E-Newsletter  August 30, 2019
Join us for Sunday worship
Sunday Services
Morning Service: 9:15 am
Divine Liturgy: 10:00 am
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
Third Sunday after the Assumption of the
Holy Mother of God
Feast of the Discovery of  the Belt of the Holy Theotokos
Let's Read the Bible!
Readings of the week.
  • Monday, September 2: St. Stepanos Oolnya, Koharinos, Radigos, Dzamitos, Dookigos. Proverbs 10:1-7; Isaiah 44:24-26; Hebrews 4:11-15; Mathew 5:1-12
  • Tuesday, September 3: The Holy Prophets Ezekiel, Ezra, and Zachariah, the father of John the Baptist. Ezekiel 18:30-32; 1 Corinthians 2:6-10; Matthew 23:34-39
  • Wednesday, September 4: 2 Corinthians 3:4-17; Mark 6:45-56
  • Thursday, September 5: Saints John the Baptist and Job the Righteous. Proverbs 20:6-22; Job 42:12-16; Lamentations 3:22-56; Acts 13:25-33; James 5:7-11; Matthew 14:1-12
  • Friday, September 6: 2 Corinthians 5:6-18; Mark 7:24-30
  • Saturday, September 7: The 318 Fathers of the Holy Council of Nicea (325 A.D.). Ezekiel 44:23-24; Hebrews 12:1-7; John 14:25-31
SUNDAY BIBLE READING
Bible readings for Sunday, September 1st
THE SECOND EPISTLE OF ST. PAUL TO THE CORINTHIANS (1.1-11)
Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother,  
To the church of God in Corinth, together with all the saints throughout Achaia:   
Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.   

Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. If we are distressed, it is for your comfort and salvation; if we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. 

We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us. On him we have set our hope that he will continue to deliver us, as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many.
  
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԱՄԱԿԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (1.1-11)
Ես, Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, եւ Տիմոթէոս՝ մեր եղբայրը, կը գրենք ձեզի՝ Կորնթոսի մէջ հաստատուած Աստուծոյ եկեղեցիին եւ ամբողջ Աքայիայի մէջ գտնուող քրիստոնեաներուդ: Թող Աստուած մեր Հայրը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի:
  
Օրհնեալ ըլլայ Աստուած, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ հայրաբար կը գթայ եւ որպէս Աստուած կը մխիթարէ ու կը զօրացնէ մեզ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ, որպէսզի մենք կարենանք Աստուծմէ մեր վայելած օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը տալ անոնց՝ որոնք ամէն տեսակի նեղութեանց մէջ են: Որովհետեւ, որքան շատ բաժնեկից ըլլանք Քրիստոսի չարչարանքներուն, այնքան աւելի մեծ պիտի ըլլայ իր օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը մեզի: Մենք նեղութեանց կ՚ենթարկուինք՝ ձեզի օգնելու եւ Աստուծոյ փրկութիւնը ձեզի բերելու համար. եւ եթէ Աստուած կ՚օգնէ մեզի՝ կրկին ձեզի օգնելու համար է, որպէսզի մեր օրինակով սորվիք թէ Աստուած ձեզ ալ պիտի զօրացնէ՝ որ համբերութեամբ կարենաք տանիլ այն չարչարանքները որ մենք հիմա կը կրենք: Ուստի ձեր վրայ հաստատուն յոյս ունինք, գիտնալով որ քանի մեր չարչարանքներուն մասնակից էք՝ մեր ունեցած մխիթարութեան ալ մասնակից պիտի ըլլաք:  

Եղբայրներ, կ՚ուզեմ որ գիտնաք թէ ի՜նչ նեղութիւն կրեցինք Ասիայի մէջ: Մեր կարողութենէն ա՛յնքան վեր էր բեռը, որ գրեթէ ապրելու յոյսը կորսնցուցինք: Զգացինք որ մահուան վճիռը կախուած է մեր վրայ: Բայց ատիկա եղաւ, որպէսզի սորվինք մենք մեզի չապաւինիլ, այլ Աստուծոյ որ կը յարուցանէ մեռելները: Ա՛ն էր որ այդպիսի ահաւոր մահուընէ մը փրկեց մեզ, կը փրկէ, եւ վստահ ենք որ մեզի համար ձեր կատարած աղօթքներուն օգնութեամբ յառաջիկային եւս պիտի փրկէ: Եւ ձեր աղօթքները, որոնց շնորհիւ Աստուած իր հովանին անպակաս պիտի ընէ մեր վրայէն, պատճառ պիտի ըլլան որ շատեր գոհութիւն տան Աստուծոյ:
  
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO MARK (4.35-41)
That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was, in the boat. There were also other boats with him.   

A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?"
He got up, rebuked the wind and said to the waves, "Quiet! Be still!" Then the wind died down and it was completely calm. 

He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" 

They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him!"
   
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ (4.35-41)
Նոյն օրը երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. «Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք»: Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն նաւակին մէջ ուր Յիսուս կը գտնուէր: Հոն ուրիշ նաւակներ ալ կային:
  
Յանկարծ զօրաւոր հով մը փոթորկեց ծովը: Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն լեցնելու աստիճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը բարձի մը վրայ կը քնանար: Աշակերտները արթնցուցին զինք եւ ըսին. «Վարդապե՛տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք»:
  
Յիսուս ոտքի ելլելով հովուն սաստեց. «Դադրէ՛», եւ ծովուն ըսաւ. «Հանդարտէ՛»: Հովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիրեց: Ապա Յիսուս դարձաւ իր աշակերտներուն. «Ինչո՞ւ այսպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաւատք չունիք»: Անոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կ՚ըսէին. «Ո՞վ է արդեօք այս մարդը, որուն նոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին»:
LITURGICAL CALENDAR FROM PRELACY CROSSROADS
FEAST OF THE DISCOVERY OF THE BELT OF THE THEOTOKOS
We can only imagine the joy of finding possessions of the Holy Mother. This Sunday, September 1, the second Sunday after Assumption, is the feast of the Discovery of the Belt of the Theotokos. Because there are no relics of the Holy Mother's earthly body (she was assumed into Heaven), her personal belongings became the object of devotion and veneration. During the time of the early Church, when Christians were persecuted, her possessions were kept hidden and secret. Her belt was the first item to be discovered in Jerusalem in the fifth century. This discovery is the basis for one of the eight feast days in the Armenian liturgical calendar devoted to the Holy Mother.

HOLY PROPHETS EZEKIEL, EZRA AND ZECHARIAH
Next Tuesday, September 3, the Armenian Church commemorates the Holy Prophets Ezekiel, Ezra, and Zechariah, father of John the Baptist. Ezekiel prophesied for about 28 years. The Book of Ezekiel, composed of 48 chapters, is ranked third among the great prophets. It is full of rich imagery, prophetic visions, and allegories. Ezra was a learned and pious priest in Babylon. The Book of Ezra describes the return to Zion following the Babylonian captivity. Zechariah, is the father of John the Baptist. He was married to Elizabeth, and John was born to them in their old age. The promise of a son was conveyed to Zechariah by an angel.

ST. JOHN THE FORERUNNER AND JOB THE RIGHTEOUS
Next Thursday, September 5, the Armenian Church commemorates St. John the Forerunner and Job the Righteous. St. John the Forerunner, also known as John the Baptist (Hovhaness Mkrtich), is an important figure in the Gospels. He is recognized as the "forerunner" (Garapet) to the Messiah. He lived as a hermit in the desert of Judea. At the age of 30 he began to preach against the evils of the times and called for penance and baptism because "the kingdom of heaven is close at hand."

Job is a good and righteous person who experiences and endures catastrophe after catastrophe. Thus, the phrase "the patience of Job" has entered the English lexicon as a popular cliché. The Book of Job is one of the five books classified as the "poetical books" of the Bible. The central theme is the mystery of suffering. Ultimately, Job is rewarded because "the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning," and "After this Job lived one hundred and forty years, and saw his children, and his children's children, four generations. And Job died, old and full of days." (Job, Chapter 42).

Also remembered this week are the following saints:
Saturday, August 31: The Holy Apostles Thomas, James, and Simon.
Friday, September 2: St. Stepanos Ulnia, Koharinos, Radigos, Dzamitos, Dookigos.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM SERVICE
There are no requests for requiem prayers for this Sunday.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Roupina Carman request prayers for
the good health and well-being of
Diane Mercuri.
BAKING FOR THE ANNUAL BAZAAR
 
To all who love to bake or would like to learn how to bake:
The next baking session is September 5th - katah.

No experience is necessary. 
All you need to bring with you is the willingness to learn and a pleasant disposition. 
So come on over and bring your friends too.
All high school and college students on summer brake are welcome
to come and learn.
Do you play the organ? Do you know someone who plays the organ?
Then why not contribute your talents to beautify the
Sunday morning service at St. Sarkis Church? 
Please contact the church office for more information at 313-336-6200.
The Manoogian Manor has an opening for a kitchen helper. 
Please inquire at 734-522-5780.
The Church office will be closed on Monday, September 2, 2019,
in observance of the Labor Day holiday. In case of emergency please contact Father Hrant on his cell phone at 857-318-9799.
All these Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? 
Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All these are easy today by using our online forms. Just visit our website at  www.saintsarkis.org/Services-and-Forms  and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations
For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please visit our website:  www.saintsarkis.org/donate  

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
  Armenian Relief Society Mid Council
 
Announces beginner’s class for children 5 to 10 years of age
Curriculum consists of Armenian language, history and culture
 
This class will be offered on Saturday mornings 10 to 12
At 38345 West 10 Mile Rd. Farmington Hills
 
Classes will begin Saturday September 14 through May 23
Annual registration fee
1 st child $125
2 nd child $100
  3 rd child 75
  
Anyone interested please call Ani Attar at 248-943-2000
THE SYRIAN ARMENIAN COMMUNITY
BEGINS TO REBUILD
 
The fighting and bombs have stopped. Now the difficult process of rebuilding has started.
Please continue to keep the Armenian community in Syria in your prayers and pocket books.
 
DONATIONS TO THE FUND FOR SYRIAN ARMENIAN RELIEF CAN BE MADE ON LINE.
AND SELECT SYRIAN ARMENIAN RELIEF IN THE MENU.
OR IF YOU PREFER YOU MAY MAIL YOUR DONATION TO:
 
 Armenian Prelacy
138 E. 39th Street
New York, NY 10016
Checks payable to: Armenian Apostolic Church of America
(Memo: Syrian Armenian Relief)
 
Thank you for your help.
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200