E-Newsletter - April 30, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, May 2 - Apparition of the ...

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, May 3: 1) Luke 12:13-31; 2) Acts 17:16-34; 1 John 2:1-6; John 7:24-36; 3) Matthew 14:1-12; 4) Mark 6:45-56
  • Tuesday, May 4:  1) Luke 12:32-48; 2) Acts 18:1-11; 1 John 2:7-17; John 7:37-8:11; 3) Matthew 14:13-21; 4) Mark 7:1-16
  • Wednesday, May 5: 1) Luke 12:49-13:9; 2) Acts 18:12-28; 1 John 2:18-23; John 8:12-20; 3) Matthew 14:22-36; 4) Mark 7:17-30
  • Thursday, May 6: 1) Luke 13:10-21; 2) Acts 19:1-20; 1 John 2:24-25; John 8:21-30; 3) Matthew 15:1-20; 4) Mark 7:31-37
  • Friday, May 7: 1) Luke 13:22-35; 2) Acts 19:21-40; 1 John 2:26-28; John 8:31-59; 3) Matthew 15:21-28; 4) Mark 8:1-9
  • Saturday, May 8: 1) Luke 14:1-24; 2) Acts 9:1-16; 1 John 2:28-3:1; John 9:1-38; 3) Matthew 15:29-16:12; 4) Mark 8:10-26 
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, May 2, 2021
ԵՐԵՒՈՒՄՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ - APPARITION OF THE HOLY CROSS

THE FIRST EPISTLE OF ST. JOHN THE APOSTLE (1.1-10)
We declare to you what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands, concerning the word of life—  this life was revealed, and we have seen it and testify to it, and declare to you the eternal life that was with the Father and was revealed to us— we declare to you what we have seen and heard so that you also may have fellowship with us; and truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. We are writing these things so that our joy may be complete.
This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him while we are walking in darkness, we lie and do not do what is true; but if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he who is faithful and just will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.
 
 THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (7.14-23)
About the middle of the festival Jesus went up into the temple and began to teach. The Jews were astonished at it, saying, “How does this man have such learning, when he has never been taught?” Then Jesus answered them, “My teaching is not mine but his who sent me. Anyone who resolves to do the will of God will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own. Those who speak on their own seek their own glory; but the one who seeks the glory of him who sent him is true, and there is nothing false in him.
“Did not Moses give you the law? Yet none of you keeps the law. Why are you looking for an opportunity to kill me?” The crowd answered, “You have a demon! Who is trying to kill you?” Jesus answered them, “I performed one work, and all of you are astonished. Moses gave you circumcision (it is, of course, not from Moses, but from the patriarchs), and you circumcise a man on the sabbath. If a man receives circumcision on the sabbath in order that the law of Moses may not be broken, are you angry with me because I healed a man’s whole body on the sabbath?

 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ ( 1.1-10)
Մենք լսեցինք, մեր աչքերով տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն իսկ կեանքի ստեղծիչն էր: Անիկա նոյնինքն կեանքն էր, որ յայտնուեցաւ: Մենք տեսանք եւ կը վկայենք, ձեզի պատմելով անոր մասին, այսինքն՝ յաւիտենական կեանքին մասին, որ Հօրը հետ էր եւ այժմ մեզի յայտնուեցաւ: Ինչ որ տեսանք ու լսեցինք՝ կը պատմենք ձեզի, որպէսզի դո՛ւք ալ մասնակից դառնաք այն հաղորդակցութեան որ մենք ունինք Հօրը եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի հետ, եւ ձեր ուրախութիւնը կատարեալ ըլլայ: Ահա թէ ինչո՛ւ կը գրենք ձեզի այս նամակը:
Պատգամը, որ իրմէ լսեցինք եւ ձեզի կը փոխանցենք, սա է՝ թէ Աստուած լոյս է, բնաւ խաւար չկայ անոր մէջ: Արդ, եթէ ըսենք՝ «Հաղորդակից ենք իրեն», եւ միւս կողմէ շարունակենք խաւարի մէջ ապրիլ, կը ստենք ահա եւ ճշմարտութիւնը չենք գործադրեր: Իսկ եթէ լոյսի մէջ քալենք, ինչպէս ինք լոյսի մէջ է, այն ատեն ճշմարտապէս հաղորդակից կ’ըլլանք իրարու, եւ իր Որդւոյն Յիսուսի արիւնը կը սրբէ մեզ ամէն մեղքէ:
Եթէ ըսենք՝ «Մեղք չունինք», մենք մեզ կը խաբենք եւ մեր մէջ ճշմարտութիւն չկայ: Իսկ եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք՝ թէ Աստուած, որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի սրբէ մեր բոլոր անիրաւութիւններէն: Եթէ «Մեղք չգործեցինք» ըսենք, ստախօս կը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը չկայ:
 
