EXTRA nieuwsflits 2016-07-26   
Suggesties voor PSC Magazine?
Heeft u suggesties voor PSC Magazine of wilt u zelf iets bijdragen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar:  redactie@pscmagazine.nl

Volg de NFG op Facebook en volg ons en collega's uit het vakgebied op LinkedIn!

Uw bijdrage voor de NFG- Nieuwsflits?

Wilt u iets bijdragen aan de Nieuwsflits met het laatste NFG-nieuws? Informeer naar de voorwaarden. Uw bijdrage kunt u sturen naar:

Links
Join Our Mailing List
Nieuws van het secretariaat
 
BTW VRIJSTELLING NFG VOOR THERAPEUTEN VPMW / VIG  
Allen van harte proficiat! In de bijlage bij deze Nieuwsflits treft u een afschrift aan van de brief van de belastingdienst Noord/kantoor Emmen waarin de afspraak met de NFG voor de BTW vrijstelling wordt bevestigd!

In deze brief gaan wij hier nader op in wat dit bijzonder heugelijke nieuws voor u en voor ons betekent.

Belangrijke rol van de NFG 
De stichting NFG is in samenwerking met onze fiscalist, de heer mr W.F. van der Kolk van Van der Kolk Belastingadviseurs, met de belastingdienst overeengekomen, dat iedere therapeut, die bij ons is geregistreerd als therapeut VPWM / VIG, geheel voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het BTW Besluit 29 maart 2016 ( BLBK2016/433M).

Dat houdt in dat deze groep therapeuten voor hun 'individuele gezondheidskundige diensten' rechtstreeks een beroep kan doen op de BTW-vrijstelling, omdat zij kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten uitvoeren als beoefenaren die wel onder de BIG vallen. En dat wij, zodra wij uw gegevens volledig hebben ontvangen (o.a. de recent opgevraagde BTW informatie, en de machtiging), de belastingdienst rechtstreeks kunnen informeren over welke personen en bedrijven het gaat. Deze therapeuten ontvangen dan bij voorrang bericht van de belastingdienst en zijn dan als een van de eersten 'verlost van het zogenaamde BTW juk'.

Therapeuten die nog geen registerlid zijn van de NFG zijn uiteraard geheel vrij om zich in te schrijven als registerlid van de NFG. Ook voor hen geldt dezelfde toets als voor de reeds geregistreerde therapeuten. Zodra geregistreerd, dan geldt ook voor hen onder dezelfde condities de BTW-vrijstelling!

Het is een belangrijke rol van de NFG om de toetsing voor toelating streng doch rechtvaardig te laten verlopen. De voorwaarden waaronder dit gebeurt, kunt u nalezen op onze website. De NFG doet echter niet meer dan zij voorheen al deed. Wel worden de voorwaarden zoals gesteld altijd strikt door de NFG nageleefd.

Voor de goede orde geven wij aan dat, indien u in een andere vakgroep bij de NFG bent geregistreerd, dat u dan geen gebruik kunt maken van deze BTW-vrijstelling. 

Wat zijn de gevolgen van de BTW-vrijstelling voor u? 
Er zijn verschillende situaties waarin u zich kunt bevinden voor deze BTW problematiek. Voor de argumentatie gaan wij er hier van uit dat u voor uw medische diensten (individuele gezondheidszorg) als therapeut VPMW / VIG bent vrijgesteld van BTW op basis van de door ons gemaakte afspraak met de belastingdienst.

Stel u bent gestart in 2016. Als nieuwkomer VPWM / VIG voldoet u geheel aan de voorwaarden van het nieuwe BTW Besluit, dan hoeft u ook geen BTW nummer meer aan te vragen. U bent dan nooit een BTW ondernemer (geweest). U gaat gewoon verder zoals u bent gestart.                                                         
Let op: hierna volgt nog een opmerking over andersoortige prestaties die mogelijk wel belast zijn met BTW. Dat kan voor u van toepassing zijn. In dat geval moet u voor die prestaties wel een BTW nummer aanvragen.

- Stel u bent als therapeut al langer werkzaam, reeds vanaf 1 januari 2013 of later. U was als niet-BIG-er verplicht tot het verzorgen van de BTW afdracht over uw diensten, dan is daarbij van belang of en in hoeverre u tijdig in bezwaar bent gekomen tegen de afdracht van BTW en vanaf welke periode (tijdvak BTW). We verwijzen u hiervoor graag naar de BTW pagina in ons eigen CRM systeem. Daar kunt u dat concreet aangeven, wellicht heeft u dit reeds verzorgd?  

De afdracht van BTW staat dan ingevolge het Besluit nog niet onherroepelijk vast, zodat u in dat geval aanspraak maakt op terugbetaling van BTW vanaf het eerste kwartaal 2013 en volgende, mits u tijdig in bezwaar bent gekomen.

- U bent wel eerder gestart met uw praktijk, u droeg wel BTW af, maar u heeft nooit een bezwaarschrift ingediend tegen de door u ingediende BTW aangiften en afdrachten. In dat geval kunt u via het Besluit een beroep doen op de terugwerkende kracht tot 27 maart 2015. Ons advies is dan om de afgedragen BTW vanaf die periode terug te claimen. U kunt dit direct doen na de ontvangen reactie van de belastingdienst. Uw administrateur kan deze terug te vragen BTW reeds specificeren.

