E-Newsletter - December 1, 2023


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

Second Sunday of Advent

Բ. Կիրակի Յիսնակի


 Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Dylan Krikor & Lena Katherine Zolkower, who were baptized on November 25, 2023.

Dylan & Lena are the Son & Daughter of Chris & Lauren Zolkower, grandson & granddaughter of Greg Ornazian & Katherine Ornazian, and Jeff & Michelle Zolkower.

We congratulate Dylan & Lena and their family on this happy occasion.

May God Bless them and keep them in His care always.

St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Alexander Shant Bedikian who was baptized on November 25, 2023.

Alexander is the Son of Shant & Heba Bedikian, grandson of Yervant & Mary Bedikian, and .

We congratulate Alexander and his family on this happy occasion.

May God Bless him and keep him in His care always.

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, December 4: Sts. Gennaro the Bishop and Mercurius the Warrior, and Jacob and Themistocles Isaiah 35:4-8; 2 Corinthians 3:18-4:6; Luke 21:12-19
  • Tuesday, December 5: King Apkar Wisdom 6:2-10; Isaiah 45:1-3; 1 Timothy 2:1-7; Luke 7:1-10
  • Wednesday, December 6: 1 Thessalonians 5:1-11; Luke 13:10-17
  • Thursday, December 7: Paulus, Paul, Magar, Evagrius, John (Kpetsi), John the Short, Nilus, Arsenius, Siseos, Daniel, Serapion, Macarius, Poeman, and the other Holy Fathers of Egypt Proverbs 21:15-25; Isaiah 19:19-21; Hebrews 11:32-40; Matthew 10:37-42
  • Friday, December 8: 1 Thessalonians 5:12-28; Luke 14:1-11
  • Saturday, December 9: Conception of the Holy Virgin Mary Song of Songs 6:3-8; Malachi 3:1-2; Galatians 3:24-29; Luke 1:39-56  

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for December 3, 2023


THE FIRST EPISTLE OF ST. PAUL TO THE THESSALONIANS (4.1-11)

Finally, brothers, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. For you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus.  

It is God's will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality; that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen, who do not know God; and that in this matter no one should wrong his brother or take advantage of him. The Lord will punish men for all such sins, as we have already told you and warned you. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, he who rejects this instruction does not reject man but God, who gives you his Holy Spirit.  

Now about brotherly love we do not need to write to you, for you yourselves have been taught by God to love each other. And in fact, you do love all the brothers throughout Macedonia. Yet we urge you, brothers, to do so more and more.  

Make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business and to work with your hands, just as we told you.


 ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (4.1-11)

Վերջապէս, եղբայրնե՛ր, մենք ձեզի սորվեցուցինք թէ ի՛նչպէս պէտք է ապրիլ Աստուծոյ հաճելի ըլլալու համար: Թէպէտ այդպէս կ'ապրիք արդէն, սակայն կը խնդրենք եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը թելադրենք՝ որ շարունակէք յառաջանալ ներկայ ձեր ընթացքին մէջ: Գիտէք թէ ի՛նչ պատուէրներ տուինք ձեզի Տէր Յիսուսի անունով, որովհետեւ Աստուծոյ կամքն է, որ դուք սրբուիք եւ ամենեւին հեռու մնաք պոռնկութենէ: Ձեզմէ իւրաքանչիւրը թող սրբութեամբ եւ պատուով ամուսնանայ: Կրքոտ ցանկութիւններու անձնատուր մի՛ ըլլաք հեթանոսներուն պէս, որոնք զԱստուած չեն ճանչնար. կամ չըլլա՛յ որ մէկը եղբօր մը դէմ մեղանչէ՝ անոր կինը յափշտակելով, որովհետեւ այդ բոլորին համար Տէրը իր դատաստանին մէջ անողոք պիտի ըլլայ, ինչպէս սկիզբէն ըսինք ձեզի եւ ազդարարեցինք: Միթէ Աստուած մեր պղծալից կեանքը շարունակելո՞ւ հրաւիրեց մեզ, թէ՝ սրբութեամբ ապրելու: Անշուշտ թէ սրբութեամբ ապրելու: Հետեւաբար, ով որ սրբութեան այս պատուէրը կ'արհամարհէ՝ մարդ մը անարգած չ'ըլլար, այլ՝ նոյնինքն զԱստուած, որ իր Սուրբ Հոգին կու տայ մեզի:

Գալով եղբայրսիրութեան, մեր գրելուն պէտք չունիք, որովհետեւ ինքնին դուք Աստուծմէ սորված էք իրար սիրել, ինչպէս արդէն գործնապէս այդ սէրը ցոյց կու տաք ամբողջ Մակեդոնիայի բոլոր եղբայրներուն նկատմամբ: Բայց դարձեալ, եղբայրնե՛ր, կը խնդրենք որ աւելի առատանաք ձեր սիրոյն մէջ, ջանաք հանդարտ կեանք մը վարել, միայն ձեր գործին նայիլ եւ ձեր աշխատանքի վաստակով ապրիլ, ինչպէս որ պատուիրեցինք ձեզի: 


THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO LUKE (13:1-9)

At that very time there were some present who told him about the Galileans whom blood Pilate had mingled with their sacrifices. He asked them, "Do you think that because these Galileans suffered in this way they were worse sinners than all other Galileans? No, I tell you; but unless you repent, you will all perish as they did. Or those eighteen who were killed when the tower of Siloam fall on them-do you think that they were worse offenders than all the others living in Jerusalem. No, I tell you; but unless you repent, you will all perish just as they did."

Than he told this parable: "A man had a fig tree planted in his vineyard; and he came looking for fruit on it and found none. So he said to the gardener, 'See here! For three years I have come looking for fruit on this fig tree, and still I find none. Cut it down! Why should it be wasting the soil?' He replied, 'Sir, let it alone for one more year, until I dig around it and put manure on it. If it bears fruit next year, well and good; but if not, you can cut it down."

 

  ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ (13.1-9)

Ոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին այն Գալիլեա ցիներուն մասին, որոնք Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին: Յիսուս անոնց ըսաւ.

- Կը կարծէ՞ք թէ սպաննուած Գալիլեացիները միւս բոլոր Գալիլեացիներէն աւելի մեղաւոր էին, որ այդպիսի վախճան մը ունեցան: Ո՛չ: Կ'ըսեմ ձեզի, որ եթէ չապաշխարէք՝ դուք բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի կորսուիք: Կամ ի՞նչ կը մտածէք այն տասնըութը մարդոց մասին, որոնց վրայ ինկաւ աշտարակը Սելովամի մէջ եւ սպաննեց զանոնք: Անոնք աւելի՞ յանցաւոր էին քան Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները: Ո՛չ: Կ'ըսեմ ձեզի, որ եթէ չապաշխարէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի կորսուիք:

Անոնց հետեւալ առակը պատմեց.

- Մարդ մը կար, որ իր այգիին մէջ թզենի մը տնկած էր: Թուզ քաղելու գնաց, բայց թզենիին վրայ պտուղ չգտաւ: Այգեպանին ըսաւ. «Այս երրորդ տարին է որ կու գամ թուզ քաղելու, բայց չեմ գտներ: Ուստի կտրէ՛ զայն, ինչո՞ւ անիմաստ կերպով տեղ գրաւէ»: Այգեպանը պատասխանեց. «Տէ՛ր, թող այս տարի ալ մնայ. ես իր շուրջի հողը կրկին կր փորեմ եւ պարարտացուցիչ կը դնեմ: Այս ձեւով թերեւս պտուղ տայ. ապա թէ ոչ՝ յաջորդ տարի կտրէ զայն»:

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Christine Kazarian, 40 Days

Requested by: Hachig Kazarian; Harry, Laurie, Ani, Harry and Nina Dakesian; Christopher, Melanie, Tamar, Armand and Maral Keosian; Michelle, Christine, Haig, Armen and Sona Keylian; Michael, Karen, Sophia, Marissa and Alexan Kazarian; Tavit and Sarin Frounjian; Diana and Marty Shoushanian; Sona and Christopher Manzo & family; Elizabeth and Koko Oknayan & family; Karen and Andrew Shoushanian & family; Barbara and Richard Aranosian; Bernice Kazarian; Karen Kazarian; Mark & Cheryl Kazarian; Harry & Margo Derderian; Ara and Della Topouzian & Family; Garry and Patti Javizian; John and Kathy Tosoian; Jill and Michael Dolik; Armen and Talin Derderian & family; Alec, Kara, Ani, Alina and Haig Sarafian; Raffi and Chrissy Sarafian & family; Chris and Licia Yangouyian; Dionisopoulos Family; Mark and Judy Gavoor; Daron & Simone Topouzian & family; Keri and Rita Topouzian & family; Rafi and Seran Tcholakian & family; Ralph and Roxanne Kourtjian & family; Anne Sirian; Mike Crane & family; Paul and Kim Sirian & family; Vasken and Annette Cholakian & family; Jeff and Suzanne Nercesian & family; Aram and Seta Najarian; Dickran & Elizabeth Kamar; Violet and Susan Cholakian; Ned and Aroxie Apigian; Anoush Korian; Jerry & Sandy Gerjekian; Karen Goulasarian; Jim and Patricia Stamboulian; Ani Stamboulian; Michael and Kate Stamboulian; Jeffrey and Jessica Aris; Vicki Carlin and family


In memory of: Bedros Kendirjian, 40 days

Requested by: The Kevorkian Family


In memory of: Oscar Hovsepian, 4 years; Anna Hovsepian, 10 years

Requested by: The Tartal & The Warren Families 


In memory of: Susan Majeska

Requested by: James, Shakay and Arev Majeska


In memory of: Mary Zemke, Bobby Zennedjian, Yer. Patty Dagley, Laura Gavoor, Andy Mesrobian, Gary Kuerajian, Armen Tamakian, Mike Hagopian, Elizabeth Hock, Nicole Kachigian, Ethan Stepanian, Michael Marashian, Denise Shoushanian-Traphagen, Mitchell Shoushanian, Claude Ohanesian, Carolyn Sirian, Dee Shrikian

Requested by: Susan Sarkesian and Diane Sarkesian


In memory of: Victoria Darakdjian, 4 years; Yervant Kamar, 48 years; Nvart Kamar, 22 years; Siranoush Kermerian, 36 years; Parrice Kermerian, 62 years; All deceased members of the Darakdjian family

Requested by: Dickran & Elizabeth Kamar, Ryan & Ani Roma and family, Edward & Kristy Kamar and family 


In memory of: Assadour Malkadjian

Requested by: Mr. & Mrs. Ohaness and Sona Malkadjian & Family, Mr. & Mrs. Vartan and Ani Vartanian & Family


In memory of: Matko Brajkovich; Lucia, Khoren & Baruir Garabedian

Requested by: Mrs. Arpine Brajkovich, Dr. & Mrs. Ervant & Zabel Nishanian, Levon & Aram Nishanian

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram