Terugblik
2017-2018

8 februari 2019
 
Het was een mooi jaar!
Met best veel zaken waar we trots op zijn. Het 10-jarig jubileum van het Schakel College. De slagingspercentages die bij het Schakel College wederom boven de 90% lagen, en de maatschappelijke betrokkenheid van onze jeugdclub Interact van de Rotery.

En wat te denken van de mooie resultaten van onze leerlingen op de eindtoets in groep 8 van de basisschool, d e introductie van oudervertelgesprekken en nieuwe rapporten en de impuls in excursies en betekenisvolle activiteiten in Prikichi.

Natuurlijk zijn er ook nog voldoende uitdagingen. Zoals meer aandacht voor de diversiteit aan culturen en indentiteiten binnen onze multiculturele school, het verder ontwikkelen van de leerlijn "leren leren" gericht op meer eigenaarschap van leerlingen en nog meer betrokkenheid van ouders zien en voelen binnen school. Deze ambities zijn nog niet voldoende gerealiseerd en daar gaan we nog harder aan werken. 

Dit zijn slechts een paar van de resultaten uit 2017-2018. Leest u gerust verder voor een volledig beeld. En uiteraard zijn wij erg nieuwsgierig naar uw reactie en suggesties en doelen. Laat het ons weten via: inge@schakelaruba.com
Schoolplan Stichting Onderwijs Combina
Missie van SOC
Op onze particuliere scholen willen wij onze leerlingen een sterke onderwijskundige basis (sociaal, cognitief, studievaardigheden) meegeven waarmee ze een succesvolle schoolloopbaan doorlopen die recht doet aan hun mogelijkheden en talenten en hen goed voorbereid op de wereld van morgen.
De kernwaarden bij SOC
Persoonlijke aandacht : Op school voelen kinderen zich gezien en gehoord. Ze ervaren persoonlijke betrokkenheid bij hun welzijn en ontwikkeling.
Maatwerk: Ons onderwijsaanbod sluit aan bij de talenten van elk kind en houdt rekening met de individuele behoefte van het kind.
Nederlands georiënteerd: Wij bieden modern onderwijs volgens de nieuwste ontwikkelingen in Nederland met toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Passie: Gedreven, enthousiast en professioneel zet het team zich in om uit elke leerling het beste te halen.

Wat ons uniek maakt is onze Nederlandse oriëntatie op onderwijs, de particuliere setting van ons onderwijs. De multiculturele omgeving waarin we opereren en de meertaligheid van onze leerlingen.
Doelen schoolplan 2015-2019:
 • SOC wil op Aruba de meest vooraanstaande school zijn en blijven op het gebied van zowel cognitieve als sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij het Nederlandse onderwijscurriculum richtinggevend blijft.
 • Vaardigheden gericht op 'leren leren'' en modern onderwijs dat aansluit op de 21st eeuw vormen een belangrijke leidraad in ons onderwijs en de ontwikkeling van school.
 • Er is een cultuur binnen de school van passie en trots, gedeeld leiderschap, professionaliteit en eigenaarschap van onderwijsgevenden.
 • Ouderbetrokkenheid wordt verder ontwikkeld naar educatief partnerschap.
 • SOC vestigt haar scholen en bijbehorende voorzieningen op één locatie en creëert een volledig en eenduidige schoolaanbod voor peuters (2 jaar) t/m adolescenten (circa 18 jaar).
 • Het SOC voert een financieel gezond beleid gericht op voldoende, en steeds aantrekkelijkere financiële toegankelijkheid voor leerlingen.
 • SOC ontwikkelt een integraal personeelsbeleid om om te kunnen gaan met verloop en de professionaliteits- en persoonlijke ontwikkeling van onderwijsgevenden.
 • Het SOC streeft naar meer homogene groepen en parallelgroepen in de groepen 3 t/m 8 op de basisschool en de brugjaren op het schakel college.

