Ward Kennes

 

 23 december 2016

 

 

Ik heb genoten van het Nieuwe Wij-congres dat CD&V eind november in Lommel organiseerde. Pittige debatten over toekomstgerichte onderwerpen die er echt toe doen. Er werd naar mekaar geluisterd en inhoudelijk geargumenteerd. Zoals politiek moet zijn. Geen persoonlijke verdachtmakingen, geen gegoochel met opiniepeilingen, geen verdraaiing van de waarheid, geen bangmakerij, ... Het contrast met de manier waarop anderen soms aan politiek doen, was heel groot.
 
Kerstmis komt dichtbij. Het feest van God die mens wordt en onder de mensen wil wonen. Een uitnodiging, een oproep, een schreeuw om het 'mens zijn' ten diepste te waarderen en elke mens te respecteren. Een verhaal van nabij zijn en van betrokkenheid. Ook in 2017 blijft het mij inspireren om op een ernstige en waarden gedreven manier aan politiek te doen. In Kasterlee, in de Kempen, in Vlaanderen, in de Lage Landen en ook daarbuiten.
 
Ward
 
Personeelsbesparingen Vlaamse Overheid

Het Rekenhof heeft een onderzoek gewijd aan deze personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid. De vorige Vlaamse regering besliste dat het aantal personeelsleden tegen 30 juni 2014 6,5% lager moest zijn dan dat in 2009. Ward ondersteunt het streven naar een efficiënte overheidsadministratie, maar benadrukte in zijn tussenkomst   bij de bespreking van het rapport tevens dat de Minister oog moet hebben voor enkele negatieve effecten waar het Rekenhof voor waarschuwt. Zo moeten we er over waken dat de kwaliteit van de dienstverlening op peil blijft, en dat het halen van de streefcijfers voor kansengroepen zoals personen met een handicap niet wordt bemoeilijkt.
 
Opvolging van terreurverdachten
   
In oktober hield de commissie radicalisering in het Vlaams Parlement een hoorzitting met federaal procureur Van Leeuwen over de rol van de gemeenschappen bij de opvolging van de terreurverdachten. De oproep van de procureur dat ook de gemeenschappen hierin een verantwoordelijkheid hebben is voor Ward geen verwijt maar een erkenning van de belangrijker rol van de gemeenschappen in de integrale veiligheidsketen waar CD&V voor pleit. Onder meer het belang van de ondersteuning voor de familie om gewelddadige radicalisering te voorkomen werd ook door de procureur onderstreept. Bekijk hier het filmpje met de tussenkomsten van Ward.  
Begin december bracht Ward met de commissie radicalisering een bezoek aan het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, beter bekend als het OCAD, om nader kennis te maken met de werking van dit orgaan.


Handelsmissie Iran
   
Ward ondervroeg minister Bourgeois over zijn economische missie naar Iran. Begin 2016 werden de internationale sancties tegen Iran grotendeels opgeheven. Flanders Investment and Trade ziet daarin ook voor onze Vlaamse bedrijven een belangrijke opportuniteit en organiseerde eind oktober samen met de exportagentschappen van de andere deelstaten een economische missie naar het land. Het is logisch dat ons land niet wil achterblijven in het versterken van de handelsbetrekkingen met Iran en via economische contacten komt de Iraanse samenleving ook in contact met de Europese denkbeelden over mensrechten en democratie. Maar de problematische mensenrechtensituatie in Iran hangt als een schaduw over de contacten en dus moeten we hier blijvend aandacht voor vragen, zo benadrukte Ward in de commissie. Zijn vraag gaf aanleiding tot een levendig parlementair debat.
 
Sociale dumping
   
In de plenaire zitting van 25 november heeft het Benelux parlement een aanbeveling aan de Benelux-regeringen aangenomen over de bestrijding van de sociale dumping . Als verslaggever van dit parlementair initiatief is Ward tevreden dat de met grote meerderheid goedgekeurde tekst de plannen van Europees commissaris Marianne Thyssen steunt en ook expliciet een beperking vraagt van de de duur van de detachering (tijdelijke uitzending van werknemers naar een ander E.U. land) tot 6 maanden.
 
Ook op het terrein moet de strijd worden voortgezet. Zo plant de Benelux werkgroep in de toekomst nog grensoverschrijdende inspecties. De samenwerking werd volgens het antwoord van Minister Muyters (bevoegd voor werk) op een schriftelijke vraag van Ward  als bijzonder positief ervaren.

IHD-PAS
 
De Vlaamse Regering nam een beslissing in het voor onze landbouwbedrijven erg belangrijke IHD-PAS-dossier. Minister Schauvliege dwong een beslissing in het PAS-dossier af. Het significantiekader werd versoepeld waardoor heel wat 'oranje' bedrijven na meer dan tweeënhalf jaar opnieuw enig perspectief krijgen.  Teleurstellend is wel dat met deze beslissing geen antwoord wordt gegeven op de vraag van de landbouw om op (middel)lange termijn rechtszekerheid te creëren en dat het onderscheid tussen groene en oranje bedrijven blijft. In het kader van de stikstofproblematiek worden ook enkel bijkomende inspanningen gevraagd van de landbouwsector, wat ingaat tegen het opzet van de PAS (programmatorische aanpak Stikstof).  Ward dringt erop aan dat het flankerend beleid voor de oranje bedrijven snel wordt uitgewerkt.

3 Para

De mogelijke verhuis van het Derde bataljon para-commando zorgt in Tielen en Kasterlee voor onrust. De verhuis zou ongetwijfeld een economische impact hebben op de Kempense regio. Maar 3 Para heeft ook sterke vriendschapsbanden met de lokale Kastelse gemeenschap. De peterschappen van de gemeente Kasterlee over het Derde bataljon Para-commando en van 3 Para over de school de 3Master en 't Margrietje tonen de sterke verwevenheid aan tussen Bataljon en gemeente. Met een motie vraagt de gemeenteraad de federale regering en in het bijzonder de minister van Defensie alles in het werk te stellen om de toekomst van het Derde Bataljon Para-commando in Tielen in de Kempen te verzekeren.
  
Bekijk hier de reportages van RTV:
  


Integratie vluchtelingen
 
Tijdens de begrotingsbesprekingen uitte Ward zijn tevredenheid dat de Vlaamse regering 20 miljoen euro extra uittrekt om lokale besturen te ondersteunen bij het aanpakken van de gevolgen van de vluchtelingencrisis.
Het aantal vluchtelingen dat zal doorstromen naar een inburgeringstraject zal volgend jaar hoog blijven. Daarom wordt er voor 2017 ook voorzien in een bedrag van 16 miljoen euro dat, indien noodzakelijk, kan ingezet worden voor extra inburgeringstrajecten en begeleidingen naar lessen Nederlands.

WZC Aquamarijn

Woonzorgcentrum Aquamarijn werd op 22 november officieel geopend door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Met 4938 60-plussers (26.7 procent van de bevolking) waarvan 1042 ouder dan 80 kent ook Kasterlee een toenemende vraag naar aangepaste zorg voor ouderen. Aquamarijn heeft een dagverzorgingscentrum wat belangrijk is om de mantelzorgers te ontlasten. Het werkt samen met het Lokaal Dienstencentrum voor het sociaal restaurant vult ook met zijn herstelverblijf een lacune in. Heel wat CD&V mandatarissen woonden de openingsplechtigheid bij.
 
C van commentaar
 
Blijf op de hoogte
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement? Voortaan kunt u op   www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!
 
Klik hier voor mijn pagina , klik op de "blijf op de hoogte-knop", vul uw e-mailadres in en abonneer u zo op mijn initiatieven.
logo
In deze nieuwsbrief:
Personeelsbesparingen Vlaamse Overheid
Opvolging van terreurverdachten
Handelsmissie Iran
Sociale dumping
IHD-PAS
3 Para
Integratie vluchtelingen
WZC Aquamarijn
C van commentaar
Blijf op de hoogte
Nuttige linken: