Pou aprann plis vizite www.TheChildrensTrust.org oubyen rele 211
14 out 2020
The Children's Trust ap dedike dènye bilten pou paran yo sou suje ki ka ede yo jere kriz Kowona lan.
Aprantisaj Sou Entènèt 2.0: Amelyore Sou Leson Ou Aprann Pandan Prentan An
4 jan pou Asire ke Timoun ou yo Amelyore Konpetans Aprantisaj sou Entènèt la

Lè pandemi coronavirus fèk komanse nan mwa Mas la, Lekòl Leta Miami-Dade Konte (M-DCPS) ak paran yo te fè tout sa yo kapab pou fè timoun yo itilize òdinatè pou yo kontinye aprann. Li pat vreman byen òganize, te gen konfizyon ak difikilte pou jere, byen ke nou tap travay ansanm nou te fè tou sa nou te kapab e kanmèm nou te rive fini ak ane lekòl la. Nou te panse ke nou te fin pase pi move tan an. Men COVID-19 te gen lòt lide diferan. Kounye a, nap fè fas a realizasyon ke timoun nou yo ap rete toujou ansanm avè nou ankò, paske ap gen anpil kote yo pral oblije resevwa kou lekòl yo a distans dijitalman pandan lavni. Li piplis
 Yon papa ede pitit gason l 'ak etid vityèl l' yo.
Photo: Mediteraneo/stock.adobe.com
Etidyan k ap fè Estaj Pandan ete a Montre Anbisyon yo fas a Difikilte Kowonaviris la
Videyo resansman an, reyinyon ak ofisyèl piblik nan mitan aktivite ki gen eksperyans

Pandan majorite nan nou ap eseye wè kouman pou n wete tèt nou nan sitiyasyon malouk nou twouve tèt nou pandan ete sa – akoz COVID-19! –yon gwoup jèn moun Miami t ap travay pou yo prepare avni yo. Patisipan ki te nan pogram estaj pou jèn moun e ki t ap travay nan òganizasyon The Children’s Trust yo te pase 5 semèn ap fè kèk esperyans lavi pandan yo tap travay toutbon – yo dirije kèk pwojè, yo leve bonè pou yo pran pa nan kèk reyinyon pa telefòn ki tap fèt a 8 è di maten epi yo aprann nan men divès pwofesyonèl ak anplwaye leta. Li piplis
 Uit entènè ete yo nan Trust pou Timoun yo te fè yon prezantasyon sou entènèt espesyal sou 5 out.
Photo: Danielle Barreras
Lòt nouvèl

Reopen Smart/Return Safe sit entènèt bay lekòl la reouvri enfòmasyon ki soti nan M-DCPS

Timoun lekòl Miami-Dade toujou bezwen pran vaksen yo devan lekòl anliy

Preview nan sa lekòl Miami-Dade sou entènèt ap sanble tankou 31 out

Miami tounen yon tè pou fè tès rapid COVID-19

Kolèj ak inivèsite nan Sid Florid ajiste pou relouvri aprann leson nan sot pase ki sot pase

COVID-19 lajan sekou disponib nan atizay ak sektè kilti

Drive-nan distribisyon manje mete pou Out 14 nan Greynolds Park

Miami Fire-Rescue rezime orijinal misyon tès COVID-19 mobil
Men kote ouka jwen enfòmasyon ki ka ede'w jere kriz Kowona nan

CDC a te gen yon paj entènèt espesyal ak Kowona enfòmasyon, dènye yo ak konsèy.

Konte Miami-Dade paj kowona a gen dènye ak lis nan plis resous entènèt

Depatman Sante Eta Florid paj Kowona nan

Komisyon Konsèy la Lekòl Miami-Dade tou te gen yon Kowona paj, osi byen ke yon Gid pou Paran Kowona nan Novel .

Sekou Manje

Asistans pou granmoun aje yo