E-Newsletter - April 25, 2020
Join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook,
You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.
Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Monday Prayers for the Sick: 6:30 pm
Wednesday Morning Service: 10:30 am
Friday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
Updated COVID-19 Church action plan for the rest of April.

A blessed Holy Week and a Glorious Resurrection to all of you. We come to you once again with updates on church services and plans for the rest of April. The remainder of Holy Week and Easter Services will be conducted WITHOUT the presence of...

Read more
myemail.constantcontact.com
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer.  🕯
On Sundays, Mondays, Wednesdays, and Fridays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, the Church office, visit our website, send us a message on social media, reply to this email or Click Here
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, April 27: 1) Luke 7:1-10; 2) Acts 9:32-43; 1 Peter 2:11-17; John 3:13-21; 3) Matthew 9:9-17;   4) Mark 3:13-19
  • Tuesday, April 28: 1) Luke 7:11-35; 2) Acts 10:1-23; 1 Peter 2:18-25; John 3:22-36; 3) Matthew 9:18-26;   4) Mark 3:20-30
  • Wednesday, April 29: 1) Luke 7:36-50; 2) Acts 10:24-48; 1 Peter 3:1-9; John 4:1-23; 3) Matthew 9:27-34;   4) Mark 3:31-35
  • Thursday, April 30: 1) Luke 8:1-21; 2) Acts 11:1-26; 1 Peter 3:10-22; John 4:24-42; 3) Matthew 9:35-10:15;  4) Mark 4:1-9
  • Friday, May 1: 1) Luke 8:22-56; 2) Acts 11:27-12:24; 1 Peter 4:1-11; John 4:43-54; 3) Matthew 10:16-42;   4) Mark 4:10-20
  • Saturday, May 2: 1) Luke 9:1-17; 2) Acts 12:25-13:15; 1 Peter 4:12-19; John 5:1-18; 3) Matthew 11:1-24;   4) Mark 4:21-25
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, April 26, 2020
ԿԱՆԱՉ ԿԻՐԱԿԻ (ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ) - GREEN SUNDAY
THE FIRST EPISTLE OF ST. PETER THE APOSTLE (2.1-10)
Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good.   
As you come to him, the living Stone-rejected by men but chosen by God and precious to him- you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says:   
"See, I lay a stone in Zion,   
a chosen and precious cornerstone,   
and the one who trusts in him   
will never be put to shame." Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe,   
"The stone the builders rejected   
has become the capstone, and,   
"A stone that causes men to stumble   
and a rock that makes them fall." They stumble because they disobey the message-which is also what they were destined for.   
But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God; once you had not received mercy, but now you have received mercy.
 
  
ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ (2.1-10)
Հետեւաբար մէկդի՛ ձգեցէք ամէն տեսակի չար մտածում ու նենգութիւն, կեղծաւորութիւն ու նախանձ եւ ամէն տեսակի չարախօսութիւն: Որպէս հաւատքի նորածին մանուկներ՝ Աստուծոյ խօսքի անխարդախ կաթին փափաքեցէք, որպէսզի անով աճիք եւ փրկութեան հասնիք: «Անգամ մը որ Տիրոջ խօսքին համը առնէք, պիտի տեսնէք թէ քաղցր է ան»: Մօտեցէ՛ք անոր, Քրիստոսի, որովհետեւ ինքն է այն կենդանի վէմը, որ թէպէտ մարդոցմէ մերժուած, բայց Աստուծմէ ընտրուած պատուական վէմն է: Այդպիսով դուք ալ որպէս կենդանի քարեր՝ Քրիստոսի վէմին վրայ կը կառուցուիք իբրեւ հոգեւոր տաճար. իւրաքանչիւրդ կը դառնաք անարատ քահանաներ եւ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ հոգեւոր ընդունելի պատարագ կը մատուցանէք Աստուծոյ: Որովհետեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է. «Ահա ես Սիոնի մէջ կը դնեմ ընտրուած վէմ մը, պատուական անկիւնաքար մը. անոր հաւատացողը յուսախաբ պիտի չըլլայ»:  
Քանի դուք հաւատացիք Քրիստոսի, անիկա ձեզի համար պատուական վէմը եղաւ. մինչդեռ չհաւատացողներուն համար անիկա «Այն քարն է, զոր թէպէտ շինողները մերժեցին գործածել, բայց յետոյ անկիւնաքար եղաւ», կամ՝ «Այն քարն է՝ որ գլորումի եւ գայթակղութեան առիթ», պիտի ըլլայ անոնց համար որոնք Աստուծոյ խօսքը անհամոզիչ գտնելով կը գայթակղին, ինչպէս որ Աստուած նախատեսած էր:  
Գալով ձեզի, դուք ընտրուած սերունդ մըն էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներ, սրբուած նոր ազգ մը, Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը. եւ ձեր պարտականութիւնն է քարոզել զօրութիւնը անոր՝ որ ձեզ խաւարէն իր սքանչելի լոյսին կանչեց: Որովհետեւ հիմա Աստուծոյ ժողովուրդն էք, մինչ նախապէս չէիք. հիմա իր ողորմութիւնը կը վայելէք, մինչ նախապէս զրկուած էիք անկէ:
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (3.1-12)
Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, "Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him."   
In reply Jesus declared, "I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again."   
"How can a man be born when he is old?" Nicodemus asked. "Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born!"   
Jesus answered, "I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, 'You must be born again.' The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit."   
"How can this be?" Nicodemus asked.   
"You are Israel's teacher," said Jesus, "and do you not understand these things? I tell you the truth, we speak of what we know, and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things and you do not believe; how then will you believe if I speak of heavenly things?
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (3.1-12)
Նիկոդեմոս անունով փարիսեցի մարդ մը կար, հրեայ իշխան մը, որ գիշերով Յիսուսի մօտ եկաւ եւ ըսաւ անոր. «Վարդապե՛տ, գիտենք որ դուն Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ուսուցիչ մըն ես, որովհետեւ ո՛չ ոք կրնայ գործել քու կատարած հրաշքներդ, եթէ Աստուած անոր հետ չըլլայ»:   
Յիսուս պատասխանեց անոր. «Հաստատ գիտցիր, որ եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի կրնար տեսնել Աստուծոյ արքայութիւնը»:   
Նիկոդեմոս հարցուց անոր. «Ծեր մարդ մը ինչպէ՞ս կրնայ նորէն ծնիլ: Կարելի՞ բան է որ ան կրկին մտնէ իր մօր որովայնը եւ ծնի»:   
Յիսուս պատասխանեց. «Վստահ եղիր, որ եթէ մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար երկինքի արքայութիւնը մտնել, որովհետեւ մարմինէն ծնածը մարմին է, իսկ Հոգիէն ծնածը՝ հոգի: Դուն մի՛ զարմանար, որ քեզի ըսի՝ թէ պէտք է կրկին ծնիք: Հովը ուր որ ուզէ կը փչէ. դուն անոր ձայնը կը լսես, բայց չես գիտեր թէ ուրկէ կու գայ եւ ուր կ՚երթայ: Նոյնպէս են բոլոր անոնք, որոնք Հոգիէն կը ծնին»:  
Նիկոդեմոս հարցուց. «Ինչպէ՞ս կը պատահի ատիկա»:   
Յիսուս պատասխանեց. «Դուն որ Իսրայէլի ժողովուրդին վրայ ուսուցիչ կարգուած ես, ատիկա չե՞ս գիտեր: Վստահ եղիր, թէ ինչ որ գիտենք՝ կը խօսինք եւ ինչ որ տեսանք՝ անոր մասին կը վկայենք, բայց մեր վկայութիւնը չէք ընդունիր: Եթէ երկրաւոր բաներու մասին խօսեցայ ձեզի եւ չհաւատացիք, ինչպէ՞ս պիտի հաւատաք ինծի եթէ երկնաւոր բաներու մասին խօսիմ»:
NEWS FROM ST SATRKIS
On Tuesday, April 21, a Dearborn City Council Meeting was held via Zoom. At this meeting, Der Hrant was invited to attend and delivered an inspiring invocation. He prayed that God gives the council members guidance in deliberations. He thanked the City if Dearborn for welcoming Armenians to their society when they first immigrated after fleeing persecution. He also thanked asked God to bless the Mayor, City Council, Employees, Police Department, Firefighters and Residents.
On Wednesday, April 22, Der Hrant offered prayers of encouragement to the college students before they begin their week of final exams.
On Friday, April 24, the Order of Intercessory Prayer was led by the clergy of the Armenian Churches of Greater Detroit on the occasion of the 105th Commemoration of the Armenian Genocide. The special service was simultaneously live streamed on all four church's facebook pages. The homily was delivered by Fr. Imad Al-Banna, Pastor of St. Peter & Paul Syriac Orthodox Church.

Click Here to watch the special service.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
ALL IN-PERSON CHURCH SOCIAL EVENTS HAVE BEEN CANCELLED OR POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE.
SEE BELOW FOR VIRTUAL EVENTS.
REQUIEM SERVICE - ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
In memory of: H.E. Archbishop Dirayr Panosian (40 days).
Requested by: His Eminence Archbishop Anoushavan Tanielian and The Executive Council of the Armenian Prelacy, Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church, Navasart Mardoyan.

In memory of: Mary Jo Agbabian (7 days).
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church

In memory of: Nick Sherbanow.
Requested by: Mark and Eleanor Evarian and family.

In memory of: Zohrab Kupelian, Vergine Kupelian, Gaizag Engeian, Kevork Atikian.
Requested by: Rita Engeian

In memory of: Zabel Arakelian (4 years).
Requested by: George Arakelian and family. Helen Knar and Michael Cirrito, Andrea and Michael Cirrito.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of all our parishioners. May these trying days pass in peace and may we reunite again in our churches and celebrate mass together.
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All these Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? 
Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All these are easy today by using our online forms. Just visit our website at  www.saintsarkis.org/Services-and-Forms  and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations
For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please visit our website:  www.saintsarkis.org/donate  

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
ALL IN-PERSON COMMUNITY EVENTS FOR THE MONTH OF APRIL HAVE BEEN CANCELLED OR POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE.
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200