** Re voye avek lyen ki kòrèk la **
Pou aprann plis vizite www.ToutTimoun.org oubyen rele 211
Janvye 2020
Paske Mwen Mande Sa!
Eksplike timoun poukisa ou paka tout tan ap eksplike yo tout bagay.

Nan lavi tout paran, gen yon lè ki ap rive kote pitit ap poze’w kestyon ke’w paka reponn. Pa paske’w pa konn repons lan (menm lè sa ka rive tou), men paske pitit ou poko pare pou repons lan, oswa ou panse ke yo poko pare. Li piplis
Photo: deagreez/stock.adobe.com
Timoun Miami yo Kòmanse ap Itilize Sigarèt Elektronik ak Sibstans Vapè Anpil
Ekspè sante lokal yo ak pwofesè yo dakò ke pwoblèm lan ap ogmante.

Kounye’a se sèten ke nou wè nan nouvèl danje sibstans vapè epi gwo kantite timoun kòmanse ap ran abitid pou ap itilize yo nan tout peyi a. Men malgre tout move nouvèl ak istwa n’ap tande yo, timoun yo kontinye ap itilize sibstan vapè sa yo. Nan Miami-Dade li pi grav toujou. Li piplis
Photo: master1305/stock.adobe.com

Fè Fas ak Chanjman Nan Lavi Pitit Ou
Kisa pou atann epi kòman ou ka ede yo nan chanjman sa yo.

Se yon nouvo lane epi sa toujou vini avèk nouvo desizyon pou amelyorasyon ak anvansman, epi byensi, aprann pou pitit ou. Men olye pou rekòmanse avèk nouvo rezolisyon abityèl Nouvo Lane yo ak pitit ou (menm si nou ankouraje’w toujou kontinye fè sa), nou ta prefere konsidere nouvo demaraj ak chanjman anjeneral nan lavi timoun ou yo, jiska apre ane lekòl la. Li piplis
Photo: Monkey Business/stock.adobe.com
Dat Enpòtan pou The Children’s Trust pou 2020
Pou pi bon oswa pi mal, 2019 deja dèyè. Kounye’a tout refleksyon nou se sou 2020. Si chak ane nouvo k’ap kòmanse se yon chans pou gade pi devan epi kòmanse fè plan pou yon bon ane, an nou fè lane 2020 ak yon vizyon 20 sou 20. Li piplis
Photo: Brad Pict/stock.adobe.com