E-Newsletter - February 6, 2021
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am

Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
SUPPORT YOUR CHURCH
WITH YOUR WEEKLY OFFERING
My Weekly Offering for Sunday, February 7

Tithing or giving a weekly offering is one of our customary Christian practices that is freely given by the faithful based on their financial abilities. This is an expression of thanksgiving, praising God, and showing our love for God and His Church.

Read more
www.facebook.com
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, February 8: Zechariah 8:1-3; Romans 8:28-39; John 15:17-21 Sts. Mark the Bishop, Plonius the Priest, Cyril and Benjamin the Deacons, and Martyrs Abdelmasih, Ormisdan, and Sayen
  • Tuesday, February 9: Sts. Ghevontiank Wisdom 5:16-23; Isaiah 35:1-2; Isaiah 61:6-7; 1 Peter 1:3-9; Luke 12:4-10
  • Wednesday, February 10: Titus 1:12-2:10; John 8:12-20
  • Thursday, February 11: Sts. Vartanank Wisdom 3:1-8; Isaiah 49:8-9; Hebrews 12:1-7; Luke 6:20-26
  • Friday, February 12: Titus 3:1-15; John 8:21-30
  • Saturday, February 13: The 150 Holy Fathers of the Holy Council of Constantinople (381 AD) Ezekiel 3:16-19; 2 Corinthians 6:1-14; Matthew 12:22-32 
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, February 7, 2021
Fourth Sunday after Nativity
Դ․ ԶԿՆԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ

THE EPISTLE OF ST. PAUL TO TITUS (1:1-11)
Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ for the faith of God's elect and the knowledge of the truth that leads to godliness- a faith and knowledge resting on the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time, and at his
appointed season he brought his word to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Savior,
To Titus, my true son in our common faith: Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior.
The reason I left you in Crete was that you might straighten out what was left unfinished and appoint elders in every town, as I directed you. An elder must be blameless, the husband of but one wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer is entrusted with God's work, he must be blameless-not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Rather he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it.
For there are many rebellious people, mere talkers and deceivers, especially those of the circumcision group. They must be silenced, because they are ruining whole households by teaching things they ought not to teach and that for the sake of dishonest gain.
 
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՆԱՄԱԿԸ ՏԻՏՈՍԻ (1:1-11)
Ես՝ Պօղոս, Աստուծոյ ծառան եւ Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, կոչուած եմ Աստուծոյ ընտրեալները բերելու հաւատքի եւ ճշմարտութեան ճանաչումին, այն ճշմարտութեան՝ որ աստուածպաշտութեամբ կը գտնուի, որպէսզի յաւիտենական կեանքի յոյսը ունենան: Յաւիտենական ժամանակներէն իսկ առաջ՝ անսուտն Աստուած ինք խոստացաւ այդ կեանքը, իսկ հիմա՝ յարմար ժամանակը հասած համարելով՝ այդ խոստումը յայտնեց իր Աւետարանով, որուն քարոզութեան կոչուեցայ մեր փրկիչ Աստուծոյն հրամանով:
Ո՛վ Տիտոս, մեր հասարակաց հաւատքի ճամբով իմ հարազատ որդիս, թող Հայրն Աստուած եւ մեր փրկիչը Քրիստոս Յիսուս շնորհք եւ խաղաղութիւն պարգեւեն քեզի:
Քեզ Կրետէ թողուցի, որպէսզի եկեղեցիին պէտքերը հոգաս եւ զայն կազմակերպես՝ իւրաքանչիւր քաղաքի մէջ երէցներ կարգելով, ինչպէս որ քեզի պատուիրեցի: Երիցութեան թեկնածուն պէտք է անմեղադրելի ըլլայ, մէկ կնոջ այր ըլլայ եւ հաւատացեալ զաւակներ ունենայ, որոնք անառակութեամբ եւ անհնազանդութեամբ ամբաստանուած չըլլան: Արդարեւ, եպիսկոպոսը՝ որպէս Աստուծոյ տնտես, պէտք է անմեղադրելի ըլլայ: Պէտք չէ յանդուգն, բարկացող, գինեմոլ, կռուազան կամ շահամոլ ըլլայ, այլ՝ հիւրասէր, բարին սիրող, զուսպ, արդար, մաքուր եւ ժուժկալ: Պէտք է ամրօրէն պահէ իր սորված վստահելի վարդապետութիւնը, որպէսզի կարենայ ուղիղ ուսուցումով յորդորել ուրիշները եւ յանդիմանել հակառակորդները:
Որովհետեւ բազմաթիւ անհնազանդներ, դատարկախօսներ եւ միտք պղտորողներ կան, մանաւանդ հրէութենէ դարձածներուն մէջ, որոնց բերանը պէտք է փակել, որովհետեւ անոնք ամբողջ տուներ կը քանդեն, շահամոլութենէ տարուած ուսուցանելով բաներ, որ պէտք չէ ուսուցանել:
 
THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (7:37-52)
On the last and greatest day of the Feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the Scripture has said, streams of living water will flow from within him." By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified.
 
On hearing his words, some of the people said, "Surely this man is the Prophet." Others said, "He is the Christ." Still others asked, "How can the Christ come from Galilee? Does not the Scripture say that the Christ will come from David's family and from Bethlehem, the town where David lived?" Thus the people were divided because of Jesus. Some wanted to seize him, but no one laid a hand on him. Finally the temple guards went back to the chief priests and Pharisees, who asked them, "Why didn't you bring him in?"
"No one ever spoke the way this man does," the guards declared.
"You mean he has deceived you also?" the Pharisees retorted. "Has any of the rulers or of the Pharisees believed in him? No! But this mob that knows nothing of the law-there is a curse on them.

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ (7:37-52)
Տօնին վերջին եւ հանդիսաւոր օրը, Յիսուս ոտքի կանգնած՝ բարձրաձայն կ'ըսէր.
- Ով որ ծարաւ է՝ թող ինծի գայ եւ խմէ: Ով որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս Սուրբ գիրքը կ'ըսէ՝ « Անոր սիրտէն կենսատու ջուրի գետեր պիտի բղխին »:
Յիսուս ասիկա կ'ըսէր Հոգիին համար, որ իրեն հա- ւատացողները պիտի ընդունէին. իսկ Հոգին տակաւին չէր տրուած, քանի Յիսուս փառաւորուած չէր:
Ժողովուրդէն ոմանք երբ լսեցին այս խօսքերը, ըսին.
- Ասիկա է ճշմարիտ մարգարէն:
Ուրիշներ կ'ըսէին.
- Քրիստոսն է:
Իսկ ոմանք ալ կ'ըսէին.
- Միթէ Գալիլեայէ՞ն պիտի գայ Քրիստոսը: Սուրբ գիրքը չ'ը՞սեր՝ թէ Քրիստոս Դաւիթ թագաւորի սերունդէն պիտի ըլլայ եւ Դաւիթի քաղաքին՝ Բեթլեհէմի մէջ պիտի ծնի:
Եւ Յիսուսի պատճառով տարակարծութիւններ յառաջ եկան ժողովուրդին մէջ: Ոմանք ուզեցին ձերբակալել զինք, բայց ոչ ոք համարձակեցաւ ձեռք զարնել:
Երբ տաճարին պահակները վերադարձան, աւագ քահանաներն ու Փարիսեցիները հարցուցին անոնց.
- Ինչո՞ւ զինք հոս չբերիք:
Պահակները պատասխանեցին.
- Այս մարդուն պէս խօսող երբեք չենք տեսած:
Փարիսեցիները ըսին.
- Ի՞նչ, դո՞ւք ալ խաբուեցաք: Իշխանաւորներէն կամ Փարիսեցիներէն ոեւէ մէկը հաւատա՞ց անոր: Մեր Օրէնքը չգիտցող տգէտ ամբոխը միայն հաւատաց: Անոնք արդէն իսկ նզովուած են:
Նիկոդեմոս, Փարիսեցիներէն մէկը, որ նախապէս գիշերով եկած էր Յիսուսի մօտ, ըսաւ անոնց.
- Արդեօք մեր Օրէնքը մարդս կը դատէ՞ նախքան զինք լսելը եւ գիտնալը թէ ի՛նչ ըրած է:
Անոնք պատասխանեցին Նիկոդեմոսի.
- Միթէ դո՞ւն ալ Գալիլեայէն ես. քննէ՛ Սուրբ գիրքերը եւ պիտի տեսնես, թէ Գալիլեայէն մարգարէ չ'ելլեր:
HOKEHANKISD
In memory of: MANYA KORKIGIAN (40 DAYS).
Requested by: Zee, Susan, and Diane Sarkesian.

In memory of: MOURAD MOURADIAN (40 DAYS) 
Requested by: Milade Said, Peter Said, Christine & Samer Madi, and Sandra Said.

In memory of: JAMES HAMAZASB BEGIAN (40 DAYS), SARAH BEGIAN (13 YEARS), JAMES NICHOLAS BEGIAN (20YEARS)
Requested by: Robert and Patricia Schlagheck and Family. Mark and Judy Gavoor. Violet and Nancy Gavoor.
 
In memory of: ROBERT VANIG DERDERIAN
Requested by: James, Shakay, and Arev Majeska. Diane Derderian Lewis. Lawrence Derderian.

In memory of: NECTAR KESHISHIAN SHAHVERDIAN (82 YEARS)
Requested by: Ned and Aroxie Apigian. Norma Apigian Haroian. Alice Apigian Demerjian and Family. 

In memory of: HELEN HEGHNAR HACHIGIAN, TAKVOR HACHIGIAN, BARBARA HACHIGIAN. 
Requested by: Dyane Gadwa and Family. Serop Almasian.

In memory of: CARNEY ONESIAN (7 YEARS). SUSAN ONESIAN (6 YEARS)
Requested by: Mariam & Adreena Nersesian. John, Marie, Ani, & John Armen Onesian. Chales, Patricia, Charlie, & Marissa Onesian. Virginia, Kevin, & Christopher Kachigian.
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
LITURGICAL CALENDAR
ST. SAHAG BARTEV
This Saturday, February 6, the Armenian Church commemorates Catholicos Sahag (Isaac) Bartev, a strong and great leader who is recognized as one of the greatest saints of the Armenian Church. His accomplishments, even under very difficult political situations, secured the survival of the Armenian nation.
He was the son of St. Nerses the Great and a descendant of St. Gregory the Illuminator. Orphaned at an early age, he nevertheless received an excellent literary education, especially in eastern languages. He was the one who encouraged and supported Mesrob Mashdots in the creation of the Armenian alphabet. Soon after this great event Catholicos Sahag began the first translation of the Bible and he led and guided the vast body of works that were translated into Armenian, thus creating Armenia’s “Golden Age of Literature.” He was an ardent believer in education and ecclesiastical discipline and canon law. He is recognized as the one who kept Armenia ecclesiastically and nationally autonomous.
St. Sahag is believed to have died in 437 at an advanced age of 89 (some sources claim older). With the death of Catholicos Sahag Bartev the line of St. Gregory the Illuminator came to an end.

STS. GHEVONT AND PRIESTS
This Tuesday, February 9, the Armenian Church commemorates the Feast of the Holy Ghevontian (Leontine) priests. After the battle of Vartanantz, a number of priests and deacons were abducted by the Persian king and imprisoned, tortured and martyred. Ghevont is revered as the leader of the group because he was an advisor to Vartan Mamigonian, and is remembered for the inspiring message he delivered on the eve of the battle of Avarayr. Ghevont, who was highly educated, assisted Sahag and Mesrob in translating the Bible into Armenian.
The Ghevontian Fathers, martyred in 454 are: Catholicos Hovsep; Bishops Sahag and Tatig; Priests Ghevont, Moushegh, Arshen, Manuel, Abraham, and Khoren; Deacons Kachach and Abraham.
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
This week’s Altar candles, incense and flowers are donated
in memory of
Robert Vanig Derderian
by James, Shakey, and Arev Majeska, Dine Derderian Lewis, Lawrence Derderian.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200