E-Newsletter - August 28, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer. 🕯
On Sundays, and Wednesdays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media, reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, August 31: St. Stepanos Oolnya, Koharinos, Radigos, Dzamitos, Dookigos Proverbs 10:1-7; Isaiah 44:24-26; Hebrews 4:11-15; Mathew 5:1-12 
  • Tuesday, September 1: The Holy Prophets Ezekiel, Ezra, and Zachariah, the father of John the Baptist S Ezekiel 18:30-32; 1 Corinthians 2:6-10; Matthew 23:34-39
  • Wednesday, September 2: 2 Corinthians 3:4-17; Mark 6:45-56
  • Thursday, September 3:Saints John the Baptist and Job the Righteous Proverbs 20:6-22; Job 42:12-16; Lamentations 3:22-56; Acts 13:25-33; James 5:7-11; Matthew 14:1-12
  • Friday, September 4: 2 Corinthians 5:6-18; Mark 7:24-30
  • Saturday, September 5: The 318 Fathers of the Holy Council of Nicea (325 A.D.) Ezekiel 44:23-24; Hebrews 12:1-7; John 14:25-31
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, August 30, 2020
Second Sunday after the Assumption of the Holy Mother of God
Feast of the Discovery of the Belt of the Theotokos
Բ. ԿԻՐԱԿԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ԵՏՔ
Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ԳՕՏԻԻ ԳԻՒՏԻՆ ՏՕՆԸ

Mark 4:35-41
On that day, when evening had come, he said to them, “Let us go across to the other side.” And leaving the crowd behind, they took him with them in the boat, just as he was. Other boats were with him. A great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that the boat was already being swamped. But he was in the stern, asleep on the cushion; and they woke him up and said to him, “Teacher, do you not care that we are perishing?” He woke up and rebuked the wind, and said to the sea, “Peace! Be still!” Then the wind ceased, and there was a dead calm. He said to them, “Why are you afraid? Have you still no faith?”

2 Corinthians 1:1-11
Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother,

To the church of God that is in Corinth, including all the saints throughout Achaia: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all consolation, who consoles us in all our affliction, so that we may be able to console those who are in any affliction with the consolation with which we ourselves are consoled by God. For just as the sufferings of Christ are abundant for us, so also our consolation is abundant through Christ. If we are being afflicted, it is for your consolation and salvation; if we are being consoled, it is for your consolation, which you experience when you patiently endure the same sufferings that we are also suffering. Our hope for you is unshaken; for we know that as you share in our sufferings, so also you share in our consolation.

We do not want you to be unaware, brothers and sisters, of the affliction we experienced in Asia; for we were so utterly, unbearably crushed that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death so that we would rely not on ourselves but on God who raises the dead. He who rescued us from so deadly a peril will continue to rescue us; on him we have set our hope that he will rescue us again, as you also join in helping us by your prayers, so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 4:35-41
Նոյն օրը երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.
 Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք:

Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը գտնուէր: Հոն ուրիշ նաւակներ ալ կային: Յանկարծ զօրաւոր հով մը փոթորկեց լիճը: Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն լեցնելու աստիճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը բարձի մը վրայ կը քնանար: Աշակերտները արթնցուցին զինք եւ ըսին.
 Վարդապե՛տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք:
Յիսուս ոտքի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.
 Դադրէ՛,- եւ լիճին ըսաւ.- Հանդարտէ՛:
Հովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիրեց: Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.
 Ինչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաւատք չունիք:
 
Բ. ԹՈՒՂԹ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 1:1-12
Ես՝ Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, եւ Տիմոթէոս՝ մեր եղբայրը, կը գրենք ձեզի՝ Կորընթոսի մէջ հաստատուած Աստուծոյ եկեղեցիին եւ ամբողջ Աքայիայի մէջ գտնուող քրիստոնեաներուդ: Թող Աստուած մեր Հայրը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի:
 
Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ հայրաբար կը գթայ եւ որպէս Աստուած կը մխիթարէ ու կը զօրացնէ մեզ՝ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ, որպէսզի մենք կարենանք Աստուծմէ մեր վայելած օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը տալ անոնց՝ որոնք ամէն տեսակի նեղու­թեանց մէջ են: Որովհետեւ, որքան շատ բաժնեկից կ’ըլլանք Քրիստոսի չար­չարանքներուն, այնքան աւելի մեծ կ’ըլլայ իր օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը մեզի: Մենք նեղութեանց կ’ենթարկուինք՝ ձեզի օգնելու եւ Աստուծոյ փրկու­թիւնը ձեզի բերելու համար. եւ եթէ Աստուած կ’օգնէ մեզի՝ կրկին ձեզի օգնե­լու համար է, որպէսզի մեր օրինակով սորվիք, թէ Աստուած ձեզ ալ պիտի զօրացնէ՝ որ համբերութեամբ կարենաք տանիլ այն չարչարանքները, որ մենք հիմա կը կրենք: Ուստի ձեր վրայ հաստատուն յոյս ունինք, գիտնալով որ՝ քանի մեր չարչարանքներուն մասնակից էք, մեր ունեցած մխիթարութեան ալ մասնակից պիտի ըլլաք:
 
