Corona: welke maatregelen kunnen uw bedrijf helpen?
Veel ondernemers hebben vragen over de gevolgen van het coronavirus. Welke steunmaatregelen zijn er waarop u zich kunt beroepen nu het virus de economie forse schade toebrengt? We hebben deze maatregelen voor u op een rij gezet.


1.    Werktijdverkorting
2.    Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers
3.    Noodloket
4.    Wijzig de voorlopige aanslag
5.    Uitstel van betaling belastingheffing
6.    Verruiming BMKB


1.   Werktijdverkorting

De werktijdverkorting-regeling is ingetrokken en wordt vervangen door een nieuwe tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze nieuwe maatregel maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en doet dit sneller dan in de ingetrokken regeling.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden [1] een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van de terugval in de omzet. Daarvoor geldt een staffel die er in hoofdlijnen als volgt uit zal komen te zien:

• Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van
de werkgever;
• Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van
de werkgever;
• Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom
van de werkgever.

Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.

De regeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers. Deze regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. [2]

Reeds ingediende wtv-aanvragen worden geschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Wel zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij de indieners.

UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de nieuwe regeling bij het UWV aan te vragen. Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij UWV kunnen worden ingediend zal hier breed bekend aan worden gegeven.

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Daarbij zal betaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

[1] De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en geldt voor 3 maanden. Indien noodzakelijk kan het kabinet deze regeling met nog eens 3 maanden verlengen.
[2] Indien een oproepkracht voldoet aan de reguliere voorwaarden voor een WW-uitkering kan op basis daarvan een uitkering worden verstrekt.


2.   Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers

Het kabinet komt met een tijdelijke voorziening voor 3 maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Daarnaast kan op een lening voor bedrijfskapitaal een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De tijdelijke regeling is aanvulling op de overige maatregelen en is geënt op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

• De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een
snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
• Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden
inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren.
Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
• De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de
huishoudsamenstelling maximaal circa € 1.500 per maand (netto).
• Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor
bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
• De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de
ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in
deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partner-toets.
• Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel
van de aflossingsverplichting opgenomen.
• Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage
dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Het kabinet doet de oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is.

Deze tijdelijke regeling wordt verder uitgewerkt en zal op korte termijn worden ingevoerd.


3.   Noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van 3 maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De exacte voorwaarden worden echter momenteel nog door de overheid uitgewerkt.


4.   Wijzig de voorlopige aanslag

Ondernemers, vennootschappen en zzp’ers, hebben een voorlopige aanslag ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Valt uw winst dit jaar door het coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kunnen wij een verzoek indienen om de voorlopige aanslag aan te passen.

Verzoek om nadere voorlopige aanslag 2020
Met behulp van uw schatting van het resultaat voor 2020 kunnen wij digitaal een verzoek indienen voor een nadere voorlopige aanslag. Een dergelijk verzoek wordt meestal binnen 4, maar uiterlijk binnen 8 weken door de Belastingdienst afgehandeld.

Mocht dit voor u niet snel genoeg zijn dan zullen wij namens u schriftelijk verzoeken om uitstel van betaling totdat op het verzoek voor een nadere voorlopige aanslag is beslist.

Wij merken op dat mocht u voor het jaar 2020 te weinig op de voorlopige aanslag betalen dan zult u bij de definitieve aanslag bij moeten betalen.

Beoordeel de voorlopige aanslag 2019
Wij raden u aan om na te gaan of de reeds opgelegde voorlopige aanslag voor 2019 strookt met de resultaten voor 2019. Mocht de opgelegde voorlopige aanslag 2019 te hoog zijn dan kunnen met behulp van uw inschatting voor de resultaten van 2019 een digitaal verzoek indienen voor een nadere voorlopige aanslag. Op deze wijze kunt u uw liquiditeit vergroten. Wij adviseren u alleen om een dergelijk verzoek door ons te laten indienen als u daadwerkelijk te veel vooruit heeft betaald.

Met de definitieve aanslag wordt namelijk de voorlopige aanslag verrekend. Daarnaast kan de Belastingdienst bij achteraf betaling belastingrente of invorderingsrente in rekening brengen. Dit rentepercentage bedraagt 4% voor de inkomstenbelasting en 8% voor de vennootschapsbelasting. Wij merken op dat de het rentepercentage vanaf 23 maart 2020 tijdelijk zal worden verlaagd naar 0,1%. Voor bestaande openstaande belastingschulden geldt dat in de periode voor 23 maart 2020 de hogere rentetarieven worden gehanteerd en pas vanaf 23 maart 2020 met 0,1% rente zal worden gerekend.


5.   Uitstel van betaling belastingheffing

Door het coronavirus zien veel bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Wij kunnen namens u bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Onderbouwing van verzoek
In dit verzoek dient schriftelijk te worden onderbouwd hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Tevens dient een verklaring van een derde deskundige te worden verstrekt. Uit die verklaring moet duidelijk worden dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen die van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus en dat uw onderneming levensvatbaar is. Als uw accountant kunnen wij een dergelijke verklaring opstellen als deze situatie op u van toepassing is. Deze verklaring dient binnen 4 weken, na het verzoek tot uitstel van betaling, aan de Belastingdienst te worden verstrekt.

Omdat de verzoeken per geval moeten worden beoordeeld, kunnen de behandeltijden van de Belastingdienst oplopen.

Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop.

Verzuimboetes
Daarnaast zal de Belastingdienst de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Mocht u toch een boete opgelegd krijgen laat het ons dan weten zodat wij hier namens u bezwaar tegen kunnen aantekenen.


6.   Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank.

In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Verhoogd
De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50 naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Uitbreiding type krediet
Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

Let op!
U hoeft geen aparte aanvraag voor de BMKB-regeling in te dienen. U regelt dit via uw bank.

Al deze regelingen zijn vers van de pers. De komende dagen zullen meer details bekend worden. Vanzelfsprekend zullen wij u weer van de actuele situatie op de hoogte brengen.

Heeft u vragen? Bel ons!
Daamen & van Sluis Accountants en Belastingadviseurs
T +31(0)10 458 11 44