E-Newsletter - August 7, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING
ALL FUNDS COLLECTED THIS WEEK WILL BE ALLOCATED TO LEBANON RELIEF

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
LIGHT A VIRTUAL CANDLE
Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered. The candle symbolizes that prayer. 🕯
On Sundays, and Wednesdays, Rev. Fr. Hrant Kevorkian will lite a candle for every request received. If you would like to submit a request, you can contact Fr. Hrant, call the Church office at (313)336-6200, send us a message on social media, reply to this email, or click the button below.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, August 10: 1 Corinthians 13:18-25; Mark 2:13-20
  • Tuesday, August 11: 1 Corinthians 14:26-40; Mark 2:23-3:5
  • Wednesday, August 12: 1 Corinthians 15:20-33; Matthew 3:6-12
  • Thursday, August 13: 1 Corinthians 15:34-49; Mark 3:20-30
  • Friday, August 14: 1 Corinthians 15:50-57; Mark 3:31-4:8
  • Saturday, August 15: Feast of Etchmiadzin Proverbs 3:19-26; Ezekiel 40:3-10; 1 Peter 2:1-10; Matthew 16:13-19
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, August 9, 2020
Fourth Sunday of Transfiguration of our Lord Jesus Christ
(Eve/Paregentan of the Fast of Assumption)
Դ. ԿԻՐԱԿԻ ԱՅԼԱԿԵՐՊՄԱՆ

Ա. ԹՈՒՂԹ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 13:11-14:5
Երբ երեխայ էի՝ երեխայի պէս կը խօսէի, երեխայի պէս կը խորհէի եւ երեխայի պէս կը տրամաբանէի. իսկ երբ տղամարդ դարձայ, բոլոր երեխայական բաները մէկ կողմ դրի: Նոյնպէս ալ, մենք այժմ զԱստուած կը տեսնենք աղօտ կերպով, կարծես հայելիի մը մէջէն. բայց երբ ամէն բանի կատարումը գայ՝ զայն պիտի տեսնենք դէմ առ դէմ: Այժմ միայն մասնակիօրէն կը ճանչնամ զԱստուած, բայց այն ատեն պիտի ճանչնամ ամբող­ջապէս, ճիշդ ինչպէս ի՛նք զիս կը ճանչնայ:

Ներկայիս, ուրեմն, միակ կարեւոր բաներն են՝ հաւատքը, յոյսը եւ սէրը. իսկ այս երեքէն մեծագոյնը՝ սէրն է:

Ուրեմն՝ սիրոյ հետամուտ եղէք: Միաժամանակ հոգեւոր պարգեւներուն փափաքող եղէք, մանաւանդ մարգարէութեան: Որովհետեւ, օրինակ, անծանօթ լեզուներով խօսողը մարդոց չէ որ կը խօսի, այլ՝ Աստուծոյ. որովհետեւ ո՛չ ոք զինք կը հասկնայ, թէպէտեւ անիկա Հոգիին զօրութեամբ խորհուրդներ կը պատմէ: Մինչդեռ մարգարէութիւն ընողը մարդոց կը խօսի՝ անոնց հաւատքը ամրապնդելու, զանոնք մխիթարելու եւ քաջալերելու համար: Լեզուներ խօսողը միայն ի՛նք կ’օգտուի, մինչդեռ Աստուծոյ պատգամները հռչակողը՝ ամբողջ եկեղեցիին շինութիւն կը բերէ: Ես պիտի ուզէի որ բոլորդ ալ լեզուներ խօսիք, բայց կը նախըտրեմ որ մարգարէութիւն ընէք. որովհետեւ մարգարէութիւն ընողը աւելի՛ օգտակար կ’ըլլայ, քան լեզուներով խօսողը, բացի այն պարագայէն՝ երբ թարգմանող մը գտնուի, եւ ամբողջ եկեղեցին օգտուի: 

1 Corinthians 13:11-14:5
When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child; when I became an adult, I put an end to childish ways. For now we see in a mirror, dimly, but then we will see face to face. Now I know only in part; then I will know fully, even as I have been fully known. And now faith, hope, and love abide, these three; and the greatest of these is love.
 
