The First Part of the Tuesday Evening Bible Study
AVAILABLE NOW
Երեքշաբթի երեկոներու Ս. Գիրքի սերտողութեան առաջին մասը
արդէն տրամադրելի է

Dear Faithful,

This Twelve Session Bible Study Course on the Gospel of St. Matthew will take place online on a weekly basis. Each study session lasts 45 minutes. 

We encourage you to test your knowledge by taking a short quiz at the end of each session then reflect a bit deeper with the guided questions.
Սիրելի հաւատացեալներ,

Մատթէոսի Աւետարանին նուիրուած սերտողութիւնը՝ 12 բաժիններով, տեղի պիտի ունենայ առցանց՝ շաբաթական կերպով։ Իւրաքանչիւր բաժին 45 վայրկեան կը տեւէ։

Կը քաջալերենք, որ ձեր գիտելիքները քննութեան ենթարկէք իւրաքանչիւր բաժնի աւարտին, եւ ապա քիչ մը աւելի խորութեամբ խորհրդածէք՝ հարցումներու ուղեցոյցով։

START HERE:
This is the first of a 12 part Bible Study course on the Gospel of St. Matthew. Every Tuesday afternoon, a new session will be released and distributed to our faithful followers!

This bible study is facilitated by Rev. Fr. Nareg Terterian, Pastor of St. Sarkis Armenian Apostolic Church of Douglaston, NY. You will be hearing his voice guiding you through this course!
TAKE A QUIZ:
A GUIDED REFLECTION:
Take this opportunity to go deeper. R eflect individually or with the whole family. 

WE WANT TO HEAR FROM YOU?
We are happy to bring our faithful online bible study sessions! We welcome any thoughts, concerns and ways to improve our efforts! Please reply to this email with any comments!
Visit us online at www.armenianprelacy.org or on social media by clicking below: