E-Newsletter - December 11, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Evening Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.
Please consider making your offering to the church through this electronic donation platform. Father Hrant will light a candle for every donation received.
"Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." - 2 Corinthians 9:7
May God accept your prayers, bless you, and reward you for all of your good deeds.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, December 14: Sts. Ignatius of Antioch and Addai Wisdom 5:1-8; Jeremiah 6:16-21; 1 Corinthians 4:9-16; Mark 9:32-36
  • Tuesday, December 15: Proverbs 24:1-12; Jeremiah 15:19-20; Hebrews 12:1-7; Matthew 10:26-33
  • Wednesday, December 16: Hebrews 2:1-10; Luke 17:11-19
  • Thursday, December 17: Wisdom 3:1-8; Jeremiah 30:18-22; 1 Peter 4:12-19; John 15:17-25
  • Friday, December 18: Hebrews 3:12-4:10; Luke 18:1-8
  • Saturday, December 19: King Apkar Wisdom 6:2-10; Isaiah 45:1-3; 1 Timothy 2:1-7; Luke 7:1-10
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, December 13, 2020
Fourth Sunday of Advent
ՅԻՍՆԱԿԻ Դ. ԿԻՐԱԿԻ

Luke 17:1-10
Jesus said to his disciples, “Occasions for stumbling are bound to come, but woe to anyone by whom they come! It would be better for you if a millstone were hung around your neck and you were thrown into the sea than for you to cause one of these little ones to stumble. Be on your guard! If another disciple sins, you must rebuke the offender, and if there is repentance, you must forgive. And if the same person sins against you seven times a day, and turns back to you seven times and says, ‘I repent,’ you must forgive.”

The apostles said to the Lord, “Increase our faith!” The Lord replied, “If you had faith the size of a mustard seed, you could say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it would obey you.”

“Who among you would say to your slave who has just come in from plowing or tending sheep in the field, ‘Come here at once and take your place at the table’? Would you not rather say to him, ‘Prepare supper for me, put on your apron and serve me while I eat and drink; later you may eat and drink’? Do you thank the slave for doing what was commanded? So you also, when you have done all that you were ordered to do, say, ‘We are worthless slaves; we have done only what we ought to have done!’”

Hebrews 1:1-14
Long ago God spoke to our ancestors in many and various ways by the prophets, but in these last days he has spoken to us by a Son, whom he appointed heir of all things, through whom he also created the worlds. He is the reflection of God’s glory and the exact imprint of God’s very being, and he sustains all things by his powerful word. When he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs.

For to which of the angels did God ever say, “You are my Son; today I have begotten you”? Or again, “I will be his Father, and he will be my Son”? And again, when he brings the firstborn into the world, he says, “Let all God’s angels worship him.” Of the angels he says, “He makes his angels winds, and his servants flames of fire.” But of the Son he says, “Your throne, O God, is forever and ever, and the righteous scepter is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness; therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions.”

And, “In the beginning, Lord, you founded the earth, and the heavens are the work of your hands; they will perish, but you remain; they will all wear out like clothing; like a cloak you will roll them up, and like clothing they will be changed. But you are the same, and your years will never end.”

But to which of the angels has he ever said, “Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet”? Are not all angels spirits in the divine service, sent to serve for the sake of those who are to inherit salvation?

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ (17:1-10)
Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.
– Գայթակղութիւններ անպայման որ պիտի պատահին, բայց վա՜յ այն մարդուն, որուն ձեռքով ուրիշներ գայթակղութեան մէջ կ’իյնան: Նախընտրելի պիտի ըլլար, որ իր վիզին ջաղացքի քար անցընէին եւ զինք ծովը նետէին, քան թէ այս փոքրիկներէն մէկը գայթակղեցնէր: Հետեւաբար, զգուշացէ՛ք: Եթէ եղբայրդ մեղք գործէ՝ յանդիմանէ՛ զինք, եւ եթէ զղջայ՝ ներէ՛ իրեն: Նոյնիսկ եթէ մէկ օրուան մէջ եօթն անգամ քեզի դէմ մեղանչէ եւ եօթն անգամ քեզի գալով ըսէ՝ «Կը զղջամ», պէտք է ներես իրեն:
Առաքեալները ըսին Տիրոջ.
– Աւելցո՛ւր մեր հաւատքը:
Տէրը ըսաւ.
– Եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունենաք եւ ըսէք այս թթենիին. «Արմատախիլ եղիր եւ ծովուն մէջ տնկուէ», պիտի հնազանդի ձեզի:
– Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը ծառայ մը ունի, որ հողագործ է կամ հովիւ: Երբ ծառան դաշտէն դառնայ եւ տուն մտնէ, տէրը իրեն կ’ըսէ՞. «Անմիջապէս գնա՛, ճաշդ կեր»: Բնականաբար ո՛չ: Ընդհակառակը, անոր կ’ըսէ. «Ընթրիքս պատրաստէ եւ գոգնոցդ կապելով սպասարկէ՛ ինծի, մինչեւ ընթրիքս վերջացնեմ, անկէ ետք կրնաս ուտել ու խմել»: Կը կարծէ՞ք որ տէրը իր ծառային երախտապարտ պէտք է ըլլայ իր հրահանգները կատարելուն համար: Չեմ կարծեր: Դուք ալ նոյնպէս, երբ կը կատարէք ինչ որ հրամայուած է ձեզի, ըսէք. «Անպիտան ծառաներ ենք, ինչ որ պարտաւոր էինք ընել՝ կատարեցինք»:

