Nieuwsbrief 7

18 mei 2018
Eindexamens
De eindexamens zijn gestart. De eindexamens voor on ze mavo- en havo leerlingen die op school deelnemen aan de Arubaanse eindexamens zijn op dinsdag 29 mei klaar. Medio juni verwachten we de uitslag.
Onze havo- en vwo leerlingen die op Bonaire deelnemen aan het Staatsexamen komen ook op 29 mei terug. Ze zijn dan nog niet helemaal klaar. In juni en juli volgen de laatste examenonderdelen voor hen. Op 12 juli zijn zij ook klaar. Op zaterdag 14 juli organiseren we voor alle eindexamenkanidaten een groot diplomafeest. 
Open middagen Schakel College
Voor ouders en leerlingen die geïnteresseerd zijn in onze school organiseren we in deze periode enkele open middagen. U komt onze advertenties tegen in de lokale kranten.
Schakelraad
Belangrijkste punten Schakelraadvergadering 2 mei 2018 (ouder-/team vertegenwoordi-ging)
 
Vacatures schakelraad: De schakelraad is weer compleet na toetreding van ouders Kiki van der Werf en Lionel de Cuba.
Parkeren: Belijning op de parkeerplaats is een verbetering, maar de situatie is (nog) niet ideaal. De schakelraad adviseert om reflectoren aan te brengen op de verkeersdrempel.
Vakantierooster: De schakelraad geeft een positief advies aan bestuur m.b.t. voorgestelde vakantierooster 2018-2019
Privacywetgeving: De schakelraad wordt geïnformeerd over nieuwe privacywetgeving die per 25 mei 2018 ingaat in Nederland/Europa. Vooralsnog niet op Aruba van toepassing is. In de schakelraad wordt van gedachten gewisseld over mogelijke implicaties. De ontwikkelingen in Nederland zullen worden gevolgd. Het huidige beleid t.a.v. de privacy gegevens van de leerlingen wordt vooralsnog gehandhaafd.
Enquête personeel. De schakelraad heeft kennisgenomen van de enquête die is afgenomen onder het personeel. Twee werkgroepen gaan met het bestuur in overleg over arbeidsvoorwaarden.
Jaarrekening 2016-2017: Ter info aan de schakelraad voorgelegd en ter inzage bij de directie voor geïnteresseerde ouders.
Voorbereidingen nieuwe schooljaar: De schakelraad wordt op de hoogte gebracht van de prognoses voor het komende schooljaar. Eind juni is er echt zicht op aantallen en groepsindelingen.
Vakantierooster 2018-2019
 • Zomervakantie Maandag 9 juli 2018 t/m woensdag 15 augustus 2018 (17 dagen juli/11 dagen augustus)
 • Oktobervakantie Maandag 1 oktober 2018 t/m vrijdag 5 oktober (5 dagen)

 • Kerstvakantie maandag 17 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 (15 dagen)
 • Herdenking G.F. Croes (Dia di Betico) vrijdag 25 januari 2019 (1 dag)
 • Carnavalsvakantie maandag 4 maart 2019 t/m vrijdag 8 maart 2019 (5 dagen)
 • Herdenking Vlag en Volkslied (Dia di Himno y Bandera) maandag 18 maart 2019 (1 dag)
 • Paasvakantie – Koningsdag – Arbeidsdag donderdag 18 april 2019 t/m woensdag 1 mei 2019 (10 dagen)
 • Hemelvaartvakantie donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019 (2 dagen)

 • Zomervakantie Maandag 8 juli 2019 t/m woensdag 14 augustus 2019 (18 dagen juli/10 dagen augustus)
Tarieven 2018-2019
Het bestuur van Stichting Onderwijs CombinA heeft het prijsbeleid voor schooljaar 2018-2019 vastgesteld.
 
Het schoolgeld voor een leerling is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
schooljaartarief, boekengeld, examengeld, inschrijfgeld (nieuwe leerlingen) en infrastructurele bijdrage en optionele onderdelen zoals studiereis, Cambridge, huiswerkbegeleiding.
De tarieven voor schooljaar 2018-2019 blijven voor de verschillende onderdelen ongewijzigd, met uitzondering van het schooljaartarief dat circa 2% zal stijgen. Deze stijging is noodzakelijk vanwege de algemene kostenstijging op Aruba.
Ouders/verzorgers ontvangen in juni via de e-mail een gespecificeerde factuur voor hun kind(-eren).
Als u op de button hieronder klikt ziet u de aangepaste algemene voorwaarden van de stichting die vanaf 1 augustus 2018 van toepassing zullen zijn.
Afscheid en Welkom
Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van een aantal teamleden.

Mevrouw Oostdijk nam deel aan een éénjarig uitwisselingsprogramma met meneer De Weerdt, waarbij ze elkaars functies één jaar overnamen. Per 1 augustus komt meneer De Weerdt weer terug uit Nederland.
Mevrouw Tai-A-Pin (zorgcoöridnator) en meneer de Jong (geschiedenis) emigreren deze zomervakantie terug naar Belgie en Nederland. De sollicitatieprocedures voor deze functies zijn inmiddels gestart. Zodra de opvolgers benoemd zijn, zullen we u informeren.

Ook verlaten na 5 jaar 3 parttimers onze school. Meneer Groot (scheikunde) gaat met pensioen, meneer Chaudron (natuurkunde) gaat weer fulltime voor Colegio Arubano werken en meneer Maas (lichamelijke opvoeding) kiest voor meer tijd met zijn gezin. Voor de uren scheikunde en natuurkunde is de heer Van Mil aangenomen en we zijn in de afrondende fase van de sollicitatieprocedure voor de uren lichamellijke opvoeding.
Vanaf het nieuwe schooljaar wordt het vak informatica toegevoegd aan het curriculum en is de heer Blonk aangenomen.

We zijn alle vertrekkende docenten zeer dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid voor onze school! We wensen hen alvast heel veel succes met de voorbereidingen voor de emigratie en de nieuwe banen.
Koningscarrousel
Op 26 april jl zijn we op het Schakel College begonnen met een gezamenlijk ontbijt. Van croissantje tot gekookt eitje, van kaas tot ham, van saucijzenbroodjes tot kaasbroodjes, alles was tot in de puntjes verzorgd. Met recht een koninklijk ontbijt. Het was echt gezellig om met z’n allen buiten de dag zo te beginnen.
Aansluitend zijn de klassen 1, 2 en 3 aan de slag gegaan met de ‘koningscarrousel’. In gemengde groepjes hebben zij zich drie lesuren lang in drie verschillende lokalen beziggehouden met signaalwoorden.

Signaalwoorden geven ons in een tekst, een artikel of in een vraag op een proefwerk, letterlijk een signaal. Pas op, er
komt nu een tegenstelling, of een relativering, een opsomming of een voorbeeld. Als je deze woorden goed onder de knie hebt, dan wordt het lezen en vooral het begrijpen van teksten echt een stuk makkelijker. 
Kruiswoordraadsels, woordpuzzels in drie talen, kwartetten met signaalwoorden, een echte Cahoot en een creatieve opdracht in het kunstlokaal, zo hebben we op allerlei manieren de leerlingen laten spelen met signaalwoorden. Het creatieve resultaat hangt in de gang op school en we zullen zeker vaker aandacht besteden aan deze belangrijke woorden.
Prom Night
De leerlingenraad organiseerde op 26 april een groot schoolfeest met als thema Light the Night. Max en Caroline werden als Prom King en Prom Queen uitgeroepen en Denzel en Abigail tot Prom Prince en Prom Princess. Het was een feestelijke avond.
Beroepenmarkt
Op woensdag 21 maart organiseerde de school een beroepenmarkt voor de leerlingen uit leerjaar 3, 4 en 5 een beroepenmarkt. Zij konden in gesprek gaan met 25 verschillende beroepsuitoefenaars. Zowel de leerlingen als de beroepsoefenaren waren enthousiast over de avond.
Belangrijke data
Inhaalmiddag
Vrijdag 25 mei (toetsen starten vanaf 15.00 uur) 
Proefwerkweek (6)
Woensdag 20 juni t/m dinsdag 26 juni
Inhaalochtend
Donderdag 28 juni
Laatste schoolweek van dit schooljaar
Maandag 2 juli: boeken inleveren
Woensdag 4 juli: mentordag leerjaar 1 t/m 4 (data kunnen nog wijzigen)
Vrijdag 6 juli: 3de rapport ophalen
Stichting Onderwijs Combina
 • Peutergroep Prikichi
 • Basisschool de Schakel
 • Time 2 Play
 • Schakel College