E-Newsletter - August 15, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer. 🕯
On Sundays, and Wednesdays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media, reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, August 17: Proverbs 11:30-12:4; Zechariah 2:10-13; 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke 1:39-56
  • Tuesday, August 18: Song of Songs 6:3-8; Malachi 3:1-2; Galatians 3:24-29; Luke 2:1-7
  • Wednesday, August 19: Song of Songs 4:9-15; 8:14; Isaiah 7:10-16; Galatians 3:29-4:7; Luke 2:1-7
  • Thursday, August 20: Proverbs 11:30-12:4; Zechariah 2:10-13; 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke 1:39-56
  • Friday, August 21: Song of Songs 6:3-8; Malachi 3:1-2; Galatians 3:24-29; Luke 2:1-7
  • Saturday, August 22: Song of Songs 4:9-15; 8:14; Isaiah 7:10-16; Galatians 3:29-4:7; Luke 2:1-7
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, August 16, 2020
Feast of the Assumption of the Holy Mother of God
ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

Luke 2:1-7
In those days a decree went out from Emperor Augustus that all the world should be registered. This was the first registration and was taken while Quirinius was governor of Syria. All went to their own towns to be registered. Joseph also went from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David called Bethlehem, because he was descended from the house and family of David. He went to be registered with Mary, to whom he was engaged and who was expecting a child. While they were there, the time came for her to deliver her child. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in bands of cloth, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn.

Galatians 3:29-4:7
And if you belong to Christ, then you are Abraham’s offspring, heirs according to the promise.

My point is this: heirs, as long as they are minors, are no better than slaves, though they are the owners of all the property; but they remain under guardians and trustees until the date set by the father. So with us; while we were minors, we were enslaved to the elemental spirits of the world. But when the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, in order to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as children. And because you are children, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, “Abba! Father!” So you are no longer a slave but a child, and if a child then also an heir, through God.

ՂՈՒԿԱՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 2:1-7
Այդ օրերուն, Օգոստոս կայսր հրամանագիր հանեց՝ իր կայսրութեան սահմաններուն մէջ գտնուող բոլոր բնակիչներուն մարդահամարը կատարելու: Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցաւ Սուրիայի կառավարիչ Կիրենիոսի օրերուն: Ամէն մարդ իր ծննդավայր քաղաքը կ’երթար՝ իր անունը արձանագրել տալու համար: Յովսէփ, Դաւիթի ցեղէն եւ ազգատոհմէն ըլլալուն համար, Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքէն ելաւ եւ իր անունը արձանագրել տալու համար գնաց Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքը, Դաւիթ թագաւորին ծննդավայրը: Իրեն կ’ընկերանար իր նշանածը՝ Մարիամ, որ յղի էր:
Բեթլեհէմի մէջ Մարիամի ծննդաբերութեան ժամանակը հասաւ եւ ծնաւ իր անդրանիկ զաւակը, որ փաթթեց խանձարուրի մէջ եւ դրաւ մսուրի մը մէջ, որովհետեւ պանդոկին մէջ իրենց համար տեղ չկար:
ԹՈՒՂԹ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 3:29-4:7
«Արդ ուրեմն, եթէ Քրիստոսի կը պատկանիք, կը նշանակէ թէ դուք Աբրահամի զաւակներ էք եւ պիտի ժառանգէք ինչ որ Աստուած անոր խոստացաւ:
Բայց գիտցէ՛ք նաեւ, թէ ժառանգորդ մը թէպէտ ամբողջ ժառանգութեան իսկական տէրն է, բայց որքան ատեն որ անչափահաս է՝ տարբերութիւն չունի ծառայէ մը, քանի խնամակալներու եւ հոգաբարձուներու ենթակայ է, մինչեւ հասնի իր հօրը որոշած ժամանակակէտը: Նոյնն է մեր ալ պա­րա­գան: Որքան ատեն որ հոգեւորապէս անչափահաս էինք՝ բնութեան ոյժերուն կ’ենթարկուէինք ու կը ծառայէինք: Բայց հիմա յարմար ժամանակը հասած համարելով, Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէն­քին տակ ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ
եւ Աս­տուծոյ որդիներ դարձնէ: Արդ, որովհետեւ իր որդիներն ենք՝ Աստուած մեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր Որդիին Հոգին, որով զԱստուած «Աբբա», այսինքն «Հայր» կը կոչենք: Ուստի այլեւս ծառայ չէք, այլ՝ որդի. եւ քանի որդի էք՝ Աստուծոյ խոստումը պիտի ժառանգէք»:
LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF THE ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GOD
The Blessed Virgin Mary holds a high place in the Armenian Church, next to Christ. We begin our Divine Liturgy with these words, “Through the intercession of the holy Mother of God, O Lord, receive our supplications and save us.” In every Armenian Church the painting on the main altar is of Mary, holding the infant Savior. The Gospels teach us that Mary was blessed and called by God to fulfill God’s divine plan of salvation. Mary has a primary place of honor because through her and by the Holy Spirit God became incarnate, became human.

This Sunday, August 16, the Armenian Church celebrates the Feast of the Assumption (Verapokhoum) of the Holy Mother of God, the fourth of the five major feast days in our Liturgical Calendar. Verapokhoum in classical Armenian means “transport up.” According to tradition, when the Holy Mother died she was buried by the apostles in the Garden of Gethsemane. Bartholomew who was not present at her funeral wished to visit her grave. When the gravestone was lifted they were surprised to find that her body had disappeared. It was believed that Christ had come and taken his mother to the Heavenly Kingdom. Based on this event, the Church Fathers established the Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, which is one of the five tabernacle feast days in the Armenian Church’s liturgical calendar. The feast is preceded by a week (five days) of fasting and followed by a memorial day.

Because Bartholomew was very fond of the Holy Mother, the apostle John gave him an image of her (which she had given to John). Bartholomew took this image with him to Armenia to Darbnots Kar in the province of Antsev, Vaspurakan (Western Armenia) where a convent for nuns, Hogyats Vank (Monastery of the Spirits), was built and where the icon was kept. Most depictions of Bartholomew show him holding this icon.

The concept of the Assumption of the Virgin Mary is old as evidenced in sacred prose and poetry dedicated to the Holy Mother. However, it did not become a basic doctrine of the church until the ninth century and it was in the twelfth century that the feast was called “The Assumption.”

This Sunday is the name day for those named Mariam, Maro, Mary, Mari, Makrouhi, Mayrenie, Maroush, Serpouhi, Dirouhi, Takouhi, Lousig, Lousnag, Arousiag, Arpine, Markarid, Nazig, Azniv, Seta, Dzaghig, Verjin, Arshalouys.
BLESSING OF THE GRAPES
The Blessing of the Grapes takes place on the Feast of the Assumption, although there is no connection between the two events. This ceremony is rooted in the Biblical tradition as commanded by God to the Israelites, through Moses, to donate the “first bearing of all their fruits, on the Tabernacle in order that with this first offering all fruits would receive Your blessing…” The hymn Park Sourp Khatchet (Glory to Your Sacred Cross) is sung; Biblical passages are recited, followed by a prayer composed by Catholicos Nerses Shnorhali specifically for this occasion. After the prayer, the grapes are blessed three times with the words Orhnestsee Bahbanestsee and then the blessed grapes are distributed to the faithful, many of whom have refrained from eating grapes until after this blessing.

Certainly we can say that the Blessing of the Grapes is a symbolic celebration of the fruitfulness of the earth. Grapes are one of the oldest cultivated plants in the world. Noah planted a vineyard immediately after disembarking from the Ark (Genesis, Chapter 9) in Nakhichevan, Armenia. And, of course, the wine of the Divine Liturgy comes from grapes.
FEAST OF SHOGHAKAT OF HOLY ETCHMIADZIN
This Saturday, August 15, is the Feast of Shoghakat of Holy Etchmiadzin that is always observed on the Saturday prior to the Feast of the Assumption. Shoghakat refers to the vision of the rays of light seen by St. Gregory when God chose the site for the Mother Cathedral. The feast is celebrated at the time of Assumption because the Cathedral in Etchmiadzin is named in honor of the Holy Mother, although through the years it became known as Etchmiadzin. The name of St. Shoghakat was given to the church, according to tradition, because it was built where "the divine light had shed" (shogh gatadz er) on the Hripsimiants virgins.
REMEMBRANCE OF THE DEAD (MEMORIAL DAY)
Monday, August 17, is Memorial Day (Merelotz). In accordance with the tradition of the Armenian Church, the day after each of the five tabernacle feasts is designated as a Memorial Day, a day of remembrance of the dead. Traditionally, on Merelotz, the Divine Liturgy is celebrated with a requiem service for all souls and for those specifically requested. Following the service the clergy and faithful go to the cemetery where the graves of loved ones are blessed.
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
INTERFAITH PRAYER & CANDLELIGHT VIGIL FOR LEBANON
St. Sarkis Armenian Apostolic Church in Dearborn, Michigan and Father Hrant Kevorkian joined St. Mary Antiochian Orthodox Church in Livonia, Michigan at an Interfaith Prayer Service on Wednesday evening.

Candlelight Vigil took place and prayers were raised in honor of the living and in memory of the victims of the massive explosion in Lebanon that caused over 200 deaths and 6,000 injured, and left around half a million people homeless.

Participating in the prayers were Fr. George Shalhoub and V. Rev. Boulos Moussa, from St. Mary Antiochian Orthodox Church; Imam Mohamad Mardini, from American Muslim Center; Imam Ahmad Hammoud, from Islamic Center of America; Fr. Elias Eid, from St. Michael Melkite Catholic Church; Fr. Roby Zibara, from St. Maron Maronite Church; Rev. Fr. Hrant Kevorkian, from St. Sarkis Armenian Apostolic Church; V. Rev. Aren Jebejian. from St. John Armenian Church; Pastor Fr. Ata Mikhael, from Middle Eastern Bible Fellowship; Fr. Imad Albanna, from Sts. Peter and Paul Syriac Orthodox Church, and Samer Amer, representing the Mashykha of Akel of Druze in Michigan.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
As the Prelacy has redoubled its efforts in these trying days of the Covid-19 emergency, so have grown its needs. More than ever in our living memory, we need your support. Please give as generously as you can, “remembering the words of the Lord Jesus, for he himself said, ‘it is more blessed to give than to receive.’” (Acts 20:35)

Please help us keep alive the huge achievements we have attained with our joint efforts. We will emerge stronger with the hand you lend us.

ARMENIAN PRELACY ANNUAL RAFFLE DRAWING UPDATE!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. This year, the coronavirus pandemic hit when the raffle was underway, and the National Representative Assembly, to be originally hosted by St. Gregory the Illuminator Church of Philadelphia, Pa., had to be postponed. The new drawing date has been set for September 12, 2020. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. However, we always like to point out that in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs. 
 
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact our office (office@saintsarkis.org or 313-336-6200).
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of the people in Lebanon and all around the world. May these trying days pass in peace.
Special Announcement

Jack and Armen Garbooshian and their families wish their beloved mother, grandmother, and great-grandmother, Mrs. Arpine Garbooshian, a very Happy 100th Birthday. May God bless her and watch over her
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200