Diweddariad gan Môn Actif (16/03/2020)

Annwyl Aelod Môn Actif,

Dyma diweddariad byr i chi gan Môn Actif .

Beth rydym ni'n ei wneud:

• Cynyddu pa mor aml rydym yn glanhau arwynebau cyswllt uchel e.e. desg derbynfa, handlen drws.
• Dilyn cyngor ac arweiniad Iechyd Cyhoeddus, Llywodraeth Leol a Chenedlaethol.
• Cyhoeddi canllawiau arfer gorau i'r holl staff.
• Eich diweddaru chi - gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost a rhif ffôn symudol diweddar ar gyfer chi fel y gallwn gyfathrebu unrhyw ddiweddariadau gyda chi.

Os ydych chi'n sâl neu wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu ni ddylech ddod i'r ganolfan.

Mae buddion iechyd a lles cadw'n actif yn gorbwyso unrhyw risg oni bai eich bod yn cael eich cynghori fel arall gan weithiwr iechyd proffesiynol.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma (Saesneg yn unig).

Pam ddylwn i aros yn actif?

1) Gall gweithgaredd corfforol ac ymarfer corff helpu i hybu swyddogaeth imiwnedd.
2) Mae ymarfer corff yn lleihau straen.
3) Barn Iechyd Cyhoeddus yw ei bod yn (gyffredinol) ddiogel mynd i nofio ar yr adeg hon.
4) Mae Iechyd Cyhoeddus wedi cadarnhau y byddai Coronafeirws yn anactif gyda'r lefelau clorin a ddefnyddir mewn pwll nofio.

Beth allwch chi ei wneud i amddiffyn eich hun a chadw'n actif:

• Golchwch eich dwylo gyda dŵr poeth a sebon / glanweithydd dwylo pan gyrhaeddwch a chyn i chi adael unrhyw adeilad
• Ymarfer hylendid dwylo da yw'r ffordd orau i atal eich hun rhag dal Coronafeirws yn y gampfa. Cadwch eich dwylo i ffwrdd o'ch ceg, eich llygaid a'ch trwyn.
• Mae defnyddio offer campfa a gweithgaredd yn debyg i amgylcheddau eraill sydd ag arwynebau cyswllt uchel, felly glendid yw'r flaenoriaeth uchaf.
• Nid yw chwys yn heintus ond dylech lanhau ar ôl eich hun fel arfer. Yn y gampfa, peidiwch â defnyddio'r un tywel i sychu'r offer a'ch wyneb. Defnyddiwch y tyweli papur neu'r cadachau a ddarperir.
• Cadwch yn hydradol - mae ein peiriannau dŵr allan o ddefnydd ar hyn o bryd felly dewch â digon o ddŵr gyda chi i'n canolfannau.

Mynd i nofio:

• Mae buddion iechyd a lles cadw'n actif yn gorbwyso unrhyw risg oni bai eich bod yn cael eich cynghori fel arall gan weithiwr iechyd proffesiynol.
• Barn Iechyd Cyhoeddus yw ei bod yn (gyffredinol) ddiogel mynd i nofio ar yr adeg hon.
• Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi cadarnhau y byddai Coronafeirws yn anactif gyda'r lefelau clorin a ddefnyddir mewn pyllau nofio.
• Os ydych chi'n defnyddio un o'n pyllau, peidiwch ag anghofio cael cawod a golchi â sebon cyn ac ar ôl i chi nofio.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma (Saesneg yn unig).

Gwybodaeth arall:

• Mae Canolfannau Hamdden Môn Actif yn parhau i fod ar agor fel arfer
• Mae gwersi nofio Môn Actif ymlaen fel arfer
• Gofynnwn i gwsmeriaid i roi eu rhif aelodaeth i aelod o staff yn y dderbynfa ac ymatal rhag pasio eu cardiau aelodaeth i aelod o staff. Efallai y byddwch hefyd yn gallu sganio'ch cerdyn yn y dderbynfa - gofynnwch i aelod o staff am ragor o wybodaeth
• Mae'r peiriannau ffynnon ddŵr yn y canolfannau allan o ddefnydd ar hyn o bryd - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod â digon o ddŵr gyda chi.
• Mae glanweithwyr dwylo wedi'u lleoli o amgylch y canolfannau - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r rhain.
• Glanhewch yr holl offer/peiriannau campfa gyda chynhyrchion glanhau a ddarperir ar ôl eu defnyddio. Bydd staff yn glanhau/sychu'r holl offer a pheiriannau ar ddiwedd y dydd.
• Mae holl weithgareddau a digwyddiadau Datblygu Chwaraeon Cynradd/Uwchradd/Cymunedol wedi'u canslo nes y rhoddir rhybudd pellach.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am eich aelodaeth neu eich archebion yn ein
cyfleusterau, dylech gysylltu'r Ganolfan Hamdden (rhifau ffôn isod). 
Neu cewch gyrru e-bost i ni: hamdden@ynysmon.gov.uk

Canolfan Hamdden Amlwch: 01407 830060
Canolfan Hamdden Caergybi: 01407 764111
Canolfan Hamdden David Hughes: 01248 715653
Canolfan Hamdden Plas Arthur: 01248 722966
Datblygu Chwaraeon: 01248 752037

Rydym yn monitro’r sefyllfa’n barhaus ac yn parhau i ddilyn y cyngor arbenigol sy’n cael ei roi i ni a byddwn yn eich diweddaru os bydd y sefyllfa'n newid. 

