Special Edition - December 10, 2020
ARS Canada Auction
December 13-14, 2020
Սիրելի Ընկերուհիներ,

Կը հրաւիրենք ձեզ մասնակցելու ՀՕՄ-ի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան կազմակերպուած առցանց աճուրդին, որ տեղի պիտի ունենայ Դեկտեմբեր 13-14, 2020: Կաղանդի ձեր բոլոր գնումները կրնաք կատարել www.HelpArtsakh.ca հասցէն այցելելով։

Կրնաք նախապէս արձանագրուիլ www.HelpArtskah.ca եւ սեղմել «Register» կոճակը, որպէսզի պատրաստ ըլլաք աճուրդին։

Հասոյթի 100 տոկոսը պիտի տրամադրուի Հայ Օգնութեան Միութեան Գանատայի Շրջանային Վարչութեան՝ "Թիկունք կանգնիր Արցախի ընտանիքներուն" ծրագրին:
______________________________________________________________

Sireli Ungerouhiner,

We invite you to visit www.HelpArtsakh.ca and participate in the online auction which will take place on December 13-14, 2020.

Please pre-register by visiting www.HelpArtsakh.ca before December 13th and register by pressing the "Register" button on the left hand side of the screen. You will need to complete the form, create a password, and include your cell number or email address and your name. (see "How to Register" instructions below). You will then be ready to start bidding!

Auction starts at 8 a.m. on Sunday, December 13th and ends at 10 p.m. on Monday, December 14th. Remember to visit the website regularly to ensure you win the item you are most interested in. If your item is in high demand, please stay close to your computer or your phone just before the close of the auction at 10 p.m.

Soon after the close of the auction, you will receive an email or a text informing you of the items you won and asking you to "check out" and pay for those items (see "How to Check Out" instructions below). Please pay special attention to step 2 noted in the "How to Check Out" instructions below.

100% of the proceeds will go to ARS Canada's"Supporting the Artskah Families" project.
How to Register for the Auction?
How to Check Out after
successfully bidding on an item?