Het schoolplan ligt ter inzage bij de directeur.
Organisatie
Een belangrijke doelstelling van Stichting Onderwijs Combina is dat haar organisatie een vernieuwende en dynamische omgeving creëert die flexibel en slagvaardig haar ambities vormgeeft. Daarbij past een lean-and-mean mentaliteit. Het team is gemotiveerd en gefocused om de gezamenlijke doelen te realiseren en straalt enthousiasme uit. 

In schooljaar 2017-2018 volgden 415 leerlingen onderwijs op onze scholen. Er waren 49 mensen in dienst waarvan 29 fulltime en 20 parttime.
Het bestuur
Het bestuur van SOC houdt intern toezicht op het functioneren van het management (directeur en schoolleiders). De taken en bevoegdheden liggen vast in de statuten en reglementen. De agenda van het bestuur wordt ingevuld op basis van de taakstelling en toetsingskader van het Schoolplan 2015-2019.

Enkele speerpunten uit het schoolplan 2015-2019 die inmiddels zijn gerealiseerd:
 • de opbrengsten (resultaten van leerlingen) van de scholen blijven goed
 • alle scholen en bijbehorende voorzieningen zijn op één locatie.
 • er is een financieel gezond beleid.
 • het scholarshipprogramma maakt de scholen toegankelijker voor een grotere groep leerlingen.

Belangrijk speerpunten waaraan verder gewerkt wordt zijn:
 • zichtbare en voelbare ouderbetrokkenheid dat leidt tot educatief partnerschap
 • prijsbeleid dat ruimte biedt voor verdere groei aantal leerlingen
 • het verder uitbouwen van onze professionele cultuur.
 • de vaardigheden leren leren (onderwijs in de 21st eeuw) verder ontwikkelen binnen de school.

In schooljaar 2018-2019 zal er een nieuw schoolplan worden vastgesteld voor de periode 2019-2023.
Onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs op onze scholen kunnen we meten. Daarbij kijken we naar de gemiddelde en individuele scores van onze leerlingen en vergelijken deze met andere scholen in Nederland , Nederlandse scholen in het buitenland en scholen op Aruba. Ook kijken we hoe onze leerlingen het doen bij een overstap naar een andere school en op vervolgopleidingn. Onderwijs van hoge kwaliteit is ons credo. Onze onderwijsvisie gaat uit van opbrengstgericht en handelingsgericht werken.

Resultaten
Basisschool de Schakel
Eindtoets groep 8 (Route 8) Schakel = 213.4, Landelijk gemiddelde Nederland = 206
Schakel College
MAVO (Arubaans examen) 2018 = 90% / Periode 2012-2018 = 94%
HAVO (Nederlands & Arubaans examen) 2018 = 88% / Periode 2013-2018 = 90%
VWO (Nederlands examen) 2018 = 100% / Periode 2014-2018 = 85%
Cambridge-certificate: FCE 2, CAE 8

Vernieuwingen
Basisschool de Schakel en Peutergroep Prikichi
 • Aanschaf Chromebooks groep 3/8 en inzet digitale software voor rekenen, taal en zaakvakken
 • Nieuwe lesmethode Veilig leren lezen
 • Implementatie leerlingenquête Zien (observatie-instrument sociaal emotionele ontwikkeling)
 • Vernieuwd protocol voor de signalering van hoogbegaafdheid en de inzet van de Kangoeroegroep met een aanvullend verdiepend aanbod

Schakel College
 • Aanwijzing voor VWO-AUA examens. In vervolg op Mavo en Havo mag het Schakel College nu ook VWO eindexamens op school afnemen en hiervoor een Arubaans einddiploma afgeven. Leerlingen kunnen bij de Havo en het VWO nu kiezen of ze eindexamen doen op school of hiervoor naar Bonaire gaan voor het Nederlandse staatsexamen
 • Implementatie observatiesysteem sociaal-emotioneel/studiehouding (Persoonlijke Kwaliteiten)
 • Inzet lesuur studievaardigheden in 17-18 voor klas 1 gericht op Plannen en Organiseren
 • Extra aandacht voor signaalwoorden ter versterking van de taalvaardigheid
 • Het in gebruik nemen van Google Classroom als nieuwe ELO
 • Pilot samenvoegen 4 en 5 vwo na start examentraining

