E-Newsletter - February 27, 2021
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Morning Lenten Service: 10:00 am
Friday Evening Lenten Service: 7:00 pm

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
THIRD WEEK OF GREAT LENT
Great Lent (Medz Bahk or Karasnortk) began on Monday, February 15. Great Lent is the longest of the fasts in the liturgical calendar. It begins on the Monday immediately following Paregentan and continues for 40 days until the Friday before the commemoration of the raising of Lazarus on the Saturday before Palm Sunday. A new period of fasting is observed during Holy Week.

Great Lent, a time of prayer, penance, abstinence, and devotion, is a very personal spiritual journey that is based on the 40 days Christ spent in the wilderness following his baptism. “Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. He fasted forty days and forty nights, and afterward he was famished.” (Matthew 4:1-2)
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, February 28

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, March 1: Colossians 2:8-3:4
  • Tuesday, March 2: Hebrews 11:1-31
  • Wednesday, March 3: Exodus 2:23-3:15; Joel 2:21-32
  • Thursday, March 4: Isaiah 45:17-26; Ephesians 3:14-4:13
  • Friday, March 5: Deuteronomy 8:11-9:10; Job 12:1-13:6; Isaiah 42:1-8
  • Saturday, March 6: Sts. John of Jerusalem, and our Holy Fathers John of Otsoon (Hovnan Otsnetsi), John of Vorodan (Hovnan Vorodnetsi), and Gregory of Datev (Krikor Datevatsi) Proverbs 20:6-22; Jeremiah 4:21-24; 2 Corinthians 4:1-11; John 9:39-10:10
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, February 28, 2021
THIRD SUNDAY OF GREAT LENT—PRODIGAL SON
ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ Գ. ԿԻՐԱԿԻ - ԱՆԱՌԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ

THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO LUKE 15:1-32
The Parable of the Lost Sheep
Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, “This man welcomes sinners and eats with them.”
Then Jesus told them this parable: “Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Doesn’t he leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, ‘Rejoice with me; I have found my lost sheep.’ I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent.
The Parable of the Lost Coin
“Or suppose a woman has ten silver coins and loses one. Doesn’t she light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, ‘Rejoice with me; I have found my lost coin.’ In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents.”
The Parable of the Lost Son
Jesus continued: “There was a man who had two sons. The younger one said to his father, ‘Father, give me my share of the estate.’ So he divided his property between them. “Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. “When he came to his senses, he said, ‘How many of my father’s hired servants have food to spare, and here I am starving to death! I will set out and go back to my father and say to him: Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son; make me like one of your hired servants.’ So he got up and went to his father.
“But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him; he ran to his son, threw his arms around him and kissed him. “The son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.’ “But the father said to his servants, ‘Quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let’s have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again; he was lost and is found.’ So they began to celebrate.
“Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. ‘Your brother has come,’ he replied, ‘and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.’ “The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, ‘Look! All these years I’ve been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him!’ “‘My son,’ the father said, ‘you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again; he was lost and is found.’”

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 15:1-32
Շատ մը մաքսաւորներ եւ մեղաւորներ Յիսուսի կու գային՝ զինք լսելու համար: Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները սկսան տրտնջալ, ըսելով. 
 Ինչպէ՞ս կ’ըլլայ որ այս մարդը մեղաւորները կ’ընդունի եւ անոնց հետ կը ճաշէ: 
Յիսուս հետեւեալ առակը պատմեց անոնց. 
 Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը հարիւր ոչխար ունի: Երբ անոնցմէ մէկը կորսնցնէ, չի՞ ձգեր ինըսունինը ոչխարները արօտավայրին մէջ եւ չ’ե՞րթար կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ զայն: Եւ երբ գտնէ՝ ուրախութեամբ իր ուսերուն վրայ կը դնէ ոչխարը եւ տուն կը դառնայ, կը կանչէ իր բարեկամներն ու դրացիները եւ կ’ըսէ անոնց. «Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, որովհետեւ կորսուած ոչխարս գտայ»: Կ’ըսեմ ձեզի, երկինքի մէջ նոյնպէս ուրախութիւն պիտի ըլլայ մէկ ապաշխարող մեղաւորի համար, քան ինըսունինը արդարներու համար, որոնք ապաշխարութեան պէտք չունին: 
 Կամ ենթադրենք թէ կին մը տասը արծաթ դահեկան ունի: Երբ անոնցմէ մէկը կորսնցնէ, ճրագը չի՞ վառեր եւ տունը ուշադրութեամբ չ’ա՞ւլեր, մինչեւ որ դահեկանը գտնէ: Եւ երբ գտնէ, կը կանչէ իր բարեկամուհիներն ու դրացիները եւ կ’ըսէ անոնց. «Ուրախացէ՛ք ինծի հետ, որովհետեւ կորսնցուցած դահեկանս գտայ»: Կ’ըսեմ ձեզի, Աստուծոյ հրեշտակները նոյն ձեւով պիտի ուրախանան մեղաւորի մը համար, որ կ’ապաշխարէ: 
Ապա շարունակեց. 
 Մարդ մը երկու որդի ունէր: Կրտսերը հօրը ըսաւ. «Հա՛յր, քու ստացուածքէդ ինծի ինկած բաժինը հիմա՛ տուր ինծի»: Եւ հայրը իր զաւակներուն միջեւ բաժնեց իր ունեցածը: Քանի մը օր ետք, կրտսեր զաւակը առաւ իր ամբողջ հարստութիւնը եւ հեռու երկիր մը գնաց: Հոն անառակ կեանք մը ապրելով՝ մսխեց հարստութիւնը եւ սպառեց իր ամբողջ ունեցածը: 
Պատահեցաւ որ այդ երկրին մէջ մեծ սով մը տիրեց, երբ արդէն ինք սկսած էր աղքատանալ:   Ուստի գնաց այդ երկրի քաղաքացիներէն մէկուն քով ծառայ եղաւ, եւ անիկա իր ագարակը ղրկեց զինք՝ խոզ արածելու համար: Նոյնիսկ պատրաստ էր խոզերուն կերած եղջիւրներէն իր փորը լեցնելու, սակայն ոչ ոք կու տար իրեն: Երբ անդրադարձաւ իր վիճակին, ինքնիրեն ըսաւ. «Հօրս տան մէջ քանի՜ գործաւորներ կան, որոնք իրենց պէտք եղած կերակուրէն աւելին ունին, մինչ ես հոս անօթութենէ կը մեռնիմ: Ելլեմ երթամ հօրս քով եւ ըսեմ իրեն.- Հա՛յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի դէմ. այլեւս արժանի չեմ քու որդիդ կոչուելու. զիս քու գործաւորներէդ մէկը նկատէ»: Ապա ելաւ եւ հօրը քով գնաց: 
Տակաւին տունէն բաւական հեռու էր, երբ հայրը տեսաւ զինք ու գթաց. վազելով դիմաւորեց զայն, վիզին փաթթուեցաւ եւ համբուրեց: Որդին հօրը ըսաւ. «Հա՛յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի դէմ. այլեւս արժանի չեմ քու որդիդ կոչուելու»: Հայրը իր ծառաներուն հրամայեց. «Անմիջապէս բերէք լաւագոյն պատմուճանը եւ հագցուցէք իրեն. մատանի անցուցէք իր մատին եւ կօշիկ տուէք իրեն: Բերէ՛ք պարարտ հորթը, մորթեցէք, ուտենք եւ ուրախանանք: Որովհետեւ իմ այս զաւակս մեռած էր՝ ողջնցաւ, կորսուած էր՝ գտնուեցաւ»: Եւ սկսան խրախճանքի: 
Մինչ այդ, երէց զաւակը ագարակ կը գտնուէր: Վերադարձին, երբ տան մօտեցաւ, երգի ու պարի ձայներ լսեց: Կանչեց ծառաներէն մէկը եւ հարցուց թէ ի՛նչ կայ: Ծառան ըսաւ իրեն. «Եղբայրդ եկաւ, եւ որովհետեւ ողջ-առողջ վերադարձաւ, հայրդ պարարտ հորթը մորթեց»: Երէց եղբայրը զայրացաւ եւ չուզեց ներս մտնել: Այս մասին իմանալով, հայրը դուրս ելաւ եւ աղաչեց որ ներս մտնէ: Իսկ անիկա պատասխանեց. «Տարիներէ ի վեր քեզի կը ծառայեմ. ոեւէ մէկ հրահանգդ չանտեսեցի, եւ սակայն նոյնիսկ ուլ մը չտուիր ինծի, որ ուրախանայի բարեկամներուս հետ: Մինչդեռ, երբ եկաւ այդ որդիդ, որ քու ստացուածքդ պոռնիկներուն հետ մսխեց, պարարտ հորթը մորթեցիր անոր համար»: Հայրը ըսաւ. «Տղա՛ս, դուն միշտ ինծի հետ ես եւ ամբողջ ունեցածս քուկդ է: Սակայն հիմա պէտք է ուրախանանք եւ ցնծանք, որովհետեւ այս եղբայրդ մեռած էր՝ ողջնցաւ, կորսուած էր՝ գտնուեցաւ»: 

