayan turun ilk etkinliği 3 Nisan, 2016  tarihinde New Jersey'de gerçekleŞtirildi. Turun diğer etkinlikleri yerel Türk Amerikan dernekleri ve öğrenci derneklerinin de iŞbirliği ile Amerika'nın diğer eyaletlerinde devam ediyor.

ATAA Türk Evi'nde ak Şam 6'da ba Şlayan resepsiyonun ardından açılı Ş konu Şması yapan ATAA Mütevelli Heyeti Üyesi Oya Bain, programda emeği geçen  Gönül Messana, Murat Kutluğ, Türk Vatanseverler Derneği, Talat Pa Şa Komitesi ve diğer organizasyonlara te Şekkür etti.   Dr. Mehmet Perinçek, Rus Devlet ar Şivlerinde yürüttüğü çalı Şmalarını özetlediği konu Şmasına Çarlık Rusyası ve Sovyet Rusyası belgelerinin Ermeni Sorununu aydınlatması açısından son derece önemli olduğunu ifade ederek ba Şladı.

1. Dünya Sava Şı'nda Kafkas Cephesinde sava ŞŞ bir devlet olarak Çarlık Rusyası'nın 1915 olaylarına, 1917 Ekim Devrimi'nden sonra kurulan Sovyet Rusyası'nın da Kurtulu Ş Sava Şı'nın Doğu Cephesinde 1920 yılında ya Şanan Türk Ta Şnak Sava Şı'na yakından tanıklık ettiğinin ve her iki döneme ait Rus ar Şivlerinin bu konuya dair birçok belgeyi barındırdığının altını çizen Dr. Perinçek, Ermenistan hem Çarlık hem de Sovyetler Birliği zamanında Moskova'ya bağlı olduğundan, Erivan'dan Rus ar Şivlerine ta Şınan belgelere de ula Şmanın mümkün olduğunu ve bu belgeler incelendiğinde 1915 ve sonrasında ya Şanan olayların soykırım olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna ula Şıldığını ifade etti. 

Çarlık ar Şivlerinde ilk dikkat çeken belgelerin, Batı'da yapılan propagandanın aksine, Osmanlı İmparatorluğu'nda ya Şayan Ermenilerin oldukça iyi ya Şam kosullarına sahip olduklarını, müslüman halka göre ekonomik anlamda daha rahat olduklarını, ticaret ve zanaatın Ermenilerin elinde olduğunu, müslüman nüfusla Ermeniler arasında emperyalist devletlerin müdahalesine kadar bir sorun ya Şanmadığını gösterdiğine değinen Dr. Perinçek, Ermenistan'ın önemli devlet adamlarından Boryan'ın "Uluslararası Diplomasi ve SSCB" adlı kitabında yazdığı "İstanbul'un fethi Ermeniler için hiçbir zaman zulme yol açmamı Ştır. Tam tersine Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra Ermenilerin ticaret alanındaki tecrübelerine güvenmi Ş ve desteklemi Ştir" "1. Selim Tebriz'i aldıktan sonra bütün Ermeni tüccarları İstanbul'a davet etmi Ştir" ifadelerine yer verdi. Dr. Perinçek, Boryan'ın kitabında Osmanlı Sultanlarının 16. yüzyıldan itibaren Ermeni tebaasını, dı Şarıdan gelebilecek baskılara kar Şı bile, koruyup kolladığına yönelik ifadeler bulunduğunu, Boryan'ın Ermeni meselesinin batılı emperyalist devletler tarafından Türkiye'ye yönelik i Şgalci planlarını perdelemek amacıyla suni olarak gündeme getirildiğini ve Ermeni meselesinin hiçbir zaman Ermeni haklarını korumak gibi bir amacının olmadığını açıkça ifade ettiğini söyledi. 

Dönemin Çarlık ve Ermeni kaynaklarına göre, Ermeni milliyetçiliğinin 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren batılı devletler ve Çarlık Rusyasının Türkiye'ye yönelik i Şgalci planlarına paralel doğduğunu ve geli Ştiğini, dı Şarıdan gelen dü Şmana kar Şı bir tepki olarak değil, dı Şarıdan gelen dü Şmanla i Şbirliği içerisinde, birlikte uyum içinde ya Şadığı halklara kar Şı geli Şen bir hareket olduğunu gösterdiğini anlatan Dr. Perinçek, Ermeni milliyetçiliğinin babası olarak gösterilen Grigori Artsruni'nin 1873 yılında kaleme aldığı kitabında doğu sorununu, Ari ırklarla Mongol ve Turani ırklar arasındaki mücadele olarak tanımlamasına dikkat çekti. "Ne zaman Ari ırklar, Mongol ve Turani yani Türk ırklarını ortadan kaldırırsa o zaman doğu sorunu çözülür." "Türkleri Sadece Balkanlardan atmakla doğu sorununu çözemezsiniz. Doğu sorununu çözmek için Türkleri küçük Asya'dan yani Anadolu'dan kovmak gerekir" ifadelerinin de altını çizen Perinçek, "Artsruni'nin bu yakla Şımları Ermeni milliyetçiliğine damgasını vuran i Şbirlikçi, saldırgan ve ırkçı karakteri ortaya koyması açısından önemlidir. Doğu sorununu ırklar arası mücadele olarak tanımlayarak bir ırkın diğer ırkı ortadan kaldırmasını dünyanın en önemli sorunu olan doğu sorununun çözülmesi açısından zaruri görmesi, onun ırkçı Şoven karakterini net bir Şekilde göstermektedir. Artsruni'nin ırkçı fikirleri adım adım Rusya Ermenileri tarafından Anadolu Ermenilerine empoze edilmi Ş, ve 1915 olaylarının ideolojik temeli atılmı Ştır."  Şeklinde konu Ştu. 

 Dr. Perinçek, en önemli belgelerin bölgedeki çarlık yetkililerinin yazdıkları raporları, iç yazı Şmaları ve Ermeni milli hareketinin liderlerinin yaptıkları görü Şmelerin zabıtlarını içeren 1915 yılı ve sonrasına ait belgeler olduğunu, bu belgelerin Osmanlı vatanda Şı olan Ermenilere cephe gerisinde ayaklanma çıkarma ve cephe hattında sabotaj faaliyetleri yürüterek ikmal yollarını kesme misyonlarının yüklendiğini ve bu Şekilde Anadolu'nun i Şgalinde dü Şmana yardımcı olduklarını gösterdiğini belirterek, Ta Şnak-Sütyun Partisinin kurucusu Oranez Kaçaznuni'nin 1923 yılında bütün bu olaylar olup bittikten sonra partisinin kongresine sunduğu raporda 1. Dünya Sava Şında emperyalist devletler tarafından kullanıldıklarını, onların vaadlerine inandıklarını ve o vaadler çerçevesinde kendi halklarını ate Şe attıklarını, bütün olayların sorumlularının kendileri olduğunu, Türklerin aslında vatan savunduğunu net bir Şekilde ifade ettiğini anlattı. Bu iki misyonun yerine getirilmesinde sadece birkaç ta Şnak terörist ve militanın rol oynamadığını, bunun çok geni Ş Ermeni sivil kitlelerine sirayet ettiğini, Ermeni gönüllü birliklerinin yaptığı katliamların ula Ştığı boyutun, Ermenileri kı Şkırtan Rusları bile deh Şete dü Şürdüğünü hatta Rus askeri yetkilileri ve idari makamlarının bu konuda raporlar kaleme alıp, katliamları durdurmaya yönelik emirler çıkarmak zorunda kaldıklarını, kurdukları askeri mahkemelerde Ermeni gönüllü birlik liderlerini yargılayıp idama mahkum ettiklerini söyleyen Dr. Perinçek, bütün bu yapılanların 27 Mayıs 1915 tarihinde alınan Tehcir, diğer adıyla Sevk ve İskan Kanunun haklı gerekçelerini gösterdiğini, batıda soykırım olarak nitelendirilen olayın bu Tehcir Kararı olduğunu ve günümüz uluslararası hukuk kurallarında tehcirin hala bir sava Ş önlemi olarak kabul edildiğinin altını çizdi. 

 Son yıllarda Amerikan Senatosuna sıklıkla sunulan yasa tasarısının, sözde soykırımın Türkler tarafından 1915-1923 yılları arasında kesintisiz i Şlendiğini ifade ettiğini, soykırım iddialarının sadece 1915 ile sınırlı tutulmayıp, Kurtulu Ş Sava Şının da buna dahil edildiğini ve Kurtulu Ş sava Şı komutanları Kazım Karabekir Pa Şa ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sava Ş ve soykırım suçlusu olarak lanse edilmekte olduğuna da değinen Dr. Perinçek, 2015 yılının Şubat ayında Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda Sırbistan ve Hırvatistan arasında Yugoslavya iç sava Şı hakkında görülen davada tehcirin tek ba Şına soykırım olarak nitelendirilemeyeceğinin açık bir Şekilde belirtildiğini, 1968 yılında imzalan Cenevre Konvansiyonu uyarınca, sava Ş sırasında nüfusun güvenliğini sağlamak için, bir bölgedeki nüfusun ba Şka bir bölgeye göç ettirilmesinin günümüz hukuk kurallarına bile uygun olduğunu, 2015 yılının Ekim ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AIHM) "Perinçek-İsviçre" davasında aldığı kararla bu meseleyi sadece dü Şünce özgürlüğü ile sınırlı tutmayıp, 1915 olaylarını Yahudilere yönelik Holocaust'dan ayrı bir çerçevede ele aldığını, aynı dönemde Yahudi soykırımını inkar ettiği için Fransa'da yargılanan ve AHİM'e ba Şvuran bir Fransız'ın davasının dü Şünce özgürlüğü içerisinde kabul edilmeyerek reddedildiğini, böylece AIHM'in bir hafta içinde aldığı iki kararla 1915 olaylarını Yahudi Soykırımından ayıran bir çizgi izlediğini vurguladı. Dr. Perinçek, hem uluslararası alanda alınan bu kararların, hem de Rus ar Şivlerinde yer alan belgelerin Türk Ulusu'nun ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini ifade ederek konu Şmasını noktaladı. 

Dr. Mehmet Perinçek'in konuŞmasının ardından konuklar, Yönetmen Serkan Koç'un Rus arŞivlerinden yararlanarak hazırladığı "Ermeni Belgeleriyle 1915" adlı belgesel filmi izledi. Görgü tanıkları tarafından 1915 olaylarının gerçeklere dayalı bir anlatımı olan belgeselde eski büyükelçiler Şükrü Elekdağ ve Nüzhet Kandemir, Profesör Justin McCarthy, Profesör Norman Stone, Dr. Pal Walsh, Dr. Mehmet Perinçek ve eski Türk Tarih Kurumu BaŞkanı Yusuf Halaçoğlu'nunda açıklamaları yer almakta. Belgesel gösterimi bittikten sonra  Dr. Mehmet Perinçek ve Serkan Koç izleyicilerin sorularına yanıt verdi.

Together We are Stronger!
Your Donation Counts!

 

ATAA, representing over 60 local chapters and 500,000 Turkish Americans throughout the United States, serves locally and in Washington DC to empower the Turkish American community through civic engagement, and to support strong US-Turkish relations through education and advocacy.  Established in 1979, ATAA is the largest, democratically elected Turkish American membership organization in the United States.  As a non-faith based organization, ATAA is open to people of diverse backgrounds.  The ATAA is a 501(c)(3) non-profit organization formed under the laws of the District of Columbia. To learn more about ATAA, please visit www.ataa.org
© Entire contents copyright 2016 by the Assembly of Turkish American Associations. All rights reserved. 
 
This article may be reprinted without the permission of ATAA and free of charge under the conditions that the entirety of the article is printed without alteration to text, art or graphics,  the title of the reprinted or republished version attributes the article to ATAA, and the ATAA website link http://www.ataa.org is  included in the reprinted or republished version.