E-Newsletter - February 12, 2021
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
GREAT LENT BEGINS MONDAY
Great Lent (Medz Bahk or Karasnortk) begins this Monday, February 24. Great Lent is the longest of the fasts in the liturgical calendar. It begins on the Monday immediately following Paregentan and continues for 40 days until the Friday before the commemoration of the raising of Lazarus on the Saturday before Palm Sunday. A new period of fasting is observed during Holy Week.

Great Lent, a time of prayer, penance, abstinence, and devotion, is a very personal spiritual journey that is based on the 40 days Christ spent in the wilderness following his baptism. “Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. He fasted forty days and forty nights, and afterward he was famished.” (Matthew 4:1-2)

If you would like to receive the Holy Communion before Great lent begins, this Sunday will be your only chance, please join us for the Divine Liturgy and receive the Holy Eucharist.

SOCIAL EVENTS AND CELEBRATIONS DURING LENT
Because Lent is a time of prayer, meditation, and introspection in preparation of the resurrection of our Lord, social events and celebrations (including weddings) are not scheduled during Lent. Our faithful and all church affiliated organizations are urged to respect this tradition when planning events.
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, February 14

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God...

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, February 15: First day of Lent - Isaiah 1:16-20
  • Tuesday, February 16: Ezekiel 18:20-23
  • Wednesday, February 17: Exodus 1:1-2:10; Joel 1:14-20
  • Thursday, February 18: Romans 6:3-14
  • Friday, February 19: Deuteronomy 6:4-7:10; Job 6:13-7:13; Isaiah 40:1-8
  • Saturday, February 20: St. Theodore the Warrior Wisdom 8:19-9:5; Isaiah 62:6-9; Romans 8:28-39; Matthew 10:16-22
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, February 14, 2021
Poon Paregentan (Eve of Great Lent)
ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ - ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ

Galatians 4:1-7
My point is this: heirs, as long as they are minors, are no better than slaves, though they are the owners of all the property; but they remain under guardians and trustees until the date set by the father. So with us; while we were minors, we were enslaved to the elemental spirits of the world. But when the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, in order to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as children. And because you are children, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, “Abba! Father!” So you are no longer a slave but a child, and if a child then also an heir, through God.

Luke 2:41-52
Now every year his parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. And when he was twelve years old, they went up as usual for the festival. When the festival was ended and they started to return, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Assuming that he was in the group of travelers, they went a day’s journey. Then they started to look for him among their relatives and friends. When they did not find him, they returned to Jerusalem to search for him. After three days they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. When his parents saw him they were astonished; and his mother said to him, “Child, why have you treated us like this? Look, your father and I have been searching for you in great anxiety.” He said to them, “Why were you searching for me? Did you not know that I must be in my Father’s house?” But they did not understand what he said to them. Then he went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them. His mother treasured all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in years, and in divine and human favor.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 2:41-52
Յիսուսի ծնողները ամէն տարի Զատիկի տօնին, Երուսաղէմ կ’երթային: Երբ Յիսուս տասներկու տարեկան եղաւ, անոնք Երուսաղէմ գացին, ինչպէս տօնին սովորութիւն էր երթալ: Տօնակատարութեան աւարտին, մինչ անոնք կը վերադառնային, Յիսուս մանուկը Երուսաղէմ մնաց: Իր ծնողները չանդրադարձան ասոր: Անոնք կը կարծէին թէ ուղեկիցներուն հետ է: Օրուան մը ճամբայ կտրելէ ետք, սկսան փնտռել Յիսուսը ազգականներու եւ ծանօթներու մօտ:
Երբ չգտան, կրկին Երուսաղէմ դարձան՝ հոն փնտռելու համար զինք: Երեք օր ետք զինք գտան տաճարին մէջ: Անիկա տաճարին ուսուցիչներուն հետ նստած՝ անոնց մտիկ կ’ընէր եւ հարցումներ կ’ուղղէր: Բոլոր անոնք որ իրեն մտիկ կ’ընէին, կը հիանային անոր իմաստութեան եւ տուած պատասխաններուն վրայ:
Ծնողները երբ տեսան Յիսուսը, ապշած մնացին: Իր մայրը ըսաւ.
– Այս ի՞նչ ըրիր մեզի, տղա՛ս. ահա հայրդ ու ես տակնուվրայ եղած՝ քեզ կը փնտռէինք:
Յիսուս ըսաւ անոնց.
– Ինչո՞ւ զիս ուրիշ տեղ կը փնտռէիք. չէի՞ք գիտեր թէ Հօրս տան մէջ պէտք է գտնուիմ:
Սակայն ծնողները այս խօսքերուն իմաստը չհասկցան:
Յետոյ Յիսուս ծնողներուն հետ միասին Նազարէթ գնաց, եւ հնազանդ մնաց անոնց: Իր մայրը այս բոլորը իր սիրտին մէջ կը պահէր: Յիսուս կը զարգանար իմաստութեամբ եւ մարմնով՝ Աստուծոյ եւ մարդոց սիրելի ըլլալով:
 
ՆԱՄԱԿ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 4:1-7
Բայց գիտցէ՛ք նաեւ, թէ ժառանգորդ մը թէպէտ ամբողջ ժառանգութեան իսկական տէրն է, բայց որքան ատեն որ անչափահաս է՝ տարբերութիւն չունի ծառայէ մը, քանի խնամակալներու եւ հոգաբարձուներու ենթակայ է, մինչեւ հասնի իր հօրը որոշած ժամանակակէտը: Նոյնն է մեր ալ պարագան: Որքան ատեն որ հոգեւորապէս անչափահաս էինք՝ բնութեան ոյժերուն կ’ենթարկուէինք ու կը ծառայէինք: Բայց հիմա յարմար ժամանակը հասած համարելով, Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ եւ Աստուծոյ որդիներ դարձնէ: Արդ, որովհետեւ իր որդիներն ենք՝ Աստուած մեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր Որդիին Հոգին, որով զԱստուած «Աբբա», այսինքն «Հայր» կը կոչենք: Ուստի այլեւս ծառայ չէք, այլ՝ որդի. եւ քանի որդի էք՝ Աստուծոյ խոստումը պիտի ժառանգէք:
HOKEHANKISD
In memory of: BISHOP MEGHRIG PARIKIAN (40 Days)
Requested by: His Eminence Archbishop Anoushavan Tanielian, the Religious and the Lay Councils of the Eastern Prelacy. Fr. Hrant and the Board of Trustees.

In memory of: YEGHPAYR KARNIG MEGUERDITCHIAN (40 Days)
Requested by: His Eminence Archbishop Anoushavan Tanielian, the Religious and the Lay Councils of the Eastern Prelacy. Fr. Hrant and the Board of Trustees. Homenetmen Central Executive. Homenetmen Eastern Region. Homenetmen of Detroit.

In memory of: SIRVART MIKAELIAN (7 Days)
Requested by: Fr. Hrant and the Board of Trustees.

In memory of: BEARJ ARSLANIAN (7 Days)
Requested by: Fr. Hrant and the Board of Trustees. Mrs. Alice Kourtjian. Mr. & Mrs. Claude Ohanesian & family. Mr. & Mrs. Ralph Kourtjian & family.

In memory of: RAFFI DERBOGHOSSIAN (1 Year)
Requested by: Sebouh Hatsakordzian.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
COUNCIL OF CONSTANTINOPLE
This Saturday (February 13) the Armenian Church commemorates the 150 Fathers of the Council of Constantinople, the second ecumenical council convened by Emperor Theodosius in 381. This council confirmed the work of the first council at Nicaea, and added five articles to the Nicene Creed regarding the Holy Spirit, the Church, Baptism, and Resurrection. The Council of Constantinople is one of the three ecumenical councils accepted by the Armenian Church.

FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD (DYARNUNTARACH)
This Sunday, February 14, the Armenian Church commemorates the Feast of the Presentation of the Lord to the Temple (Dyarnuntarach in Armenian, which means “bringing forward of the Lord”). This feast always falls on February 14—forty days after the Nativity (January 6). It commemorates the presentation of the Lord to the Temple by Mary and Joseph according to Mosaic law (see Numbers 18:15).

POON PAREGENTAN
This Sunday (February 14) is Poon Paregentan, the eve of Great Lent (Medz Bahk). “Poon” means “real” or “genuine,” and distinguishes this Paregentan from others in the liturgical calendar prior to other periods of fasting. “Paregentan” literally means “good living.”
Poon Paregentan ushers the faithful into the Lenten period of fasting, penance, and reconciliation.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS

Jerry & Sandy Gerjekian request prayers
for the good health and healing of
Roland Falcione.

In honor of Vartanantz & in memory of
Vartan Kupelian
this week's Altar candles are donated by
Kupelian, Der-Stepanian, Hachigian 
& Zennedjian families
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200