E-Newsletter - February 26, 2022
Our Church doors are open to welcome you in person.

Morning Service 9:15 a.m.
Divine Liturgy 10:00 a.m.

Rev. Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, February 27

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, February 28 - First day of Lent Isaiah 1:16-20
  • Tuesday, March 1 - Ezekiel 18:20-23
  • Wednesday, March 2 - Ezekiel 18:20-23
  • Thursday, March 3 - Romans 6:3-14
  • Friday, March 4 - Deuteronomy 6:4-7:10; Job 6:13-7:13; Isaiah 40:1-8
  • Saturday, March 5 -St. Theodore the Warrior Wisdom 8:19-9:5; Isaiah 62:6-9; Romans 8:28-39; Matthew 10:16-22
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, February 27, 2022
Poon Paregentan (Eve of Great Lent)Բուն Բարեկենդան


The Epistle of Paul to the Romans 13:11-14:23
 
                And do this, understanding the present time: The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over; the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently, as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh.
                 Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. Who are you to judge someone else’s servant? To their own master, servants stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand.
                 One person considers one day more sacred than another; another
considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Whoever regards one day as special does so to the Lord. Whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God; and whoever abstains does so to the Lord and gives thanks to God. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live, we live for the Lord; and if we die, we die for the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both the dead and the living.
                  You, then, why do you judge your brother or sister? Or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God’s judgment seat. It is written: ‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before Me; every tongue will acknowledge God.’”
                  So then, each of us will give an account of ourselves to God.  Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself. But if anyone regards something as unclean, then for that
person it is unclean. If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not by your eating destroy someone for whom Christ died. Therefore, do not let what you know is good be spoken of as evil. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of
righteousness, peace and joy in the Holy Spirit, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval.
                  Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to
 mutual edification. Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother or sister to fall.
                  So, whatever you believe about these things keep between yourself and God. Blessed is the one who does not condemn himself by what he approves. But whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith; and everything that does not come from faith is sin.

Պօղոս Առաքեալի Նամակը Հռոմայեցիներուն 13:11-14:23

Սիրոյ այս սկզբունքով ընթացէք, գիտնալով թէ ի՛նչ ժամանակի մէջ կ’ապրինք: Ժամանակն է որ քունը թօթափենք եւ արթննանք, որովհետեւ հիմա փրկութիւնը աւելի մօտ է մեզի, քան այն ատեն՝ երբ հաւատացինք: Գիշերը ահա կ’անցնի եւ ցերեկը մօտ է: Ուստի խաւարի գործերէն հեռանանք եւ լոյսի զէնքերը մեր վրայ առնենք, ապրելու համար այնպէս՝ ինչպէս վայել է լոյսի մէջ քալողներուն, փոխանակ անառակութեամբ, արբեցութեամբ, խառնակեցութեամբ ու պղծութեամբ, կամ նախանձով ու հակառակութեամբ ապրելու: Տէր Յիսուս Քրիստոսի նկարագիրը ձեր վրայ առէք, եւ մարմնի ցանկութիւնները կատարելու հետամուտ մի՛ ըլլաք:
 
Հաւատքի մէջ տկարացած մէկը ընդունեցէք՝ առանց իր խիղճը տանջող կասկածները քննադատելու: Օրինակ, մէկը կը հաւատայ՝ թէ ամէն ինչ կարելի է ուտել: Ուրիշ մը, որ կասկած ունի այդ մասին, բան­ջարեղէն կ’ուտէ միայն: Ամէն ինչ ուտողը թող չարհամարհէ չուտողը, իսկ չուտողը թող չքննադատէ ուտողը, որովհետեւ Աստուած զայն ընդուներ է: Ո՞վ ես դուն, որ Աստուծոյ ծառան կը դատես: Տէրը ի՛նք միայն գիտէ՝ իր հաւատքին մէջ կանգո՞ւն է անիկա, թէ ինկած: Բայց վստահ եղէք որ կանգուն պիտի մնայ, որովհետեւ Տէրը կրնայ զայն կանգուն պահել:
 
Նոյնպէս, ոմանք կը խորհին՝ թէ զԱստուած պաշտելու համար այսինչ օրը աւելի կարեւոր է քան միւս օրը, մինչ ուրիշներու համար բոլոր օրերը նոյնն են: Իւրաքանչիւրը թող իր համոզումը պահէ: Կը բաւէ որ թէ՛ յատուկ օր մը փնտռողը եւ թէ՛ օրերու միջեւ խտրութիւն չդնողը երկուքն ալ Տէրը պատուել կը խորհին: Նոյնպէս ալ, թէ՛ ամէն ինչ ուտողը Տէրը կը պատուէ եւ թէ՛ չուտողը, երբ երկուքն ալ Աստուծոյ գոհութիւն կը յայտնեն:
 
Մեզմէ ոեւէ մէկը ինքն իր անձին համար չ’ապրիր, ո՛չ ալ ինքն իրեն համար կը մեռնի: Եթէ կ’ապրինք՝ Տիրոջ համար կ’ապրինք, եւ եթէ կը մեռնինք՝ Տիրոջ համար կը մեռնինք, որ կը նշանակէ թէ՝ ըլլա՛յ կեանքի եւ ըլլա՛յ մահուան մէջ՝ Տիրոջ կը պատկանինք: Ատոր համար ալ Քրիստոս մեռաւ եւ վերակենդանացաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ բոլորին, թէ՛ ապրողներուն եւ թէ՛ մեռածներուն հաւասարապէս: Ինչո՞ւ կը դատես ուրեմն եղբայրդ, կամ ինչո՞ւ զայն կ’արհամարհես: Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք, որովհետեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է.-
            «Ես ինձմով կ’երդնում,- կ’ըսէ Տէրը,-
որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի առջեւս
եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի
թէ ես եմ Աստուածը»:
 
Քանի ուրեմն մեզմէ իւրաքանչիւրը իր անձին համար հաշիւ պիտի տայ Աստուծոյ, այսուհետեւ դադրի՛նք իրար քննադատելէ, եւ փոխարէնը ջանանք մեր եղբայրներուն գայթակղութեան եւ մեղանչումին պատճառ չդառնալ:
Յիսուս Քրիստոսով հետեւեալը ապահովապէս գիտեմ, թէ ինքնին պիղծ բան չկայ: Բան մը պիղծ կ’ըլլայ ա՛յն մարդուն համար, որ զայն պիղծ կը համարէ: Եթէ գիտես
թէ քու ուտելովդ եղբօրդ խղճմտանքը կը վիրա­ւորես, սիրով շարժած չես ըլլար՝ երբ ուտես: Քու կերակուրովդ պատճառ մի՛ դառնար որ կորսուի եղբայրդ, որուն համար Քրիստոս իր կեանքը տուաւ: Առիթ մի՛ տար որ բարի եւ ուղիղ սեպած բանդ հայհոյութեան պատճառ դառնայ: Որովհետեւ Աստուծոյ արքայութիւնը կերակուր կամ ըմպելիք չէ, այլ՝ արդարութիւն, խաղաղութիւն եւ խնդութիւն՝ Սուրբ Հոգիէն տրուած: Եւ ով որ ասոնցմով կը ծառայէ Քրիստոսի, անիկա Աստուծոյ հաճելի եւ մարդոց գովելի կ’ըլլայ:
 
Արդ, այսուհետեւ խաղաղութիւն փնտռենք եւ աշխատինք իրարու հաւատքը ամրապնդել: Չըլլա՛յ որ կերակուրի պատճառով Աստուծոյ գործը քանդես: Ամէն բան ինքնին մաքուր է. բայց սխալ է բան մը ուտել, երբ ատիկա ուրիշ մը կը գայթակղեցնէ: Աւելի ճիշդ է՝ ո՛չ միս ուտել, ո՛չ գինի խմել, ո՛չ ալ ուրիշ ոեւէ բան ընել՝ որով եղբայրդ կը գլորի կամ կը գայթակղի կամ կը տկարանայ: Այս մասին քու համոզումդ՝ քու եւ Աստուծոյ միջեւ թող մնայ: Երանի՜ անոր որ ինքզինքը դատապարտութեան չ’ենթարկեր այնպիսի բաներով՝ որով իր ընկերոջ փորձութեան պատճառ կ’ըլլայ: Միւս կողմէ, եթէ մէկը կասկած ունի իր կերածին անմաքրութեան մասին, Աստուծոյ դատապարտութեան ենթակայ է՝ եթէ ուտէ, որովհետեւ իր արարքը հա­ւատքի արդիւնք չէ: Եւ ինչ որ հաւատքէն չի գար՝ մեղք է:


The Gospel of Jesus Christ According to Matthew 6:1-21
 
              “Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.
              “So, when you give to the needy, do not announce it with
trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, Who sees what is done in secret, will reward you.
            “And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, Who is unseen. Then your Father, Who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him.
             “This, then, is how you should pray: “‘Our Father in heaven,
hallowed be Your name, Your kingdom come, Your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.’
            For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins.
              “When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are
fasting, but only to your Father, Who is unseen; and your Father, Who sees what is done in secret, will reward you.
   “Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and
vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for
yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.

Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանը Ըստ Մատթէոս 6:1-21
 
Զգո՜յշ, Աստուծոյ հանդէպ ձեր պարտաւորութիւնները մարդոց ներկայութեան մի՛ կատարէք ցոյցի համար, որովհետեւ այդ պարագային վարձատրութիւն պիտի չստանաք ձեր երկնաւոր Հօրմէն:
 
Երբ ողորմութիւն կ’ուզես տալ, փող ու թմբուկով մի՛ ըներ՝ մարդոց ուշադրութիւնը գրաւելու համար, ինչպէս կեղծաւորները կ’ընեն ժողովարաններու մէջ եւ հրապարակներու վրայ՝ մարդոցմէ փառաւորուելու ակնկալութեամբ: Վստա՛հ եղէք, միայն ատիկա է անոնց վարձատրութիւնը: Ընդհակառակը, երբ դուն ողորմութիւն կու տաս, ձախ ձեռքդ թող չգիտնա՛յ թէ ինչ կ’ընէ աջ ձեռքդ: Այսպիսով ողորմութիւնդ գաղտնի ըրած կ’ըլլաս, եւ քու երկնաւոր Հայրդ, որ անտեսանելի է եւ կը տեսնէ կատարածդ, քեզ պիտի վարձատրէ յայտնապէս:
 
Նմանապէս, երբ կ’աղօթես՝ կեղծաւորներուն մի՛ նմանիր, որոնք կը սիրեն ժողովարաններու մէջ եւ հրապարակներու անկիւնները կեցած աղօթել, որպէսզի մարդիկ իրենց աղօթելը տեսնեն: Վստահ եղէք, միայն ատիկա է անոնց վարձատրութիւնը: Դուն երբ կ’աղօթես՝ մտի՛ր սենեակդ, գոցէ՛ դուռը եւ ծածուկ կերպով աղօթէ քու երկնաւոր Հօրդ: Եւ Հայրդ որ անտեսանելի է ու կը տեսնէ կատարածդ, քեզի պիտի հատուցանէ յայտնապէս:
Տակաւին, երբ կ’աղօթէք, մի՛ շատախօսէք հեթանոսներուն նման, որոնք կը կարծեն որ եթէ շատ խնդրեն՝ լսելի պիտի դառնան: Արդ, մի՛ նմանիք անոնց, որովհետեւ ձեր Հայրը գիտէ ինչ որ պէտք է ձեզի, նոյնիսկ երբ տակաւին իրմէ խնդրած չէք: Ուրեմն այսպէս աղօթեցէք.-
    Հայր մեր երկնաւոր,
սրբաբանուի՛ անունդ.
թող գայ արքայութիւնդ,
թող կատարուի քու կամքդ,
ինչպէս որ երկինքի մէջ՝
այնպէս ալ երկրի վրայ:
    Ամենօրեայ մեր հացը
այսօր եւս մեզի տուր:
    Ներէ՛ մեր յանցանքները,
ինչպէս որ մենք կը ներենք
անոնց՝ որոնք մեզի դէմ
նոյնպէս յանցանք գործած են։
    Եւ թոյլ մի՛ տար
որ փորձութեան մէջ իյնանք.
այլ մեզ չարէն ազատէ՛:
    Որովհետեւ քուկդ են միշտ
արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը։ Ամէն:
Որովհետեւ եթէ մարդոց ներէք իրենց յանցանքները, ձեր երկնաւոր Հայրն ալ պիտի ներէ ձեզի: Իսկ եթէ մարդոց չնե-րէք իրենց յանցանքները, ձեր Հայրն ալ պիտի չներէ ձեր յանցանքները:
 