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (7:14-23)
Տաղաւարահարաց տօնակատարութեան մօտաւորապէս կէսին, Յիսուս տաճար ելաւ եւ սկսաւ ուսուցանել: Հրեաներ կը զարմանային եւ կ’ըսէին.
– Ի՞նչպէս այս մարդը Սուրբ գիրքերը գիտէ, երբ բնաւ չէ ուսած զանոնք:
Յիսուս պատասխանեց անոնց.
– Ինչ որ ձեզի կ’ուսուցանեմ՝ իմ վարդապետութիւնս չէ, այլ անորը՝ որ զիս ղրկեց: Ով որ կ’ուզէ Աստուծոյ կամքը կատարել, պիտի հասկնայ՝ թէ Աստուծմէ՞ է այս վարդապետութիւնը, թէ ես իմ հեղինակութեամբս կը խօսիմ: Ան որ իր հեղինակութեամբ կը խօսի՝ իր անձին համար փառք կը փնտռէ, իսկ ան որ զինք ղրկողին փառքը կը փնտռէ, ճշմարիտ է եւ խաբէութիւն չկայ անոր մէջ: Մովսէս ձեզի Օրէնքը չտուա՞ւ. սակայն ձեզմէ ո՛չ ոք կը հնազանդի Օրէնքին: Ինչո՞ւ կ’ուզէք զիս սպաննել:
Ժողովուրդը պատասխանեց.
– Դիւահա՞ր ես, ի՞նչ ես. ո՞վ կ’ուզէ քեզ սպաննել:
Յիսուս պատասխանեց.
– Հրաշք մը գործեցի եւ բոլորդ վրդովեր էք: Մովսէս հրահանգեց թլփատել ձեր զաւակները –թէեւ Մովսէս չէր սկսողը, այլ ձեր նախահայրերը– եւ դուք ձեր զաւակները կը թլփատէք Շաբաթ օրով: Եթէ մէկը կը թլփատէք Շաբաթ օրով, որպէսզի չբեկանուի Մովսէսի Օրէնքը, ինչո՞ւ զայրացած էք ինծի դէմ, որովհետեւ մէկը ամբողջութեամբ բժշկեցի Շաբաթ օրով:
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
The 106th Anniversary Commemoration of the Armenian Genocide hosted by the Armenian Churches of Greater Detroit was held on Saturday, April 24, 2021 at 6:00pm at St Sarkis Church. This event was LIVE-STREAMED and is available on all four church’s facebook pages as well as the Armenian Churches of Greater Detroit page. Donations collected during this service were earmarked for Artsakh Humanitarian Aid. If you would like to make a donation, go to bit.ly/4churches.

PICTURED ABOVE (from left to right)
Seated: Fr. Michael Quaine, pastor of St. Michael Catholic Community in Clinton Township.
Very Rev. Aren Jebejian, pastor of St. John Armenian Church in Southfield.
Archbishop More Dionysius John Kawak, Patriarchal Vicar of the Syriac Orthodox Church of the Eastern United States.
Monsenior Andon Atamian, pastor of St. Vartan Armenian Catholic Church in Bloomfield Hills.
Rev. Hagop Haroutunian, pastor of the Armenian Congregational Church in Southfield. 
Standing: Acolyte Sevag Ghazarian.
Subdeacon Mano Ashekian.
Rev. Fr. Armash Baghdasarian, pastoral assistant of St. John Armenian Church in Southfield.
Rev. Fr. Hrant Kevorkian, pastor of St. Sarkis Armenian Apostolic Church in Dearborn. 
Rev. Fr. Garabed Kochakian, pastor emeritus of St John Armenian Church in Southfield.
Fr. Imad Al-Banna, pastor of Sts. Peter & Paul Syriac Orthodox Church in Southfield. 
Deacon Jeffry Noroyan.
Deacon Rubik Mailian.
Acolyte Areg Mailian.
On Tuesday, April 27, 2021, Fr. Hrant Kevorkian led the invocation at the Dearborn City Council meeting, just a few days following President Joe Biden‘s acknowledgement and United States recognition of the Armenian Genocide. Thank you City of Dearborn.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
HOKEHANKISD
In memory of: AVEDIS GEORGE MISHIGIAN, MADELEINE MISHIGIAN LOUGHRAN 
Requested by: Sona Mishigian & Family

