Mer information och anm�lan h�r!

Denna underh�llande kurs ger f�r�ldrar, och andra n�rst�ende vuxna, m�jligheten att l�ra sig "folks�kerhet" tillsammans med barn mellan 6 och 12 �r. Kursen ger er en grund f�r att l�ra er och �va tillsammans p� ett s�tt som �r effektivt utan att skr�mmas eller oroa och som �r anpassat till barnens �lder. Syftet �r att deltagarna - b�de barn och vuxna - ska p� ett roligt och l�ttsamt s�tt l�ra sig f�rdigheter och s�kerhetsvanor som de kan anv�nda hela livet.

Kursen �r speciellt utformad f�r att p� ett extremt effektiv och positivt s�tt l�ra barn hur de kan skydda sig mot kr�nkningar, hot och v�ld - utan att anv�nda skr�mseltaktik eller �ka deras oro.

V�rt fr�msta fokus ligger p� att skapa en v�ldigt s�ker (b�de fysiskt och k�nslom�ssigt) inl�rningsmilj� f�r barn och att kursen �r utformad f�r att fungera f�r deltagarnas �lder och livssituation.

V�ra utbildningar �r interaktiva och grundade p� den pedagogiska filosofin att barn (och vuxna) l�r sig b�ttre n�r de ges en m�jlighet att �va, snarare �n att bara prata om eller se f�rdigheter och tekniker. Alla v�ra kurser inneh�ller fysiska �vningar, rollspel och underh�llande ber�ttelser f�r att l�ra ut f�rdigheterna.

Vuxna handleds f�r varje steg hur de ska �va med sina barn.