Երբ ծոմ կը պահէք, տրտումերես մի՛ ըլլաք կեղծաւորնե-րուն նման, որոնք իրենց երեսը կը կախեն, որպէսզի մարդոց ցոյց տան թէ ծոմ կը պահեն: Վստահ եղէք, միայն ատիկա է անոնց վարձատրութիւնը: 
Ընդհակառակը, երբ դուն ծոմ կը պահես, օծէ՛ գլուխդ եւ լուա՛ երեսդ, որպէսզի մարդիկ չտեսնեն թէ ծոմ կը պահես, այլ՝ միայն Հայրը, որ անտեսանելի է. եւ Հայրդ, որ կը տեսնէ կատա-րածդ, քեզ պիտի վարձատրէ յայտնապէս:
 
Ձեր հարստութիւնը մի՛ դիզէք երկրի վրայ, ուր ցեցն ու ժանգը կը փճացնեն եւ կամ գողերը պատը քանդելով ներս կը մտնեն ու կը գողնան զայն: Այլ ձեր հարստութիւնը դիզեցէք երկինքի մէջ, ուր ցեցն ու ժանգը չեն կրնար փճացնել զայն, եւ ոչ ալ գողերը կրնան պատը քանդելով ներս մտնել եւ գողնալ: Որովհետեւ ձեր հարստութիւնը ո՛ւր որ է, հոն կ’ըլլայ նաեւ ձեր սիրտը:
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
Poon Paregentan (Eve of Great Lent)
 
This Sunday (February 27) is Poon Paregentan, the eve of Great Lent (Medz Bahk). Poon means “real” or “genuine,” and distinguishes this
Paregentan from others in the liturgical calendar prior to other periods of
fasting. Paregentan literally means “good living.”
 
Poon Paregentan ushers the faithful into the Lenten period of prayer, fasting, penance, devotion, and reflection. It continues for 40 days until the Friday before the commemoration of the raising of Lazarus on the Saturday before Palm Sunday. It is a very personal spiritual journey that is based on the 40 days Christ spent in the wilderness following his baptism. A new period of fasting is observed during Holy Week. 
 
Poon Paregentan is marked with good and abundant food,
merriment, entertainment, and festivities of various kinds.
Traditionally, all the food in the house that is forbidden during Lent would be consumed on Paregentan or given to non-Christian neighbors. During Lent all animal products, including dairy and eggs, are forbidden. The earliest Armenian tradition was even stricter and was referred to as Aghouhatz (salt and bread)
because of its stringent restrictions.
 
“Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. He fasted forty days and forty nights, and afterward he was famished.”
(Matthew 4:1-2)
REQUIEM REQUESTS
In memory of: Armenians who were massacred by Azerbaijan in the towns of Sumgait, Baku, and Kirovabad February 26 - 28, 1988. 
Requested by: His Eminence Archbishop Anoushavan Tanielian, the Religious and the Lay Councils of the Eastern Prelacy. Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church and all its auxiliary bodies. ACC Detroit. 

In memory of: All Deceased Armenian Relief Society Members and Benefactors. ARS Founder E. Agnouni (Khatchadour Maloumian). ARS Benefactors: Sophia and Levon Hagopian, George and Beatrice Lazarian, Karekin and Virginia Seroonian, Samuel and Agnes Eremian, Araxie Proodian, Ungerouhi Haiganoush Garabedian, Doris Norian Lentz, Ungerouhi Alice Norian, Arpcase Kilerjian, Hagop "Jack" and Pearl Mooradian, Alice Haigazian Berman, Genevieve Yegeshian, Unger Yervant and Helen Terzian, Unger Albert and Ungerouhi Queenie Bagian, Kirakos Vapurciyan, Gourgen Assaturian and Margaret Assaturian, Katherine P. Tayian. Local member: Minnie Shoushanian – Sybille Chapter
Requested by: Prelate Anoushavan Tanielian, Father Hrant Kevorkian, ARS Mid Council and the five ARS chapters of the greater Detroit area, The Board of Trustees of St. Sarkis Church and all its auxiliary bodies.
 
