E-Newsletter - August 22, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer. 🕯
On Sundays, and Wednesdays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media, reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, August 24: Song of Songs 6:3-8; Malachi 3:1-2; Galatians 3:24-29; Luke 2:1-7 
  • Tuesday, August 25: Sts. Joachim and Anna – parents of the Holy Mother of God – and the oil bearing women Wisdom 9:9-10:2; Esther 10:4-9; Judith 15:8-16:4; Ephesians 1:3-12; Matthew 1:17-21
  • Wednesday, August 26: 1 Corinthians 15:58-16:11; Mark 4:10-20 
  • Thursday, August 27: Prophet Jeremiah Jeremiah 1:1-10; 38:1-13; 2 Peter 2:9-22; Matthew 2:16 -18 
  • Friday, August 28: 1 Corinthians 16:12-24; Mark 4:26-34 
  • Saturday, August 29: The Holy Apostles Thomas, James and Simon Wisdom 9:13-10:3; Micah 7:18-20; 1 Corinthians 12:28- 13:3; John 20:24-31 
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, August 23, 2020
First Sunday after the Assumption of the Holy Mother of God
Ա. ԿԻՐԱԿԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ԵՏՔ

Luke 1:39-56
In those days Mary set out and went with haste to a Judean town in the hill country, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the child leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit and exclaimed with a loud cry, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me? For as soon as I heard the sound of your greeting, the child in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her by the Lord.”

And Mary said, “My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on the lowliness of his servant. Surely, from now on all generations will call me blessed; for the Mighty One has done great things for me and holy is his name. His mercy is for those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm; he has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the powerful from their thrones, and lifted up the lowly; he has filled the hungry with good things, and sent the rich away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, according to the promise he made to our ancestors, to Abraham and to his descendants forever.”
And Mary remained with her about three months and then returned to her home.

2 Corinthians 6:16-7:1
What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God; as God said, “I will live in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from them, and be separate from them, says the Lord, and touch nothing unclean; then I will welcome you, and I will be your father, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty.”

Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and of spirit, making holiness perfect in the fear of God.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 1:39-56
Նոյն օրերուն, Մարիամ ճամբայ ելլելով՝ աճապարանքով գնաց Յուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներէն մէկը: Հոն Զաքարիայի տունը մտնելով՝ Եղիսաբէթի ողջոյն տուաւ: Երբ Եղիսաբէթ Մարիամի ողջոյնը լսեց, իր որովայնին մէջ երեխան շարժեցաւ, եւ Եղիսաբէթ Սուրբ Հոգիով ներշնչուած՝ բարձրաձայն ըսաւ.
 
– Կիներուն մէջ օրհնեա՜լ ես դուն եւ օրհնեա՜լ է զաւակը որ կը կրես որովայնիդ մէջ: Ի՜նչ երջանկութիւն, որ Տիրոջս մայրը ինծի կ’այցելէ. որովհետեւ երբ ողջոյնդ լսեցի, երեխաս ուրախութեամբ շարժեցաւ որովայնիս մէջ: Երանի՜ քեզի որ հաւատացիր, որովհետեւ Աստուծոյ կողմէ քեզի ըսուածները պիտի կատարուին:
 
Մարիամ ըսաւ.
 
«Տէրը պիտի գովաբանեմ.
Ահա հոգիս կ’ուրախանայ 
Աստուծմով, իմ Փրկիչովս,
որովհետեւ ան տեսաւ 
իր աղախինին հեզութիւնը:
Ասկէ ետք բոլոր սերունդները 
երանի պիտի տան ինծի, 
քանի հզօրն Աստուած ինծի համար 
մեծամեծ գործեր կատարեց.
սուրբ է անունը անոր:
Բոլոր ժամանակներուն մէջ 
ողորմութեամբ ան կը նայի
աստուածավախ մարդոց վրայ:
Իր բազուկով ան զօրութիւն ցոյց տուաւ, 
ոչնչացուց հպարտները՝ 
իրենց բոլոր խորհուրդներով:
Գահազրկեց արքաները 
եւ բարձրացուց խոնարհները:
Անօթիները բարիքներով լիացուց,
մինչ հարուստները դատարկաձեռն արձակեց:
Պաշտպան եղաւ իր ծառային՝ Իսրայէլի,
հաւատարիմ մնալով իր ողորմութեան,
ինչպէս որ խոստացած էր մեր հայրերուն՝
Աբրահամի եւ անոր զաւակներուն»:
 
Մարիամ Եղիսաբէթի մօտ շուրջ երեք ամիս մնալէ ետք վերադարձաւ իր տունը:
 
Բ. ԹՈՒՂԹ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 6:16-7:1
Ի՞նչ նմանութիւն կայ Աստուծոյ տաճարին եւ մեհեաններուն միջեւ:
 
Արդարեւ, մե՛նք ենք կենդանի Աստուծոյ տաճարը, ինչպէս Աստուած ինք ըսաւ.-
«Անոնց մէջ պիտի բնակիմ
եւ անոնց հետ պիտի ապրիմ:
Ես իրենց Աստուածը պիտի ըլլամ
եւ անոնք՝ իմ ժողովուրդս»:
 
Ահա թէ ինչո՛ւ Աստուած կը հրահանգէ մեզի.-
«Անջատ եւ հեռո՛ւ կեցէք հեթանոսներէն.
պիղծ բաներու մի՛ դպչիք,
եւ ես ձեզ պիտի ընդունիմ:
Ես ձեզի Հայր պիտի ըլլամ
եւ դուք իմ տղաքս ու աղջիկներս պիտի ըլլաք,-
կ’ըսէ ամենակալ Տէրը»:
Սիրելինե՛ր, այս խոստումները մեզի եղած են: Ուստի հեռո՛ւ մնանք մարմնական եւ հոգեկան ամէն պղծութենէ, մենք մեզ կատարելապէս մաքրենք՝ Աստուծոյ երկիւղովը ապրելով:
LITURGICAL CALENDAR
SAINTS JOACHIM AND ANNA AND THE OIL-BEARING WOMEN
On Tuesday, August 25, the Armenian Church commemorates Saints Joachim and Anna, parents of Mary, the mother of Christ. Joachim, son of Barpathir, was a descendant of King David, to whom God had revealed that the Savior of the world would be born through his descendants. Anna was a descendant of the tribe of Levi through her father and the tribe of Judah through her mother. Joachim and Anna were childless through years of marriage. Joachim fasted for forty days in the desert and both of them prayed for a child, ultimately placing their trust in God’s will. An angel appeared to each of them telling them that in spite of their old age they would be the parents of a daughter.

On the same day the Church remembers the oil-bearing women (Myrophores). These are the eight women who are identified as the oil- or myrrh-bearers in the four Gospels who had different roles during Christ’s ministry, at the Cross, and the tomb on Easter morning. The eight women are: Mary Magdalene, Mary (Theotokos), Joanna, Salome, Mary (wife of Cleopas), Susanna, Mary of Bethany, and Martha of Bethany.

Frankincense and Myrrh were the “gifts of kings,” more valuable than gold. Myrrh is mentioned frequently in both the Old and New Testaments. Gold, frankincense and myrrh were the precious offerings to Jesus by the three Wise Men (Matthew 2:11). Myrrh is mentioned occasionally throughout the life of Jesus of Nazareth: “And they offered him wine mingled with myrrh,” (Mark 15:23); after his death, “Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about a hundred pound weight,” which was used to prepare the Body for burial (John 19:39).
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
ANNUAL GRAPE BLESSING PICNIC
On Sunday, August 16, parishioners gathered on the grounds of St. Sarkis Armenian Apostolic Church for the first event since March. Father Hrant, along with the deacons and the choir held the Antasdan and Blessing of the Grapes Ceremony outdoors. There was plenty of delicious kebob and sweets as well as music provided by the Ara Topouzian Ensemble. The weather was perfect and it was so wonderful to see so many of you at church again.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM SERVICE - ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
In memory of: All Armenian soldiers who gave their lives in defense of Artsakh during the recent Azeri aggression: GARUSH HAMBARDZUMYAN, SOS ELBAKYAN, SMBAT GABRIELYAN, GRISHA MATEVOSYAN, ARTUR MURADYAN, ASHOT MIKAELYAN
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church.

In memory of: HARRY "HERKY" YANGOUYIAN (4 years) JEANNETTE YANGOUYIAN (13 years) MANOOG YANGOUYIAN (57 years) ANNANIG YANGOUYIAN (50 years) YAGUHT CHAMANIAN (32 years) VALENTINE DOUMANIAN (34 years) KALOUST DOUMANIAN (45 years) KAY DOUMANIAN (3 years)
Requested by: Dr. Michael & Tracey Yangouyian, Lauren, Valen, and Ashley. Dr. David & Cindy Yangouyian. Paul, Chris, & Licia Yangouyian. Sal & Gloria Tatta, Kristina and Adrianne.

In memory of: HARRY AND JEANNETE YANGOUYIAN
Requested by: Harry and Margo Derderian. Alec, Kara, Ani, Alina, and Haig Sarafian. Armen, Talin, Sevana, Daron and Datev Derderian.

In memory of: JACK TIAN (5 years)
Requested by: Aaron and Sandi Tian. Anthony and Dawn Soave. Manse Tian

In memory of: NVART OHANESIAN, ARSHAG OHANESIAN, OHANES OHANESIAN, AZAD KETENJIAN, VARSENIG KETENJIAN, ARDZROUNI KETENJIAN, OHANES KRIKORIAN, VERGIN KRIKORIAN, HAROUTYOUN AZIZIAN, SARKIS KAMBERIAN
Requested by: Angel Ohanesian.

In memory of: BERJ GERJEKIAN
Requested by: Rose Gerjekian. Jerry and Sandy Gerjekian.

In memory of: HAGOP MATOSSIAN (50 years) MARY MATOSSIAN (10 years) VAHAN PORPOSSIAN (27 years)
Requested by: Mr. and Mrs. Hovhannes Matossian. Mr. and Mrs. Serj Garabedian. Mr. and Mrs. Aram Manougian. Mr. and Mrs. Matt Bedikian.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
As the Prelacy has redoubled its efforts in these trying days of the Covid-19 emergency, so have grown its needs. More than ever in our living memory, we need your support. Please give as generously as you can, “remembering the words of the Lord Jesus, for he himself said, ‘it is more blessed to give than to receive.’” (Acts 20:35)

Please help us keep alive the huge achievements we have attained with our joint efforts. We will emerge stronger with the hand you lend us.

ARMENIAN PRELACY ANNUAL RAFFLE DRAWING UPDATE!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. This year, the coronavirus pandemic hit when the raffle was underway, and the National Representative Assembly, to be originally hosted by St. Gregory the Illuminator Church of Philadelphia, Pa., had to be postponed. The new drawing date has been set for September 12, 2020. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. However, we always like to point out that in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs. 
 
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact our office (office@saintsarkis.org or 313-336-6200).
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of the people in Lebanon and all around the world. May these trying days pass in peace.
The incense this Sunday is sponsored by Jerry and Sandy Gerjekian in memory of Berj Gerjekian. 

May he rest in peace.
Special Announcement

$$$LADIES' GUILD CHOREG SALE THIS SUNDAY$$$
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200