E-Newsletter - August 7, 2021
Our Church doors are open!
All Services are now LIVE-STREAMED on
our website in addition to Facebook.
Send us a message if you have any questions.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
Rev. Fr. Vahan Kuyumjian, Celebrant
NOTICE TO PARISHIONERS CONCERNING COVID-19 GUIDELINES
 
We are pleased to announce that beginning Sunday, May 23, 2021, in accordance with the updated federal and state guidelines, masks and social distancing will not be required for fully vaccinated parishioners while attending St. Sarkis church services. To respect the privacy of our parishioners, St. Sarkis will not be asking for COVID vaccine verification or status. However, those who are not fully vaccinated are asked to continue to wear a mask and maintain social distancing to protect themselves and others. 
 
We would like to thank our parishioners for their anticipated cooperation, and look forward to seeing you at the church for worship.

Pastor and Board of Trustees of St Sarkis Armenian Apostolic Church
You can send your donations to the Prelacy offices with a check to the Armenian Apostolic Church of America, memo "Lebanon."  To make an online donation, please press here.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, August 8

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, August 9: 1 Corinthians 14:18-25; Mark 2:13-20
  • Tuesday, August 10: 1 Corinthians 14:26-40; Mark 2:23-3:5
  • Wednesday, August 11:  1 Corinthians 15:20-33; Matthew 3:6-12
  • Thursday, August 12: 1 Corinthians 15:34-49; Mark 3:20-30
  • Friday, August 13:  1 Corinthians 15:50-57; Mark 3:31-4:8
  • Saturday, August 14: Feast of Etchmiadzin Proverbs 3:19-26; Ezekiel 40:3-10; 1 Peter 2:1-10; Matthew 16:13-19
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, August 8, 2021
Ե. ԿԻՐԱԿԻ ԱՅԼԱԿԵՐՊՄԱՆ
Fifth Sunday of Transfiguration
 
1 Corinthians 13:11-14:5
When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child; when I became an adult, I put an end to childish ways. For now we see in a mirror, dimly, but then we will see face to face. Now I know only in part; then I will know fully, even as I have been fully known. And now faith, hope, and love abide, these three; and the greatest of these is love.
Pursue love and strive for the spiritual gifts, and especially that you may prophesy. For those who speak in a tongue do not speak to other people but to God; for nobody understands them, since they are speaking mysteries in the Spirit. On the other hand, those who prophesy speak to other people for their upbuilding and encouragement and consolation. Those who speak in a tongue build up themselves, but those who prophesy build up the church. Now I would like all of you to speak in tongues, but even more to prophesy. One who prophesies is greater than one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be built up.
 
Mark 2:1-12
When he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home. So many gathered around that there was no longer room for them, not even in front of the door; and he was speaking the word to them. Then some people came, bringing to him a paralyzed man, carried by four of them. And when they could not bring him to Jesus because of the crowd, they removed the roof above him; and after having dug through it, they let down the mat on which the paralytic lay. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “Son, your sins are forgiven.” Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, “Why does this fellow speak in this way? It is blasphemy! Who can forgive sins but God alone?” At once Jesus perceived in his spirit that they were discussing these questions among themselves; and he said to them, “Why do you raise such questions in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, ‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Stand up and take your mat and walk’? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins”—he said to the paralytic— “I say to you, stand up, take your mat and go to your home.” And he stood up, and immediately took the mat and went out before all of them; so that they were all amazed and glorified God, saying, “We have never seen anything like this!”

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 2:1-12
Քանի մը օրեր ետք, Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում: Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ թէ տան մէջ կը գտնուի, շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դռան առջեւ իսկ տեղ չէր մնացած: Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը քարոզէր անոնց:
Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս հոգիներ շալկած էին: Երբ բազմութեան պատճառով չկրցան զայն Յիսուսի մօտ բերել, քակեցին տունին տանիքը եւ առաստաղը բանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար իջեցուցին: Յիսուս անոնց հաւատքը տեսնելով, ըսաւ անդամալոյծին.
– Որդեա՜կ, մեղքերդ ներուա՛ծ ըլլան քեզի:
Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, սկսան մտովի քննադատել զայն. «Ինչպէ՞ս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը հայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել»:
Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց մտածումը եւ ըսաւ.
– Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք: Ո՞ր մէկը դիւրին է. անդամալոյծին՝ «Մեղքերդ ներուած են քեզի» ըսե՞լը, թէ՝ «Ել՛, մահիճդ առ եւ տո՛ւնդ գնա» ըսելը: Բայց պէտք է գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու:
Ու դառնալով անդամալոյծին, ըսաւ.
– Քեզի կ’ըսեմ, ե՛լ, ա՛ռ մահիճդ եւ տունդ գնա:
Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ: Բոլորն ալ զարմացան. անոնք կը փառաւորէին զԱստուած ու կ’ըսէին.
– Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք:
 