Բ. ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 1: 1-14
Անցեալին բազմաթիւ անգամներ եւ բազմաթիւ կերպերով Աստուած մեր հայրերուն խօսեցաւ մարգարէներուն միջոցաւ, իսկ այս վերջին օրերուն մեզի խօսեցաւ իր Որդիին միջոցաւ: Աստուած զինք ամէն բանի ժառանգորդ կարգեց եւ անոր միջոցաւ էր որ տիեզերքը ստեղծեց: Որդին, Հօրը փառքին լոյսը եւ անոր էութեան ճշգրիտ պատկերը, որ իր խօսքին զօրութեամբ տիեզերքը կը պահէ, իր անձով մեր մեղքերը սրբելէ ետք՝ երկինքի մէջ նստաւ Աստուծոյ՝ Գերագոյն Զօրութեան, աջ կողմը:
Անիկա շատ աւելի բարձր է հրեշտակներէն, ինչպէս Աստուծմէ իրեն տրուած գերազանց անունը ցոյց կու տայ. որովհետեւ ո՞ր մէկ հրեշտակին երբեւիցէ Աստուած ըսաւ. «Դուն իմ Որդիս ես, այսօր քեզ ծնայ»: Կամ ո՞ր մէկ հրեշտակին ըսաւ. «Ես անոր Հայր պիտի ըլլամ եւ անիկա՝ ինծի Որդի»: Դարձեալ, երբ իր անդրանիկ Որդին աշխարհ կը ղրկէր, ըսաւ. «Աստուծոյ բոլոր հրեշտակները թող պաշտեն զայն»:
Աստուած իր հրեշտակներուն մասին խօսած ատեն, կ’ըսէ.-
«Աստուած իր հրեշտակները ստեղծեց
որպէս պատգամաւոր հոգիներ,
եւ իրեն ծառայողները՝ կրակի բոցի պէս»:
Մինչդեռ Որդիին կ’ըսէ.-
«Քու աթոռդ, ո՛վ Աստուած, յաւիտենական է.
արդարութեամբ կ’իշխես թագաւորութեանդ վրայ:
   Արդարութիւնը կը սիրես
եւ անիրաւութիւնը կ’ատես:
Ահա թէ ինչու, ո՛վ Աստուած,
քու Աստուածդ ուրախութեան իւղով օծեց քեզ,
քու ընկերներէդ աւելի»:
Դարձեալ, ուրիշ տեղ մը Որդիին կ’ըսէ.-
«Դուն, ո՛վ Տէր, սկիզբէն ստեղծեցիր երկիրը:
եւ երկինքը քու ձեռագործդ է:
   Անոնք պիտի կորսուին.
բայց դուն կաս եւ կը մնաս:
Անոնք հագուստի պէս պիտի մաշին.
վերարկուի մը պէս պիտի ծալլես զանոնք
եւ հագուստի մը պէս փոխես:
Բայց դուն միշտ նոյնն ես
եւ քու տարիներդ վերջ պիտի չունենան»:
Բայց հրեշտակներէն որո՞ւն ըսաւ երբեք.-
«Աջ կողմս նստէ,
մինչեւ թշնամիներդ ոտքերուդ տակ դնեմ
որպէս պատուանդան»:
Չէ՞ որ հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնելու համար անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն:
LITURGICAL CALENDAR
ST. JAMES OF NISIBIS (SOORP HAGOP)
This Saturday (December 12) is the Feast of St. James (Hagop) of Nisibis (Mdzbin). He was born and died in the city of Nisibis located in what is now southeastern Turkey, an important early Christian center in Asia Minor and a transit point of the caravans traveling east and west. He was ordained Bishop of Nisibis in 320 AD. He participated in the first ecumenical council in Nicaea (325), where he earned great respect from the Emperor Constantine and the other attendees.

Also commemorated this week:
Monday, December 14: St. Ignatius of Antioch.
Tuesday, December 15: Bishop St. Theopompus, martyr St. Theovna and soldiers Sts. Basos, Eusebius, Eutikus and Basilides.
HOKEHANKISD
In memory of: ARMENAG & YERANOUHI HAROUTUNIAN. DEACON VARTKES & MARY HAROUTUNIAN. HMAYAG & TOURVANDA HAROUTUNIAN. JOHN AND ROSEMARY HAROUTUNIAN. LORIS & NEVART HAROUTUNIAN. NISHAN GERJEKIAN. SATENIG BOZOIAN. SARKIS GERJEKIAN. KRIKOR & OSKENAZ MALOIAN. DOROTHY MALOIAN. MARY ZEMKE. KEVORK & MARY DEMERJIAN. SETRAK & SARA OSKANIAN. CHARLES AND VICKI OSKANIAN. MELKON & MARIAM GARABEDIAN.
Requested by: Rose Gerjekian.
 