Ouderbetrokkenheid
We vinden het belangrijk dat de ouderbetrokkenheid op alle scholen zichtbaar en voelbaar is. In 2017-2018 is hard gewerkt om deze ouderbetrokkenheid te vergroten. Zo zijn er op alle scholen gesprekken op maat met ouders en leerlingen.

 • Op de basisschool en Prikichi zijn oudervertelgesprekken geintroduceerd
 • Op de basisschool en Prikichi wordt nu in alle groepen klasbord ingezet
 • Op het Schakel College zijn de rapportgesprekken uitgebreid met notities per vak
 • Is er voor alle scholen een nieuwe website gemaakt
 • Is voor alle scholen de nieuwsbrief aangepast

Leerlingbetrokkenheid
 • De leerlingraden van de basisschool en het college vergaderen op structurele basis over aandachtspunten op school
 • Interact heeft zichzelf op de kaart gezet. De Interact-leerlingen van het Schakel College zetten zich in voor tal van maatschappelijke doelen
 • Introductie leerlingenenquête voor leerlingen over hun leservaringen per vak

Time 2 Play
 • Het naschoolse programma van de Basisschool is verder ontwikkeld en wordt intensief bezocht.
De Schakelraad
De gemeenschappelijke Schakelraad vertegenwoordigt de ouders en de leerkrachten van SOC. De Schakelraad is een belangrijke gesprekspartner voor bestuur en directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over schoolaangelegenheden.

De Schakelraad probeert voldoende 'oren en ogen' te hebben op de scholen, omdat daar de meest waardevolle input verzameld kan worden voor een goed besluit.

De Schakelraad onderschrijft vaak de ambitie van het bestuur en directie, maar is wel (positief) kritisch over de uitvoering en haalbaarheid hiervan.

Onderwerpen die in 2017-2018 langskwamen in de Schakelraad zijn o.a. nieuwe rapportagesysteem met ouder-vertelgesprekken op de basisschool, organisatie SOC, toetsinkijk, CITO, vakantierooster, infrastructurele aanpassing looproutes en parkeerplaats, resultaten medewerkers enquête, resultaten leerlingen enquête, privacywetgeving.
Klachten
Wij maken onderscheid tussen melding, klacht en formele klacht.

 • Er is sprake van een melding wanneer er ongerustheid is over een situatie die anderen dan de melder betreft.
 • Er is sprake van een klacht wanneer het ongenoegen de klager zelf betreft.
 • Er is sprake van een formele officiële klacht wanneer een derde partij, zoals het bevoegd gezag of klachtencommissie worden ingeschakeld, omdat men er op schoolniveau niet uitkomt.

In de verslagperiode 2017-2018 was er sprake van 2 klachten, 1 melding en 1 formele klacht. De klachten en meldingen gaan over zorgen die leven rondom de organisatie op de scholen of over financiën. Het bestuur en directie hebben deze klachten naar beste kunnen afgehandeld.

Op de scholen wordt actief gewerkt aan het schoolveiligheidsbeleid. Er zijn 2 interne vertrouwenspersonen en er wordt gewerkt aan het monitoren van het welbevinden van leerlingen. Ook is er dit jaar een camerasysteem geinstalleerd voor de speelplaatsen, de toegangsweg en parkeerplaats van school. 
Personeel
Arbeidsvoorwaarden waren een belangrijk gesprekspunt tijdens schooljaar 2017-2018. In navolging van ontwikkelingen in Nederland en Aruba vroegen leraren om een hoger salaris., wat vanaf 2011 niet meer is gewijzigd. In overleg met het bestuur en de diverse teams zijn twee werkgroepen van start gegaan om suggesties te formuleren. Dit heeft geresulteerd in een salarisverhoging per augustus 2018. Gekozen is voor een sociale verdeelsleutel waardoor alle medewerkers het salaris met hetzelfde bruto bedrag zagen stijgen. Daarnaast heeft het bestuur de regeling geëvalueerd voor de schooltarieven van kinderen van medewerkers.

