E-Newsletter - December 29, 2023


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

Sixth Sunday of Advent

Զ. Կիրակի Յիսնակի
 Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Tate Noroyan who was baptized on December 23rd, 2023.

Tate is the Son of Alexander & Amber Noroyan, grandson of Jeffery & Lorig Noroyan, and Gregory and Donna Cottrell.

We congratulate Tate and his family on this happy occasion.

May God Bless him and keep him in His care always.

40 Days Presentation took place for Christopher Bedros and Shant Edward Korkoian, on December 17th, 2023. Christopher and Shant are the sons of Christopher and Shakay Korkoian, grandsons of Edward and Yvonne Korkoian; Sebouh and Maureen Toukhanian.


St. Sarkis Church family welcomes and congratulates Christopher and Shant and their Family.

May God Bless them and keep them in His care always.

40 Days Presentation took place for Aren Basmajian, on December 24th, 2023. Aren is the son of Francis and Roubina Basmadjian; grandson of Harout & Maggie Kurdian, and late Ara Basmadjian and Gaby Basmadjian.


St. Sarkis Church family welcomes and congratulates Aren and his Family.

May God Bless him and keep him in His care always.

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, January 1: Third Day of the Fast of the Nativity Hebrews 7:26-8:13; Luke 20:1-8
  • Tuesday, January 2: Fourth Day of the Fast of the Nativity Hebrews 10:1-18; Luke 20:9-18
  • Wednesday, January 3: Fifth Day of the Fast of the Nativity Hebrews 12:5-17; Luke 20:41-21:4
  • Thursday, January 4: Sixth Day Hebrews 12:25-13:6; Luke 21:20-33
  • Friday, January 5: Christmas Eve Genesis 1:1-3:24; Isaiah 7:10-17; Exodus 14:24-15:21; Micah 5:2-7; Proverbs 1:1-9; Isaiah 9:5-7; Isaiah 11:1-9; Isaiah 35:3-8; Isaiah 40:10-17; Isaiah 42:1-8; Daniel 3:1-90. Divine Liturgy: Titus 2:11-15; Matthew 2:1-12; Dismissal: Luke 2:8-14
  • Saturday, January 6: Christmas and Epiphany Titus 2:1-15; Matthew 1:18-25 Blessing of Water: Isaiah 12:3-6; Joshua 3:14-17; Exodus 15:22-27; 2 Kings 2:19-22; Ezekiel 47:1-12; 1 Corinthians 10:1-4; Matthew 3:1-17

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for December 31, 2023


The Epistle of St. Paul to the Hebrews 13:18-25

Pray for us; we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. I urge you all the more to do this, so that I may be restored to you very soon.

Now may the God of peace, who brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, make you complete in everything good so that you may do his will, working among us[a] that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen.

I appeal to you, brothers and sisters, bear with my word of exhortation, for I have written to you briefly. I want you to know that our brother Timothy has been set free; and if he comes in time, he will be with me when I see you. Greet all your leaders and all the saints. Those from Italy send you greetings. Grace be with all of you.

 

The Gospel of Jesus Christ According to Luke 22:24-30

 

A dispute also arose among them as to which one of them was to be regarded as the greatest. But he said to them, “The kings of the Gentiles lord it over them; and those in authority over them are called benefactors. But not so with you; rather the greatest among you must become like the youngest, and the leader like one who serves. For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one at the table? But I am among you as one who serves.

“You are those who have stood by me in my trials; and I confer on you, just as my Father has conferred on me, a kingdom, so that you may eat and drink at my table in my kingdom, and you will sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.


Պօղոս Առաքեալի ԿողմէԵբրայեցիներուն Գրուած Նամակէն

(13:18-25)


Աղօթեցէ՛ք մեզի համար, որովհետեւ համոզուած ենք թէ մեր խիղճը մաքուր է, եւ կ’ուզենք ամէն բանի մէջ ուղիղը գործել: Մանաւանդ կ’աղաչեմ որ աղօթէք ինծի համար, որպէսզի կարենամ աւելի շուտ ձեզի վերադառնալ:

Թող խաղաղութեան Աստուածը ձեզի կարողութիւն տայ՝ ամէն տեսակ բարեգործութեամբ իր կամքը կատարելու, որովհետեւ ի՛նքն էր որ մեռելներէն յարուցանեց մեր Տէր Յիսուսը, ան՝ որ իր արիւնով կնքուած յաւիտենական ուխտով Հովուապետ եղաւ ամբողջ հօտին: Աստուած ինչ որ կը կամենայ՝ թող ներգործէ մեր մէջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ, որուն փա՜ռք յաւիտեանս: Ամէն:

Եղբայրնե՛ր, կ’աղաչեմ որ լսէք այս կարճ նամակով տուած յորդորներս: Կ’ուզեմ որ գիտնաք, թէ մեր եղբայրը՝ Տիմոթէոս, բանտէն արձակուած է հիմա: Եթէ շուտով մօտս գայ, միասին կու գանք ձեզ տեսնելու: Ողջոյններս հաղորդեցէք ձեր բոլոր առաջնորդներուն եւ բոլոր հաւատացեալներուն: Իտալիայի եղբայրները կ’ողջունեն ձեզ:

Աստուծոյ շնորհքը բոլորիդ հետ ըլլայ: Ամէն:

 

Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն ըստ Ղուկասի (22:24-30)

 

Աշակերտներուն մէջ վէճ ծագեցաւ թէ իրենցմէ ո՛վ պիտի նկատուի մեծը: Յիսուս անոնց ըսաւ. 

_ Ազգերու թագաւորները կը տիրեն իրենց ժողովուրդներուն վրայ եւ իշխողները բարերար կը կոչուին իրենց հպատակներուն կողմէ: Բայց ձեր պարագային այդպէս պէտք չէ ըլլայ: Ընդհակառակը, ձեր մէջէն ամենէն մեծը թող ամենէն պզտիկին պէս ըլլայ, եւ առաջնորդը՝ սպասաւորին պէս: Ո՞վ է մեծը. սեղան բազմո՞ղը թէ սպասաւորը: Անշուշտ որ սեղան բազմողը: Բայց ես ձեր մէջ սպասաւորի պէս եմ:

Դուք միշտ քովս մնացիք փորձութիւններուս ընթացքին, եւ ես ահա կը խոստանամ թագաւորութիւն տալ ձեզի, ինչպէս Հայրս ինծի տալ խոստացաւ: Իմ թագաւորութեանս մէջ իմ սեղանէս պիտի ուտէք ու խմէք եւ պիտի բազմիք գահերու վրայ՝ դատելու համար Իսրայէլի տասնըերկու ցեղերը:


REQUIEM REQUESTS

In memory of: Greg Vartanian, 1 year

Requested by: Gary & Virginia Vartanian and family, Norman Vartanian, Mary Afetian-George & family, Dickran and Elizabeth Kamar, Hachig Kazarian, Diana and Marty Shoushanian, Alice and Peter Argnian, Mike and Sandi Keossian & family, Art and Sharla Vartanian & family, Jerry & Sandy Gerjekian, Robert and Thomas Schlegel


In memory of: Don Harabedian, 1 year

Requested by: Karen Goulasarian


In memory of: Kevork & Varsenig Manoogian, Souren & Maritsa Torigian, Vazrig Manoogian, Mardiros Torigian, Taniel Nishanian

Requested by: Hovagim & Hermine Manoogian


In memory of: Zabel Arakelian, 8 years; Lillian Arakelian, 59 years; Andrew Arakelian, 44 years; Sophie Arakelian, 22 years; Edward Arakelian, 12 years; Bejoohi Arakelian, 13 years; all deceased members of the Arakelian, Toupouzian and Sohegian Families

Requested by: George Arakelian & family


In memory of: Armenoohi Gononian, 52 years; Albert Gononian, 49 years; Yesahi Gononian 48 years; Sara Amrmjian, 26 years

Requested by: George Arakelian and Family


In memory of: Hrant Bedikian, Azadouhi Bedikian, Tavit (Raffi) Bedikian, Jamil Denno, Alice Denno, Dr. Jerjis Denno

Requested by: Yervant and Mary Bedikian; Dr. Sarkis and Gina Bedikian; Dr. Shant and Heba Bedikian, Madlyn, Olivia and Alexander; Kristina Bedikian; Kevork and Liza Bedikian; Hrant, Alice and Haig Bedikian; Dr. Aram and Vanna Bedikian; Sosi and John Krikorian and Adam


In memory of: Harry and Rose Dombalagian

Requested by: Zee Sarkesian, Susan Sarkesian, Diane Sarkesian 


In memory of: Carolyn Sirian, Peter Sirian, Arshagoohy Simonian, Nishan Simonian, Simon Simonian, Myreni Sirian, Varter Sirian, Lillian Arakelian, Glenn “Spike” Crane, Marie Crane, Harry Crane, Glenn Crane, Harry “Skip” Crane 

Requested by: Anne Sirian; Mike, Kyane and Peter Crane; Jon Werner; Paul, Kim, Ryan and Cameron Sirian; Vasken, Annette, Aram, Vahan and Lucine Cholakian

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram