E-Newsletter - December 4, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Evening Service: 6:30 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.
Please consider making your offering to the church through this electronic donation platform. Father Hrant will light a candle for every donation received.
"Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." - 2 Corinthians 9:7
May God accept your prayers, bless you, and reward you for all of your good deeds.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, December 7: St. Minas Proverbs 15:33-16:7; Isaiah 18:7; Philippians 1:27-2:4; Matthew 10:37-42
  • Tuesday, December 8: Wisdom 1:1-7; Jeremiah 16:16-21; Acts 1:12-14; Mark 6:6-13
  • Wednesday, December 9: Conception of the Holy Virgin Mary Song of Songs 6:3-8; Malachi 3:1-2; Galatians 3:24-29; Luke 1:39-56 2 Thessalonians 2:1-16; Luke 14:25-27
  • Thursday, December 10: Proverbs 1:1-9; Nahum 2:1-7; Romans 5:1-5; Matthew 5:1-12
  • Friday, December 11: 2 Thessalonians 3:1-18; Luke 15:1-7
  • Saturday, December 12: St. James of Nisibis (Hagop Medzpnatsi), Marouke the hermit and Melitus the bishop Wisdom 7:12-20; Isaiah 44:1-5; Hebrews 13:17-21; John 9:39-10:10
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, December 6, 2020
Third Sunday of Advent
ՅԻՍՆԱԿԻ Գ. ԿԻՐԱԿԻ

THE SECOND EPISTLE OF ST. PAUL TO THE THESSALONIANS (1.1-12)

 Paul, Silas and Timothy, 

To the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ: Grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ.

We ought always to thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love every one of you has for each other is increasing. Therefore, among God's churches we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring. All this is evidence that God's judgment is right, and as a result you will be counted worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. God is just: He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of his power on the day he comes to be glorified in his holy people and to be marveled at among all those who have believed. This includes you, because you believed our testimony to you. With this in mind, we constantly pray for you, that our God may count you worthy of his calling, and that by his power he may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. We pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԱՄԱԿԸ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (1.1-12)

Մենք՝ Պօղոս, Սիղուանոս եւ Տիմոթէոս, կը գրենք ձեզի՝ թեսաղոնիկեցիներու եկեղեցիին որ մեր Հօր Աստուծոյ եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի կը պատկանի: Թող Աստուած մեր Հայրը եւ Տէր Յիսուս Քրիստոս շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն ձեզի:

Եղբայրներ, պարտք կը զգանք եւ արդար կը գտնենք ձեզի համար միշտ գոհութիւն յայտնել Աստուծոյ, որովհետեւ ձեր հաւատքը հետզհետէ աւելի կ՚աճի եւ ձեզմէ իւրաքանչիւրին սէրը իրարու հանդէպ աւելի կը խորանայ: Աստուծոյ եկեղեցիներուն մէջ մենք կը պարծենանք ձեզմով, այն համբերութեան եւ հաւատքին համար որ դուք ցուցաբերեցիք ձեր կրած բոլոր հալածանքներուն եւ նեղութիւններուն մէջ: Ձեր այդ համբերութիւնը եւ հաւատքը ապացոյց պիտի ըլլան Աստուծոյ արդար դատաստանին, որովհետեւ դուք արժանի պիտի ըլլաք Աստուծոյ արքայութեան, որուն համար այդքան կը տանջուիք: Արդարեւ, Աստուծոյ համար արդարութիւն պիտի ըլլայ ձեզ չարչարողները տանջանքով պատժել, իսկ ձեզի՝ տանջուածներուդ, հանգիստ պարգեւել մեզի հետ միասին, երբ մեր Տէրը Յիսուս հրեշտակներու իր բանակով երկինքէն յայտնուի: Անիկա բոցավառ կրակով պիտի պատժէ անոնք՝ որոնք կը մերժեն զԱստուած ճանչնալ եւ հնազանդիլ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի աւետարանին: Այն օրը այդպիսիները յաւիտենական մահուամբ պիտի պատժուին, զրկուելով Տիրոջ ներկայութենէն եւ անոր փառաւոր զօրութենէն, երբ անիկա գայ իր սուրբերուն մէջ փառաւորուելու եւ բոլոր իրեն հաւատացողներուն հիացումին առարկայ ըլլալու: Այն օր պիտի գիտնաք թէ ճշմարիտ էր ինչ որ յայտնեցինք ձեզի: Ահա թէ ինչու միշտ կþաղօթենք ձեզի համար, որպէսզի Աստուած ձեզ արժանի ընէ այդ կոչումին, իր զօրութեամբ կատարէ ձեր բոլոր բարի փափաքները եւ արդիւնաւորէ ձեր հաւատքը, որպէսզի ձեզմով փառաւորուի մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի անունը, եւ դուք փառաւորուիք իրմով, մեր Աստուծոյն եւ Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի պարգեւած շնորհքովը:

 
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO LUKE (13:1-9)

Then Jesus said to his host, "When you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or relatives, or your rich neighbors; if you do, they may invite you back and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous."

