PANALANGIN PARA SA ISANG PANIBAGONG SIMULA
Mahal kong Panginoon,
Ikaw ay puspos ng biyaya at habag. Salamat sa palaging pagbibigay sa akin ng panibagong-buhay bawat umaga, ng bagong pag-asa sa bagong taon na ito at isang magandang simula para sa hinaharap.
Mangyaring patuloy na samahan mo ako sa bawat bagong hakbang sa aking buhay, gabayan mo ako, O Panginoon. Sa pagbukas mo ng bawat pahina sa aklat kong ito, tulungan mo ako na matuto mula sa mga nakaraang pagkakamali ko, hugasan mo ang aking mga kasalanan, O Panginoon. At habang isinusulat ko ang isang bagong kuwento sa susunod na pahina, isinusuko ko ang lahat para sa iyo, hawakan mo ang aking kamay upag makapagsimula muli sa isang malinis na talaan, O Panginoon.
Salamat sa sukdulang sakripisyo na ginawa mo para sa akin, para lagi akong may isang pagkakataong magsimulang muli sa inyo. Maaari nawa na lagi akong maglingkod sa iyo sa mga bagong paglalayag na naghihintay sa akin.
May ibayong pananalig at tiwala, tulungan mo akong pumailanglang na may pakpak tulad ng agila, hindi mapagod at magpanibago ng lakas ko sa tuwing ako ay lumipad patungo sa liblib na mga teritoryo ng buhay. Mahal ko kayo at nagtitiwala sa iyo Panginoon.
Sa mahahalagang pangalan ni Hesus, Amen.


Prayer for a Fresh Beginning
Dear Lord,
You are full of grace and compassion. Thank you for always giving me a fresh start every morning, a new hope for this New Year, and a bright start for the future.
Please continue to be with me as I take each new step of my life, guide me O Lord. As you turn each page of my book, help me to learn from my past mistakes, wash my sins O Lord. And as I write a new story on a new page, I surrender all to you, hold my hand and start afresh with me with a clean slate O Lord.
Thank you for the ultimate sacrifice you made for me that I always have a chance to begin again with you.  May I always serve you in the new voyages that await me.
With my renewed faith and confidence, help me soar with wings like eagles, not grow weary and renew my strength every time I fly towards unchartered territories of life. I love you and trust you, Lord.
In Jesus’ precious name, Amen.
PRAYER SUBMITTED BY

ANDRE CASTILLO is a paralegal in Washington D.C. and is a graduate of the University of the Philippines with a major in Broadcast Communications. Andre’s passions include family, travel, music, and floral arts.
Metropolitan Community Churches is celebrating 50 years!
© 2019 Metropolitan Community Churches
PO Box 50488 | Sarasota | Florida | 34232 | USA
Phone: +1 (310) 360-8640 | Fax: +1 (310) 388-1252

Update Your Profile at the bottom of this email and get the newsletters you want to receive, or unsubscribe if you no longer wish to receive MCC news.