In memory of: VAHAN & VERJIN CHINARIAN. ANDY & JANET CHINARIAN. MURAD & NAZELI BOSHNAKIAN. HAIGANOOSH & OSKAN BODOSSIAN.
Requested By: Jerry & Sandy Gerjekian
 
In memory of: AROUSH SHIKLANIAN. YESTER SHIKLANIAN. HAGOP HAZARVARTIAN. MARIAM HAZARVARTIAN. HAGOP & ARAXIE SHIKLANIAN.
Requested by: Silva Shiklanian. Berj Shiklanian. Harout Shiklanian. Seta Balian
 
In memory of: SAHAG & ARMENOUHI AZOIAN. ARTHUR (ASADOOR) AZOIAN. SARKIS BASMAJIAN. MARIAM BASMAJIAN. OSKIAN BASMAJIAN. LEVON BASMAJIAN. AROUSIAG BASMAJIAN.
Requested by: Vahan & Satenig Basmajian.
 
In memory of: HAGOP DARAKDJIAN. PEPRON DARAKDJIAN. VICTORIA DARAKDJIAN. JACK DARAKDJIAN. JOHN DARAKDJIAN. BARKEV DARAKDJIAN. ANGEL DARAKDJIAN. KRIKOR GARABEDIAN.
Requested by: Garabed, Patricia, Rosanne and Gregory Darakdjian
 
In memory of: ANN SARKISIAN JACOBS. SOSIE ARPAJIAN. SADIE KOURTJIAN. VANNIG TORIGIAN.
Requested by: Rose Kehetian
 
In memory of: BEDROS DERVARTAIAN. ZAROUHI SHANNAKIAN-DERVARTANIAN. NVER DERVARTANIAN. ALL DECEASED MEMBERS OF THE DERVARTANIAN AND SHANNAKIAN FAMILIES.
Requested by: Dervartanian Family.
 
In memory of: HOVSEP AND ARAXIE BERJAKHOSSIAN. ANTRANIG AND SANTOUKHT HALAJIAN.
Requested by: Vahe and Elsie Halajian
 
In memory of: THOMAS HAMAZASP SARKESIAN.
Requested by: Zee, Susan and Diane Sarkesian.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SHOP YOUR HOLIDAY GIFTS NOW THRU DECEMBER FROM THE ARMENIAN STORE.
Thank you for your continued support!!
PRAY
Join us for our Vespers Service every Wednesday at 6:30pm. You may attend in person or watch the live stream at facebook.com/stsarkischurch
DONATE
It is imperative for the survival of our homeland to have a strong financial backing. For those who are willing and able to give, please click go to
If you would like to purchase the needed medical supplies to be shipped to Artsakh, go to bit.ly/artsakhaid
If you are a medical professional and would like to help with important medical support projects please contact..
Nayiri Karapetian (847)707-1016 nursenayiri@yahoo.com
Dzovinar Hatsakordzian (248)225-4523 dzov9@hotmail.com
ADVOCATE
Contacting your elected officials is extremely important in fighting for the Armenian Cause abroad. Do it daily so our voice can be heard.
Ask your congressman/senators to sanction Azerbaijan & Turkey for their war crimes. Ask your congressman/senators to sanction Azerbaijan & Turkey for their war crimes. Pressure your representatives for U.S. re-engagement in the OSCE Minsk Group Co-Chair process.
Go to anca.org/osce 
Go to anca.org/call and anca.org/alert daily
to call and email your representatives.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Congratulations to George & Rose Mouradian 
who will be celebrating their 70th Wedding Anniversary on December 16, 2020. 
With Love & Appreciation from their Grateful Family

The Buchers request special prayers for good hea;th and
speedy recovery of Pauline Torigian Sanderson.
On the occasion of the Feast of Sourp Hagop, the lighting of the altar candles is requested in loving memory of Hagop Madoian.
By Aroxie Madoian Apigian
Gregory & Karen Movsesian and Arsen & Shoghig Terjimanian congratulate Emily Siranoush Movsesian and Armen Avo Terjimanian on the happy occasion of their marriage.


Remember to pick up your 2021 wall calendar from the lobby!
Executive Director
Manoogian Manor – Livonia, MI

The Manoogian Manor, a Michigan-licensed Home for the Aged, is seeking qualified candidates for the position of Executive Director. Founded by Alex and Marie Manoogian, the Manor is a 51 room, full-service senior living facility providing personalized, 24-hour residential care.

Qualified candidates must possess the following key attributes:
·        An affinity for working with Seniors
·        4-year college degree followed by demonstrated experience in business administration, hospitality, and/or related settings.
·        Background in health care and senior living settings will be given significant weight among qualified candidates
·        Minimum five years’ management experience including staff supervision
·        Demonstrated integrity, maturity and leadership
·        Excellent written and verbal communication skills
·        A warm, outgoing and compassionate personality
·        Familiarity with regulatory and community agencies relating to senior living
·        Armenian language and culture skills are highly desirable

Interested candidates should submit a resume with cover letter to David Karapetian at dkarapetian2@gmail.com.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200