E-Newsletter - April 24, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, April 25 - Red Sunday

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, April 26: 1) Luke 9:37-50; 2) Acts 13:44-14:6; 2 Peter 1:1-11; John 5:31-47; 3) Matthew 12:1-21; 4) Mark 4:35-5:20
  • Tuesday, April 27:  1) Luke 9:51-62; 2) Acts 14:7-17; 2 Peter 1:12-19; John 6:1-14; 3) Matthew 12:22-37; 4) Mark 5:21-34
  • Wednesday, April 28:  1) Luke 10:1-24; 2) Acts 14:18-27; 2 Peter 1:20-2:8; John 6:15-21; 3) Matthew 12:38-50; 4) Mark 5:35-43
  • Thursday, April 29: 1) Luke 10:25-42; 2) Acts 15:1-29; 2 Peter 2:9-22; John 6:22-38; 3) Matthew 13:1-23; 4) Mark 6:1-6
  • Friday, April 30: 1) Luke 11:1-13; 2) Acts 15:30-16:5; 2 Peter 3:1-9; John 6:39-72; 3) Matthew 13:24-35; 4) Mark 6:7-13
  • Saturday, May 1: 1) Luke 11:14-32; 2) Acts 16:6-40; 2 Peter 3:10-18; John 7:1-13; 3) Matthew 13:36-52; 4) Mark 6:14-29
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, April 25, 2021
ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ - RED SUNDAY

THE FIRST EPISTLE OF ST. PETER THE APOSTLE (5.1-14)
To the elders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's sufferings and one who also will share in the glory to be revealed: Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers-not because you must, but because you are willing, as God wants you to be; not greedy for money, but eager to serve; not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away.  
Young men, in the same way be submissive to those who are older. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because, "God opposes the proud but gives grace to the humble." Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him because he cares for you.  
Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings.  
And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. To him be the power for ever and ever. Amen.  
With the help of Silas, whom I regard as a faithful brother, I have written to you briefly, encouraging you and testifying that this is the true grace of God. Stand fast in it. She who is in Babylon, chosen together with you, sends you her greetings, and so does my son Mark. Greet one another with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ. Amen.

 ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ (5.1-14)
Երէցնե՛ր, որպէս երիցակից մը որ ձեզի պէս վկայ եմ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ ձեզի հետ ալ մասնակից պիտի ըլլամ գալիք փառքին որ պիտի յայտնուի, կ՚աղաչեմ ձեզի. ձեզի վստահուած Աստուծոյ հօտը արածեցէք ո՛չ թէ իբր պարտադրանք կատարելով վերակացութեան ձեր պաշտօնը, այլ կամաւորաբար, ինչպէս Աստուած կ՚ուզէ: Ո՛չ թէ դրամի սիրոյն, այլ յօժարութեամբ: Ո՛չ թէ ձեզի վստահուած մարդոց ձեր անձերը պարտադրելով, այլ օրինակ ըլլալով ձեր հօտին. որպէսզի երբ Հովուապետը յայտնուի՝ անթառամ փառքի պսակը ընդունիք: 
Նոյնպէս ալ դուք, երիտասարդնե՛ր, հնազա՛նդ եղէք ծերերուն: Բոլորդ ալ խոնարհաբար ծառայեցէք իրարու, որովհետեւ ինչպէս Առակաց Գիրքը կ՚ըսէ. «Աստուած հակառակ է ամբարտաւաններուն, մինչ խոնարհներուն շնորհք կու տայ»: 
Հետեւաբար Աստուծոյ հզօր ձեռքին տակ խոնարհեցէք, որպէսզի երբ յարմար ժամանակը գայ՝ ձեզ բարձրացնէ: Ձեր բոլոր հոգերը Աստուծոյ ձգեցէք, որովհետեւ ի՛նքը կը հոգայ ձեր մասին: 
Արթուն եւ պատրաստ եղէք, որովհետեւ ձեր թշնամին՝ Սատանան առծիւի պէս մռնչելով կը շրջի եւ կլլելու համար մէկը կը փնտռէ: Հաստատուն հաւատքով դէմ դրէք անոր, գիտնալով որ աշխարհի մէջ բոլոր ձեր եղբայրներն ալ նոյն չարչարանքներէն կ՚անցնին: Եւ բոլոր շնորհքներու պարգեւիչը՝ Աստուած, որ Քրիստոս Յիսուսի միջոցաւ իր յաւիտենական փառքին կանչեց ձեզ, նկատի ունենալով որ չափով մը մասնակից եղաք Յիսուսի չարչարանքներուն, պիտի ձեզ կազդուրէ, զօրացնէ եւ ամուր հիմերու վրայ հաստատէ ձեզ: Յաւիտեան ի՛րն են իշխանութիւնն ու փառքը: Ամէն: 
Այս հակիրճ նամակը ձեզի գրեցի Սիղուանոսի ձեռքով- որ ըստ իս մեր հաւատարիմ եղբայրներէն է- որպէսզի քաջալերեմ ձեզ եւ վստահեցնեմ թէ Քրիստոսի չարչարակից ըլլալը Աստուծմէ տրուած իսկական շնորհք մըն է, որ դուք կը վայելէք ապահովաբար: Այստեղ, Բաբելոնի մէջ գտնուող եկեղեցին, որ ձեր ընտրելակիցն է, կ՚ողջունէ ձեզ: Նոյնպէս բարեւներ Մարկոսէն, իմ որդիէս: Սիրոյ համբոյրով ողջունեցէք զիրար: Խաղաղութի՜ւն ձեր բոլորին որ Քրիստոս Յիսուսի միացած էք: Ամէն։

THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (5.19-30)
Jesus gave them this answer: "I tell you the truth, the Son can do nothing by himself; he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, to your amazement he will show him even greater things than these. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father, who sent him.  
"I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life. I tell you the truth, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. And he has given him authority to judge because he is the Son of Man.  
"Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out-those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. By myself I can do nothing; I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself but him who sent me.

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (5.19-30)
Յիսուս անոնց ըսաւ.- Հաստատ գիտցէք, թէ մարդու Որդին ինք իրմէ ոչինչ կը կատարէ, այլ կը կատարէ միայն այն՝ ինչ որ կը տեսնէ թէ Հայրը կը կատարէ: Որովհետեւ ինչ որ Հայրը կը գործէ, Որդին ալ նոյնը կը գործէ: Հայրը կը սիրէ Որդին եւ անոր ցոյց կու տայ ինչ որ ինք կը կատարէ: Տակաւին ձեր տեսածներէն աւելի սքանչելի գործեր ալ ցոյց պիտի տայ Որդիին, այնպէս որ դուք պիտի զարմանաք: Ինչպէս որ Հայրը մեռելները կը յարուցանէ եւ կեանք կու տայ անոնց, նոյնպէս ալ Որդին կեանք կու տայ անոնց՝ որոնց ինք կ՚ուզէ: Եւ Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է իր Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ պատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուեն: Ան որ չի պատուեր Որդին, չի պատուեր Հայրը որ զայն ղրկած է: 
Հաստատ գիտցէք, ան որ իմ խօսքերս կը լսէ եւ կը հաւատայ անոր որ զիս ղրկեց, յաւիտենական կեանք ունի եւ պիտի չդատապարտուի, որովհետեւ արդէն իսկ մահէն կեանքի անցած է: Վստահ եղէք, ժամանակ կու գայ- եւ արդէն իսկ եկած է- երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին ձայնը պիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրին: Որովհետեւ, ինչպէս որ Հայրը կեանք պարգեւելու զօրութիւնը ունի իր մէջ, այդ զօրութիւնը տուած է նաեւ Որդիին: Նոյնպէս ալ դատելու իշխանութիւնը տուաւ Որդիին, որովհետեւ անիկա մարդու Որդին է: Ուրեմն մի՛ զարմանաք որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ դատապարտուին: Ես ինձմէ չէ որ կը դատեմ, այլ կը դատեմ այնպէս ինչպէս Հօրմէս կը լսեմ. եւ ուրեմն իմ դատաստանս արդար է, որովհետեւ կը գործադրեմ ո՛չ թէ կամքս, այլ կամքը անոր՝ որ զիս ղրկեց:
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
Photo from the Bible Study Session on Tuesday, April 20.
See flyer below to join us at the next session.
Photo from the A Monthly Dose of Faith special session for students before final exams on Thursday, April 22.
See flyer below for more info.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
HOKEHANKISD
In memory of: GENEVIEVE SARKISIAN (40 DAYS)
Requested by: Renee Sarkisian Ascolese; Greg & Nicole Sarkisian; John & Maria Sarkisian; Movses and Mary Anne Shrikian and family; Krikor & Ann Krikorian and family; Araz & Florence Shahrigian and Family; Phil & Diane (Masropian) Mercuri; Harry & Margo Derderian; Karen Goulasarian; Agop Demirdjian. Bernice Kazarian, Karen Kazarian, Mark and Cheryl Kazarian. 

In memory of: SALPIE PAPAKHIAN HUGHES (40 DAYS)
Requested By Noreen and Scott Mollon and family

In memory of: ANTRANIG SHEMELIAN (40 DAYS)
Requested by: Ned and Aroxie Apigian; Mike Halagian, Michelle Halagian, Michael Halagian Aram Halagian, Margaret and Walt Wojciechowski; Alice Sarouhanian; Carla Sarouhanian Maclver; Sheila Sarouhanian Moroun; Marla Sarouhanian Craig; Dick Krailian; Helen Movsesian; Ardash and Charlene Apigian.

In memory of: ZABEL ARAKELIAN (5 YEARS)
Requested by: George Arakelian; Helen Knar & Michael Cirrito; Andrea Cirrito; Michael Cirrito; Stepan & Christine Kanarian; Gregory & Julina Kanarian;. Paul & Sema Arakelian, Anoush & Armen; Vartan Arakelian; Marcus & Diane Arakelian; Stephen Arakelian 

In memory of: MARY JO AGBABIAN (1 YEAR); DR. VAHAGN AGBABIAN (7 YEARS); EDWARD DERBABIAN (4 YEARS); NOEMI BODOURIAN AGBABIAN (24 YEARS); ARDEM BODOURIAN TERTZAKIAN (31 YEARS); VAGHARSH GARABED AGBABIAN (33 YEARS); GEORGE AND BARBARA WONCACOTT (35 YEARS); YEGHIA TERTZAKIAN (42 YEARS)
Requested by: Vartan Aghababian; Vartan and Julie Agbabian; Aram Agbabian; Gwen Essegian

In memory of: BOGOS VARTANIAN
Requested by: Mariam, George, Zabel, Jay, Lucas, Shelby and Tyler.
LITURGICAL CALENDAR
RED SUNDAY
This Sunday (April 25) is the fourth Sunday of Eastertide, known as Red Sunday (Garmir Giragi). The name does not have an ecclesiastical origin. Red is the color of blood and this may be an appropriate time to honor the memory of the early Christian martyrs. The name Red Sunday is also believed to refer to the burst of color that comes forth from the land after a barren winter. Similar to last week’s Green Sunday, it is a celebration of nature and life, symbolizing rebirth after the Resurrection of our Lord.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
This Sunday the altar candles are lit by
By Richard Kalajian, Renee Kalajian, and Richard and Melinda Kaladjian
in loving memory of Virginia Kalajian.
May she rest in peace.
Holy Easter Home Blessing
 
Home blessing is a tradition in the Armenian Church which is done twice a year: after Christmas and after Easter. During this visit, the clergy will have the opportunity to personally congratulate the family on the feast and bring the blessings of God to the home, and to it’s family members, bread, salt, and water. If you wish to have your home blessed during the Easter season, please contact Rev. Fr. Hrant Kevorkian for an appointment at 857-318-9799.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200