Het ziekteverzuim binnen SOC is laag. Daar zijn we trots op.

Belangrijk speerpunten waaraan verder gewerkt wordt zijn:
 • herziening gesprekkencyclus
 • meer mogelijkheden bieden voor nascholing
Huisvesting en infrastructuur
Gebouw Schakel College
Het nieuwe gebouw van het Schakel College is ruim een jaar in gebruik. Het gebouw functioneert technisch en onderwijskundig goed. Bovendien verbruikt het gebouw minder energie dan vooraf was berekend. Dit heeft extra bijgedragen aan het positieve resultaat over schooljaar 2017-2018.
Gebouw Basisschool de Schakel en Peutergroep Prikichi  
Er is groot onderhoud uitgevoerd bij de Basisschool en Prikichi. Daarbij is het dak vernieuwd van het groene gebouw en zijn de meeste kolommen waarop de daken van de school rusten vernieuwd. Daarnaast zijn gevels en kolommen geverfd en zijn er diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Ook is de omheining van het kunstgrasveld verstevigd.
Infrastructuur
Om de toegang tot de school te verbeteren zijn er nieuwe looppaden aangelegd en zijn de parkeerplaats en rotonde op het schoolterrein geasfalteerd. Daarbij is veiligheid voor leerlingen het uitgangspunt. 
Financiën
Uit de jaarrekening 2017-2018 kan worden vastgesteld dat Stichting Onderwijs Combina een gezonde organisatie is en in staat is om de continuïteit van scholen te waarborgen.

Uit onze risico-analyse blijkt dat de hoogte van de schoolgelden een uitdaging vormt voor het behoud en groei van het aantal leerlingen. Met behulp van het scholarschipprogramma kunnen ouders een financiële bijdrage vragen om de bekostiging van het schoolgeld mogelijk te maken. In 2017-2018 namen 11 leerlingen deel aan het scholarshipprogramma. Het scholarshipprogramma wordt gefinancierd vanuit giften door particuliere bedrijven en personen.

In schooljaar 2017-2018 is de infrastructurele bijdrage in het prijsbeleid opgenomen. Met behulp van deze bijdrage, die wordt gerestitueerd bij het verlaten van de school, was het mogelijk om op korte termijn een grote verbetering van de infrastructuur te realiseren waardoor de toegang tot school is verbeterd en veiliger is geworden.

Er was voor 2017-2018 een begroting vastgesteld met een tekort van Awg. 9.290. De realisatie was Awg. 296.539 positief. Een meevaller die hieraan bijdroeg was het feit dat in 2018 het Ministerie van OCW uit Nederland de subsidie voor Nederlands Onderwijs in het buitenland heeft hersteld. Per leerling met een Europees paspoort ontvingen we € 236 voor het kalenderjaar 2018. De subsidie heeft wederom een jaarlijks karakter. De terugkeer van de subsidie maakte het mogelijk om een impuls op arbeidsvoorwaardengebied te realiseren. Daarnaast ontvingen we van Stichting Nederlands Onderwijs in het buitenland een eenmalige subsidie van € 5.000 voor een kwaliteitsimpuls in onze scholen.

De totale baten bedroegen in 2017-2018 Awg. 6.140.806 (begroot Awg. 6.005.984 ) en de totale lasten bedroegen Awg. 5.728.516 (begroot 5.996.694).
Het positieve resultaat wordt opgenomen in de algemene reserve van de school die daarmee Awg. 331.917 bedraagt.

De jaarrekening 2017-2018 ligt ter inzage bij de directeur.
Onze stichting