Diolch,
Môn Actif    An update from Môn Actif 16/03/2020

Dear Môn Actif Member,

Here is a short update from Môn Actif.

What we are doing:

•Increasing the frequency of cleaning of high contact surfaces, e.g. reception desks and door handles .
•Following all Public Health, Local and National Government advice and guidance.
•Issuing best practice guidance to all staff.
•Keeping you up to date - make sure we have an up to date email address and mobile phone number so we can communicate any updates to you.

If you are unwell or have been instructed to self-isolate you should not come to the centre.

The health and well-being benefits of keeping active significantly outweigh any risk, unless you are advised otherwise by a health professional.

For more information click here.

Why should I stay active?

1) Physical activity and exercise can help boost immune function.
2) Exercise lowers stress levels.
3) Public Health opinion is that it is generally safe to go swimming at this time.
4) Public Health have confirmed that Coronavirus would be inactivated at the levels of chlorine used in swimming pool.

What you can do to protect yourself and keep active:

•Wash your hands with hot soapy water/hand sanitizer when you arrive & before you leave any building 
•Practicing good hand hygiene is the best way to prevent yourself from contracting Coronavirus at the gym. Keep your hands away from your mouth, eyes and nose.
•Using gym and activity equipment is similar to other environments with high contact surfaces, so cleanliness is the highest priority.
•Sweat is not infectious but you should clean up after yourself as usual. In the gym, don’t use the same towel to wipe the equipment and your face. Use the paper towels or wipes provided.
•Keep hydrated - our water machines are currently out of use therefore please bring enough water with you to our centres.

Going swimming:

•The health and well-being benefits of keeping active significantly outweigh any risk unless you are advised otherwise by a health professional.
•Public Health opinion is that it is generally safe to go swimming at this time.
•Public Health England have confirmed that Coronavirus would be inactivated at the levels of chlorine used in swimming pools.
•If you are using one of our pools, don’t forget to shower and wash with soap before and after you swim.

For more information click here.

Other information:

•Môn Actif Leisure Centres remain open as normal
•Môn Actif swimming lessons are on as normal
•We ask customers to provide their membership number to a member of staff at reception and to refrain from handing their membership cards to a member of staff. You may also be able to scan your card at reception - please ask a member of staff for more information
•The water fountain machines at the centres are currently out of use - please ensure that you bring enough water with you.
•Hand sanitizers are located around the centres - please ensure that you use these.
•Please wipe down all gym equipment/machines with cleaning products provided after use. Staff will clean/wipe down all equipment & machines at the end of the day
•All Primary/Secondary/Community Sport Development activities and events have been cancelled until further notice.

If you have any queries about your membership or bookings you have made at our facilities
you should contact the Leisure Centre (phone numbers below).
Alternatively, you can email us on: leisure@anglesey.gov.uk

Amlwch Leisure Centre: 01407 830060
David Hughes Leisure Centre: 01248 715653
Holyhead Leisure Centre: 01407 764111
Plas Arthur Leisure Centre: 01248 722966
Sport Development: 01248 752037

We are monitoring the situation on an ongoing basis, will continue to follow the expert advice provided to us and will update you if the situation changes.

Thank you,
Môn Actif
Gwefannau Defnyddiol

Edrychwch ar y gwefannau defnyddiol yma sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd:
 
1. Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru am Goronafeirws – yn cael ei diweddaru’n ddyddiol am 3pm 

 
2. Cwestiynau Cyffredin Iechyd Cyhoeddus Cymru  
 
 
3. Cyngor teithio’r Swyddfa Dramor

 
4. Cyngor Llywodraeth Cymru 5. Cyngor Nofio Lloegr


Useful Sites 

Please refer to these useful websites which are updated regularly:  
 
1. Public Health Wales information on Coronavirus - updated daily at 3pm
 
 
2. Public Health Wales FAQs 

 
3. Foreign Office travel advice 

 
4. Welsh Government advice 5. Swim England advice 

I gael y mwyaf o’ch aelodaeth, dilynwch ni ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch dosbarthiadau ac ati !

To get the most out of your membership please follow us on our social media accounts for the latest class announcements and updates!