In memory of:  Alice Kalustian, 7 days
Requested by:   Tammy Kalustian.  Grandchildren, Alicia, Patricia, Andon, Jake, Nico.  Father Hrant and the Board of Trustees of St. Sarkis Church.  

In memory of:  Richard Yeramian, 40 days
Requested by:  Michelle Yeramian.  Shelly Maples. Carra Yeramian.  Jennifer Rod.  Julie Pierse. Virginia Bagdasianian. Ara and Krista Tossounian and family.  Michael, Valerie, Sareen, Talar and Alique Bagdasarian.  Ross Bagdasarian. Richard and Dorian Keshgegian and  Avi, Datev, Karine, Aram, Anto.  Eric Avedesian and Laura Thomas. Vergin Tossounian.

In memory of:  Mitch Shoushanian, brother, uncle, great uncle, friend, 40 days
Requested by:  Diana and Marty Shoushanian.  Kenny and Sonig Simonian.  Christopher, Sona, Nikolas and Jack Manzo.  Koko, Elizabeth, Talia, Gasia, and Armen Oknayan.  Andrew, Karen, Nadine, Martin Mitchell, and Zaven Shoushanian.  Ganelle Shooshanian.  Mark and Barb Shooshanian.  Marla Sherlock.  Myra and Rich Payne.  Maria Shooshanian.  Matt and Jennifer Shooshanian.  Dr. John and Suzan, Danielle, and Alexander Zazaian.  Greg and Karen Movsesian. Dickran and Elizabeth Kamar.  Harry and Laurie Dakesian and family.  Anna Movsesian.  Mark Movsesian.  Hachig & Christine Kazarian.  Vicki Carlin.  Michael and Karen Kazarian and family. Dionisopoulos family.  Phillip and Cynthia Kashigian.  Jim and Patricia Stamboulian and family.  Alexandria and Adam Kotlarek.  Taleen and Andrew Kmita.   Zee, Susan and Diane Sarkesian.  Mike and Sandi Keossian.  Annette and Rob Farkas and family.  Paul and Anoush Korian.  Ara and Della Topouzian and family.  Jerry and Sandy Gerjekian. 

In memory of:  Parents, grandparents, great-grandparents and great-great-grandparents. Sona and Mesrop Shoushanian. Hrepsima and Mousheg Keossian.  Vartouhi and Armenag Keteyian. Vergin and Dickran Aranosian.  Zarrouhe and Jack Shoushanian. Satenig and Barkev Aranosian
Requested by:  Requested by:  Diana and Marty Shoushanian.  Christopher, Sona, Nikolas and Jack Manzo.  Koko, Elizabeth, Talia, Gasia, and Armen Oknayan.  Andrew, Karen, Nadine, Martin Mitchell, and Zaven Shoushanian.

In memory of:  Pearl Mooradian, 5 years
Requested by:  Seibert family.  Mooradian family.

In memory of:  Avedis Tcholakian, father, father-in-law, grandfather, 40 years. Hagop Pentezian, uncle, 40 days. Araxie Keshishian, mother, mother-in-law, grandmother, khenamee. All deceased members of the Tcholakian, Pentezian, Hanoyan, and Keshishian families
Requested by:  Arsen and Shoghig Terjimanian and family.  Sarkis and Hourig Tcholakian and family.  Vasken and Annette Cholakian and family.  Rafi and Seran Tcholakian and family.

In memory of:  Bedros Dervartanian, father. Zarouhi Dervartanian, mother. Nver Dervartanian, sister. Hagop Khatchig Shannakian, cousin. All deceased members of the Dervartanian and Shannakian families
Requested by:  Ovsanna, Hermine, Anahid and Mher Dervartanian.

In memory of:  Margaret Gumushian, 56 years. Charles Gumushian, 20 years
Requested by:  Rick and Linda Gumushian Spranger.

In memory of:  Lucia and Khoren Garabedian
Requested by:  Arpine Brajkovich.

In memory of:  Garabed Gedigian. Mariam Gedigian. Azadouhie Gedigian. Krikor Kasbarian. Ovsanna Kasbarian. Bedros Bogosian. Azniv Bogosian. Dicron Tafralian. David Matigian
Requested by:  Narses and Alice Gedigian
 
 May the Lord illuminate their souls and may they rest in peace.
 If you’d like to request a requiem prayer in memory of your loved ones, and/or would like to sponsor the altar flowers, candles, or incense, please submit your request through the church’s website, saintsarkis.org, or by calling the church office at 313-336-6200 by noon on Thursday.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
The flowers adorning the Holy Altar this Sunday are donated by the family of
Mitch Shoushanian
in his memory.

May he rest in peace.
The altar candles this Sunday are donated in loving memory of
Virgina P. Kalajian,
who passed away on February 15, 2021,
by her children, Richard L. Kalajian,
Renee Anoush Kalajian,
Richard and Melinda Kalajian

and

In honor of Vartanantz & in memory of
Vartan Kupelian
this week's altar candles are donated by
Bydzar & Lisa Anahid Kupelian . 
Bedig, Kathy, Lauren & Pierce Kupelian
The incense this Sunday is donated by
Ned and Aroxie Apigian
on what would have been the 100th birthday
(on 2-22-22) of their brother-in-law,
Art (Arakel) Noubarian
of Niagara Falls, New York. 
He passed away while playing in a band the day
after his 51st birthday. 

Prayers are requested for the good health and strength of
Karen Kehetian
by Rose, Grace, and Janet Kehetian
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS
The Central Executive is excited to announce that AYF Camp Haiastan Staff applications for the 2022 season are now open!
AYF Camp Haiastan has played a large role in many of our lives, both as young Armenians and AYF members. We encourage all of our members to take advantage of this amazing leadership opportunity, which also serves as a way to give back to the Camp that gifted us many lifelong friendships and memories. We are the current leaders of our younger generation, and we must ensure they are taught to never stop working towards our goal of a united,
free, and independent Armenia.

Dates for the sessions of 2022 camping seasons are:

Staff Week: June 19 - June 25
Teen Session: June 26 - July 9
Day Camp: June 27 - July 1
Session One: July 10 - July 23
Session Two: July 24 - August 6
Session Three: August 7 - August 20

Deadlines:
February 11th - Summer & Day Camp Directors
March 1st - Specialty Positions (Nurse, Head Cook, Head Counselor, Assistant Cook, Aquatics
Director, Lifeguard, Armenian School Teacher)
March 14th - Counselors & Staff In-Training (SIT)
For any questions please reach out to U. Kenar Charchaflian at execdirector@camphaiastan.org or via phone at (508) 520-1312.
Ընկերական Ջերմ Բարեւներով / Ungeragan Cherm Parevnerov,
Հ.Ե.Դ. Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Շրջանի Կեդրոնական Վարչութիւն
AYF-YOARF Central Executive, Eastern Region USA
The Armenian Genocide Education Committee (AGEC) of Michigan continues to pursue its mission to facilitate the teaching of the Armenian Genocide in Middle and High Schools across the state, as mandated by state legislation. Our goal is to eventually reach out to all school districts as well as private schools in the state to assist with teacher training and resources needed to teach about the Armenian Genocide in accordance with the requirements of the said law.
The AGEC is seeking volunteers among teachers, school administrators, superintendents, experts in professional development, and other interested individuals with the necessary enthusiasm and contacts to act as ambassadors to connect with districts, schools, and teachers across the state.

Our desire is to establish a network which will help the Committee
a) organize teacher training workshops on the Armenian Genocide, and
b) make teaching resources on this topic available to schools across the state.

If you are interested in attending a brainstorming session via zoom on this issue in the coming weeks, please email Richard Norsigian at rnorsigian@gmail.com.
You are welcome to share this message with friends and colleagues who also may be interested.
ARS of Eastern USA Launches "Share the Love" Campaign for the Month of February

To celebrate the month of Love, the ARS of Eastern USA has launched its “Share the Love” Fundraising Campaign to collect donations in support of the “Hot Meal Program” for the Armenian communities of Lebanon and Syria.

Through the Hot Meal Program, volunteers at the Armenian Relief Cross of Lebanon (ARCL) and the Armenian Relief Cross of Syria (ARCS) prepare hot meals for community members who are struggling to put food on their tables. In Lebanon, the ARCL serves 800 meals to community members once a week, and in Syria, the ARCS provides 350 meals to community members, twice a week.
To donate by mail, please make checks payable to the ARS of Eastern USA and mail it to 80 Bigelow Ave. Suite 200, Watertown, MA 02472.
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200