E-Newsletter - April 17, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, April 18 - Green Sunday

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, April 19:  1) Luke 7:1-10; 2) Acts 9:32-43; 1 Peter 2:11-17; John 3:13-21; 3) Matthew 9:9-17; 4) Mark 3:13-19
  • Tuesday, April 20:  1) Luke 7:11-35; 2) Acts 10:1-23; 1 Peter 2:18-25; John 3:22-36; 3) Matthew 9:18-26; 4) Mark 3:20-30
  • Wednesday, April 21:  1) Luke 7:36-50; 2) Acts 10:24-48; 1 Peter 3:1-9; John 4:1-23; 3) Matthew 9:27-34; 4) Mark 3:31-35
  • Thursday, April 22: 1) Luke 8:1-21; 2) Acts 11:1-26; 1 Peter 3:10-22; John 4:24-42; 3) Matthew 9:35-10:15; 4) Mark 4:1-9
  • Friday, April 23: 1) Luke 8:22-56; 2) Acts 11:27-12:24; 1 Peter 4:1-11; John 4:43-54; 3) Matthew 10:16-42; 4) Mark 4:10-20
  • Saturday, April 24: Commemoration of the Holy Martyrs of 1915 1) Luke 9:1-17; 2) Acts 12:25-13:15; 1 Peter 4:12-19; John 5:1-18; 3) Matthew 11:1-24; 4) Mark 4:21-25
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, April 17, 2021
ԿԱՆԱՉ ԿԻՐԱԿԻ - GREEN SUNDAY

THE FIRST EPISTLE OF ST. PETER THE APOSTLE (2.1-10)
Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good.   
As you come to him, the living Stone-rejected by men but chosen by God and precious to him- you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says:   
"See, I lay a stone in Zion,   
a chosen and precious cornerstone,   
and the one who trusts in him   
will never be put to shame." Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe,   
"The stone the builders rejected   
has become the capstone, and,   
"A stone that causes men to stumble   
and a rock that makes them fall." They stumble because they disobey the message-which is also what they were destined for.   
But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God; once you had not received mercy, but now you have received mercy.
   
ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ (2.1-10)
Հետեւաբար, մէկդի՛ ձգեցէք ամէն տեսակի չար մտածում ու նենգութիւն, կեղծաւորութիւն ու նախանձ եւ ամէն տեսակի չարախօսութիւն: Որպէս հաւատքի նորածին մանուկներ, Աստուծոյ խօսքին անխարդախ կաթին փափաքեցէք, որպէսզի անով աճիք եւ փրկութեան հասնիք: «Անգամ մը որ Տիրոջ խօսքին համը առնէք, պիտի տեսնէք թէ քաղցր է ան»: Մօտեցէ՛ք անոր, Քրիստոսի, որովհետեւ ի՛նքն է այն կենդանի վէմը, որ թէպէտ մարդոցմէ մերժուած, բայց Աստուծմէ ընտրուած պատուական վէմն է: Այսպիսով դո՛ւք ալ, որպէս կենդանի քարեր, Քրիստոսի վէմին վրայ կը կառուցուիք՝ իբրեւ հոգեւոր տաճար. իւրաքանչիւրդ կը դառնաք անարատ քահանաներ եւ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ հոգեւոր ընդունելի պատարագ կը մատուցանէք Աստուծոյ: Որովհետեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է.-
     «Ահա ես Սիոնի մէջ կը դնեմ
ընտրուած վէմ մը, պատուական անկիւնաքարը մը.
անոր հաւատացողը յուսախաբ պիտի չըլլայ»:
Քանի դուք հաւատացիք Քրիստոսի, անիկա ձեզի համար պատուական վէմը եղաւ. մինչդեռ չհաւատացողներուն համար, անիկա
     «Այն քարն է,
որ թէպէտ շինողները մերժեցին գործածել,
բայց ինք անկիւնաքարը եղաւ»,
կամ՝ «Այն քարն է, որ գլորումի եւ գայթակղութեան առիթ» պիտի ըլլայ անոնց համար, որոնք Աստուծոյ խօսքը անհամոզիչ գտնելով կը գայթակղին, ինչպէս որ Աստուած նախատեսած էր:
Գալով ձեզի, դուք ընտրուած ցեղ մըն էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներ, սուրբ ազգ մը, Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը. եւ ձեր պարտականութիւնն է քարոզել զօրութիւնը անոր՝ որ ձեզ խաւարէն իր սքանչելի լոյսին կանչեց: Որովհետեւ հիմա Աստուծոյ ժողովուրդն էք, մինչ նախապէս չէիք. հիմա իր ողորմութիւնը կը վայելէք, մինչ նախապէս զրկուած էինք անկէ:

THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (2:23-3:12)
Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, "Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him."   
In reply Jesus declared, "I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again."   
"How can a man be born when he is old?" Nicodemus asked. "Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born!"   
Jesus answered, "I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, 'You must be born again.' The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit."   
"How can this be?" Nicodemus asked.   
"You are Israel's teacher," said Jesus, "and do you not understand these things? I tell you the truth, we speak of what we know, and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things and you do not believe; how then will you believe if I speak of heavenly things?
   
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (2:23-3:12)
Զատիկի տօնին, մինչ Յիսուս Երուսաղէմ կը գտնուէր, շատեր հաւատացին իրեն, երբ տեսան անոր գործած հրաշքները: Սակայն Յիսուս ինքզինք չէր վստահեր անոնց, որովհետեւ բոլորն ալ կը ճանչնար եւ պէտք չունէր ոեւէ մէկուն մասին ուրիշին վկայութեան, քանի ինք գիտէր թէ ի՛նչ կայ մարդոց սիրտին մէջ:
Նիկոդեմոս անունով Փարիսեցի մարդ մը կար, Հրեայ իշխան մը, որ գիշերով Յիսուսի քով եկաւ եւ ըսաւ անոր.
– Վարդապե՛տ, գիտենք որ դուն Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ուսուցիչ մըն ես, որովհետեւ ո՛չ ոք կրնայ գործել քու կատարած հրաշքներդ, եթէ Աստուած անոր հետ չըլլայ:
Յիսուս պատասխանեց անոր.
– Լաւ գիտցիր, որ եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի կրնար տեսնել Աստուծոյ արքայութիւնը:
Նիկոդեմոս հարցուց անոր.
– Ծեր մարդ մր ինչպէ՞ս կրնայ ծնիլ: Կարելի՞ բան է որ ան կրկին մտնէ իր մօր որովայնը եւ ծնի:
Յիսուս պատասխանեց.
– Հաստատ գիտցիր, որ եթէ մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել, որովհետեւ մարմինէն ծնածը մարմին է, իսկ հոգիէն ծնածը՝ հոգի: Դուն մի՛ զարմանար, որ քեզի ըսի՝ թէ պէտք է վերստին ծնիք: Հովը ո՛ւր որ ուզէ՝ կը փչէ. դուն անոր ձայնը կը լսես, բայց չես գիտեր թէ ուրկէ՛ կու գայ եւ ո՛ւր կ’երթայ: Նոյնպէս են բոլոր անոնք, որոնք Հոգիէն կը ծնին:
 Նիկոդեմոս հարցուց.
– Ինչպէ՞ս կրնայ պատահիլ ատիկա:
Յիսուս պատասխանեց.
– Դուն որ Իսրայէլի ժողովուրդին վրայ ուսուցիչ կարգուած ես, ատիկա չե՞ս գիտեր: Լաւ գիտցիր, թէ ինչ որ գիտենք՝ կը խօսինք եւ ինչ որ տեսանք՝ անոր մասին կը վկայենք, բայց մեր վկայութիւնը չէք ընդունիր: Եթէ երկրաւոր բաներու մասին խօսեցայ ձեզի եւ չէք հաւատար, ինչպէ՞ս պիտի հաւատաք ինծի, եթէ երկնաւոր բաներու մասին խօսիմ:
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
Photos from Sunday, April 11 - New Sunday
with Guest Celebrant and Homilist
Very Rev. Fr. Barouyr Shernezian
Dean of the Armenian Orthodox Seminary of the Holy See of Cilicia
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
HOKEHANKISD
In memory of: SALPHI PAPAKHIAN HUGES (7 days); ROSE APRAHAMIAN (7 days); DANIEL MAHLEBASHIAN (7 days)
Requested By: Fr. Hrant Kevorkian and the St. Sarkis Board of Trustees
 
In memory of: HARRY CRANE (7 Days)
Requested By: Mike, Carolyn, Kyane’ & Peter Crane; Richard & Rose Maloian
 
