Thursday, November 21:
  • MV Varsity Hockey @ Granite City vs. Wood River - 7:00 pm

Friday, November 22:
  • MS Varsity Hockey @ Affton vs. SLUH - 8:25 pm

Saturday, November 23 :
  • MS Varsity Hockey @ Affton vs. DeSmet - 7:30 pm