E-Newsletter - December 25, 2020

Our Church doors are open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Evening Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.
Please consider making your offering to the church through this electronic donation platform. Father Hrant will light a candle for every donation received.
"Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." - 2 Corinthians 9:7
May God accept your prayers, bless you, and reward you for all of your good deeds.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, December 28: The Holy Apostles Peter and Paul Wisdom 9:13-10:2; Isaiah 28:16-19; 2 Peter 1:12-19; 2 Timothy 4:1-8; John 21:15-22
  • Tuesday, December 29: The Holy Apostle James and John the Evangelist (Eve of the Fast of the Nativity) Wisdom 7:21-24; Jeremiah 16:16-21; Acts 12:1-11, James 1:1-10; 1 John 1:1-7; John 21:20-25
  • Wednesday, December 30: First Day of the Fast of the Nativity Hebrews 7:26-8:13; Luke 20:1-8
  • Thursday, December 31: Second Day of the Fast of the Nativity Hebrews 10:1-18; Luke 20:9-18
  • Friday, January 1: Third Day of the Fast of the Nativity Hebrews 13:10-16; Luke 21:34-38
  • Saturday, January 2: Fourth Day of the Fast of the Nativity Sts. Basil (the Great) and his brother Gregory of Nyssa, Sylvester the Patriarch of Rome, and Father Ephrem the Syrian Proverbs 11:2-11; Isaiah 4:2-6; Colossians 1:21-29; John 10:11-16
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, December 27, 2020
Sixth Sunday of Advent
ՅԻՍՆԱԿԻ Զ. ԿԻՐԱԿԻ

Luke 19:12-28
So he said, “A nobleman went to a distant country to get royal power for himself and then return. He summoned ten of his slaves, and gave them ten pounds, and said to them, ‘Do business with these until I come back.’ But the citizens of his country hated him and sent a delegation after him, saying, ‘We do not want this man to rule over us.’ When he returned, having received royal power, he ordered these slaves, to whom he had given the money, to be summoned so that he might find out what they had gained by trading. The first came forward and said, ‘Lord, your pound has made ten more pounds.’ He said to him, ‘Well done, good slave! Because you have been trustworthy in a very small thing, take charge of ten cities.’ Then the second came, saying, ‘Lord, your pound has made five pounds.’ He said to him, ‘And you, rule over five cities.’ Then the other came, saying, ‘Lord, here is your pound. I wrapped it up in a piece of cloth, for I was afraid of you, because you are a harsh man; you take what you did not deposit, and reap what you did not sow.’ He said to him, ‘I will judge you by your own words, you wicked slave! You knew, did you, that I was a harsh man, taking what I did not deposit and reaping what I did not sow? Why then did you not put my money into the bank? Then when I returned, I could have collected it with interest.’ He said to the bystanders, ‘Take the pound from him and give it to the one who has ten pounds.’ (And they said to him, ‘Lord, he has ten pounds!’) ‘I tell you, to all those who have, more will be given; but from those who have nothing, even what they have will be taken away. But as for these enemies of mine who did not want me to be king over them—bring them here and slaughter them in my presence.’”

Hebrews 7:11-25
Now if perfection had been attainable through the levitical priesthood—for the people received the law under this priesthood—what further need would there have been to speak of another priest arising according to the order of Melchizedek, rather than one according to the order of Aaron? For when there is a change in the priesthood, there is necessarily a change in the law as well. Now the one of whom these things are spoken belonged to another tribe, from which no one has ever served at the altar. For it is evident that our Lord was descended from Judah, and in connection with that tribe Moses said nothing about priests.
It is even more obvious when another priest arises, resembling Melchizedek, one who has become a priest, not through a legal requirement concerning physical descent, but through the power of an indestructible life. For it is attested of him,
“You are a priest forever,
according to the order of Melchizedek.”
There is, on the one hand, the abrogation of an earlier commandment because it was weak and ineffectual (for the law made nothing perfect); there is, on the other hand, the introduction of a better hope, through which we approach God.
This was confirmed with an oath; for others who became priests took their office without an oath, but this one became a priest with an oath, because of the one who said to him,
“The Lord has sworn
and will not change his mind,
‘You are a priest forever’”—
accordingly Jesus has also become the guarantee of a better covenant.
Furthermore, the former priests were many in number, because they were prevented by death from continuing in office; but he holds his priesthood permanently, because he continues forever. Consequently he is able for all time to save those who approach God through him, since he always lives to make intercession for them.
 
