E-Newsletter - August 28, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
You can send your donations to the Prelacy offices with a check to the Armenian Apostolic Church of America, memo "Lebanon."  To make an online donation, please press here.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, August 29

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, August 30: Sts. Stepanos Oolnya, and the Martyrs Koharinos, Radigos, Dzamitos, Dookigos Proverbs 10:1-7; Isaiah 44:24-26; Hebrews 4:11-15; Mathew 5:1-12
  • Tuesday, August 31:  The Holy Prophets Ezekiel, Ezra, and Zachariah, the father of John the Baptist Ezekiel 18:30-32; 1 Corinthians 2:6-10; Matthew 23:34-39
  • Wednesday, September 1:  2 Corinthians 3:4-17; Mark 6:45-56
  • Thursday, September 2: Sts. John the Baptist and Job the Righteous Proverbs 20:6-22; Job 42:12-16; Lamentations 3:22-56; Acts 13:25-33; James 5:7-11; Matthew 14:1-12
  • Friday, September 3: 2 Corinthians 5:6-18; Mark 7:24-30
  • Saturday, September 4: The 318 Fathers of the Holy Council of Nicea (325 AD) Ezekiel 44:23-24; Hebrews 12:1-7; John 14:25-31
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, August 29, 2021
2nd Sunday after the Assumption of the Holy Mother of God
Feast of the Discovery of  the Belt of the Holy Theotokos

 
THE SECOND EPISTLE OF ST. PAUL TO THE CORINTHIANS (1.1-11)
Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother,  
To the church of God in Corinth, together with all the saints throughout Achaia:   
Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.   

Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. If we are distressed, it is for your comfort and salvation; if we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. 

We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us. On him we have set our hope that he will continue to deliver us, as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many.
  
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԱՄԱԿԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (1.1-11)
Ես, Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, եւ Տիմոթէոս՝ մեր եղբայրը, կը գրենք ձեզի՝ Կորնթոսի մէջ հաստատուած Աստուծոյ եկեղեցիին եւ ամբողջ Աքայիայի մէջ գտնուող քրիստոնեաներուդ: Թող Աստուած մեր Հայրը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի:
  
Օրհնեալ ըլլայ Աստուած, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ հայրաբար կը գթայ եւ որպէս Աստուած կը մխիթարէ ու կը զօրացնէ մեզ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ, որպէսզի մենք կարենանք Աստուծմէ մեր վայելած օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը տալ անոնց՝ որոնք ամէն տեսակի նեղութեանց մէջ են: Որովհետեւ, որքան շատ բաժնեկից ըլլանք Քրիստոսի չարչարանքներուն, այնքան աւելի մեծ պիտի ըլլայ իր օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը մեզի: Մենք նեղութեանց կ՚ենթարկուինք՝ ձեզի օգնելու եւ Աստուծոյ փրկութիւնը ձեզի բերելու համար. եւ եթէ Աստուած կ՚օգնէ մեզի՝ կրկին ձեզի օգնելու համար է, որպէսզի մեր օրինակով սորվիք թէ Աստուած ձեզ ալ պիտի զօրացնէ՝ որ համբերութեամբ կարենաք տանիլ այն չարչարանքները որ մենք հիմա կը կրենք: Ուստի ձեր վրայ հաստատուն յոյս ունինք, գիտնալով որ քանի մեր չարչարանքներուն մասնակից էք՝ մեր ունեցած մխիթարութեան ալ մասնակից պիտի ըլլաք:  

Եղբայրներ, կ՚ուզեմ որ գիտնաք թէ ի՜նչ նեղութիւն կրեցինք Ասիայի մէջ: Մեր կարողութենէն ա՛յնքան վեր էր բեռը, որ գրեթէ ապրելու յոյսը կորսնցուցինք: Զգացինք որ մահուան վճիռը կախուած է մեր վրայ: Բայց ատիկա եղաւ, որպէսզի սորվինք մենք մեզի չապաւինիլ, այլ Աստուծոյ որ կը յարուցանէ մեռելները: Ա՛ն էր որ այդպիսի ահաւոր մահուընէ մը փրկեց մեզ, կը փրկէ, եւ վստահ ենք որ մեզի համար ձեր կատարած աղօթքներուն օգնութեամբ յառաջիկային եւս պիտի փրկէ: Եւ ձեր աղօթքները, որոնց շնորհիւ Աստուած իր հովանին անպակաս պիտի ընէ մեր վրայէն, պատճառ պիտի ըլլան որ շատեր գոհութիւն տան Աստուծոյ:
  
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO MARK (4.35-41)
That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was, in the boat. There were also other boats with him.   

A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?"
He got up, rebuked the wind and said to the waves, "Quiet! Be still!" Then the wind died down and it was completely calm. 

He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" 

They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him!"
   
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ (4.35-41)
Նոյն օրը երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. «Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք»: Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն նաւակին մէջ ուր Յիսուս կը գտնուէր: Հոն ուրիշ նաւակներ ալ կային:
  
Յանկարծ զօրաւոր հով մը փոթորկեց ծովը: Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն լեցնելու աստիճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը բարձի մը վրայ կը քնանար: Աշակերտները արթնցուցին զինք եւ ըսին. «Վարդապե՛տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք»:
  
Յիսուս ոտքի ելլելով հովուն սաստեց. «Դադրէ՛», եւ ծովուն ըսաւ. «Հանդարտէ՛»: Հովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիրեց: Ապա Յիսուս դարձաւ իր աշակերտներուն. «Ինչո՞ւ այսպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաւատք չունիք»: Անոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կ՚ըսէին. «Ո՞վ է արդեօք այս մարդը, որուն նոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին»:

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF THE DISCOVERY OF THE BELT OF THE THEOTOKOS
We can only imagine the joy of finding possessions of the Holy Mother. This Sunday, August 29, the second Sunday after Assumption, is the feast of the Discovery of the Belt of the Theotokos. Because there are no relics of the Holy Mother's earthly body (she was assumed into Heaven), her personal belongings became the object of devotion and veneration. During the time of the early Church, when Christians were persecuted, her possessions were kept hidden and secret. Her belt was the first item to be discovered in Jerusalem in the fifth century. This discovery is the basis for one of the eight feast days in the Armenian liturgical calendar devoted to the Holy Mother.

HOLY PROPHETS EZEKIEL, EZRA AND ZECHARIAH
Next Tuesday, August 31, the Armenian Church commemorates the Holy Prophets Ezekiel, Ezra, and Zechariah, father of John the Baptist. Ezekiel prophesied for about 28 years. The Book of Ezekiel, composed of 48 chapters, is ranked third among the great prophets. It is full of rich imagery, prophetic visions, and allegories. Ezra was a learned and pious priest in Babylon. The Book of Ezra describes the return to Zion following the Babylonian captivity. Zechariah, is the father of John the Baptist. He was married to Elizabeth, and John was born to them in their old age. The promise of a son was conveyed to Zechariah by an angel.
REQUIEM REQUESTS
In memory of: Norma Haroian, 40 days
Requested by: Dan and Denise Sullivan and family. Phillip and Cynthia Kashigian. Rose Gerjekian. Ardash and Charlene Apigian. 
Ned and Aroxie Apigian. Ara and Heather (Apigian) Krafian. Carl and Michael Demerjian. Rick, Jenna and Lola (Demerjian) Mercer. Gregory Demerjian. Alice and Sandra Nigoghosian. Alice Demerjian and family.

In memory of: Arthur Bokatzian, 27 years
Requested by: Michele and Matt Bucher.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Prayers are requested for the good health and well being of Sevana Derderian by Der Hrant & Yn. Tamar Kevorkian,
Cina Kajoian, Kristin Kajoian, Sandra Ovian, and Ralph & Roxanne Kourtjian and family.

Prayers are requested for the good health and well being of Lauren Evarian Bloetscher and Christine Hajinian.
The flowers adorning the altar, the candles illuminating the altar, and the incense this Sunday are donated by Dan and Denise Sullivan and family in memory of their mother,
Norma Haroian.
Blessing of Two Oriental Carpets
In remembrance of the passing of Antranig 'Andy' Shamelian on March 17,2021, and on the occasion of his 88th birthday on August 31, 2021, Mr. & Mrs. Ned and Araxie Apigian and Hagopian Co. have donated two oriental carpets for the Side Altars of St Sarkis Church.
The rugs will be blesses and placed at the side Altars following the church services on Sunday, August 29, 2021.
THE PRELACY RAFFLE IS ON!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. Like last year, the new drawing date has been set for September 12, 2021. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. As we use to say, in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs.
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact out office at (313)336-6200 or office@saintsarkis.org.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200