E-Newsletter - April 3, 2014
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor

The church office will be closed on
Monday, April 5th in observance of the Easter Holiday.
Religious Calendar for Holy Easter

Holy Saturday, April 3, 2021
Reading of Scriptures 5:00 p.m.
Easter Eve Divine Liturgy 6:00 p.m.

Easter Sunday, April 4, 2021
Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.
HOW ARMENIANS CELEBRATE EASTER
On Easter day, Christians rejoice over the resurrection of our Lord and the black altar curtains are now drawn. The forty-day period of fasting now comes to an end. Armenians celebrate the joyous occasion with eggs that are dyed red, with which children and adults alike play tapping contests. The Easter Bunny tradition that began in the 17th century among Protestants in Europe is now popular all over the world, according to which the bunny hatches colored eggs and brings them in baskets to children. The red egg symbolizes the suffering of Christ and His crucifixion as well as the blood spelled by him. The shell of the egg represents the rock-cut tomb of Jesus, and the cracking is the victory of Jesus over death and the resurrection from His grave.

On Resurrection Sunday, Armenian Christians around the world exchange the Easter greeting: Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի (Krisdos haryav ee merelotz! Orhnyal eh harootiunun Krisdosee!) Christ is risen from the dead! Blessed is the resurrection of Christ!

Easter Sunday is followed by a period of 40 days, during which time there are no saints’ days or fasting days. This period, dedicated to the glory of Christ’s Resurrection and to the 40 days He spent on earth after His Resurrection, leads up to Ascension Day, commemorating our Lord’s entry into heaven.

YUGHAKIN DONATIONS
It is a long-standing tradition in the Armenian Church to give “Yughakin” donations, especially at Christmas and Easter. Yughakin literally means “price of oil.” Parishioners would donate money to purchase oil in order to keep the lanterns lit and the church illuminated. The tradition has continued throughout the centuries to modern times, although nowadays the money is not necessarily for oil for lanterns, but for utility bills that provide light, heat, and air conditioning. The concept is still very valid, especially these days, as we are faced with the unexpected hardships brought upon us by the health emergency. Your Yughakin donation will be most appreciated as it will help keep our sanctuaries properly cared for.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, April 4 - Easter

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, April 5: Acts 2:22-41; Luke 24:1-12 Evening Gospels: Mark 16:2-8; Luke 24:1-12
  • Tuesday, April 6: Acts 2:42-3:21; Luke 24:13-35 Evening Gospels: Luke 24:1-12; Luke 24:13-35
  • Wednesday, April 7: Annunciation of the Holy Mother of God Readings for Annunciation: Song of Songs 1:1-11; Proverbs 11:30-12:4; Isaiah 52:7-10; Zechariah 2:10-13; Malachi 3:1-2; 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke 1:26-38 Acts 3:22-4:12; James 1:1-12; Luke 24:36-40 Evening Gospels: Luke 24:13-35; Luke 24:36-40
  • Thursday, April 8: Acts 4:13-31; James 1:13-27; Matthew 5:1-12 Evening Gospels: Luke 24:36-40; Matthew 5:1-12
  • Friday, April 9: Acts 4:32-5:11; James 2:1-13; John 21:1-14 Evening Gospels: Matthew 5:1-12; John 21:1-14 2 Daily Bible Readings for 2021 According to the Lectionary of the Armenian Apostolic Church
  • Saturday, April 10: Remembrance of the Beheading of St. John the Baptist Proverbs 8:4-11; Isaiah 40:3-8; Malachi 4:4-6; Acts 13:26-33; Mark 6:14-29 Acts 5:12-33; James 2:14-26; Evening Gospels: John 21:1-14; John 21:15-25
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, April 4, 2021
Ս. ԶԱՏԻԿ - EASTER

THE FIRST EPISTLE OF ST. PAUL TO THE CORINTHIANS (15.1-11)
Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain.
For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Peter, and then to the Twelve. After that, he appeared to more than five hundred of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me also, as to one abnormally born.
For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them-yet not I, but the grace of God that was with me. Whether, then, it was I or they, this is what we preach, and this is what you believed.
  
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ Ա. ՆԱՄԱԿԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (1:15-26) 
Համբարձումէն քանի մը օրեր ետք, երբ շուրջ հարիւրքսան հաւատացեալներ մէկտեղուած էին, Պետրոս ոտքի ելլելով ըսաւ.
– Եղբայրնե՛ր, պէտք էր կատարուէր Սուրբ գիրքին մէջ գրուածը, այն՝ ինչ որ նախօրօք Սուրբ Հոգին ըսած էր Դաւիթի բերնով՝ Յուդայի մասին, որ Յիսուսը ձերբակալողներուն առաջնորդը եղաւ: Յուդա մեր խումբէն էր, մեզի պէս առաքելական ծառայութեան համար ընտրուած: Բայց իր անիրաւ մատնութենէն ետք, որուն վարձքով ագարակ մը գնեց, երեսն ի վայր ինկաւ այնտեղ եւ փորը ճեղքուելով՝ փորոտիքը դուրս թափեցաւ: Բոլոր Երուսաղէմացիները այս մասին իմացան, եւ այս պատճառով ալ այդ ագարակը իրենց բարբառով Ակեղդամա, այսինքն՝ Արեան ագարակ կը կոչեն: Արդ, Սաղմոսներու գիրքին մէջ գրուած է. «Թող անոր տունը աւերակ մնայ, եւ հոն մարդ չբնակի». իսկ ուրիշ տեղ մը կ’ըսէ. «Իր պաշտօնը ուրիշ մէկը թող առնէ»: Այստեղ կան մարդիկ, որոնք միշտ մեր հետը եղած են Տէր Յիսուսի երկրաւոր առաքելութեան ամբողջ տեւողութեան, Յովհաննէսի ձեռքով անոր մկրտութենէն մինչեւ երկինք համբարձման օրը: Ասոնցմէ մէկը պէտք է որ տասնըմէկիս միանայ՝ Քրիստոսի յարութեան վկայ ըլլալու համար:
Այն ատեն հաւատացեալները երկու հոգի ներկայացուցին. Բարսաբա կոչուած Յովսէփը, որ Արդար մականուանուեցաւ, եւ Մատաթիան: Ապա հետեւեալ աղօթքը ըրին.
– Դուն, Տէ՛ր, որ կը ճանչնաս բոլոր մարդոց սիրտերը, ցոյց տուր մեզի՝ թէ այս երկուքէն ո՛ր մէկը կ’ընտրես առաքելական այս պաշտօնին համար, որմէ Յուդա ինկաւ՝ իրեն սահմանուած տեղը երթալու համար:
Ապա երկու անուններուն վրայ վիճակ ձգեցին: Վիճակը Մատաթիային ելաւ, եւ անիկա տասնըմէկ առաքեալներուն կարգին դասուեցաւ:

