E-Newsletter - April 9, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor

Guest Celebrant and Homilist
Very Rev. Fr. Barouyr Shernezian
Dean of the Armenian Orthodox Seminary of the Holy See of Cilicia
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, April 11 - New Sunday

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, April 12: 1) Luke 4:31-41; 2) Acts 6:8-7:29; James 3:13-4:6; John 1:18-28; 3) Matthew 4:12-25; 4) Mark 1:14-20
  • Tuesday, April 13: 1) Luke 4:42-5:11; 2) Acts 7:30-8:2; James 4:7-17; John 1:29-34; 3) Matthew 5:1-16; 4) Mark 1:21-34
  • Wednesday, April 14: 1) Luke 5:12-16; 2) Acts 8:3-13; James 5:1-11; John 1:35-42; 3) Matthew 5:17-48 4) Mark 1:35-45
  • Thursday, April 15: 1) Luke 5:17-26; 2) Acts 8:14-25; James 5:12-20; John 1:43-51; 3) Matthew 6:1-21; 4) Mark 2:1-12
  • Friday, April 16: 1) Luke 5:27-39; 2) Acts 8:26-40; 1 Peter 1:1-12; John 2:1-11; 3) Matthew 6:22-34; 4) Mark 2:13-22
  • Saturday, April 17: 1) Luke 6:1-11; 2) Acts 9:1-22; 1 Peter 1:13-25; John 2:12-22; 3) Matthew 7:1-8:17; 4) Mark 2:23-3:5 
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, April 11, 2021
ՆՈՐ ԿԻՐԱԿԻ - NEW SUNDAY

ACTS OF THE APOSTLES (5:34-6:7)
But a Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law, respected by all the people, stood up and ordered the men to be put outside for a short time. Then he said to them, “Fellow Israelites, consider carefully what you propose to do to these men. For some time ago Theudas rose up, claiming to be somebody, and a number of men, about four hundred, joined him; but he was killed, and all who followed him were dispersed and disappeared. After him Judas the Galilean rose up at the time of the census and got people to follow him; he also perished, and all who followed him were scattered. So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone; because if this plan or this undertaking is of human origin, it will fail; but if it is of God, you will not be able to overthrow them—in that case you may even be found fighting against God!”
They were convinced by him, and when they had called in the apostles, they had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus, and let them go. As they left the council, they rejoiced that they were considered worthy to suffer dishonor for the sake of the name. And every day in the temple and at home they did not cease to teach and proclaim Jesus as the Messiah.
Now during those days, when the disciples were increasing in number, the Hellenists complained against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution of food. And the twelve called together the whole community of the disciples and said, “It is not right that we should neglect the word of God in order to wait on tables. Therefore, friends, select from among yourselves seven men of good standing, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint to this task, while we, for our part, will devote ourselves to prayer and to serving the word.” What they said pleased the whole community, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, together with Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch. They had these men stand before the apostles, who prayed and laid their hands on them.
The word of God continued to spread; the number of the disciples increased greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith.

THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (1:1-17)
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him not one thing came into being. What has come into being in him was life, and the life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.
There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify to the light, so that all might believe through him. He himself was not the light, but he came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into thae world.
He was in the world, and the world came into being through him; yet the world did not know him. He came to what was his own, and his own people did not accept him. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God, who were born, not of blood or of the will of the flesh or of the will of man, but of God.
And the Word became flesh and lived among us, and we have seen his glory, the glory as of a father’s only son, full of grace and truth. (John testified to him and cried out, “This was he of whom I said, ‘He who comes after me ranks ahead of me because he was before me.’”) From his fullness we have all received, grace upon grace. The law indeed was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐ (5:31-6:7)
Աստուած իր աջով զայն բարձրացուց, որպէսզի մեր Առաջնորդն ու Փրկիչը ըլլայ, եւ Իսրայէլին ապաշխարութեան առիթ եւ մեղքերուն թողութիւն տայ: Այս իրողութիւններուն վկաներն ենք մենք, ինչպէս նաեւ Սուրբ Հոգին, որ Աստուած տուաւ իրեն հնազանդողներուն:
Երբ անոնք այս խօսքերը լսեցին՝ կատաղութեամբ լեցուեցան, եւ կ’ուզէին սպաննել զանոնք:
Այն ատեն Ատեանին մէջ ոտքի ելաւ Գամաղիէլ անունով մէկը, որ Փարիսեցիներէն էր եւ ամբողջ ժողովուրդին կողմէ յարգուած Օրէնքի ուսուցիչ մը, եւ հրամայեց որ նախ առաքեալները դուրս տանին, եւ ապա ժողովականներուն ըսաւ.
– Ո՛վ Իսրայէլացիներ, լաւ մտածեցէք եւ ապա որոշում առէք այս մարդոց մասին: Կը յիշէք թէ ժամանակ մը առաջ Թեւդաս անունով մէկը ելաւ, որ ինքզինք երեւելի մէկը կը յայտարարէր, եւ շուրջ չորս հարիւր հոգիներ իրեն միացան. բայց ինք սպաննուեցաւ եւ բոլոր իրեն միացածները քայքայուեցան ու ցրուեցան: Իրմէ ետք Գալիլեացի Յուդա մը ելաւ մարդահամարի օրերուն եւ բազմաթիւ ժողովուրդ ապստամբութեան մղեց իրեն հետ. սակայն ան ալ կորսուեցաւ, եւ բոլոր անոնք որ իրեն յարած էին՝ ցրուեցան: Գալով ասոնց, կ’ըսեմ ձեզի.- Այդ մարդոցմէ ձեռք քաշեցէք եւ ձգեցէք զիրենք: Որովհետեւ, եթէ անոնց խորհուրդն ու գործը մարդոցմէ է՝ պիտի խափանուի. իսկ եթէ Աստուծմէ է՝ չէք կրնար խափանել, եւ թերեւս այդ ձեւով Աստուծոյ դէմ պայքարած կ’ըլլաք:
Ժողովականները հաւանեցան Գամաղիէլի խօսքերուն, եւ առաքեալները կանչել տալով՝ ծեծել տուին. ապա պատուիրելով անոնց՝ որ ա՛լ Յիսուսի անունով չխօսին, արձակեցին զանոնք: Իսկ առաքեալները Ատեանէն հեռացան, ուրախանալով որ Տիրոջ անունին համար անարգանքի արժանացան: Ամէն օր, թէ՛ տաճարին եւ թէ՛ իրենց տուներուն մէջ, անդադար կը սորվեցնէին՝ Յիսուս Քրիստոսը քարոզելով:
Ժամանակ մը ետք, երբ Յիսուսի հետեւորդները շատցան, յունախօս Հրեաները սկսան տրտնջալ եբրայախօս Հրեաներուն դէմ, որովհետեւ ամենօրեայ նպաստի բաշխումին մէջ իրենց այրիները կ’անտեսուէին: Այն ատեն, տասնըերկու առաքեալները կանչեցին բոլոր հաւատացեալները եւ ըսին.
– Մենք չենք ուզեր Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը ձգել եւ ուտելիք մատակարարելով զբաղիլ: Հետեւաբար, եղբայրնե՛ր, ձեր կողմէ վկայուած եօթը հոգի ընտրեցէք, որոնք Սուրբ Հոգիով եւ իմաստութեամբ լեցուն ըլլան: Զանոնք այս անհրաժեշտ գործին համար կարգենք, իսկ մենք աղօթքի եւ Աստուծոյ խօսքին մատակարարման նուիրուինք:
Հաւատացեալները ուղիղ գտան առաջարկը եւ հետեւեալները ընտրեցին.- Ստեփանոսը, որ հաւատքով եւ Սուրբ Հոգիով լեցուն մարդ մըն էր, Փիլիպպոսը, Պրոքորոնը, Նիկանորը, Տիմոնը, Պարմենասը եւ Նիկողայոսը, որ հրէութեան դարձած Անտիոքացի մըն էր: Ապա զանոնք բերին առաքեալներուն առջեւ, որոնք աղօթեցին եւ իրենց ձեռքը դրին անոնց վրայ:
Ահա այսպէս, Աստուծոյ խօսքը կը տարածուէր եւ Երուսաղէմի մէջ հաւատացեալներու թիւը մեծապէս կը շատնար: Նոյնիսկ քահանաներէն շատ-շատեր հաւատքը կ’ընդունէին:

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (1:1-17)
Աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ գոյութիւն ունէր Բանը: Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած էր: Անիկա սկիզբէն Աստուծոյ հետ էր: Անով էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր ո՛չ մէկ բան ստեղծեց: Կեանքը անով սկիզբ առաւ: Եւ կեանքը մարդոց համար լոյսն է, որ խաւարին մէջ կը փայլի. բայց խաւարը չկրցաւ հասկնալ զայն:
Յովհաննէս, որ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած մարդ մըն էր, եկաւ Լոյսին համար վկայութիւն տալու, որպէսզի ամէն մարդ անոր միջոցաւ հաւատայ: Ինք Լոյսը չէր, այլ՝ Լոյսին համար վկայ մը: Բանն էր ճշմարիտ Լոյսը, որ աշխարհ գալով՝ կը լուսաւորէ ամբողջ մարդկութիւնը: Աշխարհի մէջ էր անիկա, աշխարհը իրմով ստեղծուեցաւ, սակայն աշխարհը զինք չճանչցաւ: Իր իսկ ստեղծած աշխարհը եկաւ, բայց իր իսկ ստեղծած մարդիկը զինք չընդունեցին: Իսկ զինք ընդունողներուն եւ իրեն հաւատացողներուն իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու. ո՛չ արեան ճամբով եւ ո՛չ մարմինի կամ մարդկային կամքով, այլ՝ Աստուծմէ ծնելով:
Եւ Բանը մարմին եղաւ եւ մեր միջեւ բնակեցաւ, եւ մենք տեսանք անոր փառքը. փառքը Միածինին, որ Հօրմէն եկաւ՝ շնորհքով եւ ճշմարտութեամբ լեցուն:
Յովհաննէս անոր մասին վկայեց, յայտարարելով.
– Ասիկա է ան՝ որուն մասին կ’ըսէի. «Ան որ ինձմէ ետք պիտի գայ՝ ինձմէ մեծ է, որովհետեւ ինձմէ առաջ գոյութիւն ունէր»:
Անոր լիառատ շնորհքէն է որ մենք բոլորս շնորհքի վրայ շնորհք ստացանք. որովհետեւ Օրէնքը Մովսէսի միջոցաւ տրուեցաւ, մինչ շնորհքն ու ճշմարտութիւնը՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ:
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
HOLY WEEK EVENTS
Thank you to all who filled the church for the sacred events during Holy Week. We were happy to see those who were able to attend in person. And thank you to those who continue to join us via livestream.
HAPPY EASTER!!

To see more pictures from Holy Week, please click here to go to facebook
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
HOKEHANKISD
In memory of: VIRGINIA P KALAJIAN (40 DAYS)
Requested By: Richard L Kalajian; Renee Anoush Kalajian; Richard L and Melinda Kalajian; Diane Derderian Lewis; James, Shakay, and Arev Majeska

In memory of: MARTHA SOGOIAN (2 YEARS)
Requested by: Bob & Sonia Tacoma, Christina Tacoma & Blake Bean, Bobby & Ashley Tacoma; Mark & Eleanor Evarian, Amit & Katherine Sachdev, Aurora, Ari & Nishan Mark & Mary Evarian, Nathan, Chris & Lauren Evarian-Bloetscher; Mary Sogoian, Katie and Nicole Klei

In memory of: HACHIG KREKORIAN (71 YEARS). MADELINE MANOOGIAN (33 YEARS). PENNY SARKISSIAN (2 YEARS).
Requested by: Mr. and Mrs. Kaiser Krekorian

In memory of: AUDREY DERDERIAN (3 YEARS)
Requested by: James, Shakay, and Arev Majeska; Diane Derderian Lewis; Lawrence Derderian; Rose Lahiff; Richard Kalajian and Renee Anoush Kalajian

