E-Newsletter - December 18, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Evening Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.
Please consider making your offering to the church through this electronic donation platform. Father Hrant will light a candle for every donation received.
"Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." - 2 Corinthians 9:7
May God accept your prayers, bless you, and reward you for all of your good deeds.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, December 21:Wisdom 5:16-18; Jeremiah 3:22-56; 2 Timothy 3:10-15; Luke 12:32-40
  • Tuesday, December 22: Proverbs 10:1-6; Isaiah 56:3-8; 2 Timothy 2:3-10; Matthew 10:16-22
  • Wednesday, December 23: Hebrews 5:11-6:8; Luke 18:18-27
  • Thursday, December 24: St. David the Prophet and Holy Apostle James 2 Samuel 5:1-10; 1 Kings 2:1-11; Ezekiel 34:20-27; James 1:1-12; Matthew 22:41-46
  • Friday, December 25: Hebrews 6:9-7:10; Luke 19:1-10
  • Saturday, December 26: St. Stephen the Proto-Deacon and the First Martyr Acts 6:8-8:2; John 12:24-26
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, December 20, 2020
Fifth Sunday of Advent
ՅԻՍՆԱԿԻ Ե. ԿԻՐԱԿԻ

The Epistle of St Paul to the Hebrews 4:16-5:10
Let us therefore approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Every high priest chosen from among mortals is put in charge of things pertaining to God on their behalf, to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal gently with the ignorant and wayward, since he himself is subject to weakness; and because of this he must offer sacrifice for his own sins as well as for those of the people. And one does not presume to take this honor, but takes it only when called by God, just as Aaron was. So also Christ did not glorify himself in becoming a high priest, but was appointed by the one who said to him, “You are my Son, today I have begotten you”; as he says also in another place, “You are a priest forever, according to the order of Melchizedek.”

In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications, with loud cries and tears, to the one who was able to save him from death, and he was heard because of his reverent submission. Although he was a Son, he learned obedience through what he suffered; and having been made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, having been designated by God a high priest according to the order of Melchizedek.

About this we have much to say that is hard to explain, since you have become dull in understanding. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic elements of the oracles of God. You need milk, not solid food; for everyone who lives on milk, being still an infant, is unskilled in the word of righteousness. But solid food is for the mature, for those whose faculties have been trained by practice to distinguish good from evil. 

 The Holy Gospel of Jesus Christ According to Luke 18:9-14
He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and regarded others with contempt: “Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, was praying thus, ‘God, I thank you that I am not like other people: thieves, rogues, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week; I give a tenth of all my income.’ But the tax collector, standing far off, would not even look up to heaven, but was beating his breast saying, ‘God, be merciful to me, a sinner!’ I tell you, this man went down to his home justified rather than the other; for all who exalt themselves will be humbled, but all who humble themselves will be exalted.” 
 
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ (18:9-14)
Այս առակն ալ պատմեց անոնց, որոնք իրենք իրենց համար այն համարումը ունէին թէ արդար են, եւ ուրիշները կ’արհամարհէին:
 Երկու հոգի տաճար գացին աղօթելու. մէկը՝ Փարիսեցի, միւսը՝ մաքսաւոր: Փարիսեցին մէկ կողմ կեցած, ինքնիրեն կ’աղօթէր. «Աստուած իմ, շնորհակալ եմ քեզմէ, որ ուրիշ մարդոց նման՝ յափշտակող, անիրաւ, շնացող չեմ, կամ այս մաքսաւորին պէս ալ չեմ: Այլ՝ շաբաթը երկու անգամ ծոմ կը պահեմ եւ ամբողջ եկամուտիս տասանորդը տաճարին կու տամ»: Իսկ մաքսաւորը հեռուն կեցած, աչքերը առանց վեր բարձրացնելու՝ կուրծքը կը ծեծէր եւ կ’ըսէր. «Աստուա՜ծ, ներէ՛ մեղաւորիս մեղքերը»:
 Կ’ըսեմ ձեզի,- եզրակացուց Յիսուս,- մաքսաւո՛րն է որ արդարացած տուն գնաց, եւ ո՛չ թէ Փարիսեցին. որովհետեւ ով որ իր անձը կը բարձրացնէ՝ պիտի խոնարհի, եւ ով որ իր անձը խոնարհեցնէ՝ պիտի բարձրանայ:

ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 4:16 5-10
Ուստի համարձակօրէն մօտենանք Աստուծոյ շնորհքի աթոռին, ողորմութիւն գտնելու եւ շնորհք ստանալու համար, որպէսզի անոնք մեզի օգնեն անհրաժեշտութեան պարագային:
Արդարեւ, ամէն քահանայապետ, որ մարդոց մէջէն կ’ընտրուի, պաշտօն ունի՝ մարդոց կողմէ Աստուծոյ հետ յարաբերութեան մէջ մտնելու եւ անոնց մեղքերուն համար նուէրներ եւ զոհեր մատուցանելու: Եւ որովհետեւ ինք ալ մարդ է, կրնայ հասկնալ մարդոց տգիտութիւնն ու փորձութիւնները եւ կարեկցիլ անոնց, քանի ինք եւս նոյն տկարութիւնները ունի: Ատոր համար է, որ ինչպէս ժողովուրդին՝ այնպէս ալ իր սեփական մեղքերուն համար պէտք է զոհեր մատուցանէ:
Գիտէք նաեւ, թէ ոեւէ մէկը չի՛ կրնար ինքն իրեն քահանայապետութեան պատիւը առնել, այլ՝ Աստուած է որ զայն այդ պաշտօնին կը կանչէ, ճիշդ ինչպէս Ահարոն կոչուեցաւ: Նոյնպէս ալ Քրիստոս, ինքն իրեն չառաւ քահանայապետութեան պատիւը, այլ զայն ստացաւ Աստուծմէ, որ իրեն ըսաւ. «Դուն իմ Որդիս ես. այսօ՛ր քեզ ծնայ» , իսկ ուրիշ տեղ մը կ’ըսէ. «Դուն յաւիտեան քահանայ ես, Մելքիսեդեկ քահանային պէս»:
Իր երկրաւոր կեանքի ընթացքին, Յիսուս մեծ աղաղակով ու արցունքով աղօթեց եւ աղաչեց Աստուծոյ, որ կրնար զինք մահուընէ փրկել: Եւ Աստուած զինք լսեց, որովհետեւ խոնարհ էր ան եւ հնազանդ: Թէպէտ Աստուածորդի էր, բայց իր չարչարանքներու փորձառութեամբ սորվեցաւ՝ թէ ի՛նչ բան է հնազանդութիւնը: Եւ այսպէս, կատարեալ ըլլալէ ետք, յաւիտենական փրկութեան պատճառ եղաւ բոլոր անոնց համար, որոնք իրեն կը հնազանդին, քանի Աստուած զինք քահանայապետութեան կոչած էր, Մելքիսեդեկ քահանային պէս:
LITURGICAL CALENDAR
WE COMMEMORATE THIS WEEK
Saturday, December 19: Saint Abgar the Witness.
Monday, December 21: Sts. Abraham and Khoren, and the Unmercenary Physicians Sts. Cosmas and Damian.
Tuesday, December 22:  St. Asdvadzadoor the Martyr. 
HOKEHANKISD
In memory of: MARIE KAISERIAN
Requested by: Nicole Edwards.
 
In memory of: ann jevizian beloved Aunt (2 years)
Requested by: Barbara Megregian. Richard & Nancy Megregian & family.
 
In memory of: Onnig Boghikian (5 years)
Requested by: Boghikian, Kasparian, and Terziyan families. Mrs. Arpine Garbooshian and sons Jack and Armen and families. 
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SHOP YOUR HOLIDAY GIFTS NOW THRU DECEMBER FROM THE ARMENIAN STORE.
Thank you for your continued support!!
PRAY
Join us for our Vespers Service every Wednesday at 6:30pm. You may attend in person or watch the live stream at facebook.com/stsarkischurch
DONATE
It is imperative for the survival of our homeland to have a strong financial backing. For those who are willing and able to give, please click go to
If you would like to purchase the needed medical supplies to be shipped to Artsakh, go to bit.ly/artsakhaid
ADVOCATE
Contacting your elected officials is extremely important in fighting for the Armenian Cause abroad. Do it daily so our voice can be heard.
Ask your congressman/senators to sanction Azerbaijan & Turkey for their war crimes. Ask your congressman/senators to sanction Azerbaijan & Turkey for their war crimes. Pressure your representatives for U.S. re-engagement in the OSCE Minsk Group Co-Chair process.
Go to anca.org/osce 
Go to anca.org/call and anca.org/alert daily
to call and email your representatives.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS

The Kendirdjian Kids request special prayers for the good health and speedy recovery of Berj Moumdjian.
 
This week’s poinsettias are donated by Harold and Laura Sirabian, in loving memory of Nishan Sirabian, Satenig Sirabian, Harry Sirabian, and Doris Sirabian.

Reminder
Pick up your free 2021 wall calendar from the church lobby!
Executive Director
Manoogian Manor – Livonia, MI

The Manoogian Manor, a Michigan-licensed Home for the Aged, is seeking qualified candidates for the position of Executive Director. Founded by Alex and Marie Manoogian, the Manor is a 51 room, full-service senior living facility providing personalized, 24-hour residential care.

Qualified candidates must possess the following key attributes:
·        An affinity for working with Seniors
·        4-year college degree followed by demonstrated experience in business administration, hospitality, and/or related settings.
·        Background in health care and senior living settings will be given significant weight among qualified candidates
·        Minimum five years’ management experience including staff supervision
·        Demonstrated integrity, maturity and leadership
·        Excellent written and verbal communication skills
·        A warm, outgoing and compassionate personality
·        Familiarity with regulatory and community agencies relating to senior living
·        Armenian language and culture skills are highly desirable

Interested candidates should submit a resume with cover letter to David Karapetian at dkarapetian2@gmail.com.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200