In memory of: DONNA NERSESIAN (2 YEARS)
Requested by: George Nersesian, Carin Nersesian and James Hubbs, Paul and Abby Nersesian, Elizabeth and Obrien McCarty and Family, Rose and Richard Maloian, George Maloian, Anne and Jim Berger and Family.

In memory of: MIKE DONOIAN (10 YEARS)
Requested by: Michele, Matt, Matthew and Benjamin Bucher. Roxanne, Ralph, Alec and Christopher Kourtjian

In memory of: AZAD MERIAN
Requested by: Arzoian Family

In memory of: ZABEL ARAKELIAN (5 YEARS), MANYA KORKIGIAN (In remembrance on her birthday, May 1)
Requested by: Zee, Susan, and Diane Sarkesian
LITURGICAL CALENDAR
APPARITION OF THE HOLY CROSS
This Sunday, May 2, the Armenian Church commemorates the Feast of the Apparition of the Holy Cross (Yerevoumun Sourp Khatchi). The Apparition of the Cross is the first feast dedicated to the Holy Cross in the Armenian liturgical calendar. It is celebrated in remembrance of the appearance of the sign of the cross over the city of Jerusalem in 351 that remained in the sky for several hours. The apparition extended from Golgotha to the Mount of Olives (about two miles), and was brighter than the sun and was seen by everyone in Jerusalem. The Patriarch of Jerusalem, Cyril, used this occasion to remind Emperor Constantius of Byzantium of his father’s (Constantine the Great) orthodox faith. Cyril claimed the Apparition was further reason to return to orthodoxy.
Traditionally, the Armenian translation of Cyril’s message is read on this feast day during the Antastan service prior to the Gospel lection. The Apparition is celebrated by the Armenian and Greek churches. The Greeks observe it on the fixed date of May 7, while the Armenian date is moveable depending on the date of Easter. It is celebrated on the fifth Sunday of Easter.
Cyril is a revered Doctor of the Church and he is remembered in the Armenian Church’s liturgical calendar. Here is a short excerpt from Cyril’s letter about the apparition.
“ In those holy days of the Easter season, on 7 May at about the third hour, a huge cross made of light appeared in the sky above holy Golgotha extending as far as the holy Mount of Olives. It was not revealed to one or two people alone, but it appeared unmistakably to everyone in the city. It was as if one might conclude that one had suffered a momentary optical illusion; it was visible to the human eye above the earth for several hours. The flashes it emitted outshone the rays of the sun, which would have outshone and obscured it themselves if it had not presented the watchers with a more powerful illumination than the sun. It prompted the whole populace at once to run together into the holy church, overcome both with fear and joy at the divine vision. Young and old, men and women of every age, even young girls confined to their rooms at home, natives and foreigners, Christians and pagans visiting from abroad, all together as if with a single voice raised a hymn of praise to God’s Only-Begotten Son the wonder-worker. They had the evidence of their own senses that the holy faith of Christians is not based on the persuasive arguments of philosophy but on the revelation of the Spirit and power; it is not proclaimed by mere human beings but testified from heaven by God Himself .”
(Excerpt from Saint Cyril’s letter about the Apparition of the Cross)
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
This Sunday the altar candles are lit by
By Richard Kalajian, Renee Kalajian, and Richard and Melinda Kaladjian
in loving memory of Virginia Kalajian.
May she rest in peace.
Holy Easter Home Blessing
 
Home blessing is a tradition in the Armenian Church which is done twice a year: after Christmas and after Easter. During this visit, the clergy will have the opportunity to personally congratulate the family on the feast and bring the blessings of God to the home, and to it’s family members, bread, salt, and water. If you wish to have your home blessed during the Easter season, please contact Rev. Fr. Hrant Kevorkian for an appointment at 857-318-9799.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200