Nieuwsupdate 12
Coronanieuwsbrief NOW 2.0
Corona: NOW 2.0

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in loonkosten gedurende een periode van 4 maanden vanaf 1 juni 2020. Deze tegemoetkoming kan vanaf vandaag tot 31 augustus 2020 worden aangevraagd.

Hoe werkt de NOW 2.0

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 4 maanden (juni t/m september), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom, et cetera.

Loonsom
De loonsom in de subsidieperiode vergelijkt UWV met de loonsom van maart 2020 (of november 2019), zoals bekend bij de Belastingdienst.

Omzetdaling
De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De omzet in 2019 geldt in beginsel als referentieperiode. Voor bedrijven die toen nog niet bestonden of zijn overgenomen wordt een uitzondering gemaakt.

In beginsel wordt het omzetverlies bepaald op groepsniveau. Indien het bedrijf dan niet in aanmerking komt voor de NOW 2.0. dan kan dit bedrijf er voor kiezen om de uitzonder toe te passen waarbij wordt getoetst op het niveau van de werkmaatschappij.

Voor deelname aan NOW 2.0 maakt het niet uit of het bedrijf over maart, april en mei NOW 1.0 hebt gehad. Maakt u voor het eerst gebruik van de NOW dan kunt u de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien voor de tweede keer een beroep op de NOW-regeling wordt gedaan dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

40% opslag
UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 40% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW-regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Uitbetaling
Als het UWV positief oordeelt op de aanvraag dan keert het UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming uit verspreidt over 2 termijnen. Eerste betaling (voor de eerste 2 maanden) wordt na verwachting binnen 2 tot 4 weken uitbetaald. De tweede betaling volgt ongeveer 2 maanden daarna.

Eindafrekening
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient het bedrijf vaststelling van de subsidie aan te vragen. Als het voorschot hoger is dan € 100.000 heeft het bedrijf een accountantsverklaring nodig. Daarnaast is een accountantsverklaring altijd vereist voor bedrijven die de NOW hebben aangevraagd op basis van de omzetdaling op werkmaatschappijniveau i.p.v. op groepsniveau.

Als het voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 is, dan dient de werkgever een verklaring van een derde partij laten zien die de omzetdaling bevestigt.

Het UWV doet binnen 52 weken (1 jaar) een eindafrekening. Die kan anders uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Dit kan er toe leiden dat het bedrijf nog een nabetaling zal ontvangen of (een deel van) de tegemoetkoming dient terug te betalen.

De voorwaarden

Om de NOW 2.0 te kunnen aanvragen dient aan alle volgende voorwaarden te worden voldaan:
 • Om in aanmerking te komen moet het bedrijf als werkgever gedurende 4 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten.
 • De aanvrager betaalt zijn werknemers 100% door.
 • De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
 • De aanvrager is verplicht werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Hierover dient bij de NOW-aanvraag een verklaring te worden afgelegd. Het kabinet trekt € 50 miljoen uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Vanaf juli kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen.
 • Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW-regeling mag over 2020 t/m de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winstuitkering en bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie uitkeren. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt ook dat zij geen winstuitkering of bonussen mag uitkeren aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Ook wanneer het voorschot lager is dan € 100.000 of de definitieve tegemoetkoming lager dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.
 • Ten slotte dienen de ontslagregels binnen de NOW 2.0 in acht te worden genomen.

Ontslagregels binnen de NOW 2.0
NOW die het bedrijf ontvangt voor werknemers die om bedrijfseconomische redenen zijn/worden ontslagen moet voor 100% worden terugbetaald. Tot eind mei kregen bedrijven die werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen daar bovenop een korting van 50%. Die ‘ontslagboete’ is voor een groot deel teruggedraaid omdat er bedrijven zijn die moeten herstructureren om door de coronacrisis te komen. Ontslagen zijn daarbij soms onvermijdelijk.

Binnen de NOW 2.0 gelden de volgende ontslagregels:
 • De aanvrager doet gedurende de periode van 1 juni en 30 september 2020 geen ontslagaanvraag bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet de werkgever dit toch dan zal UWV deze ontslagaanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor een correctie toegepast. Of het UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen is daarbij niet van belang.
 • Bedrijven die 20 medewerkers of meer willen ontslaan, maar wel NOW ontvangen, moeten daarover akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
 • De werkgever wordt verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan 4 weken na de WMCO-melding (de melding van het voornemen tot collectief ontslag, de Wet melding collectief ontslag) in te dienen bij UWV. Deze 4 weken kunnen de partijen gebruiken om tot een akkoord te komen.
 • De werkgever krijgt de mogelijkheid om een ingediende ontslagaanvraag in te trekken.

Aanvragen
De NOW 2.0 loopt via het UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen en hun aanvraag volledig en juist invullen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Aanvragen doet u met behulp van het loonheffingsnummer. Er wordt geen ontvangsbevestiging toegestuurd. Op het laatste scherm kunt u zien dat de aanvraag is ontvangen.

Voor de aanvraag is de volgende informatie nodig:
 • Gegevens over uw bedrijf (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam functie en afdeling van de contactpersoon).
 • Voor welk loonheffingennummer u de aanvraag doet.
 • Wat de ingangsdatum van de periode van de aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming is.
 • Hoeveel omzetverlies u in deze periode verwacht. Dit kunt u met de rekenhulp berekenen.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de betalingen loonheffingen.
 • De tenaamstelling van dit rekeningnummer.
 • Een kopie bankafschrift van dit rekeningnummer.
 • Een getekende intentieverklaring op de aanvraag. Hiermee verklaart u dat:
 • U de juiste informatie hebt ingevuld en volledig bent geweest.
 • U begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op uw aanvraag.
 • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd.
 • U akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • U bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor).

Daarnaast is het van belang om eerst de aangifte loonheffing in te dienen voordat de NOW 2.0 wordt aangevraagd. Het UWV heeft deze informatie namelijk nodig om de NOW 2.0 aanvraag te beoordelen.

Openbaarmaking gegevens
Het UWV maakt naam- en vestigingsplaats van bedrijven en de verstrekte voorschotten openbaar. Daarvoor wordt niet vooraf toestemming van de aanvrager voor gevraagd. Wanneer subsidies worden vastgesteld, wordt dat ook toegevoegd. Andere gegevens worden niet zonder toestemming openbaar. Dit gebeurt in het kader van transparantie over de besteding van overheidsgeld.

Indien het bovenstaande niet op u van toepassing is dan kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen.

Heeft u vragen? Bel ons!
Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs
T +31(0)10 458 11 44
info@daasluis.nl