 
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO MARK (16.1-8)
When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb and they asked each other, "Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?"  
But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away.As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed.  
"Don't be alarmed," he said. "You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen! He is not here. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter, 'He is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you.' "  
Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone, because they were afraid.
 
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ (16:2-8)
Կիրակի առաւօտ կանուխ, արեւածագին, գերեզման եկան:
– Ո՞վ պիտի գլորէ գերեզմանի մուտքին դրուած քարը,- կը հարցնէին իրարու, որովհետեւ քարը շատ մեծ էր:
Սակայն երբ նայեցան, տեսան որ քարը արդէն իսկ գլորուած էր: Գերեզմանէն ներս մտան եւ ճերմակ զգեստ հագած երիտասարդ մը տեսան, որ աջ կողմը նստած էր, եւ սարսափեցան: Երիտասարդը ըսաւ անոնց.
– Մի՛ վախնաք, գիտեմ որ խաչուած Նազովրեցի Յիսուսը կը փնտռէք, բայց հոս չէ՛, յարութիւն առաւ: Տեսէ՛ք, զինք հոս դրած էին: Այժմ գացէք, ըսէք իր աշակերտներուն եւ Պետրոսի, որ ահա ինք ձեզմէ առաջ կ’երթայ Գալիլեա. հո՛ն պիտի տեսնէք զինք, ինչպէս որ ըսած էր ձեզի:
Երբ ասիկա լսեցին, դուրս փախան գերեզմանէն, զար-հուրած ու ապշահար, եւ ոչ մէկուն բան մը ըսին, որովհետեւ կը վախնային:
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
HOW ARMENIANS CELEBRATE EASTER

On Easter day, Christians rejoice over the resurrection of our Lord and the black altar curtains are now drawn. The forty-day period of fasting now comes to an end. Armenians celebrate the joyous occasion with eggs that are dyed red, with which children and adults alike play tapping contests. The Easter Bunny tradition that began in the 17th century among Protestants in Europe is now popular all over the world, according to which the bunny hatches colored eggs and brings them in baskets to children. The red egg symbolizes the suffering of Christ and His crucifixion as well as the blood spelled by him. The shell of the egg represents the rock-cut tomb of Jesus, and the cracking is the victory of Jesus over death and the resurrection from His grave.
On Resurrection Sunday, Armenian Christians around the world exchange the Easter greeting: Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի (Krisdos haryav ee merelotz! Orhnyal eh harootiunun Krisdosee!) Christ is risen from the dead! Blessed is the resurrection of Christ!
Easter Sunday is followed by a period of 40 days, during which time there are no saints’ days or fasting days. This period, dedicated to the glory of Christ’s Resurrection and to the 40 days He spent on earth after His Resurrection, leads up to Ascension Day, commemorating our Lord’s entry into heaven.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Our sincerest gratitude to Steve Evarian for lovingly providing the
St. Sarkis community with the palm crosses again this year.
Thank you.
On this Holy Easter Sunday the altar candles are sponsored by
Seta, Charles, and Jack Ferhadson
in loving memory of Aram Ferhadson.
&
By Richard Kalajian, Renee Kalajian, and Richard and Melinda Kaladjian
in loving memory of Virginia Kalajian.
May they rest in peace.
The flowers adorning the tomb of Christ this Easter
are donated by the Malkadjian family
&
by the Shekherdemian family in memory of Haroutiun Shekherdemian.
Thank you.
On this Holy Easter Sunday the incense is sponsored by
Rochelle Apkarian Grandon
in memory of
Edward Harout & Violet Apkarian & Harry Amirkanian.
May they rest in peace.
Position Available

St. Sarkis Church is looking for a part-time Administrative Assistant. Responsibilities include clerical and receptionist tasks, such as answering phones, drafting letters, maintaining the church's and pastor's calendar, publishing the weekly bulletin, greeting visitors, and other duties as assigned.  

The ideal candidate will be detail oriented, proficient in Microsoft Office (Word, Excel, and Publisher), and have good organizational skills. Knowledge of the Armenian language is a plus.

To be considered for this position, send a resume' to St. Sarkis Church at office@saintsarkis.org by March 31.

Pastor and Board of Trustees,
St Sarkis Armenian Apostolic Church
Holy Easter Home Blessing
 
Home blessing is a tradition in the Armenian Church which is done twice a year: after Christmas and after Easter. During this visit, the clergy will have the opportunity to personally congratulate the family on the feast and bring the blessings of God to the home, and to it’s family members, bread, salt, and water. If you wish to have your home blessed during the Easter season, please contact Rev. Fr. Hrant Kevorkian for an appointment at 857-318-9799.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200