- Huidige situatie. U weet nu dat u de vrijstelling geniet, maar u krijgt nog steeds de BTW brief of het bericht om een BTW-aangifte te doen. Ons advies is dan dat u de BTW aangifte net zo lang blijft verzorgen/indienen totdat de belastingdienst u schriftelijk laat weten per welk tijdvak uw BTW nummer wordt ingetrokken. Daarbij houdt u rekening met de situatie: Over uw individuele gezondheidskundige prestaties draagt u geen BTW meer af en vraagt u ook geen BTW terug. 

Hoe nu verder?   
Korte tijd nadat de belastingdienst van de NFG uw personalia en BTW informatie heeft ontvangen, hetgeen mogelijk is als u de machtiging heeft afgegeven en de BTW vragen in het CRM systeem van de NFG heeft beantwoord, zal de belastingdienst u rechtstreeks schriftelijk benaderen voor de terugbetaling van in het verleden afgedragen BTW (zie hiervoor).    
De belastingdienst heeft ons aangegeven dat u als NFG-groep voorrang krijgt boven de individuele afhandeling van eerdere verzoeken of bezwaarschriften. Als u al een verzoek heeft ingediend, dan loopt het direct mee in deze versnelde afhandeling. Het voordeel is dat u uw zaak ook verder niet nader hoeft te motiveren.

De belastingdienst beschikt zelf over alle gegevens met betrekking tot afdrachten van BTW die u heeft gedaan. U hoeft daarna alleen nog maar schriftelijk aan te geven welk gedeelte van de BTW u terugvraagt en welk tijdvak dit betreft. Veelal gaat het om het gehele bedrag van de afdracht!     
Andere prestaties naast individuele gezondheidskundige diensten     
Het volgende geldt voor alle therapeuten. Indien u naast uw vrijgestelde 'individuele gezondheidskundige diensten' nog andersoortige, met BTW belaste, prestaties verricht: dat kunnen diensten zijn, zoals coaching of relatietherapie, of leveringen van bepaalde producten, dan dient u in uw schriftelijke antwoord aan de inspecteur gemotiveerd aan te geven om welk BTW bedrag het precies gaat. Die afdracht blijft dan uiteraard in stand. We spreken dan over het verschuldigde BTW bedrag over die belaste diensten verminderd met de daarop betrekking hebbende voorbelasting (pro rata).

Daarnaast is van belang dat als u belaste prestaties verricht dat u uw BTW nummer aanhoudt, want in het andere geval zal dit worden ingetrokken!

Kostenvergoeding en rentevergoeding 
Indien u voor de beantwoording van de brief van de belastingdienst gebruik maakt van een adviseur of intermediair, dan is het te adviseren dat in deze brief tevens een beroep wordt gedaan op een kostenvergoeding. Het is mogelijk dat u dan gedeeltelijk wordt gecompenseerd.

Tevens adviseren wij u schriftelijk te vragen om een rentevergoeding over de terug te betalen bedragen. Veelal wordt deze wel verleend, maar zal dit (meestal) separaat worden afgehandeld buiten de afwikkeling van de beschikkingen BTW.  

Belastinggevolgen BTW ontvangsten 
De terugontvangen bedragen dient u alsnog als omzet (winst) te verantwoorden. Dit gezien het feit dat u de BTW zeer waarschijnlijk niet terugbetaalt aan uw cliënten. Ook de rente en eventueel te ontvangen kostenvergoeding dient u te verantwoorden als resultaat.

Samenvatting 
Bevestiging van de BTW vrijstelling voor geregistreerde NFG therapeuten VPWM/ VIG.  Deze therapeuten voldoen zonder meer aan het nieuwe BTW Besluit.                                                                                                              
De BTW gevolgen voor starters èn voor hen die al dan niet bezwaar hebben aangetekend is beschreven. Zodra u schriftelijk bericht krijgt van de belastingdienst geeft u per tijdvak gemotiveerd aan welk deel van de BTW u terug wilt hebben. Daarna wordt uw BTW nummer ingetrokken.     Therapeuten die daarnaast nog andere belaste prestaties verrichten voor de BTW geven gemotiveerd aan welk deel van de BTW afdracht in stand blijft; de rest vraagt u terug. Uw BTW nummer blijft dan gehandhaafd. U blijft als ondernemer altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste BTW afdracht.

U wordt vriendelijk verzocht om de BTW pagina van het NFG CRM systeem in te vullen, zodat wij de belastingdienst onverwijld over uw BTW-positie kunnen informeren. Des te eerder ontvangt u de BTW terug!

Slotwoord 
Tenslotte adviseren wij u om niet zelf telefonisch contact op te nemen met de belastingdienst of de belastingtelefoon, maar stemt u de werking van het Besluit rechtstreeks af met uw adviseur of met de adviseur van de NFG: www.vdkb.nl. Voor vragen over het lidmaatschap en beoordeling van onze voorwaarden voor toelating bij de NFG kunt u zich voor informatie wenden tot onze website: www.de-nfg.nl of tot een van onze medewerkers.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

D e medewerkers van het NFG-secretariaat zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen, overgenomen berichten en brieven. De NFG nieuwsflits is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch de samenstellers, noch de NFG stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG; behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen.