E-Newsletter - August 14, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
NOTICE TO PARISHIONERS CONCERNING COVID-19 GUIDELINES
 
We are pleased to announce that beginning Sunday, May 23, 2021, in accordance with the updated federal and state guidelines, masks and social distancing will not be required for fully vaccinated parishioners while attending St. Sarkis church services. To respect the privacy of our parishioners, St. Sarkis will not be asking for COVID vaccine verification or status. However, those who are not fully vaccinated are asked to continue to wear a mask and maintain social distancing to protect themselves and others. 
 
We would like to thank our parishioners for their anticipated cooperation, and look forward to seeing you at the church for worship.

Pastor and Board of Trustees of St Sarkis Armenian Apostolic Church
You can send your donations to the Prelacy offices with a check to the Armenian Apostolic Church of America, memo "Lebanon."  To make an online donation, please press here.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, August 15

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, August 16: Proverbs 11:30-12:4; Zechariah 2:10-13; 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke 1:39-56
  • Tuesday, August 17: Song of Songs 6:3-8; Malachi 3:1-2; Galatians 3:24-29; Luke 2:1-7 
  • Wednesday, August 18:  Song of Songs 4:9-15; 8:14; Isaiah 7:10-16; Galatians 3:29-4:7; Luke 2:1-7
  • Thursday, August 19: Proverbs 11:30-12:4; Zechariah 2:10-13; 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke 1:39-56
  • Friday, August 20:  Song of Songs 6:3-8; Malachi 3:1-2; Galatians 3:24-29; Luke 2:1-7
  • Saturday, August 21: Song of Songs 4:9-15; 8:14; Isaiah 7:10-16; Galatians 3:29-4:7; Luke 2:1-7 
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, August 15, 2021
Ե. ԿԻՐԱԿԻ ԱՅԼԱԿԵՐՊՄԱՆ
Feast of the Assumption of the Holy Mother of God
 
Luke 2:1-7
In those days a decree went out from Emperor Augustus that all the world should be registered. This was the first registration and was taken while Quirinius was governor of Syria. All went to their own towns to be registered. Joseph also went from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David called Bethlehem, because he was descended from the house and family of David. He went to be registered with Mary, to whom he was engaged and who was expecting a child. While they were there, the time came for her to deliver her child. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in bands of cloth, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn.

Galatians 3:29-4:7
And if you belong to Christ, then you are Abraham’s offspring, heirs according to the promise.
My point is this: heirs, as long as they are minors, are no better than slaves, though they are the owners of all the property; but they remain under guardians and trustees until the date set by the father. So with us; while we were minors, we were enslaved to the elemental spirits of the world. But when the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, in order to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as children. And because you are children, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, “Abba! Father!” So you are no longer a slave but a child, and if a child then also an heir, through God.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 2.1-7
Այդ օրերուն, Օգոստոս կայսր հրամանագիր հանեց՝ իր կայսրութեան սահմաններուն մէջ գտնուող բոլոր բնակիչներուն մարդահամարը կատարելու: Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցաւ Սուրիայի կառավարիչ Կիրենիոսի օրերուն: Ամէն մարդ իր ծննդավայր քաղաքը կ’երթար՝ իր անունը արձանագրել տալու համար: Յովսէփ, Դաւիթի ցեղէն եւ ազգատոհմէն ըլլալուն համար, Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքէն ելաւ եւ իր անունը արձանագրել տալու համար գնաց Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքը, Դաւիթ թագաւորին ծննդավայրը: Իրեն կ’ընկերանար իր նշանածը՝ Մարիամ, որ յղի էր:
 
Բեթլեհէմի մէջ Մարիամի ծննդաբերութեան ժամանակը հասաւ եւ ծնաւ իր անդրանիկ զաւակը, որ փաթթեց խանձարուրի մէջ եւ դրաւ մսուրի մը մէջ, որովհետեւ պանդոկին մէջ իրենց համար տեղ չկար:

ԹՈՒՂԹ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 3.29-4.7
«Արդ ուրեմն, եթէ Քրիստոսի կը պատկանիք, կը նշանակէ թէ դուք Աբրահամի զաւակներ էք եւ պիտի ժառանգէք ինչ որ Աստուած անոր խոստացաւ:
Բայց գիտցէ՛ք նաեւ, թէ ժառանգորդ մը թէպէտ ամբողջ ժառանգութեան իսկական տէրն է, բայց որքան ատեն որ անչափահաս է՝ տարբերութիւն չունի ծառայէ մը, քանի խնամակալներու եւ հոգաբարձուներու ենթակայ է, մինչեւ հասնի իր հօրը որոշած ժամանակակէտը: Նոյնն է մեր ալ պա­րա­գան: Որքան ատեն որ հոգեւորապէս անչափահաս էինք՝ բնութեան ոյժերուն կ’ենթարկուէինք ու կը ծառայէինք: Բայց հիմա յարմար ժամանակը հասած համարելով, Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէն­քին տակ ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ
եւ Աս­տուծոյ որդիներ դարձնէ: Արդ, որովհետեւ իր որդիներն ենք՝ Աստուած մեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր Որդիին Հոգին, որով զԱստուած «Աբբա», այսինքն «Հայր» կը կոչենք: Ուստի այլեւս ծառայ չէք, այլ՝ որդի. եւ քանի որդի էք՝ Աստուծոյ խոստումը պիտի ժառանգէք»:
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
On Sunday, August 8, 2021, Der Vahan Kouyoumdjian celebrated the Holy Badarak at St. Sarkis Church and Yeretsgin Maggie Kouyoumdjian accompanied our choir.
Thank you Der Hayr and Yeretsgin for your prayers and blessings.
The Annual Grape blessing Picnic is Tomorrow!
Join us in our brand-new courtyard immediately after church services for the blessing of the grapes ceremony.
Bounce house and face painting for the kids! Live Music and delicious food for everyone!!
Looking forward to seeing you all there!
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GOD
The Blessed Virgin Mary holds a high place in the Armenian Church, next to Christ. We begin our Divine Liturgy with these words, “Through the intercession of the Theotokos, the holy Mother of God, O Lord, receive our supplications and save us.” 

BLESSING OF THE GRAPES
The Blessing of the Grapes takes place on the Feast of the Assumption, although there is no connection between the two events. This ceremony is rooted in the Biblical tradition as commanded by God to the Israelites, through Moses, to donate the “first bearing of all their fruits, on the Tabernacle in order that with this first offering all fruits would receive Your blessing…”

FEAST OF SHOGHAKAT OF HOLY ETCHMIADZIN
This Saturday, August 14, is the Feast of Shoghakat of Holy Etchmiadzin that is always observed on the Saturday prior to the Feast of the Assumption. Shoghakat refers to the vision of the rays of light seen by St. Gregory when God chose the site for the Mother Cathedral.

REMEMBRANCE OF THE DECEASED (MEMORIAL DAY)
Monday, August 16, is Memorial Day (Merelotz). In accordance with the tradition of the Armenian Church, the day after each of the five tabernacle feasts is designated as a Memorial Day, a day of remembrance of the deceased. Traditionally, on Merelotz, the Divine Liturgy is celebrated with a requiem service for all souls and for those specifically requested. 
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Jack and Armen Garbooshian and our respective families wish our dear mother, Mrs. Arpine Garbooshian, a very Happy 101st Birthday - August 15, 2021 - and pray the Lord will continue to bless her with good health.
The altar flowers this Sunday are donated by Paul and Amy Mardigian Hecht in celebration of the birth of their beautiful granddaughter, Ani Louise Sinicropi.
May the Lord look over her and guide her through all the paths of her life.
The church has received a generous donation from
Masis and Zevart Ruyan, Leila Ruyan and Clara Ruyan Martin in loving memory of their brother and uncle,
Aram Yavruyan.
May the Lord illuminate his soul and may he rest in peace.
Employment Opportunity:  
The Manoogian Manor has two open positions: cook, and a kitchen aid, preferably one who speaks Armenian. For more information please inquire at the Manoogian Manor at 734-522-5780.
THE PRELACY RAFFLE IS ON!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. Like last year, the new drawing date has been set for September 12, 2021. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. As we use to say, in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs.
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact out office at (313)336-6200 or office@saintsarkis.org.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200