THE SECOND EPISTLE OF PAUL TO THE CORINTHIANS 6:1-7:1
As God’s co-workers we urge you not to receive God’s grace in vain. For He says, “In the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you.” I tell you, now is the time of God’s favor, now is the day of salvation.
We put no stumbling block in anyone’s path, so that our ministry will not be discredited. Rather, as servants of God we commend ourselves in every way: in great endurance; in troubles, hardships and distresses; in beatings, imprisonments and riots; in hard work, sleepless nights and hunger; in purity, understanding, patience and kindness; in the Holy Spirit and in sincere love; in truthful speech and in the power of God; with weapons of righteousness in the right hand and in the left; through glory and dishonor, bad report and good report; genuine, yet regarded as impostors; known, yet regarded as unknown; dying, and yet we live on; beaten, and yet not killed; sorrowful, yet always rejoicing; poor, yet making many rich; having nothing, and yet possessing everything.
We have spoken freely to you, Corinthians, and opened wide our hearts to you. We are not withholding our affection from you, but you are withholding yours from us. As a fair exchange—I speak as to my children—open wide your hearts also.
Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said: “I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be My people.” Therefore, “Come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you.” And, “I will be a Father to you, and you will be My sons and daughters, says the Lord Almighty.”
Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐՈՒԱԾ Բ. ՆԱՄԱԿԷՆ 6:1-7:1
Արդ, որովհետեւ Աստուծոյ գործակիցներն ենք, կ’աղաչենք ձեզի, մի՛ վատնէք Աստուծմէ ձեր ստացած շնորհքը: Որովհետեւ Աստուած կ’ըսէ.- 
 «Երբ յարմար ժամանակը եկաւ՝ լսեցի քեզ, 
երբ փրկութեան օրը հասաւ՝ օգնեցի քեզի»: 
Ահա հիմա՛ է այդ յարմար ժամանակը. հիմա՛ է փրկութեան օրը: 
Ոեւէ բանով պատճառ մի՛ ըլլաք որ Աստուծոյ գործը խափանուի կամ վարկաբեկուի. այլ՝ բոլոր պարագաներուն ալ, դուք ձեզ ցոյց տուէք որպէս Աստուծոյ պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ յանձն առնելով նեղութիւնը, վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, բանտը, խռովարարներու վայրագութիւնները, յոգնութիւնը, անքնութիւնը, անօթութիւնը: Այս բոլորը տարէք՝ մաքուր սրտով, գիտակցօրէն, համբերատարութեամբ, քաղցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ սիրով, ճշմարտութիւնը քարոզելով, Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդարութեամբ զինուած՝ չարին դէմ յարձակելու եւ ինքզինք պաշտպանելու համար: Մի՛ այլայլիք՝ ո՛չ փառքէն եւ ո՛չ անարգանքէն, ո՛չ գովասանքէն եւ ո՛չ մեղադրանքէն: Մարդիկ մոլորած թող ըսեն մեզի. մենք գիտենք թէ ճշմարտութենէն չենք շեղած: Թող չուզեն մեզ ճանչնալ. մենք գիտենք թէ մեզ լաւ կը ճանչնան: Թող մեռած սեպեն մեզ. մենք ահա կենդանի ենք: Թող մեզ պատժապարտ համարեն. մենք գիտենք թէ մահուան դատապարտութենէն ազատած ենք: Թող մեր կեանքը տխուր կարծեն. մենք միշտ ուրախ ենք: Աղքատ թող սեպեն. մենք շատերու կեանքերը կը ճոխացնենք: Այո՛, կը թուի թէ ոչինչ ունինք, մինչդեռ ամէն ինչ ունինք: 
Ահա, սիրելի՛ Կորնթացիներ, ամէն ինչ բաց եւ անկեղծ սրտով ըսի ձեզի: Դուք ինչո՞ւ կը դժուարանաք արտայայտուելու: Ո՛չ իմ պատճառովս հարկաւ, այլ պարզապէս՝ ձեր սէրը արտայայտելու կը քաշուիք: Բայց կ’ուզեմ որ ինծի պէս բանաք ձեր սիրտերը եւ ազատօրէն խօսիք դուք ալ. չէ՞ որ իմ զաւակներս էք դուք: 
Բնաւ անհաւատներուն լծակից մի՛ ըլլաք: Ի՞նչ կապ կրնայ ունենալ արդարը անօրէնին հետ, կամ ի՞նչ նոյնութեան եզր կրնայ ըլլալ լոյսին ու խաւարին միջեւ: Ի՞նչ համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ, կամ ի՞նչ գործ ունի հաւատացեալը անհաւատին հետ: Ի՞նչ նմանութիւն կայ Աստուծոյ տաճարին եւ մեհեաններուն միջեւ: 
Արդարեւ, մե՛նք ենք կենդանի Աստուծոյ տաճարը, ինչպէս Աստուած ինք ըսաւ.- 
 «Անոնց մէջ պիտի բնակիմ 
եւ անոնց հետ պիտի ապրիմ: 
Ես իրենց Աստուածը պիտի ըլլամ 
եւ անոնք՝ իմ ժողովուրդս»: 
Ահա թէ ինչո՛ւ Աստուած կը հրահանգէ մեզի.- 
«Անջատ եւ հեռո՛ւ կեցէք հեթանոսներէն. 
պիղծ բաներու մի՛ դպչիք, 
եւ ես ձեզ պիտի ընդունիմ: 
  Ես ձեզի Հայր պիտի ըլլամ 
եւ դուք իմ տղաքս ու աղջիկներս պիտի ըլլաք,- 
կ’ըսէ ամենակալ Տէրը»: 
Սիրելինե՛ր, այս խոստումները մեզի եղած են: Ուստի հեռո՛ւ մնանք մարմնական եւ հոգեկան ամէն պղծութենէ, մենք մեզ կատարելապէս մաքրենք՝ Աստուծոյ երկիւղովը ապրելով:
HOKEHANKISD
REQUIEM SERVICE FOR VICTIMS OF SUMGAIT
By order of Archbishop Anoushavan, Prelate, all Prelacy parishes will offer requiem services this Sunday, February 28, in memory of Armenians who were massacred by Azerbaijan on February 26-28, 1988, in the town of Sumgait, along with those who were victims of the pogroms of Kirovabad (historical Gandzak, now Ganja, in November 1988) and Baku (January 1990). These massacres left hundreds of dead and resulted in the deportation of hundreds of thousands of Armenians from their homes. Archbishop Anoushavan has directed parishes to circulate a second plate offering that will benefit the families of fallen heroes in Artsakh on the 32nd anniversary of these tragic events.

ARS DAY OF REMEMBRANCE
In remembrance of all deceased founders, members, and benefactors of the Armenian Relief Society, this Sunday, February 28, special requiem services will be offered following the Divine Liturgy in all parishes of the Eastern Prelacy.

In memory of: ALL DECEACED ARS MEMBERS AND BENEFACTORS. ARS FOUNDER E. AGNOUNI (KHATCHADOUR MALOUMIAN); ARS BENEFACTORS: SOPHIA AND LEVON HAGOPIAN; GEORGE AND BEATRICE LAZARIAN; KAREKIN AND VIRGINIA SEROONIAN; SAMUEL AND AGNES EREMIAN; ARAXIEPROODIAN; UNGH HAIGANOUSH GARABEDIAN; DORIS NORIAN LENTZ; UNGH ALICE NORIAN; ARPCASE KILERJIAN; HAGOP "JACK" AND PEARL MOORADIAN; ALICE HAIGAZIAN BERMAN; GENEVIEVE YEGESHIAN; UNGER YERVANT AND HELEN TERZIAN; UNGER ALBERT AND UNGH QUEENIE BAGIAN, KIRAKOS VAPURCIYAN; GOURGEN ASSATURIAN AND MARGARET ASSATURIAN; AND KATHERINE P. TAYIAN. LOCAL MEMBERS: UNGH EDNA AVEDISSIAN – MARO CHAPTER. UNGH SIRVART MIKAELIAN – SHAKEH CHAPTER.
Requested by: ARS Mid Council and the five ARS Chapters.
 
In memory of: YEPREM & ANAHID KENDIRDJIAN (40 days)
Requested by: Krikor & Reba Pilibosian. Lori Pilibosian.
Ishkhan, Marina & Lumina Meghri Bozabalian. Vahe Kendirdjian. Sarina Kendirdjian. Razmig Kendirdjian & Family.
 
