Trans and non-binary // טראַנסמיניקײט און אומצװײיִקײט // TRANSMINIKEYT UN UMTSVEYIKEYT

מיט אַ פּאָר חדשים צוריק האָט סאַשע בערנשטײן, אַ מין־פֿליסיקער ייִדישיסט פֿון אָרעגאָן, צוגעשיקט דער ייִדיש־ליגע אַ  פֿירלייג אויף אַ רשימה " װערטער פֿון דער װאָך"  װאָס זאָל אָנגעבן די נײטיקע טערמינען, אַז דער טראַנס־, קװירער און אומצװײיִקער עולם זאָל קענען אַרומרעדן ע נינים װאָס זײַנען זײ שײך און אױסדריקן השׂגות פֿון קרובֿישאַפֿט אױף אַ מין־נײטראַלן אופֿן. אַזױ װי די רשימה האָט די אױבן דערמאָנטע צװעקן, איז זי *נישט* כּולל די ״אומנײטראַלע״ טערמינען װאָס זײַנען שױן פֿאַראַן אין געװיסע פֿאַלן (למשל: באָבע, זײדע, טאַטע, מאַמע, מאַן, װײַב אאַז״װ). דערצו איז די אָ רשימה װײַט נישט קײן אױסשעפּיקע, און דינט גיכער װי אַ התחלה װאָס װעט דאַרפֿן באַאַרבעט און אױסגעברײטערט װערן אין דער צוקונפֿט. מיר באַדאַנקען סאַשען און דער ברײטערער קהילה פֿאַרן צונױפֿשטעלן די רשימה און פֿירלײגן ייִדישע עקװיװאַלענטן, װי אױך שלום בערגער, הערשל גלעזער, שבֿע צוקער און גיטל שעכטער־װישװאַנאַט פֿאַר זײער מבֿינות.

Several months ago, Sasha Berenstein, a gender-fluid Yiddishist from Oregon, proposed that the League for Yiddish publish an edition of "Words of the Week" that would provide the trans, queer and non-binary communities a way to express concepts related to their identities, as well as a list of gender-neutral alternatives to traditional kinship terms. Given this goal, note that this list does *not* include traditional terms that may already exist in Yiddish but may not be gender-neutral (such as grandmother, grandfather, mother, father, husband, wife, etc.). Note that for brevity's sake, this list is not comprehensive and is intended to be a starting point for further work. Thank you to Sasha and the broader community for assembling the initial list and suggesting Yiddish equivalents, as well as Zackary Sholem BergerHershl Paul GlasserGitl Schaechter-Viswanath and Sheva Zucker for their input and expertise.

---------------------
agender: אָ֜נמיניק
[ÓNMINIK]

child: דאָס קינד, ־ער
[DOS KIND, -ER]

cis-normative: צי֜ס־נאָרמאַטי֜װ
[TSÍS-NORMATÍV]

cisgender (adj.): צי֜סמיניק 
[TSÍSMINIK]

come out (of the closet): אַרױ֜סאַנטפּלע֜קן זיך; לאָזן זיך דערקע֜נען; אוי֜פֿהערן זיך צו באַהאַ֜לטן
[ARÓYSANTPLÉKN ZIKh; LOZN ZIKh DERKÉNEN; ÚFHERN ZIKh TSU BAHÁLTN]

conform: צו֜פּאַסן זיך
[TSÚPASN ZIKh]

cousin: דאָס שוועסטערקי֜נד, ־ער
[DOS ShVESTERKÍND, -ER]

demigender: האַ֜לבמיניק
[HÁLBMINIK]

dysphoria: די דיספֿאָ֜ריע
[DI DISFÓRYE]

gatekeeping: דאָס היטן דעם טױ֜ער
[DOS HITN DEM TÓYER]

gender-affirming surgery: די אָפּעראַ֜ציע צו באַשטע֜טיקן דעם מין
[DI OPERÁTSYE TSU BAShTÉTIKN DEM MIN]

gender binary: די צװײ֜יִקע מי֜ן־סיסטע֜ם
[DI TSVÉYIKE MÍN-SISTÉM]

gender nonconforming:
איך פּאַס <זײ פּאַסן/דו פּאַסט> זיך נישט צו צו די מי֜נים <צום מין>
[IKH PAS <ZEY PASN/DU PAST> ZIKh NISHT TSU TSU DI MÍNIM <TSUM MIN>

gender spectrum: די גאַ֜מע מי֜נים
[DI GÁME MÍNIM]

gender-fluid: מי֜ן־פֿלי֜סיק
[MÍN-FLÍSIK]

gender-neutral pronoun: דער מי֜ן־נײטראַ֜לער פּראָנאָ֜ם, ־ען
[DER MÍN-NEYTRÁLER PRONÓM, -EN]

gender: דער/דאָס מין, ־ים; דאָס געשלע֜כט, ־ער
[DER/DOS MIN, -IM; DOS GEShLÉKhT, -ER]

grandchild: דאָס איי֜ניקל, ־עך 
[DOS ÉYNIKL, -EKh]

grandparent: דער ע֜לטער־געבוי֜רער, ־ס
[DER ÉLTER-GEBÓYRER, -S]

HRT (hormone replacement therapy): די האָרמאָ֜נען־בײַט־טעראַ֜פּיע
[DI HORMÓNEN-BAYT-TERÁPYE]

in between genders: צװי֜שנמיניק 
[TSVÍShNMINIK]

in the closet/closeted: באַהאַ֜לטן
[BAHÁLTN]

internalized transphobia: די פֿאַראי֜נעװײניקטע טראַנספֿאָ֜ביע
[DI FARÍNEVEYNIKTE TRANSFÓBYE]

medical transition: דער מעדיצי֜נישער אי֜בערגאַנג
[DER MEDITSÍNIShER ÍBERGANG]

misgender: נישט אָ֜נרופֿן לױטן רי֜כטיקן מין; אָ֜נרופֿן לױטן נישט־רי֜כטיקן מין
[NIShT ÓNRUFN LOYTN RÍKhTIKN MIN; ÓNRUFN LOYTN NIShT-RÍKhTIKN MIN]

nonbinary: או֜מצװײיִק
[ÚMTSVEYIK]

parent: דער געבוי֜רער, ־ס; דער אוי֜פֿכאָווער, ־ס
[DER GEBÓYRER, -S; DER ÚFKhOVER, -S]

parents (pl. also): ע֜לטערן 
[ÉLTERN]

partner (general): דער פּאַ֜רטנער, ־ס
[DER PÁRTNER, -S]

partner (romantic): (דער געלי֜בטער (געב׳  
[DER GELÍBTER (declined)]

partner (sexual): דער געלי֜בטער (געב׳); דער בײַ֜שלעפֿער, ־ס
[DER GELÍBTER (declined); DER BÁYShLEFER, -S]

pride: דער שטאָלץ
[DER ShTOLTS]

sex: דער/דאָס מין, ־ים; דאָס געשלע֜כט, ־ער
[DER/DOS MIN, -IM; DOS GEShLÉKhT, -ER]

sibling: דאָס מי֜טקינד, ־ער
[DOS MÍTKIND, -ER]

siblings (pl. also): געשווי֜סטער
[GEShVÍSTER]

social transition: דער געזע֜לשאַפֿטלעכער אי֜בערגאַנג
[DER GEZÉLShAFTLEKhER ÍBERGANG]

third-gender: דרי֜טמיניק
[DRÍTMINIK]

top/bottom dysphoria: די אײ֜בערשטע/או֜נטערשטע דיספֿאָ֜ריע
[DI ÉYBERShTE/ÚNTERShTE DISFÓRYE]

top surgery/bottom surgery: די אָפּעראַ֜ציע פֿון אױבן/פֿון אונטן
[DI OPERÁTSYE FUN OYBN/FUN UNTN]

transfeminine: טראַנספֿעמיני֜ן
[TRANSFEMINÍN]

transgender (adj.): טראַ֜נס...; טראַ֜נסמיניק
[TRÁNS...; TRÁNSMINIK]

transgender man: דער טראַ֜נסמאַן, טראַ֜נסמענער
[DER TRÁNSMAN, TRÁNSMENER]

transgender woman: די טראַ֜נספֿרױ, -ען
[DI TRÁNSFROY, -EN]

transition (v.): אַרי֜בערגײן
[ARÍBERGEYN]

transmasculine: טראַנסמאַסקולי֜ן
[TRANSMASKULÍN]

transphobia: טראַנספֿאָ֜ביע
[TRANSFÓBYE]

transphobic: טראַנספֿאָ֜ביש
[TRANSFÓBISh]

A trans man is, of course, really a man.
פֿאַרשטײ֜ט זיך, אַז אַ טראַ֜נסמאַן איז אַ מאַן.
[FARShTÉYT ZIKh, AZ A TRÁNSMAN IZ A MAN.]

A trans woman is, of course, really a woman. 
פֿאַרשטײ֜ט זיך, אַז אַ טראַ֜נספֿרױ איז אַ פֿרױ.
[FARShTÉYT ZIKh, AZ A TRÁNSFROY IZ A FROY.]

Please don't misgender me.
רופֿ(ט) מיך אָן לױט מײַן מין, זײַ(ט) אַזױ גוט.
[RUF(T) MIKh ON LOYT MAYN MIN, ZAY(T) AZÓY GUT.]

I use they/them pronouns.
"איך ניץ דעם פּראָנאָם "זײ
[IKh NITS DEM PRONÓM "ZEY."]

I use various pronouns, but my preferred is "she".
"איך ניץ פֿאַרשײ֜דענע פּראָנאָ֜מען
, אָ֜בער מיר איז לי֜בער "זי
[IKh NITS FARShÉYDENE  PRONÓMEN, OBER MIR IZ LÍBER "ZI."]

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380