Ա. ԹՈՒՂԹ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 13:11-14:5
Երբ երեխայ էի՝ երեխայի պէս կը խօսէի, երեխայի պէս կը խորհէի եւ երեխայի պէս կը տրամաբանէի. իսկ երբ տղամարդ դարձայ, բոլոր երեխայական բաները մէկ կողմ դրի: Նոյնպէս ալ, մենք այժմ զԱստուած կը տեսնենք աղօտ կերպով, կարծես հայելիի մը մէջէն. բայց երբ ամէն բանի կատարումը գայ՝ զայն պիտի տեսնենք դէմ առ դէմ: Այժմ միայն մասնակիօրէն կը ճանչնամ զԱստուած, բայց այն ատեն պիտի ճանչնամ ամբող­ջապէս, ճիշդ ինչպէս ի՛նք զիս կը ճանչնայ:
Ներկայիս, ուրեմն, միակ կարեւոր բաներն են՝ հաւատքը, յոյսը եւ սէրը. իսկ այս երեքէն մեծագոյնը՝ սէրն է:
Ուրեմն՝ սիրոյ հետամուտ եղէք: Միաժամանակ հոգեւոր պարգեւներուն փափաքող եղէք, մանաւանդ մարգարէութեան: Որովհետեւ, օրինակ, անծանօթ լեզուներով խօսողը մարդոց չէ որ կը խօսի, այլ՝ Աստուծոյ. որովհետեւ ո՛չ ոք զինք կը հասկնայ, թէպէտեւ անիկա Հոգիին զօրութեամբ խորհուրդներ կը պատմէ: Մինչդեռ մարգարէութիւն ընողը մարդոց կը խօսի՝ անոնց հաւատքը ամրապնդելու, զանոնք մխիթարելու եւ քաջալերելու համար: Լեզուներ խօսողը միայն ի՛նք կ’օգտուի, մինչդեռ Աստուծոյ պատգամները հռչակողը՝ ամբողջ եկեղեցիին շինութիւն կը բերէ: Ես պիտի ուզէի որ բոլորդ ալ լեզուներ խօսիք, բայց կը նախըտրեմ որ մարգարէութիւն ընէք. որովհետեւ մարգարէութիւն ընողը աւելի՛ օգտակար կ’ըլլայ, քան լեզուներով խօսողը, բացի այն պարագայէն՝ երբ թարգմանող մը գտնուի, եւ ամբողջ եկեղեցին օգտուի:
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
The annual grape blessing picnic on
Sunday, August 15 is fast approaching!
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
In memory of: ARAM YAVRUYAN (7 days)
Requested by: Masis and Zevart Ruyan. Leila Ruyan. Clara Ruyan Martin. Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church.

In memory of: NORMA HAROIAN
Requested by: Alice Demerjian & family.

In memory of: EMIL BABAIAN (40 days)
Requested by: Cina & Kristen Kajoian. Sandra Ovian

In memory of: JEANNETTE YANGOUYIAN (14 years). HERKY YANGOUYIAN (5 years). KAY DOUMANIAN (4 years).
Requested by: Dr. Michael & Tracey Yangouyian, Britney, Lauren, Valen, & Ashley. Dr. David & Cindy Yangouyian. Paul, Chris, & Licia Yangouyian. Sal & Gloria Tatta, Kristina & Adrianne. Alex, Kara, Ani, Alina, Haig Sarafian. Harry and Margo Derderian. Armen, Taline, Sevana, Daron, Datev Derderian.

In memory of: SIMON SARKISSIAN (11 years)
Requested by: Mr. & Mrs. Kaiser Krekorian.

Please note that requiem service will not be held on August 15th, 2021 due to the Feast of the Assumption of the Holy Mother of God and the church’s grape blessing picnic.
LITURGICAL CALENDAR
TWO HUNDRED HOLY FATHERS OF THE
ECUMENICAL COUNCIL OF EPHESUS
This Saturday (August 7) the Armenian Church commemorates the 200 Holy Fathers of the Council of Ephesus (431 AD). Ephesus, the third general ecumenical council, was convened by order of Emperor Theodosius II to settle the Nestorian heresy. 

PAREGENTAN OF THE FAST OF THE
ASSUMPTION OF THE HOLY MOTHER OF GOD
This Sunday (August 8) is the Paregentan or Eve of the Fast of the Assumption of the Holy Mother of God (Theotokos). This is a five-day period of fasting (Monday to Friday) that precedes the Feast of the Assumption of the Holy Mother. Paregentan, which means “good living,” is a day of enjoyment and feasting before the beginning of the fasting period, during which there are no feast days.

Saints of the Week
Saturday, August 7: The 200 Fathers of the Holy Council of Ephesus (431 AD).
Sunday, August 8: Eve of the Fast of the Assumption.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special prayers are requested for a complete and successful recovery from surgery for 
Martha Asadoorian and Carol Kachaturoff
 by Marguerite Hadjian.
The church has received a generous donation from
Masis and Zevart Ruyan, Leila Ruyan and Clara Ruyan Martin in loving memory of their brother and uncle,
Aram Yavruyan.
May the Lord illuminate his soul and may he rest in peace.
Employment Opportunity:  
The Manoogian Manor has two open positions: cook, and a kitchen aid, preferably one who speaks Armenian. For more information please inquire at the Manoogian Manor at 734-522-5780.
THE PRELACY RAFFLE IS ON!
For many decades, the Prelacy has sponsored an annual raffle drawing that benefits its educational and religious programs. The drawing usually takes place in May at the conclusion of the National Representative Assembly. Like last year, the new drawing date has been set for September 12, 2021. The top prize is $5,000; second prize is $2,000; and third, fourth, and fifth prizes are $1,000. As we use to say, in this raffle there are no losers, because all of the money raised benefits our Prelacy programs.
Please consider purchasing one or more tickets ($100 each). For information, please contact out office at (313)336-6200 or office@saintsarkis.org.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200