When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the man who will eat at the feast in the kingdom of God."

Jesus replied: "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' "But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field, and I must go and see it. Please excuse me.' "Another said, 'I have just bought five yoke of oxen, and I'm on my way to try them out. Please excuse me.' "Still another said, 'I just got married, so I can't come.' "The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame.' " 'Sir,' the servant said, 'what you ordered has been done, but there is still room.' "Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and make them come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those men who were invited will get a taste of my banquet.' "

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ (14.12-24)

Ապա Յիսուս տանտիրոջ ըսաւ. «Երբ ճաշի կամ ընթրիքի հրաւէր կու տաս, մի՛ կանչեր բարեկամներդ կամ եղբայրներդ, որպէսզի չըլլայ որ անոնք ալ քու հրաւէրիդ փոխարէն քեզ հրաւիրեն, եւ այս ձեւով քեզի հատուցում կատարած ըլլան: Ընդհակառակը, երբ ընդունելութիւն կը սարքես, կանչէ աղքատներն ու խեղանդամները, կաղերն ու կոյրերը եւ այն ատեն երանելի պիտի ըլլաս, որովհետեւ անոնք քեզի փոխարէնը հատուցանելիք ոչինչ ունին: Եւ գիտցած եղիր, որ քու հատուցումդ պիտի ստանաս արդարներու յարութեան ժամանակ»:

Երբ սեղանակիցներէն մէկը այս խօսքերը լսեց, ըսաւ Յիսուսի. «Երանի՜ անոր որ Աստուծոյ արքայութեան մէջ ճաշ պիտի ուտէ»:

Յիսուս անոնց հետեւեալ առակը պատմեց.- Մարդ մը կար որ մեծ ընթրիք մը սարքեց եւ շատեր հրաւիրեց: Ընթրիքի ժամուն իր ծառան ղրկեց որպէսզի հրաւիրեալներուն ըսէ. «Եկէ՛ք, ամէն ինչ պատրաստ է»: Հրաւիրեալները սկսան մէկ առ մէկ հրաժարիլ: Առաջինը ըսաւ. «Ագարակ գնեցի. պէտք է երթամ եւ տեսնեմ զայն. հետեւաբար կը խնդրեմ որ ներողամիտ գտնուի»: Միւսը ըսաւ. «Հինգ զոյգ եզ գնեցի. պէտք է երթամ փորձեմ զանոնք. հետեւաբար կը խնդրեմ որ ներողամիտ գտնուի»: Ուրիշ մը ըսաւ. «Տակաւին նոր ամուսնացայ. հետեւաբար չեմ կրնար գալ»: Ծառան վերադարձաւ եւ իր տիրոջ պատմեց անոնց ըսածները: Այն ատեն տանտէրը վրդոված՝ ըսաւ ծառային. «Անմիջապէս քաղաք գնա եւ հրապարակներուն ու փողոցներուն մէջ ո՛րքան որ աղքատ, խեղանդամ, կաղ եւ կոյր տեսնես, բոլորն ալ հո՛ս բեր»: Քիչ ետք ծառան վերադառնալով իր տիրոջ ըսաւ. «Տէ՛ր, հրամանդ կատարեցի, բայց տակաւին տեղ կայ»: Տէրը ծառային հրամայեց. «Քաղաքէն դուրս գնա եւ ճամբաներուն վրայ ու դաշտերուն մէջ ո՛վ որ գտնես, ստիպէ որ գայ, որպէսզի տունս լեցուի: Կ՚ըսեմ ձեզի, որ առաջին հրաւիրեալներէն ո՛չ մէկը ինծի հետ ընթրիքի պիտի նստի»: 

LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF THE CONCEPTION OF THE HOLY VIRGIN MARY
Wednesday, December 9, is the Feast of the Conception of the Holy Virgin Mary. This is one of the eight feast days devoted to the Holy Virgin in the Armenian Church’s liturgical calendar. This feast is always celebrated on December 9, and is part of the Church’s preparation for Christmas. The faithful rejoice in the event that celebrates Mary’s conception in fulfillment of the prayers of her parents and who was nurtured to become the mother of the Messiah. Bible readings for this Feast are: Song of Songs 6:3-8; Malachi 3:1-2; Galatians 3:24-29; Luke 1:39-56.

EVE OF THE FAST OF ST. JAMES
This Sunday (December 6) is the eve (paregentan) of the Fast of St. James (Hagop) of Nisibus. This five-day fast, Monday to Friday, leads us to the Feast of St. James, which is next Saturday. Traditionally the entire fifty-day period of Advent was a period of fasting, similar to Great Lent. In modern times, three week-long (Monday to Friday) fasts are observed during Advent: Fast of Advent (Hisnagats Bahk), Fast of St. James (Sourp Hagopee Bahk), and the Fast of the Nativity (Dznuntyan Bahk)

THIRD SUNDAY OF ADVENT
This Sunday (December 6) is the third Sunday of Advent, a season of anticipation for the coming of Christ that gives us purpose to live in hope regardless of the many challenges and vicissitudes that face us. John the Baptist is the greatest Advent figure (read Matthew, Chapter 3 and Luke, Chapter 3). In the Armenian Church tradition this period of waiting is known as Hisnag —the fifty day period that leads to the celebration of Christ’s Nativity and Epiphany on January 6.

ST. NICHOLAS OF MYRA, THE WONDERWORKER
This Saturday (December 5) the Armenian Church remembers St. Nicholas the Wonderworker, a fourth century Bishop of Myra, Lycia in Asia Minor (modern-day Turkey). He was a defender of orthodoxy and because of many miracles attributed to his intercession he is called “the Wonderworker.” He was a secret and generous giver of gifts and some believe him to be the model for Santa Claus.
HOKEHANKISD
In memory of: ALL VICTIMS OF THE 1988 EARTHQUAKE IN ARMENIA.
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church
 
In memory of: VIOLET ROSE APKARIAN (7 DAYS)
Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church. Shannon and Dennis Kiraga
 
In memory of: VICTORIA DARAKDJIAN (1 YEAR). YERVANT KAMAR (45 YEARS). NEVART KAMAR (19 YEARS). SIRANOUSH KERMERIAN (33 YEARS). PARRICE KERMERIAN (59 YEARS ). ALL DECEASED MEMBERS OF THE DARAKDJIAN FAMILY.
Requested by: Dickran & Elizabeth Kamar. Ryan & Ani Roma and
Family. Edward & Kristy Kamar and Family. Garabed, Patricia, Rosanne, & Gregory Darakdjian.
 
In memory of: LEVON KHANAMIRYAN NURIJANIAN (7 days), VARDGES KHANAMIRIAN. LENA HAGOPIAN. ANAHIT MANUKIAN. 
KHAMIR MIRIJANIAN. TIGRANUHI MIRIJANIAN.
Requested by: Mirijanian Family
 
In memory of: OSCAR HOVSEPIAN (1 YEAR). ANNA HOVSEPIAN
Requested by: Margaret & Dana Warren. Karin, Dennis & Megan Tartal
 
In memory of: MANOOG GHAZARYAN, GAYANNE, FERMINEA AND GRETA
Requested by: Rose Kehetian
 
In memory of: THOMAS AFETIAN (1 YEARS), MARGARET AFETIAN (19 YEARS)
Requested by: Richard and Sandy Afetian. Rosemary Lescanec.
 
In memory of: SUSAN MAJESKA
Requested by: James, Shakay and Arev Majeska
 
In memory of: ERIC ZAKARIAN (33 YEARS). ZUVARTH KOLOIAN (38 YEARS). PIERRE (HRAIR) ZAKARIAN (26 YEARS)
Requested by: Mr. & Mrs. Kaiser Krekorian
 
In memory of: KRIKOR BOURSALIAN. MARGOS MANJIKIAN
Requested by: Anais & Tanya Tarkedjian Daniel, Tamar, Karlyn & Michael Boursalian
 
In memory of: LEVON TARKEDJIAN
Requested by: Anais & Tanya Tarkedjian Daniel, Tamar, Karlyn & Michael Boursalian
 
In memory of: RUBEN MOVSESIAN (40 DAYS). YARVAND MOVSESIAN. SHOOSHONIG MOVSESIAN. KHOREN MOVSESIAN. MARGARET GUMUSHIAN. CHARLES GUMUSHIAN.
Requested by: Rick and Linda Gumushian Spranger
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LAST CHANCE TO BUY YOUR GRAND RAFFLE TICKET!!
SHOP YOUR HOLIDAY GIFTS NOW THRU DECEMBER FROM THE ARMENIAN STORE.
Check back often. New items added daily.
Thank you for your continued support!!
PRAY
Join us for our Vespers Service every Wednesday at 6:30pm. You may attend in person or watch the live stream at facebook.com/stsarkischurch
DONATE
It is imperative for the survival of our homeland to have a strong financial backing. For those who are willing and able to give, please click go to
If you would like to purchase the needed medical supplies to be shipped to Artsakh, go to bit.ly/artsakhaid
If you are a medical professional and would like to help with important medical support projects please contact..
Nayiri Karapetian (847)707-1016 nursenayiri@yahoo.com
Dzovinar Hatsakordzian (248)225-4523 dzov9@hotmail.com
ADVOCATE
Contacting your elected officials is extremely important in fighting for the Armenian Cause abroad. Do it daily so our voice can be heard.
Ask your congressman/senators to sanction Azerbaijan & Turkey for their war crimes. Pressure your representatives for U.S. re-engagement in the OSCE Minsk Group Co-Chair process.Go to anca.org/osce 
Go to anca.org/call and anca.org/alert daily
to call and email your representatives.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS

Narine Mirijanian request special prayers for
the recovery process of
Tatevik Khanamiryan. 
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200