ניצט אויס אײַ֜ער שטי֜מרעכט!
Exercise your right to vote!

-----
absentee ballot: דער פֿאַרפֿע֜לער־צעטל, ־ען
[DER FARFÉLER-TSETL, -EN]

ballot: דער שטי֜מצעטל, ־ען; די שטים, ־ען
[DER ShTÍMTSETL, -EN; DI ShTIM, -EN]

board of elections: דער שטי֜מאַמט
[DER ShTÍMAMT]

campaign (v.): קאַמפּאַ֜ניעװע|ן; קאַנדידי֜רן
[KAMPÁNYEVE|N; KANDIDÍRN]

candidate (m./unsp.): דער קאַנדידאַ֜ט, ־ן
[DER KANDIDÁT, -N]

candidate (f.): די קאַנדידאַ֜טקע, ־ס
[DI KANDIDÁTKE, -S]

election(s): (װאַלן (ל״ר
[VALN (pl.)]

gerrymander: גערימאַ֜נדרעװע|ן
[GERIMÁNDREVE|N]

gerrymandering: די גערימאַ֜נדריע
[DI GERIMÁNDRYE]

midterm election: (מי֜טקאַדע֜נץ־װאַלן (ל״ר
[MÍTKADÉNTS-VALN (pl.)]

polling booth: די שטי֜מבודקע, ־ס
[DI ShTÍMBUDKE, -S]

vote (n.): די שטים, ־ען
[DI ShTIM, -EN]

vote (v.): שטי֜מען
[ShTÍMEN]

voter suppression: די שטי֜ם־דערשטי֜קונג
[DI ShTÍM-DERShTÍKUNG]

voting booth: די שטי֜מבודקע, ־ס
[DI ShTÍMBUDKE, -S]

voting machine: די שטי֜ממאַשין, ־ען
[DI ShTÍMMAShIN, -EN]

voting rights: (דאָס שטי֜מרעכט (ל״י
[DOS ShTÍMREKhT (sg.)]

Every vote counts.
ווי֜כטיק איז יע֜דע שטים.
[VÍKhTIK IZ YÉDE ShTIM]

Exercise your right to vote!
ניצט אויס אײַ֜ער שטי֜מרעכט!
[NITST OYS ÁYER ShTÍMREKhT]

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380