In memory of: LILLIAN HASMIG MASROPIAN (40 Days)
Requested By: Jerry Maisano (Texas); Michael & Stacey Maisano (Texas); Lisa (Maisano) & Andrew Norman & Ruby Joy (Texas); Chris (Masropian) & Tony Maisano; Tony Maisano Jr. & Kristen Maisano;   Laurie Maisano-Peitsch & Dan Peitsch; Natalie Maisano; Vaughn & Noreen Masropian; Ani (Masropian) & John Basmajian; Diane (Masropian) & Phil Mercuri; Raffi & Avi Mercuri (Colorado); Rich & Fran Hoffer & Christian; Krikor & Ann Krikorian & Family; Araz & Florence Shahrigian & Family. Karen Goulasarian.

In memory of: NICK SHERBANOW (18 Years) Canada
Requested By: Mark & Eleanor Evarian; Amit & Katherine Sachdev,   Aurora Rose, Ari and Nishan;Mark & Mary Evarian,  Nathan; Chris & Lauren Evarian-Bloetscher

In memory of: ARSHALOUS MADOIAN (73 Years) Providence, RI; HAGOP MADOIAN (29 Years) Providence, RI
Requested By: Ned & Aroxie Madoian Apigian

In memory of: LEVON JERMAKIAN (2 YEARS); SILVA JERMAKIAN (1 YEAR); NAZAR & ARMENOUHI JERMAKIAN 
Requested by: Zohrab Jermakian; Dikranouhi Jermakian; Sima Kchikian and Family; Shake Ourlian; Raffi and Shoghere Ourlian and Family; Jerair and Ani Ourlian and family; Sara and Daron Vorsganian.   
 
In memory of: MARIAM GASPARIAN (32 Years)
Requested By: Lorig Tehlirian

In memory of: VARTANOUSH BOGHOSIAN
Requested By: Karen Mouradjian, granddaughter
 
In memory of: LILLIAN DERMOVSES-CLARKE
Requested By: Elen Dermovses
LITURGICAL CALENDAR
GREEN SUNDAY, SUNDAY OF THE WORLD CHURCH
Easter Sunday is followed by a period of fifty days (Hinoonk). This period from the Resurrection to Pentecost (Hokekaloost) is dedicated to the glorification of the Resurrection. Each of the seven Sundays of Hinoonk has a special name. This Sunday, April 18, is Green Sunday (Ganach Giragi), also called Sunday of the World Church (Ashkharhamadoor), that commemorates the establishment in Jerusalem of the first Christian church where Christ met with the Apostles in the upper room.
Green Sunday most probably originates from an ancient holiday celebrating spring. Our forefathers, seeing mother earth bloom after long winter months, glorified the Creator with an act of thanksgiving and celebrated by decorating the church and themselves with greenery. The reawakening of nature is symbolic of the Resurrection. Green is the color of life, freshness, and promise. After a barren winter and with the Resurrection we are filled with hope, life, and love.
Green Sunday is the perfect time for us to remember and strengthen our obligations as good stewards of the earth and caretakers of the gifts given to us by God.
You nations, made worthy to be called to give glory to Christ our God, come, sing to the Lord a new song, rejoice and praise his name with a new praise with the voice of Joy. O Christ, we who believe in you with true confession bless the mystery of your divine, life-giving economy glorifying your wonderful and awesome name, O Lord, Lord great over all the earth. Holy Church, bride initiated into the heavenly mystery, rejoice to the glory of the all-Holy Trinity who has adorned you with all its gifts and who is to crown you with glory the divine light with all his saints.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Our sincerest gratitude to Steve Evarian for lovingly providing the
St. Sarkis community with the palm crosses again this year.
Thank you.
This Sunday the altar candles are lit by
By Richard Kalajian, Renee Kalajian, and Richard and Melinda Kaladjian
in loving memory of Virginia Kalajian.
May she rest in peace.
This Sunday the altar candles are also lit by
By Elen Dermovses
in loving memory of Lillian Dermovses-Clarke.
May she rest in peace.
Holy Easter Home Blessing
 
Home blessing is a tradition in the Armenian Church which is done twice a year: after Christmas and after Easter. During this visit, the clergy will have the opportunity to personally congratulate the family on the feast and bring the blessings of God to the home, and to it’s family members, bread, salt, and water. If you wish to have your home blessed during the Easter season, please contact Rev. Fr. Hrant Kevorkian for an appointment at 857-318-9799.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200