Pursue love and strive for the spiritual gifts, and especially that you may prophesy. For those who speak in a tongue do not speak to other people but to God; for nobody understands them, since they are speaking mysteries in the Spirit. On the other hand, those who prophesy speak to other people for their up building and encouragement and consolation. Those who speak in a tongue build up themselves, but those who prophesy build up the church. Now I would like all of you to speak in tongues, but even more to prophesy. One who prophesies is greater than one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be built up. 

Mark 2:1-12
When he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home. So many gathered around that there was no longer room for them, not even in front of the door; and he was speaking the word to them. Then some people came, bringing to him a paralyzed man, carried by four of them. And when they could not bring him to Jesus because of the crowd, they removed the roof above him; and after having dug through it, they let down the mat on which the paralytic lay. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “Son, your sins are forgiven.” Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, “Why does this fellow speak in this way? It is blasphemy! Who can forgive sins but God alone?” At once Jesus perceived in his spirit that they were discussing these questions among themselves; and he said to them, “Why do you raise such questions in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, ‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Stand up and take your mat and walk’? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins”—he said to the paralytic—“I say to you, stand up, take your mat and go to your home.” And he stood up, and immediately took the mat and went out before all of them; so that they were all amazed and glorified God, saying, “We have never seen anything like this!”

ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 2:1-12
Քանի մը օրեր ետք, Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում: Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ թէ տան մէջ կը գտնուի, շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դռան առջեւ իսկ տեղ չէր մնացած: Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը քարոզէր անոնց:

Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս հոգիներ շալկած էին: Երբ բազմութեան պատճառով չկրցան զայն Յիսուսի մօտ բերել, քակեցին տունին տանիքը եւ առաստաղը բանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար իջեցուցին: Յիսուս անոնց հաւատքը տեսնելով, ըսաւ անդամալոյծին.

 Որդեա՜կ, մեղքերդ ներուա՛ծ ըլլան քեզի:

Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, սկսան մտովի քննադատել զայն. «Ինչպէ՞ս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը հայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել»:

Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց մտածումը եւ ըսաւ.

 Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք: Ո՞ր մէկը դիւրին է. անդամալոյծին՝ «Մեղքերդ ներուած են քեզի» ըսե՞լը, թէ՝ «Ել՛, մահիճդ առ եւ տո՛ւնդ գնա» ըսելը: Բայց պէտք է գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու:
Ու դառնալով անդամալոյծին, ըսաւ.

 Քեզի կ’ըսեմ, ե՛լ, ա՛ռ մահիճդ եւ տունդ գնա:

Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ: Բոլորն ալ զարմացան. անոնք կը փառաւորէին զԱստուած ու կ’ըսէին.

 Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք:
LITURGICAL CALENDAR
TWO HUNDRED HOLY FATHERS OF THE ECUMENICAL COUNCIL OF EPHESUS
This Saturday (August 8) the Armenian Church commemorates the 200 Holy Fathers of the Council of Ephesus (431 AD). Ephesus, the third general ecumenical council, was convened by order of Emperor Theodosius II to settle the Nestorian heresy. A large number of high-ranking church leaders attended, headed by Patriarch Cyril of Alexandria. The principle decision of the Council was the condemnation of Nestorius. The Council excommunicated Nestorius and condemned the heresy, confirmed the Nicene Creed, and approved the title of Theotokos (God-bearer) for the Virgin Mary.
 
The Armenian Church accepted the canons and decisions of the council and designated a day in the liturgical calendar on the Saturday of the Paregentan of the Assumption. The Armenian Church recognizes three ecumenical councils: Nicaea (325), Constantinople (381), and Ephesus (431), with special days in the liturgical calendar for all three.
 
Ephesus is an ancient Greek city that later became the chief city of the Roman province of Asia at the crossroads of the coastal route between Smyrna and Cyzicus. The Temple of Artemis in the city was one of the great wonders of the ancient world. St. Paul took Christianity to Ephesus (Acts 18:18-19). He stayed there for two years during his third missionary journey.
 
Ephesus is one of the seven churches of Asia mentioned in the Book of Revelation. In chapter 2, Jesus praises the people of Ephesus for their perseverance and hard work, but admonishes them for forgetting their first love; their Christianity had become a faithful ritual rather than a relationship of love to the Lord.
 
Ephesus, now located within Turkey in the province of Izmir, is a popular international tourist destination.
PAREGENTAN OF THE FAST OF THE
ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GOD
This Sunday (August 9) is the Paregentan , or Eve of the Fast of the Assumption of the Holy Mother of God. This is a five-day period of fasting (Monday to Friday) that precedes the Feast of the Assumption of the Holy Mother which is next Sunday, August 16. Paregentan, which means “good living,” is a day of enjoyment and feasting before the beginning of the fasting period, during which there are no feast days.
Also remembered this week:
Yesterday, Thursday, August 6: Sts. Sophia and her three daughters:
Pistis, Elpis, and Agapi.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
REQUIEM SERVICE - ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
In memory of: All victims who perished during the recent explosion in Beirut, Lebanon.
DELIA GEDIGIAN-HAGOPIAN, JESSICA BEZJIAN, SHANT HAGOPIAN, NAZAR NAJARIAN, ANAHID BERBERIAN, JACK BARMAKIAN, ALICE BALIAN-DEGIRMENJIAN, LISA KAVOURJIAN-GOZUBOYUKIAN, GAYA FOUDOULIAN, VAROUJ TOSOUNIAN, SARKIS TEKILIAN
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church.

In memory of: SIMON SARKISSIAN (10 years)
Requested by: Mr. and Mrs. Kaiser Krekorian.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
As the Prelacy has redoubled its efforts in these trying days of the Covid-19 emergency, so have grown its needs. More than ever in our living memory, we need your support. Please give as generously as you can, “remembering the words of the Lord Jesus, for he himself said, ‘it is more blessed to give than to receive.’” (Acts 20:35)

Please help us keep alive the huge achievements we have attained with our joint efforts. We will emerge stronger with the hand you lend us.

ARMENIAN PRELACY ANNUAL RAFFLE DRAWING UPDATE!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. This year, the coronavirus pandemic hit when the raffle was underway, and the National Representative Assembly, to be originally hosted by St. Gregory the Illuminator Church of Philadelphia, Pa., had to be postponed. The new drawing date has been set for September 12, 2020. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. However, we always like to point out that in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs. 
 
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact our office (office@saintsarkis.org or 313-336-6200).
Special Prayers

Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of the people in Lebanon and all around the world. May these trying days pass in peace.
Special Announcement

On the happy occasion of the engagement of Emily Movsesian to Armen Terjimanian a gift is presented to the church by her parents Greg and Karen Movsesian. Congratulations to the newly engaged couple.
CLICK! CLICK! CLICK!
If you have not noticed, our e-blasts have become super interactive. There are many pictures, links, and flyers that can be clicked on and will take you to various different links.

HAVE SOMETHING TO SUBMIT?
All parish news, photographs, and calendar items should be emailed to office@saintsarkis.org. DEADLINE TO SUBMIT IS THURSDAYS AT 1:00PM. Send us your pictures from Sunday School, Special Services and other Church Events. If your event has an external link (ex. facebook event, eventbrite, etc) send that to us so that we can incorporate it with your flyer.

HAVE A QUESTION, COMMENT, OR SUGGESTION?
We would like to hear from you! Send us an email at office@saintsarkis.org, send us a message on facebook, instagram, or twitter, or chat with us on our website!

WEBSITE LINK: www.saintsarkis.org

FOLLOW US!!!
Click the links below to follow us on social media!
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200