Եղբայրնե՛ր, կ’ուզեմ որ գիտնաք՝ թէ ի՜նչ նեղութիւն կրեցինք Ասիա նահանգին մէջ: Մեր կարողութենէն ա՛յնքան վեր էր բեռը, որ գրեթէ ապրելու յոյսը կորսնցուցինք: Զգացինք որ մահուան վճիռը կախուած է մեր վրայ: Բայց ատիկա եղաւ, որպէսզի սորվինք մենք մեզի չապաւինիլ, այլ՝ Աստուծոյ, որ կը յարուցանէ մեռելները: Ա՛ն էր որ այդպիսի ահաւոր մահուընէ մը փրկեց մեզ, կը փրկէ, եւ վստահ ենք որ յառաջիկային եւս պիտի փրկէ՝ մեզի համար ձեր կատարած աղօթքներուն օգնութեամբ: Եւ ձեր աղօթքները, որոնց շնորհիւ Աստուած իր հովանին անպակաս պիտի ընէ մեր վրայէն, պատճառ պիտի ըլլան որ շատեր մեզի համար գոհութիւն տան Աստուծոյ:
 
Պարծանքով կրնամ ըսել, եւ խիղճս ալ կը վկայէ, որ բոլորին հանդէպ ու մանաւանդ ձեզի հանդէպ եղած եմ պարզ ու անկեղծ, ինչպէս Աստուած կը կամենայ. ո՛չ թէ մարդկային իմաստութենէ մղուած, այլ՝ Աստուծոյ շնորհքովը:
LITURGICAL CALENDAR
ST. JEREMIAH THE PROPHET
In accordance with the Armenian Liturgical calendar, today the Armenian Church celebrates the Feast of St. Jeremiah, one of the major prophets of the Bible. Jeremiah received his calling during a period of spiritual renewal among the Hebrew people. But, the death of King Josiah and the weak policies of his successors resulted in the conquest of their holy city, Jerusalem, and the exile of their nation. The Old Testament book of Jeremiah, as well as the book of Lamentations, chronicles this story. Although full of sorrow (he is known as the “weeping prophet”), Jeremiah’s words are Godly and hopeful. A timely lesson for all of us.
FEAST OF THE DISCOVERY OF THE BELT OF THE THEOTOKOS
We can only imagine the joy of finding possessions of the Holy Mother. This Sunday, August 30, the second Sunday after Assumption, is the feast of the Discovery of the Belt of the Theotokos. Because there are no relics of the Holy Mother’s earthly body (she was assumed into Heaven), her personal belongings became the object of devotion and veneration. During the time of the early Church, when Christians were persecuted, her possessions were kept hidden and secret. Her belt was the first item to be discovered in Jerusalem in the fifth century. This discovery is the basis for one of the eight feast days in the Armenian liturgical calendar devoted to the Holy Mother.
HOLY PROPHETS EZEKIEL, EZRA AND ZECHARIAH
Tuesday, September 1, the Armenian Church commemorates the Holy Prophets Ezekiel, Ezra, and Zechariah, father of John the Baptist. Ezekiel prophesied for about 28 years. The Book of Ezekiel, composed of 48 chapters, is ranked third among the great prophets. It is full of rich imagery, prophetic visions, and allegories. Ezra was a learned and pious priest in Babylon. The Book of Ezra describes the return to Zion following the Babylonian captivity. Zechariah , is the father of John the Baptist. He was married to Elizabeth, and John was born to them in their old age. The promise of a son was conveyed to Zechariah by an angel.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM SERVICE - ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
In memory of: VARTAN KUPELIAN (7 days), DOROTHY CHURUKIAN (7 days), DAVID SHERMAN (7 days)
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church.

In memory of: ARA VORSGANIAN (40 DAYS)
Requested by: Sara and Daron Vorsganian. Maral and Khatchig Atamian and family. Ani and Jerair Ourlian and family. Ani and Nazareth Kazarian and family. Shakeh Ourlian.

In memory of: ARTHUR BOKATZIAN (26 years)
Requested by: Michele and Matthew Bucher and Sons

In memory of: MR. & MRS. HAROUTIOUN & ZABELLE DUVENJIAN
Requested by: Mr. & Mrs. Manoug & Anahid Manoukian

In memory of: ARMENAG TOPOUZIAN
Requested by: The families of Keri, Rita Topouzian & Taline, Armen, Shant, Stepan. Daron, Simone' Topouzian & Ani, Knar, Teny. Ara, Della Topouzian & Aline & Alexan. Meline & Haig Berberian.

In memory of: HAGOP "JAKE" KUREDJIAN, HOVANNES "ONIG" KUREDJIAN, HOVANNES TCHAGHATZBANIAN, JOHN PARSEGHIAN
Requested by: Raffi Kuredjian and Family

To request a requiem prayer that is to be included in the church bulletin and email, please contact the church office by noon on Thursdays.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
As the Prelacy has redoubled its efforts in these trying days of the Covid-19 emergency, so have grown its needs. More than ever in our living memory, we need your support. Please give as generously as you can, “remembering the words of the Lord Jesus, for he himself said, ‘it is more blessed to give than to receive.’” (Acts 20:35)

Please help us keep alive the huge achievements we have attained with our joint efforts. We will emerge stronger with the hand you lend us.

ARMENIAN PRELACY ANNUAL RAFFLE DRAWING UPDATE!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. This year, the coronavirus pandemic hit when the raffle was underway, and the National Representative Assembly, to be originally hosted by St. Gregory the Illuminator Church of Philadelphia, Pa., had to be postponed. The new drawing date has been set for September 12, 2020. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. However, we always like to point out that in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs. 
 
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact our office (office@saintsarkis.org or 313-336-6200).
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of the people in Lebanon and all around the world. May these trying days pass in peace.
Special Announcement

$$$LADIES' GUILD CHOREG SALE THIS SUNDAY$$$
Special Prayers

Michael & Valerie Bagdasarian request prayers for the good health and well-being of Virginia Bagdasarian & Krista Tossounian.
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200