In memory of: BERJO MOUMDJIAN (40 days)
Requested by: Linda, Mia, & Neisa Moumdjian. Levon Moumdjian.
 
In memory of: DOROTHY AVAKIAN (40 days). GEORGE AVAKIAN (17 years). VINCENT SANTIONI (40 days) MIKE AVAKIAN (16 years). SIRANOUSH HAPETIAN (33 years).
Requested by: Harriet Freeman.
 
In memory of: MITCHELL KEHETIAN (1 year)
Requested by: John Arpajian. Lisa Arpajian.

In memory of: KRIKOR DAKISSIAN (15 years)
Requested by: Tamitza Dakissian. Harout & Lara Dakissian & Family. Shant Dakissian. Sarine Dakissian. Hovig & Silva Sagherian. Christopher Sagherian.
 
In memory of: LEVON & HASVART SOGOIAN. CASPER SOGOIAN. AUDREY DERDERIAN. ANNA STOYACK. TERRANCE LAHIFF.
Requested by: Rose Lahiff.
 
In memory of: GARABED GEDIGIAN. MARIAM GEDIGIAN. AZADOUHIE GEDIGIAN. BEDROS BOGOSIAN. AZNIV BOGOSIAN. KRIKOR KASBARIAN. OVSANNA KASBARIAN. DICRON TAFRALIAN. DAVID MATIGIAN.
Requested by: Narses & Alice Gedigian.
 
In memory of: ARAXIE KESHISHIAN (2 year). AVEDIS TCHOLAKIAN.
Requested by: Arsen & Shoghig Terjimanian & family. Sarkis & Hourie Tcholakian & family. Rafi & Seran Tcholakian & family. Vasken & Annette Cholakian & family.
NEWS AT ST. SARKIS CHURCH
Click the video below to watch
Episode 1: WHAT IS A PRAYER?
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
ST. CYRIL OF JERUSALEM
This Saturday, February 27, the Armenian Church commemorates St. Cyril of Jerusalem (315-386), a doctor of the church. St. Cyril had a pleasant and conciliatory disposition, but he lived at a time when bishops were embroiled in bitter controversies and were quick to condemn any attempts at compromise, even calling such attempts as treason. Sixteen years of his thirty-five years as a bishop were spent in exile. When a famine hit Jerusalem, he sold some of the possessions of the church to raise money for the poor starving people. He was condemned for selling church property and banished. His best known work that has survived, “The Catechetical Lectures,” is believed to be one of the earliest systematic accounts of Christian theology. The lectures consist of an introductory lecture, followed by eighteen lectures on the Christian faith, given during Lent to those preparing to be baptized on Easter, and five lectures on the sacraments of baptism and Eucharist delivered after Easter. The lectures have been translated into many languages, including English and Armenian, and are noted for their presentation of the Christian faith in a positive light and maintaining a balance between correct belief and holy action.
 
Thousands of pilgrims would come to Jerusalem for Holy Week. Cyril instituted the liturgical forms for that week as they were observed in Jerusalem. A detailed account of Holy Week observances in Jerusalem in the fourth century is available thanks to a woman named Egeria (Etheria), believed to be a Spanish nun, who made a pilgrimage to Jerusalem and kept a journal describing the liturgical practices at the various holy sites.

SUNDAY OF THE PRODIGAL SON
Our journey through Great Lent continues. This Sunday, February 28, is the Sunday of the Prodigal Son. The parable of the prodigal son shows God’s fatherly love and eagerness to forgive those who repent (See the Gospel reading above).
 
Light from light, generation and down, you came to seek out the wondering sheep of our nature which you carried together with the cross on your shoulder; purify us also from our sins.
 
Holiest of the holy, purifier of those who exist, you swept your house, purified the world from sins and having found your image in it you renewed it, renew us also from our ancient sins.
 
With the prodigal son we cry out to you, tender-hearted Father, we have sinned against heaven and before you, the purifier from sins; come out with love to meet us, embrace us with a kiss and purify us from our sins.
 
Holy Mother of God, fountain of life which flowed from the heavenly Eden, which watered the thirsting earth with the Spirit’s wisdom, pray that we may be given a fountain of tears for the cleansing of our sins.
 
(From the Liturgical Canons of the Armenian Church for the Third Sunday of Lent, Sunday of the Prodigal Son)
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200