Nieuwsupdate 11
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Coronanieuwsbrief:
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 is bedoeld voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen van de TVL-subsidie is vanaf vandaag tot 30 oktober 2020 mogelijk.

Doelgroep
De regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Voorwaarden
Om aanspraak te kunnen maken op de TVL-subsidie, dient cumulatief aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
 • Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Zzp'ers vallen hier ook onder.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in de periode juni 2020 tot en met september 2020 minimaal € 4.000 vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening, normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Er wordt gerekend met het gemiddelde percentage in de sector en niet met de werkelijke vaste lasten.
 • De SBI-code van het bedrijf (hoofd- of nevenactiviteit) staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of de SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor TVL.
 • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, passagiersvaart en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primaire productie van landbouwproducten.
 • Als het bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020, alleen gaan over die nevenactiviteit.

Nadere eisen voor bepaalde SBI-codes
Tot nu toe zijn de volgende nadere eisen voor bepaalde SBI-codes geformuleerd:
 • Horecaondernemingen. Als u een horecaonderneming met SBI-code 56.10.1 of 56.10.2 heeft dan verklaart u minimaal één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.
 • SBI-code 47.74.2: alleen thuiszorgwinkels en audiciens. Binnen SBI-code 47.74.2 komen alleen thuiszorgwinkels en audiciens in aanmerking voor de TVL-subsidie. In de aanvraag dient te worden verklaard dat uw onderneming een thuiszorgwinkel of audicien is.
 • SBI-code 10.71, 10.72, 11.05, 14.19, 14.13 en 74.10.2 : alleen met winkel. Alleen bakkers, bierbrouwerijen, producenten van baby- en sportkleding, kledingaccessoires en overige kleding en industrieel productontwerpers die zelf produceren én daarbij een winkel hebben, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. In de aanvraag wordt verklaard dat u een winkel heeft. U komt alleen in aanmerking met het omzetverlies van de winkel.
 • SBI-code 47.11: alleen supermarkten die afhankelijk en gevestigd zijn op of nabij een camping, studentencampus, transportterminal, station of recreatieterrein, komen in aanmerking voor de TVL-subsidie.
 • SBI-code 73.11: alleen standbouwers. In de aanvraag dient verklaart te worden dat de activiteiten van uw onderneming zijn gericht op stands bouwen en dat de voorwaarden die voor de TVL-subsidie gelden van toepassing zijn op deze bedrijfsactiviteit(en).
 • SBI-code 88.999, 88.102 en 88.993: alleen dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra. Binnen deze SBI-codes komen alleen dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra in aanmerking voor de tegemoetkoming. In de aanvraag dient te worden verklaard dat u een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum heeft. De voorwaarden voor de TVL-subsidie zijn alleen van toepassing op de bedrijfsactiviteiten zaalverhuur en horeca. De omzet in de periode van 1 juni 2019 tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni 2020 tot en met september 2020, mag alleen betrekking hebben op deze bedrijfsactiviteiten.
 
Berekening TVL-subsidie
De hoogte van de TVL-subsidie wordt als volgt bepaald:

TVL-subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

De TVL-subsidie compenseert dus maximaal 50% van de vaste lasten.

Omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.

De normale omzet is uw omzet in de periode 1 juni 2019 tot en met 30 september in 2019.

omzetverlies in % = (normale omzet - verwachte omzet juni t/m september 2020) / normale omzet x 100

Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw geschatte omzetverlies.

Afwijkende bepaling normale omzet
Indien u tussen 1 april en 15 november 2019 bent gestart met uw bedrijf is de normale omzet de omzet die u in de eerste 4 maanden na de start van uw bedrijf heeft behaald. Als u tussen 16 november 2019 en 29 februari 2020 bent gestart dan wordt uw normale omzet als volgt bepaald: Uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden en dan vermenigvuldigd met 4.

Indien u gestart bent tussen 1 maart 2020 en 15 maart 2020 dan kan uw omzet onder normale omstandigheden niet worden bepaald. U komt dan in aanmerking voor de minimale tegemoetkoming van € 1.000 als u van juni tot en met september 2020 tenminste 30% omzetverlies heeft en als uw vaste lasten minimaal € 4.000 zijn.

Aandeel vaste lasten
Voor de bepaling van de vaste lasten, wordt gebruik gemaakt van branchegegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Omdat de overheid zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf, betekent dat u veel meer informatie moet opgeven en dat het langer duurt om de tegemoetkoming te verlenen.

Het CBS beschikt over een percentage van het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000.
Vaste lasten zijn huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen; loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.

Middels onderstaande link kunt u nagaan of uw SBI code in aanmerking komt voor de TVL-subsidie en wat het gemiddelde CBS-percentage aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche is: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes


Nevenactiviteit
Als u TVL-subsidie aanvraagt op basis van een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen betrekking hebben op die nevenactiviteit.

Definitieve vaststelling
Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw geschatte omzetverlies.

Vóór 1 april 2021 meldt u het werkelijke omzetverlies. Binnen 16 weken krijgt u vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft.

Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting, dan ontvangt u de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of moet u subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000.
 
TVL-subsidie aanvragen
U kunt er voor kiezen om de TVL-subsidie zelf aan te vragen of u kunt ons als uw adviseur machtigen zodat wij de aanvraag namens uw onderneming kunnen verrichten.

Indien u de aanvraag zelf verricht, dan heeft u de volgende informatie nodig:
 • Een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • Het KvK-nummer van de onderneming;
 • De SBI-code van uw onderneming;
 • Het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
 • Contactgegevens ondernemer: naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer van uw onderneming;
 • Als u omzetbelasting betaald: PDF versies van de aangiften omzetbelasting in het tweede en derde kwartaal van 2019;
 • Als u geen omzetbelasting betaald: Een PDF versie van de jaarrekening 2019. Indien de jaarrekening er nog niet is een administratie uitdraai van de omzet in het tweede en derde kwartaal van 2019.

Als uw adviseur kunnen wij de aanvraag voor u verrichten indien door de onderneming aan de gestelde vereisten wordt voldaan. In dat geval kunt u ons machtigen door het bijgevoegde machtingsformulier in te vullen en te ondertekenen.
Het is de intentie van RVO om binnen 8 weken te reageren op de aanvraag. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd dan wordt het voorschot van de TVL-subsidie (80% van het totale subsidiebedrag) binnen 3 werkdagen overgemaakt.

Ten slotte merken wij op dat de RVO achteraf zal gaan toetsen of de TVL-subsidie terecht is verleend. Als dit niet het geval is zal de TVL-subsidie mogelijk worden ingetrokken of de hoogte hiervan worden herzien.

Indien het bovenstaande niet op u van toepassing is dan kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen.

Heeft u vragen? Bel ons!
Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs
T +31(0)10 458 11 44
info@daasluis.nl