E-Newsletter - December 15, 2023


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

Fourth Sunday of Advent

Դ. Կիրակի Յիսնակի


 Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, December 18: The Holy Fathers Sts. Ignatius [of Antioch] and Addai, and Maruthas the Bishop Wisdom 5:1-8; Jeremiah 6:16-21; 1 Corinthians 4:9-16; Mark 9:32-36 
  • Tuesday, December 19: Sts. Theopompas the Bishop, Theonas the Martyr, and the four Soldiers—Basus, Eusebe, Autyche, Basilides Proverbs 24:1-12; Jeremiah 15:19-20; Hebrews 12:1-7
  • Wednesday, December 20: Hebrews 2:1-10; Luke 17:11-19
  • Thursday, December 21: Holy Virgins Indus and Domna, Clericus the Elder and the 20,000 of the Church of Nicomedia who were burned by fire Wisdom 3:1-8; Jeremiah 30: 18-22; 1 Peter 4:12-19; John 15:17-25
  • Friday, December 22: Hebrews 3:12-4:10; Luke 18:1-8
  • Saturday, December 23: St. David the Prophet and Holy Apostle James 2 Samuel 5:1-10; 1 Kings 2:1-11; Ezekiel 34:20-27; James 1:1-12; Matthew 22:41-46 

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for December 17, 2023Ընթերցում Պօղոս Առաքեալի Եբրայեցիներուն Գրուած Նամակէն 1: 1-14

Անցեալին բազմաթիւ անգամներ եւ բազմաթիւ կերպերով Աստուած մեր հայրերուն խօսեցաւ մարգարէներուն միջոցաւ, իսկ այս վերջին օրերուն մեզի խօսեցաւ իր Որդիին միջոցաւ: Աստուած զինք ամէն բանի ժառանգորդ կարգեց եւ անոր միջոցաւ էր որ տիեզերքը ստեղծեց: Որդին, Հօրը փառքին լոյսը եւ անոր էութեան ճշգրիտ պատկերը, որ իր խօսքին զօրութեամբ տիեզերքը կը պահէ, իր անձով մեր մեղքերը սրբելէ ետք՝ երկինքի մէջ նստաւ Աստուծոյ՝ Գերագոյն Զօրութեան, աջ կողմը:

Անիկա շատ աւելի բարձր է հրեշտակներէն, ինչպէս Աստուծմէ իրեն տրուած գերազանց անունը ցոյց կու տայ. որովհետեւ ո՞ր մէկ հրեշտակին երբեւիցէ Աստուած ըսաւ. «Դուն իմ Որդիս ես, այսօր քեզ ծնայ»: Կամ ո՞ր մէկ հրեշտակին ըսաւ. «Ես անոր Հայր պիտի ըլլամ եւ անիկա՝ ինծի Որդի»: Դարձեալ, երբ իր անդրանիկ Որդին աշխարհ կը ղրկէր, ըսաւ. «Աստուծոյ բոլոր հրեշտակները թող պաշտեն զայն»:

Աստուած իր հրեշտակներուն մասին խօսած ատեն, կ’ըսէ.-

«Աստուած իր հրեշտակները ստեղծեց

որպէս պատգամաւոր հոգիներ,

եւ իրեն ծառայողները՝ կրակի բոցի պէս»:

Մինչդեռ Որդիին կ’ըսէ.- «Քու աթոռդ, ո՛վ Աստուած, յաւիտենական է. արդարութեամբ կ’իշխես թագաւորութեանդ վրայ: Արդարութիւնը կը սիրես եւ անիրաւութիւնը կ’ատես: Ահա թէ ինչու, ո՛վ Աստուած, քու Աստուածդ ուրախութեան իւղով օծեց քեզ, քու ընկերներէդ աւելի»: Դարձեալ, ուրիշ տեղ մը Որդիին կ’ըսէ.- «Դուն, ո՛վ Տէր, սկիզբէն ստեղծեցիր երկիրը:

եւ երկինքը քու ձեռագործդ է: Անոնք պիտի կորսուին. բայց դուն կաս եւ կը մնաս: Անոնք հագուստի պէս պիտի մաշին. վերարկուի մը պէս պիտի ծալլես զանոնք եւ հագուստի մը պէս փոխես: Բայց դուն միշտ նոյնն ես եւ քու տարիներդ վերջ պիտի չունենան»:

Բայց հրեշտակներէն որո՞ւն ըսաւ երբեք.-

«Աջ կողմս նստէ,

մինչեւ թշնամիներդ ոտքերուդ տակ դնեմ

որպէս պատուանդան»:

Չէ՞ որ հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնելու համար անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն:The Epistle of St. Paul to the Hebrews 1:1-14

Long ago God spoke to our ancestors in many and various ways by the prophets, but in these last days he has spoken to us by a Son, whom he appointed heir of all things, through whom he also created the worlds. He is the reflection of God’s glory and the exact imprint of God’s very being, and he sustains all things by his powerful word. When he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs.


For to which of the angels did God ever say, “You are my Son; today I have begotten you”? Or again, “I will be his Father, and he will be my Son”? And again, when he brings the firstborn into the world, he says, “Let all God’s angels worship him.” Of the angels he says, “He makes his angels winds, and his servants flames of fire.” But of the Son he says, “Your throne, O God, is forever and ever, and the righteous scepter is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness; therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions.”


And, “In the beginning, Lord, you founded the earth, and the heavens are the work of your hands; they will perish, but you remain; they will all wear out like clothing; like a cloak you will roll them up, and like clothing they will be changed. But you are the same, and your years will never end.”


But to which of the angels has he ever said, “Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet”? Are not all angels spirits in the divine service, sent to serve for the sake of those who are to inherit salvation?Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Որ Ըստ Ղուկասու (17:1-10)

Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.

– Գայթակղութիւններ անպայման որ պիտի պատահին, բայց վա՜յ այն մարդուն, որուն ձեռքով ուրիշներ գայթակղութեան մէջ կ’իյնան: Նախընտրելի պիտի ըլլար, որ իր վիզին ջաղացքի քար անցընէին եւ զինք ծովը նետէին, քան թէ այս փոքրիկներէն մէկը գայթակղեցնէր: Հետեւաբար, զգուշացէ՛ք: Եթէ եղբայրդ մեղք գործէ՝ յանդիմանէ՛ զինք, եւ եթէ զղջայ՝ ներէ՛ իրեն: Նոյնիսկ եթէ մէկ օրուան մէջ եօթն անգամ քեզի դէմ մեղանչէ եւ եօթն անգամ քեզի գալով ըսէ՝ «Կը զղջամ», պէտք է ներես իրեն:

Առաքեալները ըսին Տիրոջ.

– Աւելցո՛ւր մեր հաւատքը:

Տէրը ըսաւ.

– Եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունենաք եւ ըսէք այս թթենիին. «Արմատախիլ եղիր եւ ծովուն մէջ տնկուէ», պիտի հնազանդի ձեզի:

– Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը ծառայ մը ունի, որ հողագործ է կամ հովիւ: Երբ ծառան դաշտէն դառնայ եւ տուն մտնէ, տէրը իրեն կ’ըսէ՞. «Անմիջապէս գնա՛, ճաշդ կեր»: Բնականաբար ո՛չ: Ընդհակառակը, անոր կ’ըսէ. «Ընթրիքս պատրաստէ եւ գոգնոցդ կապելով սպասարկէ՛ ինծի, մինչեւ ընթրիքս վերջացնեմ, անկէ ետք կրնաս ուտել ու խմել»: Կը կարծէ՞ք որ տէրը իր ծառային երախտապարտ պէտք է ըլլայ իր հրահանգները կատարելուն համար: Չեմ կարծեր: Դուք ալ նոյնպէս, երբ կը կատարէք ինչ որ հրամայուած է ձեզի, ըսէք. «Անպիտան ծառաներ ենք, ինչ որ պարտաւոր էինք ընել՝ կատարեցինք»:


The Holy Gospel of Jesus Christ according to St. Luke 17:1-10

Jesus said to his disciples, “Occasions for stumbling are bound to come, but woe to anyone by whom they come! It would be better for you if a millstone were hung around your neck and you were thrown into the sea than for you to cause one of these little ones to stumble. Be on your guard! If another disciple sins, you must rebuke the offender, and if there is repentance, you must forgive. And if the same person sins against you seven times a day, and turns back to you seven times and says, ‘I repent,’ you must forgive.”


The apostles said to the Lord, “Increase our faith!” The Lord replied, “If you had faith the size of a mustard seed, you could say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it would obey you.”


“Who among you would say to your slave who has just come in from plowing or tending sheep in the field, ‘Come here at once and take your place at the table’? Would you not rather say to him, ‘Prepare supper for me, put on your apron and serve me while I eat and drink; later you may eat and drink’? Do you thank the slave for doing what was commanded? So you also, when you have done all that you were ordered to do, say, ‘We are worthless slaves; we have done only what we ought to have done!’”

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Dee Shrikian

Requested by: Der Hrant and The Board of Trustees


In memory of: Rose Gerjekian, 1 year

Requested by: Yervant & Mary Bedikian & Family


In memory of: Doreen Sarkisian, 4 years. Percy Sarkisian. Mary Sarkisian. Mark Applebaum

Requested by: Greg Sarkisian


In memory of: Shooshanik Hachigian, 12 years; Onnig Hachigian, 9 years

Requested by: Mr. and Mrs. Jack Hachigian


In memory of: Harout and Jannet Achekian

Requested by: Leon and Katia Achekian


In memory of: Ann Jevizian, 5 years

Requested by: The Jevizian Family, Barbara Megregian


In memory of: Hagop Darakdjian, Pepron Darakdjian, Victoria Darakdjian, Jack Darakdjian, Nevart Kamar, Krikor Garabedian

Requested by: Garabed, Patricia, Rosanne and Gregory Darakdjian


In memory of: Frances and Ara Sogoian

Requested by: Karen Hagopian & family, Ralph and Audrey Markarian & family


In memory of: Zabel Panosian, 21 years

Requested by: JR and Alice Patrick; Gary and Donna Panosian, Lauren and Brendan


In memory of: Thomas Sarkesian, 9 years; Bedros and Seranoush Sarkesian; Nishan and Arev Bargamian

Requested by: Sepeur (Zee) Sarkesian, Susan Sarkesian, Diane Sarkesian


In memory of: Hagop Madoian, 31 years (Providence, RI); Arshalous Madoian, 75 years (Providence, RI); All deceased members of the Madoian Family

Requested by: Aroxie Madoian Apigian


In memory of: Vahan & Vergin Chinarian, Andy & Janet Chinarian, Mourad & Nazeli Boshnakian, Haiganoosh Bodossian, Oskan Bodossian

Requested by: Jerry & Sandy Gerjekian


In memory of: Karnig Arpajian, Betty Arpajian, Sosie Arpajian, Paula Arpajian, Violet Dirasian Madvin, Alice Solakian

Requested by: John Arpajian and Lisa Arpajian

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram