E-Newsletter - February 19, 2022
Our Church doors are open to welcome you in person.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Rev. Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, February 20

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, February 21 - (Sts. Mark the Bishop, Plonius the Priest, Cyril and Benjamin the Deacons, and Martyrs Abdelmasih, Ormisdan, and Sayen) Zechariah 8:1-3; Romans 8:28-39; John 15:17-21
  • Tuesday, February 22 - (Sts. Ghevontiank) Wisdom 5:16-23; Isaiah 35:1-2; Isaiah 61:6-7; 1 Peter 1:3-9; Luke 12:4- 10
  • Wednesday, February 23 - Titus 1:12-2:10; John 8:12-20
  • Thursday, February 24 - (Sts. Vartanank) Wisdom 3:1-8; Isaiah 49:8-9; Hebrews 12:1-7; Luke 6:20-26
  • Friday, February 25 - Titus 3:1-15; John 8:21-30
  • Saturday, February 26 - (The 150 Holy Fathers of the Holy Council of Constantinople (381 AD) Ezekiel 3:16-19; 2 Corinthians 6:1-14; Matthew 12:22-32
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, February 20, 2022
Sixth Sunday after Nativity - Զ ԿԻՐԱԿԻ ԾՆՈՒՆԴԷՆ ԵՏՔ

The Epistle of Paul to Titus (1:1-11)
             Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ to further the faith of God’s elect and their knowledge of the truth that leads to godliness—in the hope of eternal life, which God, Who does not lie, promised before the beginning of time, and which now at His appointed season He has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Savior,
To Titus, my true son in our common faith:
Grace and peace from God the Father and Christ Jesus, our Savior.
The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town, as I directed you. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient.
Since an overseer manages God’s household, he must be blameless—not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it.
For there are many rebellious people, full of meaningless talk and   deception, especially those of the circumcision group. They must be silenced, because they are disrupting whole households be teaching things they ought not to teach—and that for the sale of dishonest gain.
The Holy Gospel of Jesus Christ According to John (7:37-52)
             On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, “Let anyone who is thirsty come to Me and drink. Whoever believes in Me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.” By this He meant the Spirit, whom those who believed in Him were later to receive. Up to that time the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified.
On hearing His word, some of the people said, “Surely this man is the Prophet.”
Others said, “He is the Messiah.”
Still other asked, “How can the Messiah come from Galilee? Does not Scripture say that the Messiah will come from David’s descendants and from Bethlehem, the town where David lived?” Thus, the people were divided because of Jesus. Some wanted to seize Him, but no one laid a hand on Him.
             Finally, the temple guards went back to the chief priests and the    Pharisees, who asked them, “Why didn’t you bring Him in?”
             “No one ever spoke the way this man does,” the guards replied.
             “You mean He has deceived you also?” the Pharisees retorted. “Have any of the rulers or of the Pharisees believed in Him? No! This mob that knows nothing of the law—there is a curse on them.”
Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and was one of their own asked, “Does our law condemn a man without first hearing him to find out what he has been doing?”
They replied, “Are you from Galilee, too? Look into it, and you will find that a prophet does not come out of Galilee.”
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ Ա. ՆԱՄԱԿԸ ՏԻՏՈՍԻ (1։1-11)
Ես Պօղոս, Աստուծոյ ծառան եւ Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, կոչուած եմ Աստուծոյ ընտրեալները բերե-լու հաւատքի եւ ճշմարտութեան ճանաչումին, այն ճշմարտութեան՝ որ աստուածպաշտութեամբ կը գտնուի, որպէսզի յաւիտենական կեանքի յոյսը ունենան: Յաւիտենական ժամանակներէն իսկ առաջ՝ անսուտն Աստուած ինք խոստացաւ այդ կեանքը, իսկ հիմա՝ յարմար ժամանակը հասած համարելով՝ այդ խոստումը յայտնեց իր Աւետարանով, որուն քարոզութեան կոչուեցայ մեր փրկիչ Աստուծոյն հրամանով:
Ո՛վ Տիտոս, մեր հասարակաց հաւատքի ճամբով իմ հարազատ որդիս, թող Հայրն Աստուած եւ մեր փրկիչը Քրիստոս Յիսուս շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն քեզի:
Քեզ Կրետէ թողուցի, որպէսզի եկեղեցիին պէտքերը հոգաս եւ զայն կազմակերպես՝ իւրաքանչիւր քաղաքի մէջ երէցներ կարգելով, ինչպէս որ քեզի պատուիրեցի: Երիցութեան թեկնածուն պէտք է անմեղադրելի ըլլայ, մէկ կնոջ այր ըլլայ եւ հաւատացեալ զաւակներ ունենայ, որոնք անառակութեամբ եւ անհնազանդութեամբ ամբաստանուած չըլլան: Արդարեւ, եպիսկոպոսը՝ որպէս Աստուծոյ տնտես, պէտք է անմեղադրելի ըլլայ: Պէտք չէ յանդուգն, բարկացող, գինեմոլ, կռուազան կամ շահամոլ ըլլայ, այլ՝ հիւրասէր, բարին սիրող, զուսպ, արդար, մաքուր եւ ժուժկալ: Պէտք է ամրօրէն պահէ իր սորված վստահելի վարդապետութիւնը, որպէսզի կարենայ ուղիղ ուսուցումով յորդորել ուրիշները եւ յանդիմանել հակառակորդները:
Որովհետեւ բազմաթիւ անհնազանդներ, դատարկախօսներ եւ միտք պղտորողներ կան, մանաւանդ հրէութենէ դարձածներուն մէջ, որոնց բերանը պէտք է փակել, որովհետեւ անոնք ամբողջ տուներ կը քանդեն, շահամոլութենէ տարուած ուսուցանելով բաներ, որ պէտք չէ ուսուցանել:
 
ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (7։37-52)
Տօնին վերջին եւ հանդիսաւոր օրը, Յիսուս ոտքի կանգնած՝ բարձրաձայն կ’ըսէր.
Ով որ ծարաւ է՝ թող ինծի գայ եւ խմէ: Ով որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս Սուրբ գիրքը կ’ըսէ՝ «Անոր սիրտէն կենսատու ջուրի գետեր պիտի բղխին»:
Յիսուս ասիկա կ’ըսէր Հոգիին համար, որ իրեն հաւատացողները պիտի ընդունէին. իսկ Հոգին տակաւին չէր տրուած, քանի Յիսուս փառաւորուած չէր:
 
Ժողովուրդէն ոմանք երբ լսեցին այս խօսքերը, ըսին.
Ասիկա է ճշմարիտ մարգարէն:
Ուրիշներ կ’ըսէին.
Քրիստոսն է:
Իսկ ոմանք ալ կ’ըսէին.
Միթէ Գալիլեայէ՞ն պիտի գայ Քրիստոսը: Սուրբ գիրքը չ’ը՞սեր՝ թէ Քրիստոս Դաւիթ թագաւորի սերունդէն պիտի ըլլայ եւ Դաւիթի քաղաքին՝ Բեթլեհէմի մէջ պիտի ծնի:
Եւ Յիսուսի պատճառով տարակարծութիւններ յառաջ եկան ժողովուրդին մէջ: Ոմանք ուզեցին ձերբակալել զինք, բայց ոչ ոք համարձակեցաւ ձեռք զարնել:
Երբ տաճարին պահակները վերադարձան, աւագ քահանաներն ու Փարիսեցիները հարցուցին անոնց.
Ինչո՞ւ զինք հոս չբերիք:
Պահակները պատասխանեցին.
Այս մարդուն պէս խօսող երբեք չենք տեսած:
Փարիսեցիները ըսին.
Ի՞նչ, դո՞ւք ալ խաբուեցաք: Իշխանաւորներէն կամ Փարիսեցիներէն ոեւէ մէկը հաւատա՞ց անոր: Մեր Օրէնքը չգիտցող տգէտ ամբոխը միայն հաւատաց: Անոնք արդէն իսկ նզովուած են:
Նիկոդեմոս, Փարիսեցիներէն մէկը, որ նախապէս գիշերով եկած էր Յիսուսի մօտ, ըսաւ անոնց.
Արդեօք մեր Օրէնքը մարդս կը դատէ՞ նախքան զինք լսելը եւ գիտնալը թէ ի՛նչ ըրած է:
Անոնք պատասխանեցին Նիկոդեմոսի.
Միթէ դո՞ւն ալ Գալիլեայէն ես. քննէ՛ Սուրբ գիրքերը եւ պիտի տեսնես, թէ Գալիլեայէն մարգարէ չ’ելլեր:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
Feast of Sts. Ghevontians and Feast of Sts. Vartanants

Sts. Vartanants is the feast day that is celebrated by Armenians both as a religious and nationalistic holiday. It’s the day that symbolized our people’s will to adhere to our faith and also to self-determination and independence.  
    By the mid 400s, Christianity was well established in Armenia as the national religion. Sts. Thadeus and Barthalemew had preached throughout the land and converted most. Mesrob Mashdots had invented the Armenian alphabet. Following the order of Catholicos St. Sahag Bartev, he had gone on to translate the Holy Bible into Armenian. Also at this time, Armenia had fallen under Persian rule. The Persian ruler, Yazdigerd II, tried to bribe Armenians with promises of wealth and status if only they would abandon their religion and swear their allegiance to him.  All attempts were futile. Christianity continued to spread fervently throughout the Armenian lands. Yazdigerd II was not to concede defeat. He levied heavy taxes on Armenians; demoted all leaders and replaced them with men of his choosing; and replaced the military commander of the Armenian lands, Vahan Amatuni - considered the protector and father of Christian Armenians - with a Persian governor. Armenians were given an ultimatum – convert to Zoroastrianism or continue to be taxed out of home and hearth. 
Armenian leaders convened and sent a letter to the Persian King stating their vehement adherence to our Christian faith - further infuriating the King. Once all diplomatic efforts had failed, Commander Vartan Mamigonian amassed an army of 66,000 princes, soldiers, laborers, peasants, women, and girls who headed to battle against the 220,000 strong Persian army. The evening before the battle, the priest Ghevont granted absolution and administered communion to the soldiers. 
    On May 26, 451, in the field of Avarayr, our people fought gallantly for the preservation of our faith and independence. Over 1,000 lost their lives, including Vartan Mamigonian.
    This day is a commemoration of not only Vartan but also all who fell with him in that battle. For that reason it is Saints Vartanants.
REQUIEM REQUESTS
In conjunction with the Ghevontiants commemoration, Prelacy
parishes will observe a special requiem service today in memory of the deceased clergy who served the Prelacy.
Remembered with gratitude and honor.
 
His Holiness Catholicos Zareh I. His Holiness Catholicos Khoren I. His Holiness Catholicos Karekin I, Supreme Patriarch of all Armenians. Archbishop Hrant Khatchadourian. Archbishop Mesrob Ashjian. Archbishop Sumbat Lapajian. Bishop Meghrig Parikian. V. Rev. Fr. Vaghinag Sisagian. V. Rev. Fr. Ghevont Martougesian. V. Rev. Fr. Nishan Papazian. V. Rev. Fr. Barouyr Ekmekjian. V. Rev. Fr. Oshagan Minasian. Rev. Fr. Mesrob Amrigian. Rev. Fr. Arsen Varjabedian. Rev. Fr. Mateos Mannigian. Rev. Fr. Bedros Mampreian. Rev. Fr. Stepanos Garabedian. Rev. Fr. Mesrob Der Hovanesian. Rev. Fr. Houssig Naghnikian. Rev. Fr. Adom Melikian. Rev. Fr. Yeghishe Kasbarian. Rev. Fr. Ghevont Khosrovian. Rev. Fr. Bedros Kasarjian. Rev. Fr. Sahag Balian. Rev. Fr. Ghevont Papazian. Rev. Fr. Papken Kasbarian. Rev. Fr. Sahag Yeghigyan. Rev. Fr. Nerses Shahinian. Rev. Fr. Bsag Sarkisian. Rev. Fr. Yeghishe Mkitarian. Rev. Fr. Souren Papakhian. Rev. Fr. Arsen Simeoniantz. Rev. Fr. Movses Der Stepanian. Rev. Fr. 
Mampre Biberian. Rev. Fr. Khachadour Giragossian. Rev. Fr. Yervant Yeretzian. Rev. Fr. Gomidas Der Torosian. Rev. Fr. Movses Shrikian. Rev. Fr. Dickran Khoyan. Rev. Fr. Smpad Der Mekhsian. Rev. Fr. Vahan Ghazarian. Rev. Fr. Ashod Kochian. Rev. Fr. Arshavir Sevdalian. Rev. Fr. Kourken Yaralian. Rev. Fr. Arsen Hagopian. Rev. Fr. Sarkis Antreasian. Rev. Fr. Sahag Andekian. Rev. Fr. Hmayag Minoyan. Rev. Fr. Krikor Hairabedian. Rev. Fr. Asoghik Kiledjian. Rev. Fr. Varant Bedrosian. Rev. Fr. Sahag Vertanessian. Rev. Fr. Vartan Kassabian. Rev. Fr. Torkom Hagopian. Rev. Fr. Anoushavan Artinian. Rev. Fr. Geghart Baboghlian. Rev. Fr. Arshag Daghlian. Rev. Fr. Vatche Naccachian. Rev. Fr. Vahrich Shirinian. Rev. Fr. Vartan Arakelian. Rev. Fr. Gorun Shrikian. Rev. Fr. Zaven Poladian. Rev. Fr. Armen Ishkhanian. Rev. Fr. Mesrob Tashjian. Rev. Fr. Nareg Shrikian. Rev. Fr. Moushegh Der Kalousdian.

In memory of: Claude Ohanessian, 7 days (Illinois)
Requested by: Dick Maloian and family.

In memory of: Mitch Kehetian
Requested by: Rose Kehetian. Grace Kehetian, Johnny Kulegian, Michael Kulegian. Janet Haroian, Melanie Haroian, Stephen Haroian. Karen Kehetian. Karen Goulasarian. Harry & Margo Derderian.  

In memory of: Habib Sabbagh, 4 years
Requested by: His children.

In memory of: Sara Kachadoorian Sass, 3 years
Requested by: Christine R. Sheremeta, James Sass, Gregory Sheremeta.

In memory of: Garabed Kachadoorian, 21 years. Anahid Kachadoorian, 13 years
Requested by: Ara Kachadoorian. Dave and Cindy Yangouyian.

In memory of: Antranig Sarkissian, 33 years. Valentin Sarkissian, 5 years
Requested by: Toros, Nargeze, and Anto Sarkissian. Sarkis, Deana, and Talene Sarkissian. Maida Injeyan. Sebouh Sarkissian. Yervant and Mary Bedikian. Laura Negosian-Lucassian.

In memory of: Zabel Vartanian, 10 years
Requested by: Mariam, George, Zabel, Jay, Lucas, Shelby and Tyler.
 
 May the Lord illuminate their souls and may they rest in peace.
 If you’d like to request a requiem prayer in memory of your loved ones, and/or would like to sponsor the altar flowers, candles, or incense, please submit your request through the church’s website, saintsarkis.org, or by calling the church office at 313-336-6200 by noon on Thursday.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
The flowers adorning the altar this Sunday
are donated by the family of
Alice Kalustian,
in her memory. 
May she rest in peace.
The altar candles this Sunday are donated in loving memory of
Virgina P. Kalajian,
who passed away on February 15, 2021,
by her children, Richard L. Kalajian,
Renee Anoush Kalajian,
Richard and Melinda Kalajian

Prayers are requested for the good health and strength of
Karen Kehetian
by Rose, Grace, and Janet Kehetian
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS
The Central Executive is excited to announce that AYF Camp Haiastan Staff applications for the 2022 season are now open!
AYF Camp Haiastan has played a large role in many of our lives, both as young Armenians and AYF members. We encourage all of our members to take advantage of this amazing leadership opportunity, which also serves as a way to give back to the Camp that gifted us many lifelong friendships and memories. We are the current leaders of our younger generation, and we must ensure they are taught to never stop working towards our goal of a united,
free, and independent Armenia.

Dates for the sessions of 2022 camping seasons are:

Staff Week: June 19 - June 25
Teen Session: June 26 - July 9
Day Camp: June 27 - July 1
Session One: July 10 - July 23
Session Two: July 24 - August 6
Session Three: August 7 - August 20

Deadlines:
February 11th - Summer & Day Camp Directors
March 1st - Specialty Positions (Nurse, Head Cook, Head Counselor, Assistant Cook, Aquatics
Director, Lifeguard, Armenian School Teacher)
March 14th - Counselors & Staff In-Training (SIT)
For any questions please reach out to U. Kenar Charchaflian at execdirector@camphaiastan.org or via phone at (508) 520-1312.
Ընկերական Ջերմ Բարեւներով / Ungeragan Cherm Parevnerov,
Հ.Ե.Դ. Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Շրջանի Կեդրոնական Վարչութիւն
AYF-YOARF Central Executive, Eastern Region USA
The Armenian Genocide Education Committee (AGEC) of Michigan continues to pursue its mission to facilitate the teaching of the Armenian Genocide in Middle and High Schools across the state, as mandated by state legislation. Our goal is to eventually reach out to all school districts as well as private schools in the state to assist with teacher training and resources needed to teach about the Armenian Genocide in accordance with the requirements of the said law.
The AGEC is seeking volunteers among teachers, school administrators, superintendents, experts in professional development, and other interested individuals with the necessary enthusiasm and contacts to act as ambassadors to connect with districts, schools, and teachers across the state.

Our desire is to establish a network which will help the Committee
a) organize teacher training workshops on the Armenian Genocide, and
b) make teaching resources on this topic available to schools across the state.

If you are interested in attending a brainstorming session via zoom on this issue in the coming weeks, please email Richard Norsigian at rnorsigian@gmail.com.
You are welcome to share this message with friends and colleagues who also may be interested.
ARS of Eastern USA Launches "Share the Love" Campaign for the Month of February

To celebrate the month of Love, the ARS of Eastern USA has launched its “Share the Love” Fundraising Campaign to collect donations in support of the “Hot Meal Program” for the Armenian communities of Lebanon and Syria.

Through the Hot Meal Program, volunteers at the Armenian Relief Cross of Lebanon (ARCL) and the Armenian Relief Cross of Syria (ARCS) prepare hot meals for community members who are struggling to put food on their tables. In Lebanon, the ARCL serves 800 meals to community members once a week, and in Syria, the ARCS provides 350 meals to community members, twice a week.
To donate by mail, please make checks payable to the ARS of Eastern USA and mail it to 80 Bigelow Ave. Suite 200, Watertown, MA 02472.
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200