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ (19.12-28)
– Ազնուական մարդ մը կար, որ հեռաւոր երկիր մը գնաց, որպէսզի թագաւորական իշխանութիւն առնէ եւ իր երկիրը վերադառնայ: Նախ քան մեկնիլը, կանչեց իր ծառաներէն տասը հոգի եւ իւրաքանչիւրին տասը ոսկի դրամ տուաւ եւ ըսաւ. «Շահարկեցէ՛ք այս դրամը, մինչեւ վերադարձս»: Բայց իր քաղաքացիները կ’ատէին զինք. հետեւաբար պատգամաւոր ղրկեցին իր ետեւէն, ըսելով. «Չե՛նք ուզեր որ ան մեր վրայ թագաւոր դառնայ»:
Երբ ազնուականը թագաւորական իշխանութիւնը առաւ եւ վերադարձաւ, անմիջապէս կանչեց իր ծառաները, որոնց դրամ տուած էր, գիտնալու համար թէ ի՛նչ շահած են: Առաջինը եկաւ եւ ըսաւ. «Տէ՛ր, մէկ տուածիդ դէմ տասը շահեցայ»: Տէրը ըսաւ. «Ապրի՛ս, բարի՛ ծառայ, քանի այդ փոքրիկ բանին մէջ հաւատարիմ գտնուեցար, ահա քեզ տասը քաղաքներու վրայ կառավարիչ կը նշանակեմ»: Երկրորդ ծառան ալ եկաւ եւ ըսաւ. «Մէկ տուածիդ դէմ հինգ շահեցայ»: Տէրը ըսաւ. «Քեզ ալ հինգ քաղաքներու վրայ կառավարիչ կը նշանակեմ»: Երրորդը եկաւ եւ ըսաւ. «Տէ՛ր, ահաւասիկ տուած դրամդ, զայն պահեցի թաշկինակի մը մէջ ծրարած: Կը վախնայի քեզմէ, որովհետեւ խիստ մարդ մըն ես: Կ’առնես ինչ որ քուկդ չէ եւ կը հնձես ինչ որ չես սերմանած»: Տէրը ըսաւ անոր. «Չա՛ր ծառայ, քու խօսքովդ քեզ պիտի դատեմ: Քանի գիտէիր որ խիստ մարդ մըն եմ, կ’առնեմ ինչ որ իմս չէ եւ կը հնձեմ ինչ որ չեմ սերմանած, ինչո՞ւ դրամս շահարկողներուն չտուիր, քանի գիտէիր նաեւ թէ վերադարձիս զայն տոկոսով միասին պիտի պահանջէի»: Ապա սպասաւորներուն ըսաւ. «Առէ՛ք իրմէ դրամը եւ տարէք տուէք անոր՝ որ տասնապատիկը շահած է»: Անոնք ըսին. «Տէ՛ր, անիկա արդէն տասնապատիկը ունի»: «Գիտցէք,- ըսաւ ան,- ունեցողին աւելիով պիտի տրուի, իսկ չունեցողէն պիտի առնուի ունեցած ամենէն փոքր բաժինն ալ: Իսկ իմ թշնամիներս, որոնք չէին ուզեր որ իրենց թագաւոր ըլլամ, հոս բերէք եւ իմ ներկայութեանս սպաննեցէք զանոնք»:
Այս խօսքը ըսելէ ետք Յիսուս շարունակեց իր ճամբան դէպի Երուսաղէմ:

ՆԱՄԱԿ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 7.11-25
Գիտենք, թէ Ղեւտացիներու քահանայութիւնն էր հիմը սրբութեան այն օրէնքին, որ Իսրայէլի ժողովուրդին տրուեցաւ: Արդ, եթէ կարելի ըլլար այդ քահանայութեան միջոցաւ կատարելութեան հասնիլ, Աստուած ի՞նչ պէտք պիտի ունենար նոր քահանայապետ մը տալու Մելքիսեդեկի օրինակով եւ ոչ՝ Ահարոնի քահանայութեան շարունակութենէն: Միւս կողմէ, քահանայութեան փոխուելուն հետ սրբութեան օրէնքն ալ պէտք էր փոխուէր.որովհետեւ Քրիստոս, որուն մասին կը խօսուի, կը պատկանէր ուրիշ ցեղի մը, որուն անդամներէն ո՛չ մէկը քահանայութեան պաշտօնը ստանձնեց երբեւիցէ: Արդ, յայտնի է՝ թէ մեր Տէրը Յուդայի ցեղէն էր, մինչդեռ այդ ցեղէն գալիք քահանայութեան մը մասին Մովսէս ոեւէ բան չըսաւ:
Փոփոխութիւնը աւելի բացորոշ է անով, որ կը յայտնուի քահանայ մը որ Մելքիսեդեկի նման է. այսինքն՝ մարմնաւոր կեանքի յատուկ օրէնքներու եւ կարգերու համաձայն չէ՛ որ քահանայ եղած է, այլ՝ յաւիտենական կեանքի մէջ ի զօրու եղող օրէնքով: Անոր մասին վկայեց Սուրբ գիրքը, ըսելով. «Դուն յաւիտեան քահանայ ես, Մելքիսեդեկին պէս»: Բացայայտ է, թէ նախկին պատուիրանը մէկդի կը դրուի, անզօր եւ անօգուտ ըլլալուն համար, որովհետեւ Օրէնքը չկրցաւ ոեւէ բան կատարելութեան հասցնել. եւ հիմա մեզի տրուեցաւ աւելի լաւ յոյս մը, որով Աստուծոյ կը մօտենանք:
Աւելին, այս նոր քահանայութիւնը երդումով տրուեցաւ, մինչդեռ միւսներուն քահանայութիւնը երդումով տրուած չէ: Քրիստոս քահանայ եղաւ Աստուծոյ երդումով, ինչպէս Սուրբ գիրքը կ’ըսէ.-
«Տէրը անդառնալի երդում ըրաւ, ըսելով.
“Դուն յաւիտեան քահանայ ես”»:
Եւ այսպէս, Յիսուս գերազանց ուխտի մը երաշխաւորը եղաւ:
Ի վերջոյ, միւս քահանաները թիւով շատ կ’ըլլային, որպէսզի մէկուն կամ միւսին մահով՝ քահանայութիւնը չընդհատուէր: Բայց որովհետեւ Յիսուս յաւիտեան կ’ապրի, իր քահանայութիւնն ալ անվախճան է: Ուստի, նաեւ կրնայ վերջնականապէս փրկել անոնք՝ որոնք իր միջոցաւ Աստուծոյ կու գան, որովհետեւ միշտ կենդանի ըլլալով՝ տեւաբար բարեխօս կ’ըլլայ անոնց համար:
LITURGICAL CALENDAR
WE COMMEMORATE THIS WEEK
Thursday, December 24: David the Prophet King and Holy Apostle James.
Saturday, December 26: Saint Stephen.
Monday, December 28: Holy Apostles Peter and Paul.
Tuesday, December 29: Holy Apostle James and John the Evangelist.
HOKEHANKISD
In memory of: MARGARET SURMANIAN (40 days)
Requested by: Martin Surmanian. Richard Surmanian. Chuck, Karyn, Dayna and Chucky Danyo.
 
In memory of: ZABEL ARAKELIAN (4 years). LILLIAN ARAKELIAN (57 years). ANDREW ARAKELIAN (39 years). SOPHIE ARAKELIAN (20 years). EDWARD ARAKELIAN (10 years). BERJOOHI ARAKELIAN (11 years). ALL DECEASED MEMBERS OF THE ARAKELIAN, TOPOUZIAN, AND SOHEGIAN FAMILIES.
Requested by: George Arakelian and family.
 
In memory of: ARMENOUHI GONONIAN (51 years). ALBERT 
GONONIAN (47 years). YESAHI GONONIAN (46 years). SARA HAMAMJIAN (24 years). ALL DECEASED MEMBERS OF THE 
GONONIAN AND HAMAMJIAN FAMILIES.  
Requested by: George Arakelian and family.
 
In memory of: EDWARD DERBABIAN.  
Requested by: Suzanne, Raffi, & Anahid Derbabian.
 
In memory of: KARNIG ARPAJIAN. BETTY ARPAJIAN. SOSIE ARPAJIAN. PAULA ARPAJIAN.  
Requested by: John Arpajian. Lisa Arpajian.
 
In memory of: KRIKOR EUZIAN.  
Requested by: Nevart Euzian. Eurdekian Family.
 
In memory of: EDNA AVEDISIAN.  
Requested by: Kim & Edmund Browalski.
 
In memory of: HRANT BEDIKIAN. AZADOUHI BEDIKIAN. TAVIT (RAFFI) BEDIKIAN. JAMIL DENNO. ALICE DENNO. DR. JERJIS DENNO. 
Requested by: Yervant and Mary Bedikian. Dr. Sarkis and Gina Bedikian. Dr. Shant and Heba Bedikian, Madlyn and Olivia. Kristina Bedikian. Kevork and Liza Bedikian. Hrant, Alice, and Haig Bedikian. Dr. Aram and Vanna Bedikian.
 
In memory of: MARY ZEMKE. BOBBY ZENNEDJIAN. YER. PATTY DAGLEY. LAURA GAVOOR. ANDY MESROBIAN. GARY KUERAJIAN. ARMEN TAMAKIAN. MIKE HAGOPIANELIZABETH HOCKNICOLE KACHIGIANETHAN STEPANIAN. MICHAEL MARASHIAN. DENISE SHOUSHANIAN-TRAPHAGEN.
Requested by: Susan Sarkesian and Diane Sarkesian.

In memory of: ARSHAGOOHY SIMONIAN. NISHAN SIMONIAN. SIMON SIMONIAN. MYRENI SIRIAN. VARTER SIRIAN. JACK SHAHINIAN. LILLIAN ARAKELIAN.
Requested by: Peter & Anahid Sirian. Mike & Carolyn Crane & Family. Paul & Kim Sirian & Family. Vasken & Annette Cholakian & Family.
 
In memory of: MARIE CRANE. GLENN “SPIKE” CRANE. GLENN R CRANE.
Requested by: Peter & Anahid Sirian. Mike & Carolyn Crane & Family. Paul & Kim Sirian & Family. Vasken & Annette Cholakian & Family.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS

Reminder
Pick up your free 2021 wall calendar from the church lobby!
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200