Volume 12, 2021- April 30, 2021

ՀՕՄ-ի Կրթաթոշակներու եւ Կրթանպաստ Ծրագիր
ARS Canada Scholarship and Educational Program
(replaces the calendar project)
(Choose the Scholarship and Education Program Fund)
Heart to Heart Program/Սիրտէ Սիրտ Ծրագիր
(Choose the Heart to Heart Fund)
«Զոհուած Հերոսներու Զաւակներ» Ծրագիր
"Children of Fallen Heroes" Program
A new Program By ARS Inc.
USD330 or CDN450
(Choose the Children of Fallen Heroes Fund)
Սիրելի հայրենակիցներ,
 
Արցախեան պատերազմի հետեւանքով՝ զոհուած զինուորներու ծնողազուրկ երեխաներուն խնամատարութիւն ապահովելու համար, ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութիւնը հաստատած է «Զոհուած Հերոսներու Զաւակներ» ծրագիրը:
 
Հայաստանի Հանրապետութեան Պաշպանութեան Նախարարութեան գործակցութեամբ 550 երեխաներ արցանագրուած են Կեդրոնական Վարչութեան մօտ:
 
Ամէն մէկ երեխայի հովանաւորութեան տարեկան սակն է $330 USD/ $450 CDN.
 
Անոնք որոնք իրենց սրտին մօտ կը զգան այս ծրագրի հովանաւորութիւնը ստանցնել, կը խնդրենք կապուիլ ՀՕՄի Գաատայի Շրջանային Վարչութեան ե-նամակի հետեւեալ ars-ars-canada@bellnet.ca եւ կամ ձեր պատգամը ձգել հեռաձայնելով 514-333-1616 թուին:
 
Կանխայայտ շնորհակալութիւն ձեր քաջալերանքին՝
 
Հայ Օգնութեան Միութեան
Գանատայի Շրջանայի Վարչութիւն
_______________________________________________________________________

Dear Compatriots,

During the breakout of the Artsakh war, the ARS Central Executive Board, in coordination with the Republic of Armenia’s Ministry of Defence, started a process of registering the names of children of our fallen soldiers. 550 children are registered so far and the new program’s name is “Children of Fallen Heroes”.
 
The sponsorship of each child is $330 US or $450 Canadian annually.

Those who are interested in sponsoring a child, please contact us by e-mail at:

or leaving a message at: 514-333-1616.
Thank you for your support.
ARS Canada Regional Board
ARS Meghri Cambridge Chapter's
Virtual ARS Day and Mother's Day event
May 9, 2021 at 2 p.m.
ARS St. Catharines Araz Chapter's
Mother's Day Fundraiser
May 8, 2021
ՀՕՄ-ի Ռուբինա Մասնաճիւղի
Տոհմիկ Օր
ARS Ottawa Sevan Chapter
With Her Excellency Mrs. Anahit Harutyunyan
April 24, 2021
ARS Montreal Sosse and Laval Shoushi Chapters'
International Women's Day Event with
Ung. Dotti Bengoian
(Moderated by Annie Torikian and Annie Tachejian)
March 7, 2021
ARS Toronto Roubina Chapter's
International Women's Day Event with
Diane Kazarian and Ani Hotoyan-Joly
(Moderated by Hoori Chitilian)
March 7, 2021
ARS Cambridge Meghri Chapter
Easter Bake Sale
March 26, 2021
ARS Laval Shoushi Chapter
Introduction to Artificial Intelligence
by Annie Torikian
April 16, 2021
ARS Montreal Sosse Chapter
Easter Bake Sale
March 31 and April 1, 2021