In memory of: NAZARETH HADJIAN (7 YEARS) 
Requested by: Marguerite Hadjian

In memory of: SATENIG (SALLY) HACHIGIAN (50 YEARS); SIMON HACHIGIAN (9 YEARS); MARITZA HACHIGIAN (30 YEARS); SOOREN HACHIGIAN (65 YEARS); ELSAPET ARGNIAN (46 YEARS); KHOROF ARGNIAN (31 YEARS)
Requested by: James Sooren Hachigian, Betty and Lisa Kupelian, Nancy Der-Stepanian, Brian, Mya and Ella Der-Stepanian 

In memory of: SOPHIA AFETIAN (50 YEARS). SEMON AFETIAN (33 YEARS)
Requested by: Mary Afetian & Family; Richard and Sandy Afetian; Rosemary Lescanec

In memory of: KEVORK TCHOBANIAN. MARIAM TCHOBANIAN AND DICKRAN TCHOBANIAN.
Requested by: Seta Tchobanian/Rodney Boman and Family, Sona Tchobanian, Dickran and Heather Tchobanian

In memory of: JOHN HALAGIAN
Requested by: Mike Halagian and Family; Aram Halagian; Margaret and Walt Wojciechowski

In memory of: JOHN BARONIAN; AZAD MERIAN
Requested by: Nancy Gavoor; Violet Gavoor 

In memory of: GEORGE KRIKOR ZAMANIAN
Requested by: Anne Zamanian; Lilly Marinelli; Nareg Bezjian; Edward, Caroline, and Taleen Zamanian; Souren, Susan, Alik, and Arek Etyemezian

In memory of: ELISA & ARAM TERZIAN
Requested by: Elen Dermovses

In memory of: PARSEKH DELLALIAN 
Requested by: Elen Dermovses 

In memory of: ANTRANIG KARADOLIAN
Requested by: Sarkis and Silva Karadolian; Maral Karadolian; Sevag and Andria Karadolian and Family; Sevan and Andy Duff.
LITURGICAL CALENDAR
NEW SUNDAY
This Sunday, April 11, is New Sunday (Nor Giragi). Easter Sunday is followed by a period of fifty days (Hinook) from the Resurrection to Pentecost (Hokekaloost) dedicated to the glorification of the Resurrection. Each of the seven Sundays of Hinook has a special name. It is also called Second Easter (Grgnazadig), which literally means “Easter repeated,” because it is the eighth day of Easter and a day similar to Easter in readings and hymns.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Our sincerest gratitude to Steve Evarian for lovingly providing the
St. Sarkis community with the palm crosses again this year.
Thank you.
This Sunday, the incense and the Altar flowers are sponsored by
James, Shakay, and Arev Majeska;
Diane Derderian Lewis; Lawrence Derderian
in loving memory of Audrey Derderian.
May she rest in peace.
This Sunday the altar candles are lit by
By Richard Kalajian, Renee Kalajian, and Richard and Melinda Kaladjian
in loving memory of Virginia Kalajian.
May she rest in peace.
Position Available

St. Sarkis Church is looking for a part-time Administrative Assistant. Responsibilities include clerical and receptionist tasks, such as answering phones, drafting letters, maintaining the church's and pastor's calendar, publishing the weekly bulletin, greeting visitors, and other duties as assigned.  

The ideal candidate will be detail oriented, proficient in Microsoft Office (Word, Excel, and Publisher), and have good organizational skills. Knowledge of the Armenian language is a plus.

To be considered for this position, send a resume' to St. Sarkis Church at office@saintsarkis.org.

Pastor and Board of Trustees,
St Sarkis Armenian Apostolic Church
Holy Easter Home Blessing
 
Home blessing is a tradition in the Armenian Church which is done twice a year: after Christmas and after Easter. During this visit, the clergy will have the opportunity to personally congratulate the family on the feast and bring the blessings of God to the home, and to it’s family members, bread, salt, and water. If you wish to have your home blessed during the Easter season, please contact Rev. Fr. Hrant Kevorkian for an appointment at 857-318-9799.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200