City of San Jose COVID-19 Paid Sick Leave Ordinance

Ordenanza de Licencia por Enfermedad Pagada COVID-19 de la Ciudad de San José
Más información a continuación

Công Văn Pháp Lệnh của thành phố San Jose số 30390 - Paid Sick Leave Ordinance
Vui lòng xem thêm thông tin bên dưới

圣荷西市COVID-19 带薪休假条例

聖荷西市COVID-19 帶薪休假條例

4/16/20

Dear Business Owner, Manager, Representative:

The City of San Jose Urgency Ordinance No. 30390, is in effect now through to December 31, 2020. All “ essential ” businesses located in San Jose or having employees performing work within the City of San Jose’s geographic boundaries are required to provide Paid Sick Leave. The Ordinance fills the gaps left by the federal Families First Coronavirus Response Act (FFRCA) that entitles full-time employees to eighty (80) hours of leave or leave based on the average hours of work in two (2) weeks of normal employment.
 
The paid leave can be used if the person has to quarantine or is in isolation by federal, state or local order, is caring for someone who is quarantined or isolated, advised by a health-care provider to self-quarantine, is experiencing symptoms of COVID19 and is seeking medical diagnosis, or is caring for a minor child because of a closed school or daycare.

The City ordinance has the following elements:
 • Business - All “essential” business (Includes businesses of 500 or more and small businesses of 50 or fewer)
 • Paid Sick Leave Hours Full-time employees entitled to eighty (80) hours and part-time employees entitled to the number of hours worked on average over a two-week period.
 • Usage - Employees using sick time to care for themselves shall be paid their regular rate or pay up to $511.00 per day, not to exceed an aggregate of $5,110.00. Employees using sick time to care for another person may be paid at two-thirds (2/3) of their regular rate of pay up to $200.00 per day, not to exceed an aggregate of $2,000.00.
 • Time – The Ordinance is in force through to December 31, 2020.

Please refer to the City’s Ordinance for further details that apply to your business. There is an FAQ  that provides more information. The City of San Jose also has a COVID-19 Paid Sick Leave page
 
You can also contact the Office of Equality Assurance at 1(408)-535-8430 or e-mail at  MyWage@sanjoseca.gov.


With best wishes for your health and the success of your business,
Office of Economic Development Team


Estimado empresario, gerente, representante:

La Ordenanza de Urgencia de la Ciudad de San José No. 30390, está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Todas las empresas " esenciales " (en Español) ubicadas en San José o que tienen empleados que realizan trabajos dentro de los límites geográficos de la Ciudad de San José deben proporcionar una Licencia por Enfermedad Pagada. La Ordenanza llena los vacíos que deja la Ley Federal de “Families First Coronavirus Response Act” (FFRCA) que da derecho a los empleados a ochenta (80) horas de licencia o licencia en función de las horas promedio de trabajo en dos (2) semanas de empleo normal.
 
La licencia pagada se puede usar si la persona tiene que poner en cuarentena o está aislada por orden federal, estatal o local, cuidando a alguien que está en cuarentena o aislado, aconsejado por un proveedor de atención médica para auto-cuarentena, está sintiendo síntomas de COVID19 y buscar un diagnóstico médico o cuidar a un niño menor debido a una escuela o guardería cerrada. 
 
La Ordenanza de la Ciudad tiene los siguientes elementos:
 • Negocios – Todos los negocios “esenciales” (en Español) (incluye negocios de 500 empleados o más y negocios pequeños de 50 empleados o menos).
 • Horas Pagadas por Licencia por Enfermedad – Empleados a tiempo completo con derecho a ochenta (80) horas y empleados a tiempo parcial con derecho a la cantidad de horas trabajadas en promedio durante un período de dos semanas.
 • Uso – Empleados que usan el tiempo de enfermedad para cuidarse se les pagará su tarifa regular o hasta $511 por día, sin exceder un total de $5,110. Empleados que usan el tiempo de enfermedad para cuidar a otra persona se les puede pagar dos tercios (2/3) de su tarifa regular de pago de hasta $ 200 por día, sin exceder un total de $ 2,000.
 • Tiempo – La Ordenanza está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

Consu lte la página web Ordenanza de Urgencia COVID-19 de Licencia por Enfermedad Pagada (en Inglés) p ara obtener más detalles que se aplican a su negocio. Hay una pregunta frecuente (en Inglés) que proporciona más información.
También puede comunicarse con la Oficina de Garantía de Igualdad por teléfono al (408) 535-8430 o por correo electrónico a MyWage@sanjoseca.gov. T enemos personal que lee y escribe en Español.


Con los mejores deseos de salud y éxito para su empresa,
El equipo de la Oficina de Desarrollo EconómicoKính gửi quý chủ doanh nghiệp, giám đốc, và đại diện doanh nghiệp:

Theo công văn pháp lệnh của thành phố San Jose số 30390, có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020; tất cả các doanh nghiệp “ thiết yếu” (essential) tại San Jose hoặc có nhân viên làm việc trong ranh giới thành phố San Jose được yêu cầu phải trả tiền lương cho nhân viên nghỉ bệnh (Paid Sick Leave). Công văn này sẽ bổ sung cho Families First Coronavirus Response Act “FFRCA” về việc nhân viên toàn thời gian sẽ được 80 giờ nghỉ hoặc số giờ nghỉ được tính dựa trên giờ làm việc trung bình trong hai tuần của nhân viên
Những trường hợp nghỉ được trả lương:
 • Người bị buộc phải cách ly theo lệnh của liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương
 • Người chăm sóc cho người bị cách ly theo lời khuyên của nhân viên y tế
 • Người có triệu chứng của COVID-19 và đang đợi sự chuẩn đoán của nhân viên y tế
 • Người chăm sóc cho trẻ em (vì lý do trường học và nhà trẻ đóng cửa)
Công văn pháp lệnh của thành phố có những yếu tố sau:
 
 • Doanh nghiệp nào phải chấp hành pháp lệnh? Tất cả các doanh nghiệp “thiết yếu” (essential) bao gồm doanh nghiệp trên 500 nhân viên hoặc doanh nghiệp nhỏ dưới 50 nhân viên.
 • Nhân viên được bao nhiêu giờ nghỉ bệnh (Paid Sick Leave Hours)? Nhân viên toàn thời gian có 80 giờ nghỉ và nhân viên bán thời gian được hưởng giờ nghỉ tính dựa trên giờ làm việc trung bình trong hai tuần.
 • Việc sử dụng: Nhân viên sử dụng giờ Paid Sick Leave để tự chăm sóc sẽ được trả theo lương cố định hoặc tối đa $511 mỗi ngày và không vượt quá tổng số $5,110. Nhân viên sử dụng thời gian Paid Sick Leave để chăm sóc người khác có thể được trả 2/3 số tiền lương, tối đa $200 mỗi ngày và không vượt quá tổng số $2,000.
 • Thời gian hiệu lực: Lệnh có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Vui lòng tham khảo pháp lệnh của thành phố (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết về việc áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị. Mục hỏi đáp FAQ (tiếng Anh) sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin.

Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng Equality Assurance theo số điện thoại (408)-535-8430 hoặc email MyWage@sanjoseca.gov. Chúng tôi có nhân viên nói và viết tiếng Việt.


Xin kính chúc quý doanh nghiệp sức khỏe và thành công.
Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Thành Phố San Jose


圣荷西市紧急条例 编号30390 (The City of San Jose Urgency Ordinance No. 30390), 已于今日起实施有效至2020年12月31日. 所有位于圣荷西之” 必要营业 (Essential)”商业机构 或 任何在圣荷西地理界线内被雇之员工必需 由   雇主提供保障带薪病假(Paid Sick Leave). 此条款填补联邦Families First Coronavirus Response Act (FFRCA)所留下之保障员工权益之空缺. 此条例保障全职 (full-time) 员工拥有总时数 80小时的带薪病假或拥有低于平均两周正常工作时数(不加班)的带薪病假时数
 
带薪休假可适用于以下几种人的情况
 • 因被联邦政府(Federal), 州政府(State), 或当地法定指令(Local order) 所执行之检疫隔离或居家隔离中
 • 照护检疫隔离或居家隔离中之他人
 • 被医疗服务提供者建议实施自我隔离
 • 体感COVID19症状且求助或等待医疗诊断结果
 • 需要照顾因学校校区或托儿所关闭未满十八岁的孩童
 
此条例包含以下要素;
 • 商业活动(Business)- 所有”必要营业”商业活动(包含员工规模50人以上 或 员工规模50人以下)
 • 带薪病假时数(Paid Sick Leave Hours) 全职员工(Full-time employees)有权拥有二周内80 小时带薪病假时数(Paid Sick Leave Hours), 兼职雇员(Part-time employees) 有权获得两周内平均的带薪病假工作时数。
 • 用法(Usage): 使用病假时数请假照顾自己者之员工应被给付常规工资, 最高于 511美元/每日,不可超过总合5,110美元. 使用病假时数请假照顾于他人之员工可要求给付三分之二(2/3)之常规工资, 最高于200美元/每日, 不可超过总合2,000美元.
 • 有效时间(Time): 此条例有效时间现行至2020年12月31日
 
请于 City’s Ordinance 中的 FAQ 得知更多关于此条款对于您商业影响的详情和资讯. 有关圣荷西市COVID-19 帶薪休假的资料请查询   COVID-19 Paid Sick Leave page
您也可以联络至 the Office of Equality Assurance,
电话: 1(408)-533-8430
电子邮件:  MyWage@sanjoseca.gov


聖荷西市緊急條例 編號30390 (The City of San Jose Urgency Ordinance No. 30390), 已於今日起實施有效至2020年12月31日. 所有位於聖荷西之” 必要營業 (Essential)”商業機構 或 任何在圣荷西地理界线内被雇之员工必需 由   雇主提供保障帶薪病假(Paid Sick Leave). 此條款填補聯 邦Families First Coronavirus Response Act (FFRCA) 所留下之保障員工權益之空缺. 此 條例保障全職 (full-time) 員工擁有總時數 80小時的帶薪病假或擁有低於平均兩周正常工作時數(不加班)的帶薪病假時數
 
帶薪休假可適用於以下幾種人的情況
 • 因被聯邦政府(Federal), 州政府(State), 或當地法定指令(Local order) 所執行之檢疫隔離或居家隔離中
 • 照護檢疫隔離或居家隔離中之他人
 • 被醫療服務提供者建議實施自我隔離
 • 體感COVID19症狀且求助或等待醫療診斷結果
 • 需要照顧因學校校區或托兒所關閉未滿十八歲的孩童
 
此條例包含以下要素;
 • 商業活動(Business): 所有”必要營業”商業活動(包含員工規模50人以上 或 員工規模50人以下)
 • 帶薪病假時數(Paid Sick Leave Hours) 全職員工 (Full-time employees)有權擁有二周內 80 小時帶薪病假時數(Paid Sick Leave Hours), 兼職僱員(Part-time employees) 有權獲得兩周內平均的帶薪病假工作時數。
 • 用法(Usage): 使用病假時數請假照顧自己者之員工應被給付常規工資, 最高於 511美元/每日,不可超過總合5,110美元. 使用病假時數請假照顧於他人之員工可要求給付三分之二(2/3)之常規工資, 最高於200美元/每日, 不可超過總合2,000美元.
 • 有效時間(Time): 此條例有效時間現行至2020年12月31日
 
請於 City’s Ordinance 中的 FAQ 得知更多關於此條款對於您商業影響的詳情和資訊. 有關聖荷西市COVID-19 帶薪休假的資料請查詢   COVID-19 Paid Sick Leave page .
您也可以聯絡至 the Office of Equality Assurance,
電話: 1(408)-533-8430
電子郵件:  MyWage@sanjoseca.gov
The City of San Jose wants you and your employees to have important information about the COVID-19 pandemic and is sending this email to the emergency contact address that you gave the City when your business registered in the San Jose tax system or another address you provided later. If you would like to receive these notices at an additional address you can subscribe to one or more of the following distributions:
 • BusinessOwnerSpace.com Notices – Small businesses can keep informed about workshops and other services offered by over 30 small business assistance organization programs through this subscription.
 • SJ Economy Notices – The City of San Jose Office of Economic Development sends out a regular notice about issues of interest to San Jose businesses
 • City of San Jose COVID-19 Flash Reports – Updates and announcements from the City of San Jose about COVID-19 are distributed in the morning and late afternoon to subscribers.

Past distributions about COVID-19 can be found here:


La ciudad de San José quiere que usted y sus empleados tenga acceso a información importante relacionada a la pandemia de COVID-19. Le estamos enviando este correo electrónico a la dirección de contacto de emergencia que matriculó con la ciudad cuando registró su empresa en el sistema de impuestos de San José. Puede matricular direcciones adicionales para recibir estas notificaciones suscribiéndose a través de los siguientes distribuidores:
 • Notificaciones de BusinessOwnerSpace.com (recurso en inglés) – al registrarse, pequeñas empresas podrán mantenerse informados acerca de talleres y servicios ofrecidos por mas de 30 organizaciones de asistencia para pequeños negocios.
 • Notificaciones de Economía de San José (recurso en inglés) – La Oficina de Desarrollo Económico de la Ciudad de San José envía notificaciones frecuentes acerca de temas de interés para las empresas de San José.
 • Resumen de Reportes de COVID-19 de la Ciudad de San José (recurso en inglés) – La Ciudad de San José distribuye ha suscriptores noticias y anuncios acerca de COVID-19 en la mañana y al final de la tarde.
 
En este enlace, encontrara información previamente publicada (en ingles y español) :


Thành phố San Jose mong muốn mang đến cho doanh nghiệp của quý vị thông tin quan trọng và mới nhất về đại dịch COVID-19, để nhận thông báo, xin vui lòng ghi danh tại:
 • BusinessOwnerSpace.com – để nhận thông báo về các hội thảo và các dịch vụ khác được cung cấp bởi hơn 30 chương trình tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
 • SJ Economy Notices – để nhậnthông báo về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp tại San Jose
 • City of San Jose COVID-19 Flash Reports – để nhận thông tin cập nhật từ Thành phố San Jose về COVID-19.

Những thông báo đã được đăng về COVID-19
Office of Economic Development | City of San José