Dear Child Care Provider, 
 
As we recently shared, the City of Seattle has designated more than $2 million dollars for child care providers through our Child Care Stabilization Fund. Applications for grants open January 15, 2021.  Providers located in the City of Seattle will be eligible for one-time grants up to $10,000.  
 

Funding is available to licensed child care providers; family, friend, and neighbor caregivers; and school-age programs currently open and operating in Seattle.  
 
 • Applications will be open Friday, January 15 through Wednesday, January 27, 2021 for licensed child care providers and school-age programs. 
 • Please read the Frequently Asked Questions (FAQs) in this email.
 • Reach out to your Child Care Resources’ Coach for help. If you do not have a Coach, call Child Care Resources’ Provider Support Line at 1-800-446-1114. 
 • If there are technical issues, please email: grants@childcare.org 
 
Thank you for all you do in the continued care of Seattle children and families! 
 
Message translations in Spanish, Somali, Chinese below,
Subvenciones de Child Care Stabilization de la ciudad de Seattle - ¡Ya está abierta la convocatoria!
 
Estimado proveedor de cuidado infantil: 
 
Como le comentamos hace poco, la ciudad de Seattle ha destinado más de 2 millones de dólares para los proveedores de cuidado infantil a través de nuestro Child Care Stabilization Fund (fondo de estabilización para el cuidado infantil). La convocatoria para solicitar subvenciones se abrirá el 15 de enero de 2021. Los proveedores que residan en la ciudad de Seattle serán elegibles para recibir subvenciones únicas de hasta $10 000.  

 
Hay fondos disponibles para los proveedores de cuidado infantil certificados, los cuidadores familiares, amigos y vecinos, y los programas para niños en edad escolar que actualmente están vigentes y operan en Seattle.  
 
 • Las solicitudes se podrán enviar entre el viernes 15 de enero y el miércoles 27 de enero de 2021 en lo que respecta a los proveedores de cuidado infantil certificados y los programas para niños en edad escolar. 
 • Lea la sección de preguntas frecuentes de este correo electrónico.
 • Comuníquese con su asesor de Child Care Resources para solicitar ayuda. Si no tiene asesor, llame a la línea de ayuda para proveedores de Child Care Resources al 1-800-446-1114. 
 
Gracias por todo lo que hace en su labor constante de cuidar a los niños y a las familias de Seattle. 
 
Esperamos seguir trabajando de manera conjunta. 

Faahfaahin ku saabsan Deeqaha Xasillinta Daryeelka Carruurta (Child Care Stabilization Grants) ee Magaalada Seattle - Codsiyada hadda way furan yihiin!
 
Daryeel bixiyaha Carruurta ee Qaaliga ahaaw, 
 
Sida aan dhawaan sheegnay, Magaalada Seattle waxay in ka badan $2 milyan oo doolar u qoondeysay adeeg bixiyaasha daryeelka carruurta kuwaas oo lagu bixinaayo Child Care Stabilization Fund (Deeqaha Xasillinta Daryeelka Carruurta). Codsiyada deequhu waxay furmayaan Janaayo 15, 2021. Adeeg-bixiyeyaasha ku sugan Magaalada Seattle waxay u qalmi doonaan deeq bixin hal mar ah oo gaaraysa illaa $10,000.  
 

Deeqda waxaa helaaya daryeel bixiyaasha carruurta ee ruqsada haysta; daryeelayaasha qoyska, asxaabta, iyo deriska ah; iyo barnaamijyada loogu talagalay carruurta da'ada iskuulka ah kuwaas oo hadda furan kana shaqeeya Seattle.  

 • Codsiyadu waxay furnaan doonaan Jimcada, Janaayo 15 illaa Arbada, Janaayo 27, 2021 lana siinaayo daryeel bixiyaasha carruurta ee ruqsada haysta iyo barnaamijyada loogu talagalay carruurta da'da dugsiga ah. 
 • Fadlan akhriso Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (FAQs) ee iimaylkaan ku jira
 • La xariir tababarahaaga Child Care Resources (Hay'ada Daryeelka Carruurta) si uu kuu caawiyo. Haddii aadan haysan Tababare, wac khadka Taageerada Adeeg bixiyaha Carruurta oo ah 1-800-446-1114. 
 
Waad ku mahadsan tahay dhammaan daryeelka joogtada ah ee aad siinayso carruurta iyo qoysaska Seattle! 

关于西雅图市政府“托儿服务稳定基金”( Child Care Stabilization )补助金的通知  - 申请现已开放!
 
尊敬的托儿服务提供者,   
 
正如我们最近分享的信息,西雅图市政府已经拨款超过200 万美元,通过我们的 “托儿服务稳定基金”为托儿服务者提供补助金。补助金申请将于2021年1月15日开始。位于西雅图市的提供者将有资格获得高达 10,000 美元的一次性补助。     
 

本基金的受助对象包括:持照托儿服务提供者,家庭、朋友和邻居托儿服务者,以及目前在西雅图开业和运营的学龄计划提供者。    
 
 • 持照托儿服务提供者和学龄计划提供者,可于 2021 年 1 月 15 日星期五至 1 月 27 日星期三期间申请。 
 • 请阅读本电子邮件中的常见问题 (FAQ)
 • 请联系您的“托儿服务资源”(Child Care Resources)顾问以寻求帮助。如果您没有顾问,请拨打 “托儿服务资源”提供者支持热线电话 1-800-446-1114。   
 
感谢您一如既往地关心西雅图的儿童和家庭!