E-Newsletter - February 02, 2024


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

Fourth Sunday After Nativity

Դ. Կիրակի Յայտնութենէն ետք Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FORM ST. SARKIS CHURCH

St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Eva Rose Purtilar who was baptized on January 28th, 2024

Eva is the daughter of Michael & Arev Purtilar, granddaughter of Ara & Krista Tossounian, and Christopher & Stacey Purtilar

We congratulate Eva and her family on this happy occasion.

May God Bless her and keep her in His care always.

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, February 5: Sts. Mark the Bishop, Plonius the Priest, Cyril and Benjamin the Deacons, and Martyrs Abdelmasih, Ormisdan, and Sayen Zechariah 8:1-3; Romans 8:28-39; John 15:17-21
  • Tuesday, February 6: Sts. Ghevontiank Wisdom 5:16-23; Isaiah 35:1-2; Isaiah 61:6-7; 1 Peter 1:3-9; Luke 12:4-10 
  • Wednesday, February 7: Titus 1:12-2:10; John 8:12-20 
  • Thursday, February 8: Sts. Vartanank Wisdom 3:1-8; Isaiah 49:8-9; Hebrews 12:1-7; Luke 6:20-26
  • Friday, February 9: Titus 3:1-15; John 8:21-30 
  • Saturday, February 10: The 150 Holy Fathers of the Holy Council of Constantinople (381 AD) Ezekiel 3:16-19; 2 Corinthians 6:1-14; Matthew 12:22-32

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF JANUARY 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for January 28, 2024


The Epistle of Paul to Titus (1:1-11)

Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and the knowledge of the truth that is in accordance with godliness, in the hope of eternal life that God, who never lies, promised before the ages began— in due time he revealed his word through the proclamation with which I have been entrusted by the command of God our Savior, To Titus, my loyal child in the faith we share: Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. I left you behind in Crete for this reason, so that you should put in order what remained to be done, and should appoint elders in every town, as I directed you: someone who is blameless, married only once, whose children are believers, not accused of debauchery and not rebellious. For a bishop, as God's steward, must be blameless; he must not be arrogant or quick-tempered or addicted to wine or violent or greedy for gain; but he must be hospitable, a lover of goodness, prudent, upright, devout, and self-controlled. He must have a firm grasp of the word that is trustworthy in accordance with the teaching, so that he may be able both to preach with sound doctrine and to refute those who contradict it. There are also many rebellious people, idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision; they must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for sordid gain what it is not right to teach.

 

Պօղոս Առաքեալի Կողմէ Տիտոսին Գրուած Նամակէն (1.1-11)

Ես, Պօղոս, Աստուծոյ ծառան եւ Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, կոչուած եմ Աստուծոյ ընտրեալները բերելու հաւատքի եւ ճշմար­տու­թեան ճանաչումին, այն ճշմարտութեան՝ որ աստուածպաշտութեամբ կը գտնուի, որպէսզի յաւիտենական կեանքի յոյսը ունենան: Յաւիտենական ժամանակներէն իսկ առաջ՝ անսուտն Աստուած ինք խոստացաւ այդ կեանքը, իսկ հիմա՝ յարմար ժամանակը հասած համարելով՝ այդ խոստումը յայտնեց իր Աւետարանով, որուն քարոզութեան կոչուեցայ մեր փրկիչ Աստուծոյն հրամանով:

Ո՛վ Տիտոս, մեր հասարակաց հաւատքի ճամբով իմ հարազատ որդիս, թող Հայրն Աստուած եւ մեր փրկիչը Քրիստոս Յիսուս շնորհք եւ խաղա­ղութիւն պարգեւեն քեզի:

Քեզ Կրետէ թողուցի, որպէսզի եկեղեցիին պէտքերը հոգաս եւ զայն կազմակերպես՝ իւրաքանչիւր քաղաքի մէջ երէցներ կարգելով, ինչպէս որ քեզի պատուիրեցի: Երիցութեան թեկնածուն պէտք է անմեղադրելի ըլլայ, մէկ կնոջ այր ըլլայ եւ հաւատացեալ զաւակներ ունենայ, որոնք անառա­կութեամբ եւ անհնազանդութեամբ ամբաստանուած չըլլան: Արդարեւ, եպիսկոպոսը՝ որպէս Աստուծոյ տնտես՝ պէտք է անմեղադրելի ըլլայ: Պէտք չէ յանդուգն, բարկացող, գինեմոլ, կռուազան կամ շահամոլ ըլլայ, այլ՝ հիւրասէր, բարին սիրող, զուսպ, արդար, մաքուր եւ ժուժկալ: 9Պէտք է ամրօրէն պահէ իր սորված վստահելի վարդապետութիւնը, որպէսզի կարե­նայ ուղիղ ուսուցումով յորդորել ուրիշները եւ յանդիմանել հակառա­կորդները:

Որովհետեւ բազմաթիւ անհնազանդներ, դատարկախօսներ եւ միտք պղտորողներ կան, մանաւանդ հրէութենէ դարձածներուն մէջ, որոնց բերանը պէտք է փակել, որովհետեւ անոնք ամբողջ տուներ կը քանդեն, շահամոլութենէ տարուած ուսուցանելով բաներ, որ պէտք չէ ուսուցանել:

 

The Gospel of Jesus Christ According to John (7:37-52)

On the last day of the festival, the great day, while Jesus was standing there, he cried out, “Let anyone who is thirsty come to me, and let the one who believes in me drink. As the scripture has said, ‘Out of the believer's heart shall flow rivers of living water.’ ” Now he said this about the Spirit, which believers in him were to receive; for as yet there was no Spirit, because Jesus was not yet glorified. When they heard these words, some in the crowd said, “This is really the prophet.” Others said, “This is the Messiah.” But some asked, “Surely the Messiah does not come from Galilee, does he? Has not the scripture said that the Messiah is descended from David and comes from Bethlehem, the village where David lived?” So there was a division in the crowd because of him. Some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him. Then the temple police went back to the chief priests and Pharisees, who asked them, “Why did you not arrest him?” The police answered, “Never has anyone spoken like this!” Then the Pharisees replied, “Surely you have not been deceived too, have you? Has any one of the authorities or of the Pharisees believed in him? But this crowd, which does not know the law—they are accursed.” Nicodemus, who had gone to Jesus before, and who was one of them, asked, “Our law does not judge people without first giving them a hearing to find out what they are doing, does it?” They replied, “Surely you are not also from Galilee, are you? Search and you will see that no prophet is to arise from Galilee.”

 

Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Որ Ըստ Յովհաննէսի (7.37-52)

Տօնին վերջին եւ հանդիսաւոր օրը, Յիսուս ոտքի կանգնած՝ բարձրա­ձայն կ’ըսէր.

- Ով որ ծարաւ է՝ թող ինծի գայ եւ խմէ: Ով որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս Սուրբ գիրքը կ’ըսէ՝ «Անոր սիրտէն կենսատու ջուրի գետեր պիտի բղխին»:

Յիսուս ասիկա կ’ըսէր Հոգիին համար, որ իրեն հաւատացողները պիտի ընդունէին. իսկ Հոգին տակաւին չէր տրուած, քանի Յիսուս փառաւորուած չէր:

Ժողովուրդէն ոմանք երբ լսեցին այս խօսքերը, ըսին.

- Ասիկա է ճշմարիտ մարգարէն:

Ուրիշներ կ’ըսէին.

- Քրիստոսն է:

Իսկ ոմանք ալ կ’ըսէին.

- Միթէ Գալիլեայէ՞ն պիտի գայ Քրիստոսը: Սուրբ գիրքը չ’ը՞սեր՝ թէ Քրիստոս Դաւիթ թագաւորի սերունդէն պիտի ըլլայ եւ Դաւիթի քաղաքին՝ Բեթլեհէմի մէջ պիտի ծնի:

Եւ Յիսուսի պատճառով տարակարծութիւն-ներ յառաջ եկան ժողո­վուրդին մէջ: Ոմանք ուզեցին ձերբակալել զինք, բայց ոչ ոք համարձակեցաւ ձեռք զարնել:

Երբ տաճարին պահակները վերադարձան, աւագ քահանաներն ու Փարիսեցիները հարցուցին անոնց.

- Ինչո՞ւ զինք հոս չբերիք:

Պահակները պատասխանեցին.

- Այս մարդուն պէս խօսող երբեք չենք տեսած:

Փարիսեցիները ըսին.

- Ի՞նչ, դո՞ւք ալ խաբուեցաք: Իշխանաւորներէն կամ Փարիսեցիներէն ոեւէ մէկը հաւատա՞ց անոր: Մեր Օրէնքը չգիտցող տգէտ ամբոխը միայն հաւատաց: Անոնք արդէն իսկ նզովուած են:

Նիկոդեմոս, Փարիսեցիներէն մէկը, որ նախապէս գիշերով եկած էր Յիսուսի մօտ, ըսաւ անոնց.

- Արդեօք մեր Օրէնքը մարդս կը դատէ՞ նախքան զինք լսելը եւ գիտնալը թէ ի՛նչ ըրած է:

Անոնք պատասխանեցին Նիկոդեմոսի.

- Միթէ դո՞ւն ալ Գալիլեայէն ես. քննէ՛ Սուրբ գիրքերը եւ պիտի տեսնես, թէ Գալիլեայէն մարգարէ չ’ելլեր:REQUIEM REQUESTS

In memory of: Eric Lahiff, 40 days

Requested by: Rose Lahiff, James and Shakay Majeska, Diane Derderian Lewis, Lawrence Derderian


In memory of: Aram Ohaness Vartanian, 40 days

Requested by: Vache, Nathalie, Christina, Tiffany and Alexandra Tufenkjian


In memory of:  Vandos Shadigian, 17 years

Requested by: Elizabeth and Vanda Shadigian, Karina Oganyan, Katherine and Cary Welsh, Claire Welsh Collins, Armaan Patel


In memory of:  Carney Onesian, 10 years; Susan Onesian, 9 years

Requested By:  Mariam & Adreena Nersesian; John, Marie, Ani, John Armen Onesian; Charles, Tricia, Marissa, Charlie Onesian; Virginia and Christopher Kachigian


In memory of: Margaret Gumushian, 58 years; Charles Gumushian, 22 years; Lillie Movsesian Liskow, 1 year 

Requested by: Rick and Linda Gumushian Spranger; Gary, Barbara, Andrea and Adam Gumushian; Paul, Margaret and Gage Mason 


In memory of: Mitchell Shoushanian, Stepan Avakian, Joe Vitale, Greg Vartanian

Requested by: Jerry and Sandy GerjekianANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram